Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de constructii pentru consolidarea si restaurarea Ansamblului Maria Radna


Anunt de participare numarul 140854/30.11.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
EPISCOPIA ROMANO - CATOLICA TIMISOARA
Adresa postala: str.Augustin Pacha nr.4, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300055, Romania, Punct(e) de contact: Monica Horvath, Tel. +40 256490081, Email: [email protected], Fax: +40 256497201, Adresa internet (URL): www.dioecesistm.ro, www.mariaradna.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
EPISCOPIA ROMANO - CATOLICA TIMISOARA - Biroul EIP
Adresa postala: Pta Regina Maria nr.1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300004, Romania, Tel. +40 256221069, In atentia: Carmen PALKO, Responsabil tehnic, Email: [email protected], Fax: +40 256221069, Adresa internet (URL): www.mariaradna.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
EPISCOPIA ROMANO - CATOLICA TIMISOARA - Biroul EIP
Adresa postala: Pta Regina Maria nr.1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300004, Romania, Tel. +40 256221069, In atentia: Carmen PALKO, Responsabil tehnic, Email: [email protected]na.ro, Fax: +40 256221069, Adresa internet (URL): www.mariaradna.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
EPISCOPIA ROMANO - CATOLICA TIMISOARA - Biroul EIP
Adresa postala: Pta Regina Maria nr.1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300004, Romania, Tel. +40 256221069, In atentia: Carmen PALKO, Responsabil tehnic, Email: [email protected], Fax: +40 256221069, Adresa internet (URL): www.mariaradna.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
unitati de cult
Activitate (activitati)
Altele: religie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de constructii pentru consolidarea si restaurarea Ansamblului Maria Radna
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Pta Avram Iancu nr.1
315401 Lipova, jud.Arad
Codul NUTS: RO421 - Arad
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Consolidarea si restaurarea Ansamblului Maria Radna si adaptarea la utilizarea contemporana in vederea includerii in circuitul turistic. Lucrarile cuprind: lucrari de restaurare si reabilitare cladiri monumente istorice categoria A si B, lucrari de pregatire a santierului, lucrari de instalatii pentru cladiri, lucrari de finisare, lucrari de constructii de drumuri, lucrari pentru conducte de alimentare cu apa, lucrari instalatii pentru cladiri, ascensoare si instalare de ascensoare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45212314-0 - Lucrari de constructii de monumente istorice sau memoriale (Rev.2)
45111200-0-Lucrari de pregatire si de degajare a santierului (Rev.2)
45212350-4-Cladiri de interes istoric sau arhitectural deosebit (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari conform PT, detalii de executie si caiet de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 31, 655, 438.61RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
26 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este de 350.000 lei reprezentand 1, 10 % din valoarea contractului. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 120 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor.Constituirea garantiei de participare va respecta prevederile art.86 (1) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul constituirii garantiei de participare prin virament bancar, contulul achizitorului este IBAN RO81BTRL0360120524683400 deschis la Banca Transilvania S.A. Sucursala Timisoara, CUI: 4250689.In cazul constituirii garantiei de participare in alta valuta, echivalenta leu/alta valuta se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare. In cazul in care ofertantul este o asociere de operatori economici, in scrisoarea de garantie, la denumirea ofertantului se va completa numele liderului asocierii care constituie garantia in numele tuturor membrilor asocierii conf. Acordului de asociere.Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare conf. prevederilor art.87 alin.1 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Restituirea garantiei de participare se face in conditiile art.88 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care ofertantul/ofertantii formuleaza o contestatie/ plangere catre CNSC/instanta competenta sa solutioneze plangerea se vor aplica prevederile art.2781 si art.2782 din OUG34/2006. In cazul respingerii contestatiei, suma retinuta de autoritatea contractanta din garantia de participare va fi de 10.725, 54 lei.Pentru a beneficia de prevederile art.16 alin.2 din Legea nr.346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul va depune odata cu garantia de participare declaratia pe proprie raspundere privind incadrarea in categoria IMM in forma prevazuta in anexele 1 si 2 ale Legii nr.346/2004.Daca ofertantul este o asociere, declaratia trebuie depusa de fiecare membru al asocierii. Garantia de buna executie in cuantum de 10% din valoarea contractului se va constitui in max.10 zile lucratoare de la semnarea contractului.Modul de constituire: conf.art.90 din HG925/2006.Autoritatea contractanta va elibera garantia conf.art.92(4) din HG925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursele de finantare ale contractului: bugetul propriu al achizitorului, bugetul national, FEDR.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1: eligibilitate conf. prevederilor art.180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Documente: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG. 34/2006 ? Formularul nr.2, Cazierul judiciar al operatorului economic in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, Cazier fiscal al operatorului economic in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Daca oferta este depusa de un grup de operatori economici, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al grupului.Daca ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata de o alta persoana, aceasta nu trebuie sa se afle in vreuna din situatiile care duc la excludere in conditiile art.180 din OUG34/2006. Tertul sustinator va completa si depune Formularul nr.2.Neindeplinirea cerintelor de eligibilitate conf. prevederilor art.180 din OUG 34/2006 duce in mod obligatoriu la excluderea ofertantului din procedura de atribuire.
Cerinta nr. 2: eligibilitate conf. prevederilor art.181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Documente: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 ? Formularul nr.3. Daca oferta este depusa de un grup de operatori economici, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al grupului.Tertul sustinator va completa si depune Formularul nr.3 adaptat corespunzator, respectiv raspunzand cerintelor de la pctele a, c1 si d.Pt dovedirea indeplinirii conditiilor stipulate la art.181 alin.1 lit.c din OUG 34/2006, ofertantul va prezenta certificatul de atestare fiscala privind plata obligatiilor catre bugetul de stat, respectiv certificat de atestare fiscala privind taxele si impozitele locale. Certificatele vor atesta faptul ca ofertantul nu are datorii catre bugetul de stat, respectiv bugetul local scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta. Certificatele pot fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator eliberat de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat si local scadente in luna anterioara celei in care depun oferta. Aceste documente vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana.Daca oferta este depusa de un grup de operatori economici, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al grupului. In cazul in care s-a aprobat de catre organul fiscal o facilitate fiscala, se vor prezenta documentele aferente (decizia/conventia) precum si dovada respectarii conditiilor impuse la acordarea acestora. Documentele se depun in copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Neindeplinirea cerintelor de eligibilitate conf.prevederilor art.181 alin.1 lit.a, c, c1, d si e din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, duce la excluderea ofertantului din procedura de atribuire. In cazul tertului sustinator, constituie motive de excludere neindeplinirea cerintelor conf.prevederilor art.181 alin.1 lit.a, c1 si d din OUG 34/2006.
Cerinta nr.3: Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? Formularul nr.4
Cerinta nr.4: Certificat de participare cu oferta independent ? Formularul nr.5
Cerinta nr.5: Evitarea conflictului de interese. Documente: Declaratie privind evitarea conflictului de interese conf. art.691 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ? Formularul nr.6
Aceasta declaratie va fi completata si de subcontractantii mentionati in lista privind subcontractantii, cat si de tertul sustinator daca e cazul. Daca oferta este depusa de un grup de operatori economici, aceasta declaratie trebuie depusa de fiecare membru al grupului.
In vederea redactarii declaratiilor, ofertantul va avea in vedere faptul ca persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Episcop Martin Roos, Vicar General Iohan Dirschl, Consilier Econom Nikola Laus, Clara Paut, Contabil. Cerinta nr.1: documente care dovedesc forma de inregistrare: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in original, copie legalizata/ copie lizibila certificata.
Informatiiledin care sa rezulte: obiectul de activitate corespunzator obiectului contractului (obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC), asociatii firmei, starea firmei, faptul ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, trebuie sa fie actuale/reale la data limita de depunere a ofertei.
Pentru ofertantii persoane fizice sau juridice straine: documente echivalente din care sa rezulte forma de inregistrare, existenta obiectului de activitate corespunzator obiectului contractului si faptul ca nu sunt inscrise mentiuni privind declansarea procedurii insolventei. Documentele vor fi prezentate in traducerere certificata. Ofertantii persoane juridice straine vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca in cazul declararii ofertei ca fiind castigatoare se angajeaza ferm ca inaintea incheierii contractului sa asigure inregistrarea societatii la autoritatea fiscala competenta, conf. prevederilor legislatiei fiscale romanesti in vigoare. Declaratia va fi insotita de traducerea certificata.
Daca oferta este depusa de un grup de operatori, aceste cerinte trebuie indeplinite de fiecare membru al grupului. Acestia vor depune documentele doveditoare aferente.
In etapa evaluarii ofertelor, se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1: media cifrei de afaceri globale pentru ultimii trei ani financiari incheiati cel putin egala cu 50.000.000 lei: Informatii generale aferente ultimelor trei exercitii financiare incheiate ? Formularul nr.7.Bilanturile contabile la 31.12.2009, 31.12.2010, 31.12.2011, vizate si inregistrate la organele competente, in copie ?conform cu originalul?.Ofertantii nerezidenti, vor prezenta traduceri autorizate ale documentelor. In cazul in care la procedura de achizitie publica participa un grup de operatori economici, fiecare membru va prezenta formularul privind cifra de afaceri iar indeplinirea cerintei va fi evaluata prin cumularea mediei cifrei de afaceri corespunzatoare fiecarui membru din cadrul asocierii.
Cerinta nr. 2: Accesul la resurse financiare.Ofertantul trebuie sa demonstreze ca lamomentul semnarii contractului va aveaacces la resurse financiare de minim 2.147.000 lei necesare executarii lucrarilor aferente primelor 3 luni ale contractului conform graficului valoric de executie.Documente care dovedesc disponibilul de resurse: extras de cont, linii de credit confirmate de banci, declaratie bancara sau orice alta dovada similara.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1: experienta similara.Ofertantul va face dovada ca, in ultimii 5 ani (pana la data limita de depunere a ofertei) a executat si dus la bun sfarsit (conf.art.14 Ord.509/2011) cel putin 1 contr. sau max. 3 contr. de executie lucrari similare prezentului contract, incluzand interventii pe monumente ist.cat.A si/sau B, lucrari constr. edilitare, lucrari amenajare drumuri, a carui/caror val. cumulata sa fie de cel putin 31.000.000lei.Cel putin un contr. trebuie sa dovedeasca experienta in realizarea de interventii pe monumente ist.cat.A si/sauB.Formularul nr.8 - lista principalelor lucrari, recomandari pt principalele lucrari indicand modul de indeplinire a obligatiilor contractuale, copie conf.original dupa informatiile relevante din contractele propuse ca experienta similara, care sa contina descrierea lucrarilor efectuate, copie conf.original a proceselor verbale la terminarea lucrarilor sau finale, dupa caz.
Cerinta nr. 2: dotarea tehnica corespunzatoareDeclaratia referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice, mijloacele de transport de care poate dispune pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari ? Formularul nr.9
Cerinta nr.3: capacitatea profesionala de a mobiliza experti ? cheie conf.cerintelor nr.4 ? 16. Lista expertilor ? cheie ? Formularul nr.11
Cerinta nr.4: Manager de proiect care sa indeplineasca urmatoarele conditii: implicare ca manager de proiect in executia lucrarilor de constructii in cel putin un contract cu obiect similar. Documente: CV-ul in format Europass ? Formularul nr.10, Declaratie de disponibilitate, in original- Formular nr.17, copii diploma, certificate de studii; documente justificative care sa ateste forma de colaborare: contracte de munca, contract de colaborare, angajament (dupa caz). Documentele in copie vor fi certificate pt conformitate cu originalul.
Cerinta nr.5: Sef de santier executie: diploma universitara sau echivalent de lunga durata, in inginerie civila sau un domeniu similar; implicare ca sef de santier in minim un contract de executie lucrari cu obiect similar. Documente: CV-ul in format Europass ? Formularul nr.10, Declaratie de disponibilitate, in original- Formular nr.17; copii diploma, certificate de studii; documente justificative care sa ateste forma de colaborare: contracte de munca, contract de colaborare, angajament (dupa caz). Documentele in copie vor fi certificate pt conformitate cu originalul.
Cerinta nr.6: Specialist restaurare arhitectura - domeniul 1, specializarea E (executare lucrari).Documente: CV-ul in format Europass ? Formularul nr.10, Declaratie de disponibilitate, in original- Formular nr.17, Certificat de atestare emis deMinisterul Culturii si Patrimoniul National - Institutul National al Patrimoniului ? Specializarea E (Executare lucrari), Domeniul 1 , inclusiv pt expertii straini, conf. Ord.nr.2495/2010, Copii ale diplomelor, certificatelor de studiu. Documentele in copie vor fi certificate pt conformitate cu originalul.
Cerinta nr.7: Specialist Consolidare / restaurare, structuri istorice, domeniul 4, specializarea E (executare lucrari). Documente: CV-ul in format Europass ? Formularul nr.10, Declaratie de disponibilitate, in original- Formular nr.17, Certificat de atestare emis deMinisterul Culturii si Patrimoniul National - Institutul National al Patrimoniului ? Specializarea E (Executare lucrari), Domeniul 4, inclusiv pt expertii straini, conf. Ord.nr.2495/2010; Copii ale diplomelor, certificatelor de studiu. Documentele in copie vor fi certificate pt conformitate cu originalul.
Cerinta nr.8: Specialist inginerie instalatii electrice - domeniul 5, specializarea E (executare lucrari). Documente: CV-ul in format Europass - Formular nr.10, Declaratie de disponibilitate, in original- Formular nr.17, Certificat de atestare emis deMinisterul Culturii si Patrimoniul National - Institutul National al Patrimoniului ? Specializarea E (Executare lucrari), Domeniul 5 , inclusiv pt expertii straini conf. Ord.nr.2495/2010;Copii ale diplomelor, certificatelor de studiu. Documentele in copie vor fi certificate pt conformitate cu originalul.
Cerinta nr.9: Specialist inginerie instalatii sanitare, termice - domeniul 5, specializarea E (executare lucrari). Documente: CV-ul in format Europass - Formular nr.10, Declaratie de disponibilitate, in original- Formular nr.17, Certificat de atestare emis deMinisterul Culturii si Patrimoniul National - Institutul National al Patrimoniului ? Specializarea E (Executare lucrari), Domeniul 5 , inclusiv pt expertii straini conf. Ord.nr.2495/2010; Copii ale diplomelor, certificatelor de studiu. Documentele in copie vor fi certificate pt conformitate cu originalul.
Cerinta nr.10: Specialist conservare/ restaurare pictura murala - domeniul 6, specializarea E (executare lucrari).Avand in vedere faptul ca investitia se refera la interventii asupra patrimoniului imobil, se vor accepta doar specialisti domeniul 6 (executie) pentru interventii asupra patrimoniului imobil. Documente: CV-ul in format Europass - Formular nr.10, Declaratie de disponibilitate, in original- Formular nr.17, Certificat de atestare emis deMinisterul Culturii si Patrimoniul National - Institutul National al Patrimoniului ? Specializarea E (Executare lucrari), Domeniul 6 , inclusiv pt expertii straini conf. Ord.nr.2495/2010; Copii ale diplomelor, certificatelor de studiu. Documentele in copie vor fi certificate pt conformitate cu originalul.
Cerinta nr.11: Specialist restaurare lemn policrom - domeniul 8, specializarea E (executare lucrari). Avand in vedere faptul ca investitia se refera la interventii asupra patrimoniului imobil, se vor accepta doar specialisti domeniul 8 (executie) pentru interventii asupra patrimoniului imobil. Documente: CV-ul in format Europass - Formular nr.10, Declaratie de disponibilitate, in original- Formular nr.17, Certificat de atestare emis deMinisterul Culturii si Patrimoniul National - Institutul National al Patrimoniului ? Specializarea E (Executare lucrari), Domeniul 8 , inclusiv pt expertii straini conf. Ord.nr.2495/2010; Copii ale diplomelor, certificatelor de studiu. Documentele in copie vor fi certificate pt conformitate cu originalul.
Cerinta nr.12: Specialist conservare/ restaurare decoratii piatra, stucatura- domeniu 9, specializarea E (executare lucrari). Avand in vedere faptul ca investitia se refera la interventii asupra patrimoniului imobil, se vor accepta doar specialisti domeniul 9 (executie) pentru interventii asupra patrimoniului imobil. Documente: CV-ul in format Europass - Formular nr.10, Declaratie de disponibilitate, in original- Formular nr.17, Certificat de atestare emis deMinisterul Culturii si Patrimoniul National - Institutul National al Patrimoniului ? Specializarea E (Executare lucrari), Domeniul 9 , inclusiv pt expertii straini conf. Ord.nr.2495/2010; Copii ale diplomelor, certificatelor de studiu. Documentele in copie vor fi certificate pt conformitate cu originalul.
Cerinta nr.13: Specialist urbanism istoric - domeniul 2, specializarea E (executare lucrari). Deoarece actele normative succesive care au reglementat domeniul atestarii expertilor/specialistilor in protejarea monumentelor istorice au modificat denumirea unor domenii, dar au lasat la latitudinea titularilor actualizarea certificatelor de atestare, cerinta 13 poate fi acoperita de o persoana care figureaza in registrul public ca expert/specialist in domeniul 2 ? urbanism, in formularea initiala ("Urbanism, parcuri si gradini")sau in formularea actuala ("Urbanism istoric").Documente: CV-ul in format Europass - Formular nr.10, Declaratie de disponibilitate, in original- Formular nr.17, Certificat de atestare emis deMinisterul Culturii si Patrimoniul National - Institutul National al Patrimoniului ? Specializarea E (Executare lucrari), Domeniul 2 , inclusiv pt expertii straini conf. Ord.nr.2495/2010;Copii ale diplomelor, certificatelor de studiu, "conform cu originalul".
Cerinta nr.14: responsabili tehnici cu executia, astfel: 1 RTE domeniul I constructii civile, industriale, agrozootehnice, energetic; 1 RTE domeniul II constructii rutiere, drumuri, piste de aviatie, poduri, tunele; 1 RTE domeniul IX constructii edilitare si de gospodarie comunala. Se considera indeplinita cerinta si in cazul unui responsabil tehnic cu executia care detine toate certificatele pentru domeniile solicitate. Documente: CV-uri in format Europass - Formular nr.10, Declaratie de disponibilitate, in original- Formular nr.17, Certificatele de atestare tehnico-profesionala pe domeniile de activitate solicitate, valabile, pentru domeniile I, II si IX. Documentele in copie vor fi certificate pt conformitate cu originalul.
Cerinta nr.15:1 Responsabil cu controlul calitatii (RTC). Documente: CV-ul in format Europass - Formular nr.10, Declaratie de disponibilitate, in original- Formular nr.17, Decizie de numire in functia de RTC. Documentele in copie vor fi certificate pt conformitate cu originalul.
Cerinta nr.16:1 Responsabil SSM autorizat. Documente: CV-ul in format Europass - Formular nr.10, Declaratie de disponibilitate, in original- Formular nr.17. Documentele in copie vor fi certificate pt conformitate cu originalul.
Cerinta nr.17: personalul de executie. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca detine personal de executie calificat in domeniul lucrarii: conform extrasului de manopera (a se vedea Formularul C7). Lista privind personalul de executie disponibil ? Formularul nr.12.
Cerinta nr.18: cerinte privind asocierea. Daca mai multi operatori economici depun o oferta comuna, acestia nu au obligatia legalizarii acordului de asociere la momentul depunerii ofertei, ci doar inainte de semnarea contractului, daca oferta este declarata castigatoare.Confirmarea liderului asocierii in acordul de asociere ? Formularul nr.15 ? semnat de toti partenerii.
Cerinta nr.19: cerinte privind subcontractantii. In cazul in care in propunerea tehnica este inclusa posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul pe care il realizeaza precum si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi .Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora ? Formularul nr.13.
Cerinta nr. 1: Operatorul economic trebuie sa dovedeasca ca areimplementatsistemul de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul prezentei proceduri. Certificat ISO 9001 sau echivalent. Documentele in copie vor fi certificate pt conformitate cu originalul.
Cerinta nr. 2: Operatorul economic trebuie sa furnize informatii privind masurile de protectia mediuliui pe care le poate aplica in executarea contractului pt activitatile care fac obiectul prezentei proceduri. Certificat ISO 14001 sau echivalent. Documentele in copie vor fi certificate pt conformitate cu originalul.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
AP-3/2012/2
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2012/S55-089469 din 20.03.2012
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.01.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.01.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.01.2013 11:00
Locul: Ofertele se deschid la Biroul EIP, Pta Regina Maria nr.1, 300004 Timisoara, jud.Timis.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor pe baza unei imputerniciri scrise.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007 ? 2013, Axa prioritara 5, Domeniul Major deInterventie 5.1. Proiectul ?Dezvoltarea turismului cultural in Regiunea Vest prin renovarea si includerea in circuitul turistic a Bisericii si Manastirii Maria Radna?, cod SMIS 16543.
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Regionale
VI.3) Alte informatii
Coduri CPV pentru obiecte suplimentare: 45300000-0, 45400000-1, 4241600-6 (EA12-8), 45313100-5.Se recomanda ofertantilor vizitarea amplasamentului pt a fi in masura sa evalueze pe propria raspundere, cheltuiala si risc toate datele care ar putea fi utile in intocmirea ofertei. Persoana de contact: dna Carmen Palko, responsabil tehnic, tel: 0745-518.924.In cazul in care doua sau mai multe oferte contin acelasi pret minim, pt departajarea ofertelor cu pret egal se va solicita ofertantilor o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai mic.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.11.2012 17:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer