Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de constructii pentru proiectul Retea de canalizare si statie de epurare in localitatea Costestii din Deal, comuna Produlesti, judetul Dambovita


Anunt de participare numarul 78532/28.05.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Produlesti Dambovita
Adresa postala: Sos Targoviste Nr 642, Localitatea: Produlesti, Cod postal: 0110, Romania, Punct(e) de contact: Marin Grigore, Tel.0245-243641, Email: [email protected], Fax: 0245-243641, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de constructii pentru proiectul Retea de canalizare si statie de epurare in localitatea Costestii din Deal, comuna Produlesti, judetul Dambovita
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Costestii din Deal, comuna Produlesti, judetul Dambovita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de constructii pentru proiectul Retea de canalizare si statie de epurare in localitatea Costestii din Deal, comuna Produlesti, judetul Dambovita
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform Caietelor de sarcini, Memoriilor, Breviarelor, Listelor de cantitati si Pieselor desenate ce se afla in format electronic, pe CD, la sediul autoritatii contractante, de unde se vor ridica in urma unei solicitari scrise.
Valoarea estimata fara TVA: 3, 350, 573RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantia de participare 60.000 lei, garantia de buna executie 7 % din valoarea contractului, exclusiv TVA, asigurarea contractului in numele ambelor Parti
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
- Bugetul local - finantare prin: O.G. 7/2006
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere, subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie privind eligibilitatea- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181- Certificat emis de autoritatile legale competente privind obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat
- Certificat emis de autoritatile legale competente privind obligatiile de plata a taxelor locale
- Declaratie privind calitatea de participant la procedura
- Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- INFORMATII GENERALE
- Situatiile financiare anuale (bilant contabil, cont de profit si pierdere) pe anii 2006, 2007 si 2008
- Angajament privind asigurarea riscului profesional
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra de afaceri anuala medie pe ultimii 3 ani (2008, 2007 si 2006) sa fie de minim 10.000.000 LEI (pentru persoanele juridice romane) sau echivalentul sumeiin EURO la cursul BNR valabil pentru data de 22.05.2009, respectiv 4, 1762 lei/Euro.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI EXECUTATE IN ULTIMII 5 ANI (copii dupa contracte, copii dupa recomandari din partea beneficiarilor, Copii dupa procesele verbale la terminarea lucrarilor)
- DECLARATIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALATIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU INDEPLINIREA CORESPUNZATOARE A CONTRACTULUI DE LUCRARI
- certificat ISO 9001 sau echivalent- certificat ISO 14001 sau echivalent- certificat OHSAS 18001 sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul trebuie sa fi executat si finalizat, in ultimii cinci ani, trei contracte similare, a caror valoare totala sa fie egala cu minim 1.650.000 lei.Operatorul sa dispuna de utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice necesare pentru indeplinirea contractului, respectiv: a) Grup termic de sudura minim 1 bucatab) Electropompa monoetaj de joasa presiune pentru apa minim 1 bucatac) Buldozer pe senile minim 2 bucatid) Betoniera cu cadere libera actionata electric minim 1 bucatae) Vibrator de interior pentru beton actionat electric minim 1 bucataf) Compactor static minim 1 bucatag) Buldozer pe senile minim 1 bucatah)Excavator pe senile minim 1 bucata
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Propunere financiara
60%
Descriere:
2.
Propunere tehnica
40%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.06.2009 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.06.2009 15:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.06.2009 11:00
Locul: CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PRODULESTI, Soseaua Targoviste nr. 642, Produlesti, judetul Dambovita
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare, reprezentantii autorizati sau imputerniciti ai ofertantilor; observatorii desemnati de catre UCVAP; alte persoane autorizate de Autoritatea contractanta
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Strada Stravopoleos nr.6 , Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030081, Romania, Tel.040-21- 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 040- 21- 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform legislatiei in vigoare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Local al Comunei Produlesti
Adresa postala: Soseaua Targoviste nr. 642, Localitatea: Produlesti, Cod postal: 0110, Romania, Tel.040-245-243641, Email: [email protected], Fax: 040-245-243641
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.05.2009 11:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer