Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de constructii pentru Structura de sprijinire a afacerilor Logistics Euro Danube - Braila


Anunt de participare numarul 148778/08.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC MIZARA IMPEX SRL
Adresa postala: Str preciziei, nr 3F, camera 6, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 062202, Romania, Punct(e) de contact: Constantin Ursu, Tel. +40 0212306072, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 0212306071, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate cu raspundere limitata
Activitate (activitati)
Altele: Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de constructii pentru Structura de sprijinire a afacerilor Logistics Euro Danube - Braila
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Regiunea de Sud-Est, Zona Libera Braila, Perimetrul 1, Parcela J
Codul NUTS: RO221 - Braila
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Realizarea unei investitii cuprinzand urmatoarele obiecte:
- cladire administrativa;
- cladire de utilitati;
- parc de rezervoare+statie de pompare;
- estacada;
- comapartimentare parc de rezervoare;
- cale ferata;
- drumuri;
- cabina poarta;
- retele exterioare alimentare cu apa;
- retele exterioare canalizare;
- organizare de santier aferenta intregului obiectiv- Cheltuieli diverse si neprevazute 0, 00
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45234100-7-Lucrari de constructii de cai ferate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se vor executa lucrari in conformitate cu caietele de sarcini si antemasuratorile anexate la documentatia de ofertare.
Valoarea estimata fara TVA: 25, 416, 823.38RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
10 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Valabilitate: 90 zile incepand cu data limita de depunere a ofertelor Garant. de part. este de: 508.336, 46 lei Garant. de part. se poate constitui sub forma: - Prin virament bancar in contul deschis la Unicredit Tiriac Bank, sucursala Pantelimon, Bucuresti, cod IBAN RO19BACX0000004517024001 - sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original. - In conformitate cu art.86 din HG 925/2006. Dovada constituirii garant. de part. trebuie sa fie prezentata la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor, inclusiv la deschiderea ofertelor. Ofertantului ii revine obligatia de a se asigura ca depunerea garant. de part., in cazul in care s-a ales varianta de virament bancar, va fi fi efectuata pana la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garant. de part. vor fi considerate inacceptabile. In cazul unei asocieri, garant. de part. poate fi constituita de unul sau mai multi asociati (suma se cumuleaza). In cazul incadrarii unui operator ec. in prevederile art 16(2) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea IMM, modificata si completata, operatorul ec. care se prevaleaza de aceste prevederi va face dovada indeplinirii acestor conditii printr-o Declaratie pe proprie raspundere privind incadrarea intrepr. in categ. IMM. Din garantia de participare se va retine contestatorului caruia i-a fost respinsa contestatia, ca nefondata de catre CNSC, suma calculata conform prevederilor art.278, ind.1 din OUG 34/2006. Garant de part. s-a stabilit pe baza val estim a lucrarilor, fara chelt. div. si neprevaz. Cursul ron/eur la care se vor raporta ofertantii pentru constituirea garant. de part. este cursul BNR din data de 23.10.2013, respectiv 4, 4378 ron/eur. Pentru garant. de part. constituite in alte valute decat cele prezentate, se va avea in vedere cursul de schimb leu/valuta din data de 23.10.2013, stabilit de BNR. Valoare: 10 % din valoarea contractului, fara TVA. Se poate constitui cf art.90 din HG 925/2006. In cazul in care ofertantul alege metoda de constituire prin ?retineri succesive din sume datorate pentru facturi partiale?, contractorul are oblig de a deschide un cont de garantie de buna executie, la dispozitia AC, la o banca agreata de ambele parti. Suma initiala care se depune de catre contractor este de minim 1% din valoarea contractului. Aceasta dovada va fi prezentata AC in termen max de 5 zile de la data semnarii contractului de catre ambele parti. Se va restitui cf art.92 din HG 925/2006. Refuzul ofertantului de a constitui garantia de buna executie va duce automat la pierderea garantiei de participare si la selectarea urmatorului clasat sau reluarea procedurii de achizitie, a contractului, dupa cum decide AC. In cazul incadrarii in prevederile art 16(2) din Legea 346/2004, va face dovada indeplinirii conditiilor printr-o Declaratie privind incadrarea in categoria IMM.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
POR 2007-2013, Axa prioritara 4, DMI 4.1 - Titlu proiect: "STRUCTURA DE SPRIJINIRE A AFACERILOR, LOGISTICS EURO DANUBE- BRAILA"
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1
Declaratia privind situatia personala a operatorului economic. Prezentare formular 1, completat.Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Formularul se va prezenta in original.-Prezentare cazier judiciar al agentului economic, valabil la data limita de depunere a ofertelor (originalul sau copie conform cu originalul).-In cazul ofertei comune, prezentarea Formularului 1 si a cazierului judiciar este obligatorie pentru fiecare asociat, operator economic din cadrul asocierii.Cerinta 2
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181. Prezentare formular 1, completat.-Incadrarea in situatia prevazuta la art. 181 din OUG nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Formularul se va prezenta in original.-In cazul ofertei comune, prezentarea Formularului 1 este obligatorie pentru fiecare asociat.Cerinta nr.3Declaratie privind calitatea de participant la procedura.Se va completa Formular nr. 2. Formularul se va prezenta in original.In cazul ofertei comune, prezentarea Formularului 2 este obligatorie pentru fiecare asociat.Cerinta nr.4- Certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor catre bugetul general consolidat de stat eliberat de DGFP, din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor;
- Certificat privind plata obligatiilor catre bugetul local eliberat de catre directia de specialitate din cadrul Primariei in a carei raza teritoriala activeaza ofertantul. Certificatul fiscal va fi prezentat atat pentru sediul social cat si pentru punctele de lucru implicate in realizarea lucrarilor (daca este cazul)din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.Cele doua tipuri certificate privind plata obligatiilor catre bugetul de stat, respectiv catre bugetul local ( pentru sediul social cat si pentru punctele de lucru implicate in realizarea lucrarilor )trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor si se vor prezenta in copie, semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului, stampilate, purtand mentiunea "conform cu originalul".In cazul ofertei comune, prezentarea celor doua certificate este obligatorie pentru fiecare asociat.Certificatele vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.-Cazier fiscal pentru societatea ofertanta? in conformitate cu H.G. 31 / 2003, valabil la data limita de depunere a ofertei (originalul sau copie conform cu originalul).In cazul unei asocieri, cazierul fiscal va fi prezentat de fiecare membru al asocierii.Cerinta nr. 5
Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006.Se va prezenta o declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69 ^1 din OUG 34/2006, in original.Prevederile art. 69?1 din OUG 34/2006 se aplica si pentru tert(i) sustinator(i) si subcontractant(i).In cazul ofertei comune, prezentarea Declaratiei este obligatorie pentru fiecare asociatPersoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: - Ursu Constantin ? Presedinte echipa de evaluare- Panciu Elena - membru echipa de evaluare- Iordache Constantin ? membru echipa de evaluare- Laiu Vitalie ? membru echipa de evaluareCerinta nr. 6CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta.Se va completa Formularul 11- original.In cazul ofertei comune, prezentarea Formularului 11 este obligatorie pentru fiecare asociat. Cerinta nr. 1Persoane juridice/fizice romane-Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in original, sau copie conform cu originalul; care sa dovedeasca ca obiectul/ obiectele de activitate corespund/e lucrarilor solicitate si sunt autorizate conform art. 15 din legea 359/2004. Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea certificatului constatator in original/copie legalizata, pentru verificarea conformitatii documentului depus in oferta;In cazul unei asocieri, certificatul constatator va fi prezentat de fiecare membru al asocierii.Oferttantul isi asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in acest document sunt valabile la data limita de depunere a ofertelor.Cerinta nr. 2Persoane juridice /fizice straine-Se prezinta Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional (copii si traduceri autentificate, originale)Cerinta nr. 3Ofertantul sa detina autorizatiile emise in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare pentru executarea lucrarilor prezentate in caietele de sarciniSe prezinta: -Autorizatii de la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - AFER. respectiv autorizatii de furnizori feroviari de produse si servicii, emis in conformitate cu ORDINUL Nr. 290 din 13 aprilie 2000 emis de MINISTERUL TRANSPORTURILOR si Agremente tehnice valabile pentru urmatoarele activitati: Constructii, reparatii si intretinere linii de cale ferata fara sudarea sinelor;In cazul unei asocieri, vor fi luate in considerare resursele cumulate ale tuturor membrilor asocierii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Informatii privind situatia economico-financiara Operatorii economici trebuie sa faca dovada ca au capacitatea financiara de a realiza contractul, prin indeplinirea urmatoarelor cerinte minimale: Cifra medie globala de afaceri pe ultimii 3 ( trei) ani (2011, 2012, 2013) sa fie cel putin egala cu: 50.833.646, 76 lei (in baza art.185 din OUG 34/2006). In cazul ofertelor individuale (depuse de un singur operator economic) se va lua in considerare cifra de afaceri medie globala anuala a acestuia pentru cei 3 ani de referinta indicati. In cazul ofertelor comune (depuse de o asociere), pentru indeplinirea conditiei de realizare a unei cifre medii anuale se va lua in calcul suma cifrelor de afaceri medii anuale ale tuturor membrilor asocierii. Valoarea cifrei de afaceri solicitate a fost calculata pe baza valorii estimate a contractului, fara cheltuieli diverse si neprevazute.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentare: -Fisa de informatii generale - Formular nr. 3; Pentru echivalenta Lei/Euro se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR. Documentele doveditoare ce vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii cerintei de calificare sunt lasate la latitudinea ofertantului.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Informatii privind asociatii -Se completeaza Declaratie privind partea/ partile din contract care sunt indeplinite de fiecare asociat si specializarea acestuia? Formular nr. 9. In cazul in care exista asociati, acestia se vor identifica si vor prezenta toate documentele privind eligibilitatea si calificarea mentionate la pct. III 2.1 a) si III 2.1. b). Situatia economica si financiara ? cifra de afaceri ? se demonstreaza prin considerarea sumei resurselor tuturor membrilor asocierii. Capacitatea tehnica si profesionala ? experienta relevanta ? se demonstreaza prin considerarea resurselor tuturor membrilor asocierii. Toate celelalte documente privind calificarea vor fi prezentate individual de catre toti operatorii economici.
Cerinta nr. 2 Informatii privind subcontractantii -se completeaza formularul cu toti Subcontractantii si specializarea acestora- Formularul nr. 8. Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale
Cerinta nr. 3 Inf privind cap teh: Cerinte minimale: -Indeplinirea in ultimii 5 ani de catre ofertant sau de catre membrii asocierii in cadrul a maxim 3 contracte, de lucrari similare (care sa cuprinda orice combinatie a urmatoarelor categorii de lucrari: constructii civile, cai ferate, drumuri si lucrari de consolidare a terenului) in valoare cumulata de cel putin 25416823.38lei.
Pentru indeplinirea cerintei vor fi luate in considerare si contracte in derulare, ce contin lucrari relevante finalizate, dovedite printr-un proces-verbal de receptie preliminara.
Cerinta nr. 3 Informatii privind capacitatea tehnica (continuare): -Sa aiba Dotare corespunzatoare pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului;
Cerinta nr. 3 Inf privind cap teh (continuare): Sa aiba personal competent si cu capacitate profesionala corespunzatoare lucrarilor de executie: -Cel putin un sef de santier (se prezinta CV-ul si copia Diplomei de absolvire a unei Facultati cu profil constructii);experienta specifica in domeniul constructiilor civile de cel putin 3 ani;Cel putin un sef de santier (se prezinta CV-ul si copia Diplomei de absolvire a unei Facultati cu profil constructii cai ferate, drumuri si poduri);experienta specifica in domeniul constructiilor de cai ferate de cel putin 3 ani;
-Un Responsabil Tehnic cu Executia (RTE), pe domeniul constructii civile si un Responsabil Tehnic cu Executia (RTE), pe domeniul cai ferate, atestati(se prezinta exclusiv dovada atestarii ca RTE, valabila la data limita de depunere a ofertelor);
-Cel putin un Responsabil cu calitatea lucrarilor si a materialelor (RCQ) (se prezinta decizia interna de numire);
Sa dispuna de sudori autorizati ISCIR pentru a executa suduri in otel si PEHD.
Standarde de protectia mediului -standardul de management de mediu ISO 14001 pentru lucrari de constructii civile sau echivalentul lui.
Standarde de asigurare a calitatii -Sistemul de Management al Calitatii ISO 9001 pentru lucrari de constructii civile sau echivalentul lui.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se prezinta Acordul de asociere al partilor, cu desemnarea Liderului, in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica ? Formularul 10 Acordul de asociere urmeaza a fi autentificat la Notariat in termen maxim de 5 zile de la data adjudecarii, in cazul in care Asociatilor li se incredinteaza Contractul.Se completeaza formularul cu toti Subcontractantii si specializarea acestora ? Formular nr. 8 - cu partea din contract pe care intentioneaza sa o subcontracteze.Se prezinta: Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani, completata conform model - Formular nr.4; -Cei 5 ani se calculeaza incepand de la data limita de depunere a ofertelor. - Dovada indeplinirii a cel putin un contract sau a maxim 3 contracte se va face prin prezentarea oricaror documente considerate de ofertanti relevante cu mentiunea ca acestea trebuie sa cuprinda invormatiile prevazute in art. 188 alin. 3, lit. 1) din OUG 34/2006, (beneficiar, valoare, perioada si locul executiei lucrarilor, daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit) (cf. HG 925/2006)). Pentru echivalenta Lei/Euro se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.Se prezinta: -Declaratie cu privire la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice de care dispune pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului (echiparea minima necesara se stabileste de catre executant pe baza experientei si a tehnologiilor propuse) ? Formular nr. 7.Se prezinta: a) Declaratie cuprinzand informatii privind personalul de specialitate ? Formular nr. 5;b) Pentru sefi de santier se prezinta CV-uri (fiecare pagina a CV ?urilor va fi semnata si stampilata de catre reprezentantul legal al Operatorului economic) ? Formularul nr. 6;c) Pentru sefi de santier: Copii ale Diplomelor care atesta specializarea;d) Pentru RTE: Dovada atestarii ca RTE, valabila la data limita de depunere a ofertelor, certificate ?conform cu originalul?.e) Pentru RCQ: Decizia interna de numire.Se prezinta: -Autorizatii ISCIR, pentru sudori in otel si PEHD. In cazul unei asocieri, vor fi luate in considerare resursele cumulate ale tuturor membrilor asocierii.Sa aiba implementat standardul de management de mediu ISO 14001 pentru lucrari de constructii civile sau echivalentul lui (este obligatorie prezentarea certificatului, in copie certificata ?conform cu originalul? sau documentatie interna, ori in curs de certificare);Sa aiba implementat si certificat Sistemul de Management al Calitatii ISO 9001 pentru lucrari de constructii civile sau echivalentul lui (este obligatorie prezentarea certificatului, in copie certificata ?conform cu originalul? sau documentatie interna echivalenta, ori in curs de certificare;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2013/S007-007532 din 10.01.2013
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.02.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.02.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.02.2014 11:00
Locul: Bucuresti, str. Preciziei, nr. 3F, camera 6, Sector 6
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Pot participa reprezentantii ofertantilor, conform art. 33(2)/HG 925/2006
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contract finantat prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 4 ?Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local? , Domeniul major de interventie 4.1 ?Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala?
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
Termen de garantie lucrare: nu va fi mai mic de 3 ani.Pentru un termen de garantie mai mic de 3 ani, oferta se declara neconforma si nu va intra in faza de evaluare.Termen de executie: nu va fi mai mare de 10 luni.Pentru un termen mai mare de 10 luni, oferta este declarata neconforma si nu va intra in faza de evaluare.In cazul in care, in urma evaluarii tehnico-financiare, se constata existenta a doua sau mai multe societati aflate pe primul loc, cu preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256 indice 2 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul juridc din cadrul SC MIZARA IMPEX SRL
Adresa postala: Adresa postala: str.Preciziei, nr.3F, camera 6, sectorul 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 062202, Romania, Tel. +40 746010025, Email: [email protected], Fax: +40 212306071
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.01.2014 16:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer