Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - LUCRARI DE CONSTRUCTII PT PROIECTUL ?REST DE EXECUTAT PT FINALIZARE INVESTITIE ?TEATRUL NATIONAL VASILE ALECSANDRI?


Anunt de participare numarul 146974/01.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
TEATRUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI" IASI
Adresa postala: STR. AGATHA BARSESCU NR 18, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700074, Romania, Punct(e) de contact: CRISTIAN LOISO, Tel. +40 232254500, Email: [email protected], Fax: +40 232254500, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
INSTITUTIE PUBLICA DE SPECTACOLE
Activitate (activitati)
- Recreere, cultura si religie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
LUCRARI DE CONSTRUCTII PT PROIECTUL ?REST DE EXECUTAT PT FINALIZARE INVESTITIE ?TEATRUL NATIONAL VASILE ALECSANDRI?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: IASI, AGATHA BARSESCU, 18
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Valoarea estimata fara TVA: 7.425.661 lei fara TVA(valoarea include cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute in procent de 10 %aplicata la valoarea estimata a contractului - C+M confom deviz general definit de proiectant).Valoarea estimata fara diverse si neprevazute este de 7.055.938 lei fara TVA.Valoarea privind cheltuieli cu diverse si neprevazute este de 369.723 lei fara TVA.Lucrari pentru aducerea mediului la starea initiala (trotuare accese din jurul Uzinei electrice ) lucrari ce n-au mai avut suport financiar in cadrul proiectelor anterioare ;
- lucrari de consolidare, finisaje interioare, instalatii la corpul 4 al teatrului ;
- lucrari de refacere a instalatiei de conditionare a Salii studio ;
- lucrari de inlocuire a C.T. din « Uzina electrica » datorate schimbarii necesarului de capacitate a utilajelor , montate din anul 2000 in aceasta cladire , utilaje ce nu au avut in vedere si majorarea capacitatii de alimentare cu energie termica aparuta din alimentarea constructiei « Cub » si a schimbarii in perioada 2007-2009 prin proiectele refacute , a solutiei de conditionare pentru cladirea principala a teatrului ;
- instalatie iluminat arhitectural a cladirii teatrului ;
-dotari mobilier ce cuprind restaurarea mobilierului de epoca pentru holuri , foyere si cabine actori din corpul 1 al teatrului si mobilierul pentru corpul 4 al teatrului.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
45212314-0-Lucrari de constructii de monumente istorice sau memoriale (Rev.2)
45262690-4-Renovare a cladirilor degradate (Rev.2)
45300000-0-Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2)
45454100-5-Lucrari de restaurare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
In conformitate cu avizul Ministerului Culturiiobiectivele la care se va interveniprin prezentul proiect sunt din cadrul Ansamblului Monument istoric al teatrului National Vasile Alecsandri IasiM.I. IS- II- a-B- 03735: Amenajari exterioare ( trotuare si accese pe partea de vest si nord a Cladirii Uzinei electrice ?parte din ansamblul monument )
Interventii la corpul 4 al Teatrului (structura, arhitectura instalatii )
Instalatii ventilatie la Sala StudioInstalatii iluminat architecturalTNMobilier corp 1 teatru (restaurare/replica) si corp 4 , inclusiv dotariOrganizare de santierLucrarile de constructii/restaurare/achizitii vor fi prestate conform prevederilor proiectului tehnic si caietelor de sarcini , document anexa la Documentatia de atribuire .
Valoarea estimata fara TVA: 7.425.661 lei fara TVA(valoarea include cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute in procent de 10 %aplicata la valoarea estimata a contractului C+M confom deviz general definit de proiectant).Valoarea estimata fara diverse si neprevazute este de 7.055.938 lei fara TVA.Valoarea privind cheltuieli cu diverse si neprevazute este de 369.723 lei fara TVA.
Valoarea estimata fara TVA: 7, 425, 661RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Valoarea garantiei de participare este de 141.119lei(70.560 lei in cazul IMM). Modalitati de constituire acceptate, conform art. 86 alin.(1) si (5) din H.G. nr. 925/2006 actualizata: -Virament bancar in contul autoritatii contractante: (RO70TREZ4065009XXX000539 - Trezoreria Iasi); -Instrumentde garantare emis de o societate bancara sau de o societate de asigurari; -Prin depunere la casieria autoritatii contractante.Termenul de valabilitate al garantiei de participare este de minim 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.In cazul in care Garantia de participare se constituie in alte monede decat moneda nationala, pentru echivalenta se va lua in considerare cursul BNR valabil cu 5 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor.In cazul in care sunt depuse contestatii la procedura de achizitie publica si decizia CNSC este de respingere, autoritatea contractanta va retine contestatorului/contestatorilor din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului o suma calculata conform Art.278 indice 1 litera c) din OUG nr.34/2006 actualizata. 10% din valoarea contractului fara T.V.A. (5% in cazul I.M.M.). Mod de constituire a garantiei de buna executie: Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct.Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGET DE STAT
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
1.Declaratie privind eligibilitatea ( Formular nr.3 )- Incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului. In cazul unei oferte commune, depusa in asociere de mai multi operatori economici, fiecare operator economic semnatar al acordului de asociere, are obligatia de a prezenta acest document.Daca este cazul , acest document va fi prezentat si de tertul sustinator.2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 (Formular 4 din sectiunea Formulare)Incadrarea in art. 181 din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului.In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici , fiecare operator economic semnatar al acordului de asociere are obligatia de a prezenta acest document. Tertului sustinator i se solicita declaratia de neincadrare in prevederile art.181 lit.a, c indice 1 si d din OUG nr.34/2006.
3.Certificat de atestare fiscala pentru persoanele juridice privind obligatiile de stat (emis de Directia finantelor Publice) in original, copie legalizata , copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.In cazul unei oferte comune , depusa in asociere, fiecare operator economic semnatar al asocierii are obligatia de a prezenta acest document. Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu
4.Certificat de atestare fiscala pentru persoanele juridice privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local eliberat de unitatile teritorial administrative pe raza carora ofertantul isi are sediul social , in original, copie legalizata , copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. In cazul unei oferte comune , depusa in asociere, fiecare operator economic semnatar al asocierii are obligatia de a prezenta acest document.
Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu.
Pentru persoane straine: Certificate constatatoare privind obligatiile catre bugetul de stat si bugetul local, sau documente echivalente acestor certificate emise in tara de origine sau in tara rezidenta a operatorului economic. In situatia in care aceste certificate nu sunt emise in tara de origine sau in tara de rezidenta operatorul economic va prezenta alte documente edificatoare in confomitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, prin care sa se dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor , taxelor, si contributiilor catre buget.Din documentele prezentate trebuie sa reiasa ca operatorul economic nu are datorii scadente in luna anterioara datei de depunere a ofertelor.Documentele vor fi prezentate in original , in copie legaliata, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducere legalizata in limba romana.
5.Declaratie privind neincadrarea an situatiile prevazute la art. 69-1 din OUG 34/2006 (Formular5)- persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante si anume:
Director general ? Cristian Hadji-Culea
Director adjunct artistic ? Adi Carauleanu
Contabil sef ? Luminita Condurache-persoanele care persoane aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire/ aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesarfinantarii contractelor de achizitie publica si anume:
Contabil sef ? Luminta Condurache
Economist achizitii publice ? Mirona Balahur
Consilier juridic ? Cristian Loiso
- persoanele care au participat la elaborarea documentatiei de atribuire:
Smarandita Galea ? SC Genesis SRL ? Specialist MCC sef proiect
Constantin Firtea ? expert tehnic MCC
Mirona Balahur ? economist achizitii TN Iasi
Cristian Loiso ? consilier juridic TN Iasi
In cazul unei oferte comune , depusa in asociere, fiecare operator economic semnatar al asocierii are obligatia de a prezenta acest document. Daca este cazul, acest document va fi completat si de tertul sustinator.6. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului ANRMAP 314/2010 (Formular6) Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Persoane juridice romane vor prezenta: Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, cu informatii reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor din care sa rezulte: - datele de identificare, durata de functionare declarata , activitatea principala , activitatile secundare, asociatii/ actionarii cupa caz, administratorii/ persoane imputernicite ( dupa caz) si activitatile autorizate ( dupa caz);
- faptul ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii;In cazul unei oferte comune , depusa in asociere, fiecare operator economic semnatar al asocierii are obligatia de a prezenta acest document.Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire sa prezinte certificatul constatator in original/ copie legalizata .Persoane juridice straine vor prezenta : Documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este resident din care sa rezulte: - datele de identificare, durata de functionare declarata , activitatea principala , activitatile secundare, asociatii/ actionarii cupa caz, administratorii/ persoane imputernicite ( dupa caz) si activitatile autorizate ( dupa caz);
- faptul ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii;Ofertantii persoane juridice straine vor prezenta o ?Declaratie pe propria raspundere? prin care, daca ofertantul este clasat pe primul loc, iar oferta sa este declarata castigatoare se angajeaza ferm ca inaintea incheierii contractului , sa asigure inregistrarea societatii la autoritatea fiscala competenta conform legislatiei fiscale din Romania .Documentele vor fi prezentate in original, in opie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ? conform cu originalul ? ., insotite de traducere egalizata an limba romana.In cazul unei oferte comune , depusa in asociere, fiecare operator economic semnatar al asocierii are obligatia de a prezenta aceste documente.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Risc profesional
Prezentarea unei declaratii pe propria raspundere din care sareiasa ca in cazul in care este declarat castigator, ofertantul va asigura: - Executia lucrarilor pe toatata contractului de lucrari ; - Dotarile si personalul necesar realizarii contractului .
Se va completa Formularul 27- model de declaratie pe propia raspundere privind incheierea unei polite de asigurare
Cerinta nr. 2 Bonitatea /acces la resurse 2.1.Prezentarea ?Scrisorii de bonitate bancara? privind datele de identificare, indicatori privind cifra de afaceri, profilul brut/ net, rata lichiditatii globale, rata solvabilitatii generale, experienta cu clientul . Documentul se va prezenta original/ copie legalizata/ copie lizibila certificata ? conform cu originalul?.Ulterior se va solicita ofertantului clasat pe primul loc ?Scrisoarea de bonitate bancara? in original inainte de trimiterea comunicarilor privind rezultatele procedurii.2.2.Ofertantul trebuie sa demonstreze ca, la momentul semnarii contractului, va avea acces sau are disponibile resurse reale de de minimum1.763.984lei( s-a calculat astfel: valoare estimata /24luni(durata contractului)* 6 luni(perioada platilor) ), suplimentar fata de obligatiile contractuale in desfasurare.2.3.Ofertantul va prezenta Declaratia privind lista cu obligatiile contractuale in desfasurare fata de alti beneficiari, daca exista (Formular 15)
Cerinta nr.33.1 Cifra de afaceri: media cifrei de afaceri in domeniul aferent obiectului contractului din ultimii 3 ani financiari incheiati sa fie de minimum14.111.876 lei- in functie de informatiile si documentele disponibile a operatorilor economici. Pentru echivalenta in euro se va tine cont de cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR: 2010 - 1 euro = 4, 2099 lei, 2011 - 1 euro = 4, 2379 lei, 2012 - 1 euro = 4, 4560 lei. Ofertantul va completa Formularul ? Informatii generale ( formular 7 ) pentru demonstrarea cifrei medii de afaceri anuala in domeniul de activitate in ultimii 3 ani financiari , luind in consideratie cifra de afaceri anuala in domeniul de activitate al contractului pentru fiecare dintre cei 3 ani. Pentru echivalenta in alta valuta se va tine cont de cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR. In cazul unei oferte comune depuse de mai multi operatori economici , cerinta se considera indeplinita prin luarea in considerare a resurselor cumulate a tutruror semnatarilor acordului de asociere. 3.2.Ofertantii trebuie sa depuna situatiile financiare (formularul de bilant , contul profit si pierdere si anexele ) de la 31.12. 2010, 31.12.2011, 31.12.2012. Acestea vor fi prezentate in copie simpla impreuna cu toate anexele lor , vizate si inregistrate de organele competente. In cazul unei oferte commune, depusa in asociere de mai multi operatori economici, fiecare operator economic semnatar al acordului de asociere este obligate sa prezinte acest document.
Cerinta nr. 4 Informatii privind sustinerea tehnica sau/si financiara ( daca este cazul ) : Ofertantul poate fi sustinut conform art. 186 din OUG 34/2006. Se va face dovada resurselor invocate prin depunerea de documente justificative . In acest caz se va prezenta : Angajamentul ferm de sustinere daca este cazul ( Formular 20 /Formular 21 / Formular 22 / Formular 23; Documentele necesare pentru indeplinirea cerintei ( respectiv partea de sustinere): - Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006 , din partea sustinatorului ( Formular nr. 3); - Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 lit a , 0^1), d) din OUG 34/2006 , din partea sustinatorului ( Formular nr. 4); - Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69? din OUG 34/2006 , din partea sustinatorului ( Formular nr. 5)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularul 27- model de declaratie pe propia raspundere privind incheierea unei polite de asigurareScrisoarea de bonitate bancara original/ copie legalizata/ copie lizibila certificata ? conform cu originalul?. Scrisoarea de bonitate bancara in original inainte de trimiterea comunicarilor privind rezultatele procedurii.Ofertantul trebuie sa demonstreze ca, la momentul semnarii contractului, va avea acces la resurse reale sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash flow de executie a lucrarii de minimum 1.763.984 lei pentru o perioada de 6 luni.Formular 15 ? Informatii privind obligatiile contractuale in cursFormularul 7 Informatii generale.In cazul in care ofertantul se incadreaza la IMM astfel cum acestea sunt indeplinite prin Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii , cu modificarile si completarile ulterioare, aceasta beneficiaza de reducerea cu 50% prevazuta in art. 16 alin. 2al legii. In aceasta situatie ofertantul trebuie sa completeze si sa ataseze la oferta declaratia de IMM . Formularul de bilant , contul profit si pierdere si anexele de la 31.12.2010, 31.12.2011, 31.12.2012Formular 20 ? Tert sustinator financiar ? Angajament privind sustinerea financiara a ofertantului/candidatului/ grupului de operatori economici- daca est cazulFormular 21 ? Tert sustinator tehnic si profesional ? Angajament privind sustinerea tehnica si professionala a ofertantului/candidatului/ grupului de operatori economici- daca est cazul; Formular 21 ? Tert sustinator tehnic si profesional ? Declaratie privind sustinerea tehnica si professionala a ofertantului/candidatului/ grupului de operatori economici- daca este cazul; Formular nr. 3-Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006 , din partea sustinatorului;Formular nr. 4-Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 lit a , 0^1), d) din OUG 34/2006 , din partea sustinatorului;Formular nr. 5-Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69? din OUG 34/2006 , din partea sustinatorului;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1.
1.1.Experienta similara :
Ofertantul trebuie sa fi executat/dus la bun sfarsit, in ultimii 5 ani, lucrari similare cu obiectul contractului, respectiv lucrari de reabilitare/restaurare/consolidare monumente istorice, in valoare de minim 5.355.938 lei fara TVA, valoare ce poate fi demonstrata prin maxim 2(doua) contracte.
Ofertantul trebuie sa fi executat/dus la bun sfarsit, in ultimii 5 ani, lucrari similare cu obiectul contractului, respectiv lucrari de restaurare mobilier, in valoare de minim 1.700.000 lei fara TVA, valoare ce poate fi demonstrata prin maxim 2 (doua) contracte.Se vor prezenta certificari de buna executie/procese-verbale de receptie (partiale sau la terminarea lucrarilor sau finale)/orice alte documente emise sau contrasemnate de beneficiari, pentru cele mai importante lucrari din care sa reiasa valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si daca acestea au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.
1.2.Se va completa Declaratia (formular 8) si Lista principalelor lucrari similare , executate (formular 9)in ultimii 5 ani ( pina la data limia de depunere a ofertelor , continand valori, perioade de executie , beneficiar, indiferent daca acestea sunt personae private sau autoritati contractante ( Completare Formular 8, Formular 9)
Cerinta nr. 2
Utilaje/ dotariSe va completao Declaratie care contine informatiiprivind utilajele , instalatiile echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari , conform cerintelor din caietele de sarcini, proiectul tehnic( formularul 10, Anexa F 10 din sectiunea Formulare)
Ofertantul va mentiona care sunt echipamentele , utilajele, mijloacele de transport, laboratoarele , baza de productie, alte mijloace fixe si dotari necesare realizarii lucrarilor supuse licitatiei si daca acestea sunt asigurate din dotarea proprie si/sau prin contracte de inchiriere/ colaborare/comodat/angajament de punere la dispozitie.
Operatorul va face dovada detinerii dreptului de proprietate sau folosinta asupra utilajelor , mentionate prin documente justificative ( acte de proprietate, contracte de leasing, contracte de inchiriere, lista de inventar a mijloacelor fixe la 31.XII . 2012, angajamente de punere la dispozitie). Pentru utilajele inchiriate se va prezenta contractul de inchiriere in copie cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnatsi stampilat.
Cerinta nr. 3.
3.1.Personalul existent
Se va completa o Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere, in ultimii 3 ani, calculati la data depunerii ofertelor (formular 19 din sectiunea Formulare )
3.2.Personal de specialitateSe va completa o decaratie privind numele persoanelor ce vor duce la indeplinire viitorul contract si specializarea acestora, conf. art 188.alin. 3 lit.b din OUG 34/2006 cu modificarile si cpmpletarile ulterioare.Expertilor pentru care este necesar atestat MC conform dispozitiilor Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, se solicita doar prezentarea atestatului sin cauza si a angajamentului de participare/declaratie de disponibilitatepentru indeplinirea contractului (formular A1, semnat de titular).Ofertantul va face dovada ca dispune de o echipa formata din minimum urmatoarele persoane specializate, autorizate, experti :
Coordonatori de echipaexecutie contractatestat MC conform Legii nr.422/2001 republicata, privind protejarea monumentelor istorice, cu modificarile si completarile ulterioare, art.24 al.2 - specializarea Edomeniile :1-restaurare arhitectura; 4-inginerie?consolidare sau restaurare structuri istorice;Coordonatori de echipaexecutie restaurare mobilier ? componente lemn-atestat MC conform Legii nr.422/2001 republicata, privind protejarea monumentelor istorice, cu modificarile si completarile ulterioare, art.24 al.2 - specializarea? h?domeniul : - restaurare componente artistice- lemn.
Specialist restaurare componente metal atestat MC conform Legii nr.422/2001 republicata, privind protejarea monumentelor istorice, cu modificarile si completarile ulterioare, art.24 al.2 - specializarea ? J? domeniul : -restaurare componente artistice- metal.
Sef santier : atestat MC conform Legii nr.422/2001republicata, privind protejarea monumentelor istorice, cu modificarile si completarile ulterioare, art.24 al.2 - specializarea Edomeniile :1-restaurare arhitectura; 4-inginerie ?consolidare sau restaurare structuri istorice;Responsabil executie lucrari instalatii:
atestat MC conform Legii nr.422/2001 republicata, privind protejarea monumentelor istorice, cu modificarile si completarile ulterioare, art.24 al.2 - specializarea ?E?domeniul :5- inginerie instalatii ;Responsabil tehnic cu executia , atestat MDRT: conform Ordinului nr.777/2003 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Indrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii"
, atestat MC specializarea ?E?domeniile: 1- restaurare arhitectura; 4- inginerie ? consolidare sau restaurare structuri istorice conform Legii nr.422/2001 republicata, privind protejarea monumentelor istorice, cu modificarile si completarile ulterioare, art.24 al.2 .Responsabil tehnic cu controlul tehnic al calitatii: inginer cu studii superioare cu experienta profesionala specifica demonstrata prin detinerea calitatii de Responsabilcu controlul tehnic al calitatii (decizie interna)la contract similar cu cel contractat (lucrari consolidare, restaurare monumente istorice)
Nota: un specialist nu poate cumula doua sau mai multe pozitii din cele enumerate mai sus.
Cerinta 4. Alte documenteOfertantul trebuie sa prezinte un Angajament in vederea incheierii unui contract de depozitare a deseurilor rezultate din activitatea de constructii , cu un depozit de colectare deseuri ?Formularul 29
Cerinta 5.Privind asociatii
5.1.Operatorii economici au drept de a se asocia cu scopul de a depune o oferta comuna fara a-si legaliza asocierea- formularul 12 . Candidatii asociati nu au dreptul de a depune pe langa oferta comuna si alte oferte, in mod individual sau in alta asociere, ori de a participa ca subcontractanti la alta asociatie sau alta oferta.Unul din asociati se va nominaliza ca lider al asociatilor si confirmat prin depunerea imputernicirii de semnatura prin persoanele cu drept de semnatura din partea tuturor asociatilor individuali din asociatie. Ofertantii trebuie sa prezinte un acord sau o scrisoare preliminara de asociere in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea solidara pentrupentru executia lucrarilor din contract. Liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige sa primeasca instructiuni de la si in numele tuturor asociatilor si individual si colectiv. Platile se vor derula prin conturile liderului. Intelegerea trebuie sa stipuleze ca toti asociatii se obliga sa ramana in asociere pe durata derularii contractului. In situatia in care oferta asociatilor se declara castigatoareliderul asociatilor va prezenta autoritatii contractante o copie legalizata a contractului de asociere inainte de semnarea contractului de achizitiipublice.
5.2.In orice situatie de asociere a doi sau mai multi operatori economici, toti asociatii trebuie sa prezinte documentele solicitate in cap. III. Astfel :
a) documentele situatiei personalea ofertantilor solictate la cap. III.2.1. suntobligatorii pentru fiecare asociat in parte;
b)documentele pentru capacitatea de exercitare a activitatii profesionale solicitate in cap. III.2.1b sunt obligatorii pentru fiecare asociat in partec)documentele pentru situatia economico- financiara solicitata in cap III.2.2 vor fi prezentate astfel : bilanturile contabile vor fi prezentate de fiecare asociat in parte , iar conditia referitoare la cifra de afaceri poate fi indeplinita cumulativ ? scrisoarea de bonitate se va prezenta de fiecare asociat in parte , dovada accesului la resurse financiare va fi indeplinita cumulativ ;
d)Documentele privind capacitatea tehnica si profesionala solicitata in cadrul cap.III.2.3.a vor fi prezentate astfel : -conditia impusa privind experienta similara poate fi indeplinta de catre unul din asociati;
- conditia privind utilajele echipamentele , personalul tehnic de specialitate poate fi indeplinita in mod cumulat.
Cerinta 6 Informatii privind subcontractantii
Ofertantul va completa formularul nr. 11 . In lista vor fi inclusi toti subcontractantii cu specificarea , categoriilor de lucrari cele executa acesta si a procentului din valoarea contractului ce il executa. Se vor prezenta acordurile de subcontractare (Formular 13)
In cazul in care parti din contractul de achizitie public urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti , autoritatea contractanta are obligatia de a solicita la incheierea contractului de achizitie publica prezenta contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta.Contractul prezentat trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in Anexe la contract. Pe parcursul derularii contractului , contractantul are dreptul de a inlocui subcontractanti din oferta , cu acceptul autoritatii contractante , iar eventuala inlocuire a acestora nu va modifica pretul contractului. Inclusiv subcontractantii vor completa declaratia conf. art 69^1din OUG 34/2006 . In situatia in care operatorul economic nu are subcontractanti, se va prezenta Formularul 11 cu mentiunea ?nu este cazul?.
Ofertantii trebuie sa dovedeasca implementarea si certificarea pentru sistemul de management al calitatii ISO 9001 sau echivalent. Se va prezenta o copie dupa certificatul eliberat de un organism acreditat . Atentie! In cazul in care oferta este depusa in asociere cerintele privind asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat, pentru partea din contract pe care o va executa. Nu se accepta ca asociatii sa fie in curs de certificare decat daca se dovedeste ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca se va primi certificarea.
Ofertantii trebuie sa dovedeasca implementarea si certificarea pentru sistemul de management de mediuISO 14001 sau echivalent. Se va prezenta o copie dupa certificatul eliberat de un organism acreditat . Atentie! In cazul in care oferta este depusa in asociere cerintele privind asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat. Nu se accepta ca asociatii sa fie in curs de certificare, decat daca se dovedeste ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca se va primi certificarea.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Copii cu insemnul ? conform cu originalul? Procese verbale de receptie (partiale sau la terminarea lucrarilorsau finale), alte dovezi , in conformitate cu OUG 34/2006 art. 188 alin.3, lit.1.aSe vor prezenta certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari din care sa reiasa valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si daca acestea au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.Formular 8. ? Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 aniFormular 9 ? Experienta similara ? lucrari din ultimii 5 ani.Formular 10 + Anexa la formular 10 ? Declaratie privind utilajele, instalatiile, mijloacele de transport, echipamentele tehnice, de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului. Ofertantii vor stabili capacitatile utilajelor astfel incat sa indeplinersca conditiile de executie din contract.Prezentare de documente care probeaza/confirma dreptul de proprietate saude folosinta/angajamentul de punere le dispozitie a utilajelor/echipamentelor tehnice necesare pentru indeplinirea corespunzatoare a contractuluimde lucrari.Formular 19 ? Declaratie privind efectivul mediu anualal personalului angajat si al cadrelor de conducereFormularul nr. 29 ? Model de angajament pentru incheiereaunui contract de depozitare a deseurilor rezultate din activitatea de constructii , cu un depozit de colectare deseuriFormular nr. 12 ? Acord de asociere in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitii trebuie sa contina cel putin: - lista tuturor asociatilor;
- nominalizarea liderului;
- clauze privind raspunderea solidara a asociatilor pentru indeplinirea contractului;
- imputernicirea liderului de asociatie de a se obilga si de a primi instructiuni de la si in numele asociatilor individual si colectiv;
- clauze in care asociatii sunt obligati sa ramana in asociatie pe toata durata contractului , in situatia in care oferta este declarata cistigatoare ;
- obligatiile fiecarui asociat in indeplinirea contractului;
- obligativitatea legalizarii asocierii in cazul atribuirii contractului de achizitie publica.a)Se vor prezenta obligatoriu documentele situatiei personalea ofertantilor solictate la cap. III.2.1.pentru fiecare asociat in parte;b) Se vor prezenta obligatoriu documentele pentru capacitatea de exercitare a activitatii profesionale solicitate in cap. III.2.1b pentru fiecare asociat in partec) Se vor prezenta obligatoriu documentele pentru situatia economico- financiara solicitata in cap III.2.2 vor fi prezentate astfel : bilanturile contabile de fiecare asociat in parte , iar conditia referitoare la cifra de afaceri poate fi indeplinita cumulativ ? scrisoarea de bonitate se va prezenta de fiecare asociat in parte , dovada accesului la resurse financiare va fi indeplinita cumulativ ;d) Se vor prezenta obligatoriu documentele privind capacitatea tehnica si profesionala solicitata in cadrul cap.III.2.3.a: -conditia impusa privind experienta similara vafi indeplinta de catre unul din asociati;
- conditia privind utilajele echipamentele , personalul tehnic de specialitate vafi indeplinita in mod cumulat .Formular 11 ? Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinte de subcontractant si specializarea acestoraFormular 13 ? Model acord de subcontractareFormular 5 Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute in art 69^1din OUG 34/2006.Se va prezenta o copie privind certificarea pentru sistemul de management al calitatii ?conform cu originalul ?dupa certificatul eliberat de un organism acreditat , de catre fiecare asociat. Nu se accepta ca asociatii sa fie in curs de certificare.Se va prezenta o copie privind certificarea pentru sistemul de management al mediului?conform cu originalul ?dupa certificatul eliberat de un organism acreditat , de catre fiecare asociat. Nu se accepta ca asociatii sa fie in curs de certificare, decat daca se dovedeste ca rapoortul de audit a fost finalizat si din el reiese ca se va primi certificarea.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere: Componenta financiara
2.
DURATA DE GARANTIE A LUCRARILOR
30%
Descriere: PENTRU O DURATA DE GARANTIE MAI MARE SAU EGALA CU 10 ANI SE VA ACORDA PUNCTAJUL MAXIM 30 PUNCTE.
Punctaj maxim componenta tehnica: 30
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1188/14.08.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.10.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.11.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.11.2013 11:00
Locul: sEDIUL AUTORITATII CONTRACTANTE: STR. AGATHA BARSESCU, 18, IASI
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
MEMBRII COMISIEI DE EVALUARE A OFERTELOR SI REPREZENTANTII LEGALI AI OFERTANTILOR SAU PERSOANELE IMPUTERNICITE DE CATRE ACESTIA SA PARTICIPE LA DESCHIDEREA OFERTELOR ( CU COPIA CARTII DE IDENTITATE)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In situatia in care 2 sau mai multi ofertanti clasati pe primul loc indeplinesc acelasi punctaj total departajarea se va face in favoarea celui care are pretul cel mai scazut. Daca si preturile sunt egale , autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis , in vederea departajarii ofertelor . Se va selecta oferta ce va avea pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSCin vederea anularii actului si/sau recunoasterii drepului pretins ori a interesului legitim in conditiile articolului 256 indice 2 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
TEATRUL NATIONAL VASILE ALECSANDRI
Adresa postala: AGATHA BARSESCU, 18, Localitatea: IASI, Cod postal: 700074, Romania, Tel. +40 232254500, Email: [email protected], Fax: +40 232254500
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.10.2013 12:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer