Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - LUCRARI DE CONSTRUCTII RETELE DE CANALIZARE SI STATII DE POMPARE A APEI UZATE IN LOCALITATILE ODOREU, PAULESTI SI AMBUD


Anunt de participare (utilitati) numarul 145058/19.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APASERV SATU MARE S.A.
Adresa postala: Str.Gara Ferastrau nr.9/A, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440210, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Achizitii, Tel. +40 261706058, In atentia: Monica - Tatiana Salajan, Email: [email protected], Fax: +40 261721056, Adresa internet (URL): www.apaservsm.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
LUCRARI DE CONSTRUCTII RETELE DE CANALIZARE SI STATII DE POMPARE A APEI UZATE IN LOCALITATILE ODOREU, PAULESTI SI AMBUD
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: localitatile Odoreu, Paulesti, Ambud, judetul Satu Mare
Codul NUTS: RO115 - Satu Mare
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile de reabilitare ?i extindere retele de canalizare si statii de pompare a apei uzate in localitatile Odoreu, Paulesti si Ambud includ:
a) Extinderea sistemelor de canalizare (inclusiv camine de vizitare si racorduri la imobile)b) Statii noi de pompare in cadrul sistemelor de canalizarec) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de 12 luni
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45231300-8-Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
45232152-2-Lucrari de constructii de statii de pompare (Rev.2)
45233000-9-Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
a) Extinderea sistemelor de canalizare (inclusiv camine de vizitare si racorduri la imobile) ? 28.489, 77 m retele gravitationale si 4.282 m conducte de refulare aferente statiilor de pompareb) Statii noi de pompare in cadrul sistemelor de canalizare ? 8 buc.
Apa uzata Odoreu ? SP1 Q = 30, 2 mc, H = 8, 8 m; SP2 Q = 24, 8 mc, H = 12, 7 m; SP3 Q = 81, 3 mc, H = 16, 7 m; SP4 Q = 16, 5 mc, H = 7, 8 m
Apa uzata Paulesti ? Ambud - SP1 Q = 28, 4 mc, H = 9, 0 m; SP2 Q = 37, 3 mc, H = 8, 2 m; SP3 Q = 47, 5 mc, H = 7, 0 m; SP4 Q = 55, 7 mc, H = 8, 4 m
c) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de 12 luni
Precoentul pentru lucrari diverse si neprevazute = 0%.
Valoarea estimata fara TVA: intre 28, 119, 341 si 29, 288, 421RON
II.2.2) Optiuni
Da
Achiz de lucr simil art252 lit.k)OUG 34/2006.Val max 4, 16% din pretul lucr cupr in caietul de sarc.
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
28 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
GP = 560.000 RON. Garantia de participare se va constitui in lei. Perioada de valabilitate a GP este 120 de zile, de la data limita de depunere a ofertelor. Echivalenta pentru o GP depusa in euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 4 zile. Dovada constituirii GP trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor (nu se va pune in nici unul din plicurile interioare). In conf cu preved art.86 din HG 925/2006, GP se va constitui prin Virament bancar, sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara, ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada precizata mai sus. GP trebuie sa fie irevocabila.In cazul unei asocieri Instrumentul de garantare va fi emis de catre unul din membrii asocierii in numele asocierii.Ofertantul care se incadreaza in categoria IMM si doreste sa beneficieze de preved art.16 din Legea 346/2004, respectiv reducerea cu 50% a cuantumului GP, va prezenta o Declaratie din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM (modelul de Declaratie se gaseste in Anexa 1 la Legea 346/2004). Declaratia va fi anexata actului care dovedeste constituirea GP. In cazul in care ofertantul este o asociere de mai multi operatori economici, reducerea se aplica daca fiecare din membrii asocierii se incadreaza in mod individual in categoria IMM.In cazul in care GP se va constitui printr-un instrument de garantare, acesta se va completa in conformitate cu modelul de Scrisoare de garantie pentru participare - Formularul nr. 1 din sectiunea III Formulare. In conformitate cu prevederile art. 278^1, alin.1, lit.c) si alin.2 din OUG 34/2006, AC va retine din GP in raport cu valoarea estimata a contractului de achizitie publica suma de 10.371, 93 lei. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului, fara TVA.Garantia de buna executie se va constitui in Lei. Garantia trebuie sa fie irevocabila.Garantia de buna executie se va constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru toata durata de prestare a contractului.Se va completa in conformitate cu modelul de Scrisoare de garantie de buna executie - Formularul nr. 2 din sectiunea Formulare.Ofertantul care se incadreaza in categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii, garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantum, respectivaceasta va fi 5% din valoarea fara TVA a contractului de achizitie publica.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursa de finantare ? Fondul de coeziune, Bugetul de stat, Bugetul local, Surse proprii ale Autoritatii contractante.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conf art 44 din OUG 34/2006. Se va prez un acord de asoc (in lb rom) in conf cu Form 7. Daca oferta este castig, se va legaliza asocierea la notariat.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1 :
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 si art. 181 din OUG nr. 34/2006
Conditie de calificare :
In conformitate cu prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006, autoritatea contractanta va exclude din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica ofertantul despre care are cunostinta ca, in ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani. Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire a contractului orice ofertant care se afla in oricare din situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006.
Modalitatea de indeplinire : Declaratia pe propria raspundere se va prezenta in original, completata in conformitate cu Formularul nr. 4.
Ofertantul va anexa Declaratiei:
- Certificat de cazier judiciar al companiei sau Cazier judiciar al administratorului (in cazul in care nu se emite certificat de cazier judiciar pentru companie), valabil la data limita de depunere a ofertelor.
- Certificat de atestare fiscala, eliberat de organul fiscal competent, care sa ateste indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadentela nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
- Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, eliberat de organul fiscal competent, care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul local, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadentela nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
Pentru operatorii economici straini ? Documente edificatoare.
Modalitatea de indeplinire : Documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie lizibila stampilata si semnata de reprezentantul legal sau de reprezentantul imputernicit al ofertantului, cu mentiunea ?conform cu originalul?si traducere autorizata in limba romana daca este cazul.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceasta Declaratie si documentele anexa solicitate (certificat de cazier judiciar, certificat de atestare fiscala si certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, conform celor mentionate anterior).
In cazul in care exista tert sustinator, persoana care asigura sustinerea va prezenta Declaratia din care trebuie sa reiasa ca nu se afla in situatiile prevazute la art.180 si art. 181 lit. a), c^1) si d).Cerinta nr.2 :
Declaratie ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta?
Modalitatea de indeplinire : Declaratia pe propria raspundere se va prezenta in original, completata in conformitate cu Formularul nr. 5.Cerinta nr.3 :
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1din OUG nr.34/2006
Conditie de calificare :
Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire a contractului orice ofertant care se afla in oricare din situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006.
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante : Stegerean Danutiu, Gyongyosi Stefan, Mitrasca Horea, Suciu Mirela, Matuz Bela Tiberiu, Ceteras Marius, Fogel Vasile, Kovacs Mate, Riscau Gheorghe, Marchis Florica, Nemes Loredana, Salajan Monica Tatiana Cornelia, Valcu Mihaita, Schlachter Brigitta, Coica Costel Dorel, Duma Ovidiu Mihai, Pop Dumitru Dorel, Dobos Stefan, Ghetina Mihai, Kovacs Eugen, Fedorca Aurelia, Mitrasca Vasile, Mellau Iosif, Kiss Zoltan, Nagy Iosif, Avorniciti Mariana, Gyakon Gheorghe Nicolae, Incze Ludovic, Lochli Mihai, Piricsi Artur, Fezer Gabor, Mosdoczi Vilhem, Domokos Alexandru, Roca Iosif, Lengyel Stefan, Gaman Mihai, Balogh Daniel, Kardosi Ioan Zoltan, Marchis Otto, Iuhasz Ludovic, Fenyi Laurentiu, David Gheorghe, Ludroczki Alexandru, Marian Gheorghe, Simon Levente, Stet Vasile Adrian, Toma Vasile Adrian, Rotar Marinel, Bartok ? Gurzau Ioan, Roka Marius Andrei, Sobius Mariana Monica, Ciupac Ioan, Andreica Florinel.
In cazul unei asocieri sau daca exista tert sustinator, subcontractanti, fiecare asociat, tert sustinator si fiecare subcontractant este obligat sa prezinte aceasta Declaratie.
Modalitatea de indeplinire : Declaratia pe propria raspundere se va prezenta in original, completata in conformitate cu Formularul nr. 6. Pentru persoanele juridice romane: Documente de confirmare: -Prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial.
Pentru persoanele juridice straine:
Documente de confirmare: - Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic.- Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabila pentru anul calendaristic in curs.
Nota:
? Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator sau Documentul edificator prezentat de ofertant (operator economic unic) sau de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
? Informatiile cuprinse in certificatul constatator sau documentul edificator trebuie sa fie reale si actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Modalitatea de indeplinire: Documentele se vor prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila stampilata si semnata de reprezentantul legal sau de reprezentantul imputernicit al ofertantului, cu mentiunea ?conform cu originalul?si traducerea autorizata in limba romana daca este cazul.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani financiari.
Cifra medie de afaceri globala, pe ultimii 3 ani financiari disponibili, a ofertantului trebuie sa fie mai mare sau egala cu 28.000.000 RON.
Documente suport :
Bilanturile contabile aferente exercitiilor financiare incheiate pe ultimii 3 ani, vizate si inregistrate de organele competente in conditiile art. 185 din OUG nr.34/2006, sau dupa caz orice alte documente echivalente.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte Declaratia privind cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani financiari si documentele suport.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza aceasta cerinta invocand sustinerea acordata de alta persoana (tert sustinator) atunci acesta are obligatia de prezenta Declaratia privind cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani financiari si documentele suport.
In conformitate cu prevederile Ordinului ANRMAP 509/2011 ? Anexa 2, in cazul unei oferte individuale care beneficiaza de sustinere pentru cifra de afaceri cerinta trebuie indeplinita ori de ofertant ori de sustinator, iar in cazul unei oferte comune care beneficiaza de sustinere pentru cifra de afaceri, cerinta solicitata trebuie indeplinita in intregime de catre un singur sustinator.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, conform art. 186 din OUG 34/2006, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.
Modalitatea de indeplinire
Declaratia privind cifra de afaceri se va depune in original si se va completa in conformitate cu Formularul nr.7
Documentele suport se vor depune in copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata de reprezentantul legal sau de reprezentantul imputernicit al ofertantului, cu mentiunea ?conform cu originalul? si traducere autorizata in limba romana, daca este cazul.
Angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara se va completa in conformitate cu Formularul nr. 7A, Formularul nr. 7B si Formularul nr.6.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 : Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani din care sa rezulte ca a executat urmatoarele:
- cel putin un contract similar care sa fi avut ca obiect realizarea a cel putin 28 km de retele de canal gravitationale si sub presiune;
Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experientei similare urmatoarele: certificari de buna executie /documente (certificate constatatoare/ recomandari/ procese verbale de receptie/ copii dupa parti relevante ale contractului) prin care sa se precizeze cel putin urmatoarele aspecte: denumirea beneficiarului, cantitatea (lungimea), valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor, mentiunea daca acestea au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit pt cele mai importante lucrari.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza aceasta cerinta invocand sustinerea acordata de alta persoana (tert sustinator) atunci acesta are obligatia de prezenta Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani si documentele suport.In conformitate cu prevederile Ordinului ANRMAP 509/2011 ? Anexa 2, in cazul unei oferte individuale care beneficiaza de sustinere privind experienta similara cerinta trebuie indeplinita ori de ofertant ori de sustinator, iar in cazul unei oferte comune care beneficiaza de sustinere privind experienta similara, cerinta solicitata trebuie indeplinita in intregime de catre un singur sustinator.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, in conditiile art. 190 din OUG 34/2006, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract.
Modalitatea de indeplinire
Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani se va depune in original, se va completa Formularul nr.8.
Documentele suport se vor depune in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata de reprezentantul legal sau de reprezentantul imputernicit al ofertantului, cu mentiunea ?conform cu originalul? si traducere autorizata in limba romana, daca este cazul.
Angajamentul ferm privind sustinerea tehnica si profesionala se va depune in original se va completa in conformitate cu Formularul nr. 8A, Formularul nr. 8B si Formularul nr. 6.
Cerinta nr. 2:
Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora
In cazul in care o parte din contract va fi subcontractata, ofertantul va preciza partea /partile din contract exprimata/exprimate prin procent din pretul ofertei pe care urmeaza sa o subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situa?ia prevazuta de art. 691 din OUG nr. 34/2006, sub sanc?iunea excluderii din procedura de atribuire.
Modalitatea de indeplinire
Declaratia se va depune in original si se va completa in conformitate cu Formularul nr. 16.
Certificat privind implementarea sistemului de management al calitatii SR EN ISO 9001, sau un document (certificat) echivalent emis de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene, valabil la data limita de depunere a ofertelor, care atesta ca ofertantul are implementat un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.Nota:
In cazul in care la procedura de achizitie publica participa un grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta privind prezentarea standardului SR EN ISO 9001 trebuie indeplinita de fiecare membru al asocierii.
Modalitatea de indeplinire
Certificatul SR EN ISO 9001 sau documentul (ceritificatul) echivalent se va depune in copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata de reprezentantul legal, cu mentiunea ?conform cu originalul? si traducere autorizata in limba romana, daca este cazul.
Certificat privind implementarea sistemului de management al mediului SR EN ISO 14001, sau un document (certificat) echivalent emis de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene, valabil la data limita de depunere a ofertelor, care atesta ca ofertantul are implementat un sistem de management de mediu pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Nota:
In cazul in care la procedura de achizitie publica participa un grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta privind prezentarea standardului SR EN ISO 14001 trebuie indeplinita de fiecare membru al asocierii.
Modalitatea de indeplinire
Certificatul SR EN ISO 14001 sau documentul (ceritificatul) echivalent se va depune in copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata de reprezentantul legal, cu mentiunea ?conform cu originalul? si traducere autorizata in limba romana, daca este cazul.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Elementul repetitiv ? pretul ofertei, 1 runda de licitare, durata rundei 1 zi. Nu se impun limite ale valorii pana la care pretul ofertei poate fi imbunatatit.Informatiile care vor fi puse la dispozitie: cea mai buna oferta si numarul de participanti.Informatiile vor fi disponibile cu 2 zile lucratoare inainte de data inceperii licitatiei.Echipament electronic ? SEAP, accesibil pe internet la adresa www.e-licitatie.ro, unde in sectiunea Prima pagina se gasesc informatii referitoare la procedura de inregistrare pentru ofertant si in sectiunea ?Cerinte tehnice minimale? se gasesc informatii referitoare la conditiile tehnice minime si modalitatile de realizare a conectarii.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
DA 13/2012, Numar de identificare SM-CL-08
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2012/S69-114840 din 07.04.2012
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.09.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.09.2013 08:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.09.2013 09:00
Locul: Sediul Autoritatii contractante - Satu Mare, str.Gara Ferastrau nr.9/A
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor si Observatorii UCVAP.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul CCI 2009/RO/161/PR/009 ?EXTINDEREA SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL SATU MARE?, finantat prin Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1, 2007รท 2013.
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
? Durata contractului mentionata la sectiunea II.3 cuprinde perioada de executie a lucrarilor, respectiv 16 luni si perioada de notificare a defectelor, respectiv 12 luni.? Orice comunicari, solicitari, sau notificari trebuie sa fie transmise in scris, in limba romana. Solicitarile de clarificari din partea operatorilor economici privind documentatia de atribuire se vor adresa autoritatii contractante, in scris. Acestea vor avea mentionat: Obiectul contractului; Numarul Anuntului de participare publicat in SEAP ; Numele operatorului economic ; Numele persoanei de contact indicata in Anuntul de participare.? In cazulin care doua sau mai multe oferte contin in cadrul propunerii financiare acelasi pret si clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara in plic inchis, dupa etapa finala de licitatie electronica, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut, cu repetare, daca este cazul.? Reprezentantii ofertantilor autorizati sa participe la sedinta de deschidere a ofertelor vor prezenta Comisiei de evaluare imputernicire scrisa, semnata de reprezentantul legal al operatorului economic, buletin/carte de identitate sau pasaport, dupa caz.? Autoritatea contractanta va organiza o vizita a amplasamentelor lucrarilor. Informatii referitoare la aceasta vizita se vor aduce printr-o adresa care va fi postata in SEAP, la anuntul de participare, sectiunile ?Documentatie, clarificari si decizii? si ?Lista erate?.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic al Autoritatii contractante
Adresa postala: Str. Gara Ferastrau nr.9/A, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440210, Romania, Tel. +40 261759080, Email: [email protected], Fax: +40 261721056, Adresa internet (URL): www.apaservsm.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.07.2013 20:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer