Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de constructii si instalatii aferente obiectivului ?Lucrari de reabilitare a podurilor de cale ferata peste Dunare ? km 152+149 si km 165+817, linia CF Bucuresti ?Constanta, SRCF Constanta"


Anunt de participare (utilitati) numarul 148715/25.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: CNCF CFR SA Directia Achizitii Proiecte Europene, Tel. +40 213199528/122946, In atentia: dlui Marin Valentin, Email: [email protected], Fax: +40 213158549, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Lucrari de constructii si instalatii aferente obiectivului ?Lucrari de reabilitare a podurilor de cale ferata peste Dunare ? km 152+149 si km 165+817, linia CF Bucuresti ?Constanta, SRCF Constanta"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Raza de activitate a SRCF Constanta, linia de cale ferata Bucuresti-Constanta, pod km 152+149 si pod km 165+817.
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de constructii si instalatii aferente obiectivului ?Lucrari de reabilitare a podurilor de cale ferata peste Dunare ? km 152+149 si km 165+817, linia CF Bucuresti ?Constanta, SRCF Constanta".Pentru repararea celor doua poduri, inclusiv viaductele de acces, respectiv pod km 152+149 (Pod Borcea) L=1x(49.50+50.00+49.50)+3x140+2x(50.00+49.50+49.50+50.50)si pod km 165+817(PodCernavoda)L=5x(60.40+60.90+60.40)+2x68.50+140.00+190.00+140.00+68.50, va trebui inchisa alternativ circulatia feroviara pe cele doua fire total. In aceasta situatie, pentru a mentine conditiile normale de desfasurare a traficului feroviar se pun in functiune podurile vechi (Anghel Saligny) pe perioada executarii lucrarilor la podurile noi.
Deoarece o parte din lucrarile ce vor fi executate reprezinta noutati pentru personalul de intretinere, este necesar ca acest personal sa fie instruit cu privire la modul de exploatare si verificare a urmatoarelor lucrari: - suprastructura CF cu prinderi directe elastice, pe un strat de rasina epoxidica- sistem de securizare si supraveghere video- sistem de semnalizare fluviala- instalatii electrice de iluminat din interiorul tablierelor viaductelor, de forta pentru alimentarea utilajelor electrice; pentru ventilarea casetelor viaductelor;Pentru activitatea de instruire, antreprenorul va avea in vedere un numar cuprins intre 25 si 30 de persoane din randul angajatilor CNCF?CFR?SA - revizori cale muncitori, instructori linii, instructori instalatii, ingineri cu functie de control din cadrul CREIR Constanta si centralul CNCF?CFR?SA. Instruirea va fi teoretica si practica.Valoarea aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute este de 13668100 lei, care reprezinta 9, 67% din valoarea estimata a contractului de achizitie publica, fara diverse si neprevazute.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45221112-0 - Lucrari de constructii de poduri feroviare (Rev.2)
80511000-9-Servicii de formare a angajatilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari de constructii si instalatii aferente obiectivului ?Lucrari de reabilitare a podurilor de cale ferata peste Dunare ? km 152+149 si km 165+817, linia CF Bucuresti ?Constanta, SRCF Constanta. Proiectul urmareste obiectivele Domeniului Major de Interventie 2 ? Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii feroviare de-al lungul Axei Prioritare TEN-T 22 din cadrul Axei Prioritare 1 a POS-T - Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN-T in scopul dezvoltarii unui sistem durabil de transport si integrarii acestuia in retelele de transport ale Uniunii Europene.
Valoarea estimata fara TVA: 154, 987, 060RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
47 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 2.800.000 lei.Perioada de valabilitate: cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei, respectiv 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Modalitatea de constituire conform prevederilor art. 86 alin (1) din HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare: prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire (Formular B din Sectiunea Formulare).Nota: In cazul indeplinirii conditiilor prevazute le art. 278^1 d) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, suma care va fi retinuta de autoritatea contractanta din valoarea garantiei de participare este de: 12.889, 870 lei.Nota: Echivalenta unei garantii de participare depusa in alta valuta, se va face la cursul BNR leu/valuta din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile calendaristice. Ofertantii care se incadreaza in categoria I.M.M., conform prevederilor legislatiei in vigoare (Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii) si doresc sa depuna oferta, beneficiaza de reducere de 50% din valoarea garantiei de participare. In acest sens vor depune documente prin care dovedesc ca se incadreaza in categoria I.M.M.-urilor. Ofertantii straini de tip IMM pot beneficia de reducere doar in conditiile in care vor prezenta documente edificatoare din tara respectiva din care sa reiasa faptul ca au un statut similar operatorilor economici de tip IMM din Romania. Operatorii economici trebuie sa faca dovada ca indeplinesc conditiile de IMM. In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, sunt considerati ofertanti de tip IMM acei ofertanti pentru care toti membrii grupului detin calitatea de IMM. Garantia de buna executie 10% din pretul contractului de lucrari, fara TVA, se constituie in termen maxim de 28 zile de la semnarea contractului, ca anexa la contract, printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in care caz Garantia de buna executie devine anexa la contract, sau daca partile convin prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. Modalitatea de constituire se va face conform prevederilor art. 89 alin (2) din HG nr. 925/2006. Contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante cf. art.90 alin (3) din HG 925/2006 modificata si completata.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri de Coeziune si Buget de stat din Program Operational Sectorial Transport.Contributie nerambursabila de la Comisia Europeana in proportie de 85% si Bugetul de stat 15%.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art.69^1 (Formularul 3)din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare: Persoanele cu functii de decizie in cadrul Autoritatii Contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea, finalizarea procedurii de atribuire: Micu George, Voicu Ionel, Barbulescu Leon, Bleotu Iulian Danut, Sorin Alexandru Trandafirescu, Alexandru Victor, Monica Maria Mihaileanu, Irimes Luca Macedon, Coman Constanta Daniela, Bala Lavinia Simona, Mirica Florina, Melinte Ionut, Preda Georgiana, Buholt Mariana, Laudat Mirela Gabriela, Coman Mariana, Ivan Ioana Alexandra, Zubcov Eugen, Marin Valentin, Anghel Claudia, Ionescu Adriana, Burtescu Mariana, Lainiceanu Marilena, Barbu Constantin, Dobrescu Cristian Florian, Toma Mirela, Kiss Mariana, Oana Bolchis, Badea Geta Rodica, Doina Constantin, Toncu Stefan, Unguroiu Alina, Batiescu Madalina Daniela, Stanescu Bogdan Iulian, Gabriela Hodrescu, Mircea Sandu, Adriana Mihaela Georgescu.
2.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform ordinului ANRMAP nr.314/2010 Formular43.Indeplinirea obligatiilor de plata bugetare: a. Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local, care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara datei limita in care se depun ofertele.b. Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (ANAF-DGFP), care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara datei limita in care se depun ofertele.Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata, in original, copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Ofertantii straini vor depune documente in conformitate cu prevederile legale din tara in care sunt stabiliti(certificatele se vor prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul si insotite de traducere autorizata si legalizata in limba romana).Este cerinta obligatorie depunerea documentelor solicitate privind indeplinirea obligatiilor de plata bugetare care atesta ca nu au datorii, iar in cazul in care acestea exista sa depuna dovezile reesalonarii acestora: Conventie de esalonare a platilor obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor la bugetul de stat, in copie; toate ordinele de plata doveditoare a platilor la zi a acestor esalonari, in copie. In cazul in care nu sunt indeplinite aceste cerinte obligatorii, oferta va fi respinsa ca inacceptabila.4.Declaratie privind calitatea de participant la procedura (ofertant, asociat, tert sustinator) - (Formularul 5 cu Anexa si Formular 5.1.), in care se va mentiona calitatea de participant la procedura
Ofertantul nu are dreptul, ca in cadrul aceleiasi proceduri: sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza; sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.5.Ofertantii vor depune o declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 lit.a), lit. c1, lit.d) si e) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Declaratia se depune in original (Formularul 2).6. Ofertantii vor depune o declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (Formularul 1).Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art.180, art.181 lit.a) lit.c1si lit. d), situatia prevazuta la art. 69^1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi depuse si de tertul sustinator, daca este cazul. 1.Inscrierea in registrul comertului sau al profesiei: a) Pentru persoane juridice/fizice romane: Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti/teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate autorizat al ofertantului pentru activitati de tipul celor supuse prezentei procedurii de achizitie publica.Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului se va depune in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, informatiile cuprinse in certificat trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
b) Documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.Nota: Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.Autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor inainte de finalizarea Raportului procedurii de atribuire, prezentarea, pentru conformitate a certificatului constatator in original/copie legalizata.In cazul asocierii mai multor operatori economici cerintele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (certificat constatator emis de ORC) trebuie sa fie indeplinite de catre fiecare asociat.Nota: a) Documentele privind capacitatea de exercitate a activitatii profesionale nu pot fi prezentate in favoarea ofertantului de catre eventualii subcontractanti si/sau de catre terti sustinatori;
b) In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei pentru partea din contract pe care o realizeaza.2.Conform prevederilor OMT 290/2000, Anexa 1, cap. II, art. 8, lit. a, precum si Anexa 5, cap. II, art. 8, lit. a, solicitantii de autorizatii/agremente tehnice, trebuie sa depuna la AFER cereri in acest sens, cereri ce primesc numere de inregistrare.Ca urmare, in vederea calificarii ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: a) Ofertantii care detin autorizatii/agremente AFER valabile la data limita de depunere a ofertelor, vor prezenta copii lizibile ale acestora semnate si stampilate de ofertant ?conform cu originalul?, inclusiv pagina cu vize.
b) Ofertantii straini care nu detin autorizatii/agremente AFER valabile la data limita de depunere a ofertelor, vor prezenta in oferte copii ale documentelor echivalente eliberate de autoritatile relevante din tarile de origine (copiile vor fi traduse in limba romana de un traducator autorizat).c) Ofertantii romani si straini care nu detin autorizatii/agremente AFER valabile la data limita de depunere a ofertelor sau orice alte documente doveditoare, vor depune urmatoarele documente:
- un angajament ferm ce va stipula ca in cazul in care ofertantul va fi declarat castigator, acesta se obliga sa obtina toate autorizatiile/agrementele AFER pana la semnarea contractului fara niciun cost pentru autoritatea contractanta
- dovada demararii procedurii de obtinere a agrementului/autorizatiei AFER.Autorizatia de furnizor feroviar trebuie sa ateste faptul ca ofertantul este autorizat sa execute categoriile de lucrari feroviare critice necesare in vederea indeplinirii contractului de executie.Categoriile de lucrari pentru care se vor prezenta certificatele AFER ? Autorizatie de furnizor feroviar/Agrement Tehnic Feroviar ? sunt cele mentionate in proiectul tehnic si caietele de sarcini: Constructii, reabilitari, modernizari si reparatii linii de cale ferata fara sudarea sinelor;Constructii, reparatii, consolidari terasamente de cale ferata cu asigurarea scurgerii apelor; Lucrari de constructii-montaj, modernizari si reparatii capitale a instalatiei liniei de contact 25 KV ? 50Hz si protectia instalatiilor din cale si vecinatate;Lucrari de constructii-montaj, modernizari si reparatii capitale a instalatiilor de electroalimentare ELF; Lucrari de constructii-montaj, modernizari si reparatii capitale a instalatiilor de semnalizare, centralizare si bloc (SCB);Constructii, reparatii, intretinere lucrari de arta din domeniul infrastructurii feroviare.
Se recomanda consultarea site-ului www.afer.ro.In cazul asocierilor, cerintele trebuie indeplinite de fiecare asociat pentru partea de contract pe care o realizeaza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globale, pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012) care trebuie sa fie de minim 140.000.000 lei (fara TVA).
Modalitatea de indeplinire
Fisa de informatii generale (Formularul 6) din care sa rezulte media cifrei de afaceri globale, pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012)care trebuie sa fie de minim 140.000.000 lei (fara TVA). In scopul determinarii acestei cifre de afaceri, ofertantii vor completa si depune Formularul 6. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. Angajamentul va fi depus in original (Formularul 12).NOTA: a) Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art.180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si va depune in acest sens Formularul 1 in original, si a prevederilor art.181 lit a), c1), si d) din OUG 34/2006 si va depune in acest sens Formularul 2 in original.b) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. c)Persoana ce asigura sustinerea financiara va depune o declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (Formularul 3). Se depune in original.
Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012).
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va depune bilanturile contabile sau extrase de bilant in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul, pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2013) vizate si inregistrate de organele competente, pentru fiecare operator economic (in cazul asocierii), depuse in copii semnate si stampilate cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: Anul 2010:1 euro = 4, 2099 leiAnul 2011:1 euro = 4, 2379 leiAnul 2012:1 euro = 4, 4387 leiDaca este cazul, pentru calculul echivalentei cu alta valuta se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pentru demonstrarea experientei similare a ofertantului in lucrari de reabilitare/constructii poduri metalice de cale ferata sau poduri combinate (cale ferata si sosea) ofertantul trebuie sa prezinte, ca o cerinta minima obligatorie o lista a principalelorlucrari executate si duse la bun sfarsit in ultimii 5 ani, calculati prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. Lucrarile executate si duse la bun sfarsit vor fi confirmate dinmaximum 3 contracte in valoare cumulata de cel putin 100.000.000 lei si dovedite prin documente (procese verbale de receptie, certificari de buna executie).Respectivele certificari indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit).
a) In cazul in care ofertantul este o asociere, conditia referitoare la experienta similara se va considera indeplinita in mod cumulativ de catre toti membrii asocierii. b) In situatia in care contractele au fost semnate inainte de perioada de 5 ani, autoritatea contractanta va lua in considerare lucrarile executate si duse la bun sfarsit in perioada solicitata si va avea in vedere doar lucrarile executate in aceasta perioada.Prin formulele ?lucrari executate si duse la bun sfarsit? si ?contracte de lucrari finalizate? se intelege conform art. 14 din Ordinul ANRMAP nr. 509/2011: - lucrari receptionate partial care sunt insotite de proces verbal de receptie partiala, sau- lucrari receptionate insotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor, sau- lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptie finala.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantii vor depune: 1. Declaratia privind principalele lucrari executate si duse la bun sfarsit in ultimii 5 ani raportati la data limita de depunere a ofertelor (Formularul 7).2. Lista privind principalele lucrari executate si duse la bun sfarsit in ultimii 5 ani raportati la data limita de depunere a ofertelor. (Anexa la Formularul 7).3. Ofertantul va pune la dispozitie la solicitarea comisie de evaluare si alte documente care se considera relevante din care sa reiasa indeplinirea cerintelor.
Daca este cazul, pentru calculul echivalentei cu alta valuta se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Ofertantul trebuie sa dovedeasca faptul ca dispune de personal necesar in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale. Ofertantul va depune o lista cu expertii principali implicati in derularea contractului.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va depune o lista cu expertii principali implicati in derularea contractului (Formularul 9c).
1. Expert coordonator echipa
a)Studii si cerinte generale:
- absolvent de studii superioareb) Experienta profesionala:
-Minim 3 ani experienta profesionala generala in domeniul in care s-au absolvit studiile
c) Experienta specifica:
-experienta specifica in calitate de manager/ coordonator/director de proiect (indiferent de obiectul proiectului/contractului) si implicarea intr-un contract de lucrari finalizat* similar cu obiectul contractului (indiferent de pozitia detinuta), derulat in conformitate cu prevederile Conditiilor de Contract FIDIC** sau similar FIDIC.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va depune CV Formular 9.a, copii lizibile conform cu originalul dupa diplomele, atestatele, autorizatiile mentionate in CV si declaratie de disponibilitate Formular 9.b sau angajament de participare, documente care sa ateste experienta profesionala prezentata in CV.
2. Expert poduria) Studii si cerinte generale: - absolvent de studii superioare cu diploma de inginer / subinginer constructii civile***b) Experienta profesionala generala: - Minim 3 ani experienta in domeniul in care s-au absolvit studiile c) Experienta specifica: - experienta specifica in calitate de expert in cel putin 1 contract de lucrari finalizat* avand ca obiect constructie/reabilitare/reparatie capitala pod de cale ferata.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va depune CV Formular 9.a, copii lizibile conform cu originalul dupa diplomele, atestatele, autorizatiile mentionate in CV si declaratie de disponibilitate Formular 9.b sau angajament de participare, documente care sa ateste experienta profesionala prezentata in CV.
3. Expert Topograf a) Studii si cerinte generale: - absolvent de studii superioare cu diploma de inginer / subinginer al unei facultati de Geodezie sau Topografie. - cunostinte bune de limba romana si / sau engleza (caz in care ofertantul va asigura pe costul sau personal specializat pe post de traducator). b) Experienta profesionala generala: - Minim 3 ani experienta profesionala in domeniul in care s-au absolvit studiile c) Experienta specifica: - experienta profesionala in calitate de expert topograf in cel putin un contract de lucrari finalizat** avand ca obiect lucrari de reabilitare/ constructie a infrastructurii /suprastructurii feroviare****.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va depune CV Formular 9.a, copii lizibile conform cu originalul dupa diplomele, atestatele, autorizatiile mentionate in CV si declaratie de disponibilitate Formular 9.b sau angajament de participare, documente care sa ateste experienta profesionala prezentata in CV.
4. Expert Responsabil Tehnic cu Executia Cerinte generale: - Certificat de atestare tehnico-profesionala pentru activitatea de responsabil tehnic cu executia domeniul "constructii cai ferate" conform Ordinului MLPTL nr. 777/2003 sau atestat echivalent pentru experti straini, insotit de traducere autorizata in limba romana; - cunostinte bune de limba romana si/sau engleza (caz in care ofertantul va asigura pe costul sau personal specializat pe post de traducator).
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va depune certificatul de atestare si declaratie de disponibilitate Formular 9.b, sau angajament de participare.
* prin formulele ?contract de lucrari finalizat? si lucrari executate si duse la bun sfarsit, se intelege conform art. 14 din Ordinul ANRMAP nr. 509/2011:
- lucrari receptionate partial care sunt insotite de proces verbal de receptie partiala ; sau
- lucrari receptionate insotite de proces verbal la terminarea lucrarilor ; sau
- lucrari receptionate insotite de proces verbal de receptie finala.
** Conditiile generale ale contractului FIDIC sunt cele prevazute in ANEXA nr. 2 la HG nr. 1405/28.12.2010 privind aprobarea conditiilor contractuale ale Federatiei Internationale a Inginerilor Consultanti in Domeniul Constructiilor (FIDIC) pentru obiective de investitii in domeniul infrastructurii de transport de interes national, finantate din fonduri publice, si in OMT nr. 774/2013 pentru aprobarea conditiilor contractuale speciale
***prin constructii civile se va intelege profilul privind infrastructura de: constructii civile, industriale, transporturi, alte constructii, amenajari sau instalatii legate de infrastructurile mentionate. Sintagma ?constructii civile? este folosita in sensul de ?civil works? in conformitate cu practicile UE, reprezentand toate specializarile care pot fi asimilate acestei categorii.**** prin experienta similara sau in domeniul infrastructurii feroviare se intelege strict experienta in infrastructura feroviara asa cum este definita aceasta in OMT 290/2000.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va depune o lista cu expertii principali implicati in derularea contractului (Formularul 9c). Neprezentarea listei complete a personalului-cheie conduce la respingerea ofertei.CV urile expertilor se vor depune in original, semnate de titular.
Dotarea tehnica
Modalitatea de indeplinire
Ofertantii vor prezenta o declaratie si o lista a principalelor masini/utilaje/echipamente propuse si disponibile pentru implementarea contractului, in urmatoarea forma: - tip utilaj,
- caracteristici tehnice principale,
- categoria de lucrari pentru care este propus a fi utilizat in cadrul proiectului
- anul fabricatiei, - numar de unitati, - apartenenta acestora? proprietate/inchiriere/cesiune sau alte forme de dobandire a posesiei .Se vor prezenta si alte facilitati necesare proiectului, precum laboratoare de testare ? tipul laboratorului, grad, profile etc. In cazul in care nu se prezinta lista masinilor/utilajelor/echipamentelor si a altor facilitati, cu toate informatiile de mai sus referitoare la acestea, conform Formularului 16 si Anexei la Formularul 16 (daca este cazul), oferta va fi respinsa.
Daca operatorul economic ofertant nu detine in proprietate un utilaj/echipament/statie/laborator/etc, pe langa posibilitatea prezentarii unui contract/precontract de inchiriere, se permite si prezentarea unui angajament.
Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere din ultimii 3 ani.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va depune o declaratie conform Formularului 8 din Sectiunea III Formulare.Notaa) In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Angajamentul ferm va fi depus in original.b) Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180 din OUG 34/2006 si va depune in acest sens formularul 1 in original, si a prevederilor art. 181 lit a), c1), si d) din OUG 34/2006) si va depune in acest sens Formularul 2 in original.c) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.d) Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala va depune o declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (Formularul 3).
Subcontractantul raspunde pentru executarea unei parti din contractul de achizitie publica sau pentru executarea defectuoasa a acestuia, numai in fata contractantului. In cazul in care, un ofertant subcontracteaza o parte/parti din contract si este declarat castigator al procedurii de atribuire, va depune inainte de incheierea contractului cu autoritatea contractanta, contractul incheiat intre ofertant si subcontractant, care se constituie anexa la contractul de achizitie publica. Inlocuirea unui subcontractant dupa incheierea contractului se poate face numai cu acordul autoritatii contractante si cu conditia de a nu modifica propunerea tehnica si financiara prezentate initial. Ofertantii trebuie sa declare toti subcontractantii indiferent de procentul de subcontractare si toate datele de recunoastere a subcontractantilor (daca este cazul).
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va completa si prezenta Anexa la Formularul 5.
Cerificat de calitate SR EN ISO 9001/2008 sau echivalent.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta Cerificatul de calitate SR EN ISO 9001/2008 sau echivalent valabil la data limita de depunere a ofertelor. Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat, sau echivalent.Nota: Documentele privind standardele de asigurarea calitatii nu pot fi prezentate de tertul sustinator in favoarea ofertantului. Pentru situatiile in care se depun oferte in asociere, cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al asocierii, pentru partea din contract pe care o va indeplini.
Certificat pentru sistemul de management al mediului SR EN ISO 14001:2005 sau echivalent.
Modalitatea de indeplinire
Ofetantul va prezenta certificatul pentru sistemul de management al mediului SR EN ISO 14001:2005 sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor. Ofertantii trebuie sa prezinte in copie conform cu originalul documente emise de organisme nationale sau internationale acreditate care confirma certificarea sistemului de management de mediu al firmelor ofertante la nivelul ISO 14001:2005. In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat ISO 14001:2005, operatorul economic trebuie sa prezinte alte probe sau dovezi care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al sistemului de management de mediu.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
18/1/1596/04.12.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.02.2014 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.02.2014 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.02.2014 13:00
Locul: Bd. Dinicu Golescu, nr.38, Palat CFR, et.3, Aripa Dinicu Golescu, Cam.27
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor cu imputernicire si copie CI/BI/pasaport.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul urmareste obiectivele Domeniului Major de Interventie 2 ? Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii feroviare de-al lungul Axei Prioritare TEN-T 22 din cadrul Axei Prioritare 1 a POS-T - Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN-T in scopul dezvoltarii unui sistem durabil de transport si integrarii acestuia in retelele de transport ale Uniunii Europene.
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Transport - POS Transport
VI.3) Alte informatii
Limba care guverneaza contractul este limba romana.Toate comunicarile intre Antreprenor si Autoritatea Contractanta vor fi in limba romana.Ca urmare antreprenorul va include in onorariile expertilor costurile traducatorilor autorizati(daca este cazul).Toate documentele ofertei in alta limba, vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana.In cazul ofertelor declarate admisibile care prezinta preturi egale situate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara in plic inchis sigilat, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.In documentatia postata pe SEAP, se gasesc atat partile scrise cat si partile desenate din proiectul tehnic.Deoarece o parte din lucrarile ce vor fi executate reprezinta noutati pentru personalul de intretinere, este necesar ca acest personal sa fie instruit cu privire la modul de exploatare si verificare a urmatoarelor lucrari: - suprastructura CF cu prinderi directe elastice, pe un strat de rasina epoxidica- sistem de securizare si supraveghere video- sistem de semnalizare fluviala- instalatii electrice de iluminat din interiorul tablierelor viaductelor, de forta pentru alimentarea utilajelor electrice; pentru ventilarea casetelor viaductelor; Pentru activitatea de instruire, antreprenorul va avea in vedere un numar cuprins intre minim 25 si maxim 30 de persoane din randul angajatilor CNCF?CFR?SA - revizori cale muncitori, instructori linii, instructori instalatii, ingineri cu functie de control din cadrul CREIR Constanta si centralul CNCF?CFR?SA. Instruirea va fi teoretica si practica.In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, oferta trebuie sa cuprinda un acord de asociere (Formularul 17), care va include, obligatoriu, si urmatoarele clauze: toti asociatii isi asuma raspunderea solidara pentru executia contractului, liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni de la si in numele tuturor asociatilor, individual si colectiv, si ca liderul asociatiei este responsabil pentru executia contractului, inclusiv platile. Intelegerea trebuie sa stipuleze de asemenea ca toti asociatii din Asociatie/Consortiu sunt obligati sa ramana in asociatie/consortiu pe intreaga durata a contractului. In cazul ofertei declarate castigatoare, la incheierea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita viitorului contractant legalizarea acordului de asociere.Autoritatea Contractanta are dreptul de a exclude din procedura de atribuire orice ofertant care se afla in urmatoarea situatie: ofertantul/ofertantul asociat/subcontractor/tert sustinator are relatii cu supervizorul/consultantul de natura sa afecteze impartialitatea supervizorului/ consultantului (relatii comerciale, membrii in consiliul de administratie/ organul de conducere, parti sociale/ parti de interes actiuni). In acest sens ofertantul/ofertantul asociat/subcontractor/tert sustinator va depune o Declaratie pe proprie raspundere in original (Formular 3.1). Autoritatea Contractanta va verifica inainte de semnarea contractului, respectarea de catre ofertantul castigator a dispozitiilor privind relatiile intre supervizor si antreprenor (dupa caz) de natura sa afecteze impartialitatea supervizorului.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire disponibila in SEAP, trebuie utilizata o aplicatie care permite deschiderea si verificarea oricarui tip de document semnat electronic, indiferent de furnizorul certificatului si aplicatiei cu care au fost semnate documentele, in conditiile respectarii prevederilor Legii 455/2001 privind semnatura electronica.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNCF CFR SA Directia Asistenta Juridica
Adresa postala: Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu nr.38, sector 1 Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. +40 213151117, Fax: +40 213151117, Adresa internet (URL): www.cfr.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.12.2013 13:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer