Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de constructii si instalatii pentru investitia "Extinderea si modernizarea infrastructurii de cercetare la Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Turda/MODEX SCAT?


Anunt de participare numarul 148977/22.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA
Adresa postala: AGRICULTURII NR.27, Localitatea: Turda, Cod postal: 401100, Romania, Punct(e) de contact: IOAN HAS, Tel. +40 264311680, Email: [email protected], Fax: +40 264311792, Adresa internet (URL): www.scdaturda.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutie publica
Activitate (activitati)
Altele: Cercetare dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de constructii si instalatii pentru investitia "Extinderea si modernizarea infrastructurii de cercetare la Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Turda/MODEX SCAT?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Turda, str. Agriculturii, nr. 27
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia publica a lucrarilor de constructii si instalatii pentru investitia "Extinderea si modernizarea infrastructurii de cercetare la Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Turda/MODEX SCAT? in Turda, str. Agriculturii nr. 27Lucrarile de constructii si instalatii se vor realiza pe 3 obiective existente care vor suporta interventii de extindere si/sau reabilitare si modernizare.Aceste lucrari de constructii si instalatii se vor realiza la urmatoarele 3 obiective, respectiv:
? Obiectivul nr.1 ? Corp Cercetare ? cladire in regim parter, propusa pentru extindere orizontala si verticala ? P+2E;
? Obiectivul nr.2 ? Corp Laboratoare Ameliorare ? cladire in regim D+P+E, propusa pentru reabilitare si recompartimentare;
? Obiectivul nr.3 ? Corp Laborator Zootehnie si Calitatea Furajelor ? cladire in regim parter, propusa pentru reabilitare si recompartimentare;Executia lucrarilor de constructii si instalatiise va face conform specificatiilor din Caietul de sarcini.
Valoarea totala estimata a contractului este10.355.990 lei la care se adauga TVA.
Suma alocata din bugetul aprobat pentru cheltuielile diverse si neprevazute: 36.828lei la care se adauga TVA.
Valoarea lucrarilor, exclusiv cheltuielile diverse si neprevazute: 8.785.089lei la care se adauga TVA.
Valoarea utilajelor destinate lucrarilor de constructii si instalatii: 1.534.073 lei la care se adauga TVA.
Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute reprezinta0, 419 % din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrarile de constructii si instalatii se vor realiza pe urmatoarele trei constructii existente, care vor suporta interventii de extindere si/sau reabilitare si modernizare, respectiv: ? Obiectivul 1 ? Corp Cercetare ? cladire in regim parter, propusa pentru extindere orizontala si verticala ? P+2E;? Obiectivul 2 ? Corp Laboratoare Ameliorare ? cladire in regim D+P+E, propusa pentru reabilitare si recompartimentare;? Obiectivul 3 ? Corp Laborator Zootehnie si Calitatea Furajelor ? cladire in regim parter, propusa pentru reabilitare si recompartimentare;Primele 2 obiective sunt accesibile direct din reteaua de alei carosabile amenajate, ale incintei Statiunii de Cercetare; obiectivul 3 este accesibil printr-o alee de incinta neamenajata.Lucrarile de constructii si instalatii se vor structura astfel: Pentru OBIECTIV-ul 1 ? Corp Cercetare se vor executa:
-lucrari de extindere pe verticalasi pe orizontala
-lucrari de infrastructura
-lucrari de reducere a umezeliiPentru OBIECTIV-ul 2 ? Corp Laborator Ameliorari se vor executa: -lucrari de reparatii la acoperis
-lucrari de reducere a vibratiilor la planseul peste parter in zona 1-2, A-B-lucrari de reducere a umezeliiPentru OBIECTIV-ul 3 ? Corp Laborator Zootehnie si Calitatea Furajelor se vor executa: -lucrari de reparatii la acoperis
-lucrari de reparatii la pereti
-lucrari de interventii la fundatii
-lucrari de reducere a umezeliiExecutia lucrarilor de constructii si instalatiise va face conform specificatiilor din Caietul de sarcini.
Valoarea totala estimata a contractului este10.355.990 lei la care se adauga TVA.
Suma alocata din bugetul aprobat pentru cheltuielile diverse si neprevazute: 36.828lei la care se adauga TVA.
Valoarea lucrarilor, exclusiv cheltuielile diverse si neprevazute: 8.785.089lei la care se adauga TVA.
Valoarea utilajelor destinate lucrarilor de constructii si instalatii: 1.534.073 lei la care se adauga TVA.
Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute reprezinta0, 419 % din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute.
Valoarea estimata fara TVA: 10, 355, 990RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
10 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantum de 206.383, 24lei stabilita conform prevederilor art. 43^1 si art. 278^1, lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006 .Modul de constituire a garantiei de participare - prin virament bancar in contul nr. RO96TREZ219504709X006299 deschis la Trezoreria Turda sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.Garantie de participare poate fi depusa si in ?alta valuta?, caz in care se va utiliza cursul stabilit de BNR cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Garantia trebuie sa fie irevocabila.Modelul Scrisorii de garantie bancara este prezentat la capitolul formulare, Formular nr. 13, dar nu are caracter obligatoriu.Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat sau neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.Se va retine contestatarului caruia i-a fost respinsa contestatia ca nefondata de catre CNSC, sumacalculata conform prevederilor articolului 278, ind. 1 din OUG 34/2006.Perioada de valabilitate a garantiei de participare ? minim 90 de zile de la data limita de depunere a oferteiDovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.In cazul in care ofertantul dovedeste ca este IMM va beneficia de o reducere de 50% din valoarea garantiei de participare conform Legii nr. 346/2004. In cazul in care oferta este depusa de catre o asociere, fiecare membru al asocierii trebuie sa faca dovada incadrarii in categoria IMM-urilor. Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea a contractului fara TVA si se constituie conform art. 90 din HG 925/2006.Modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului de furnizare: - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari sau prin retineri succesive din plata facturilor partiale. Retinerile succesive se vor efectua intr-un cont deschis conform prevederilor H.G. 1045/2011. Garantia trebuie sa fie irevocabila .Garantia de buna executie va respecta prevederile art. 86, al.(2), (3) din HGR 925/2006. Garantia de buna executie se va restitui conform prevederilor art. 92, al. (2) din HGR 925/2006. In cazul in care ofertantul dovedeste ca este IMM va beneficia de o reducere de 50% din valoarea garantiei de buna executie conform Legii nr. 346/2004. In cazul in care oferta este depusa de catre o asociere, fiecare membru al asocierii trebuie sa faca dovada incadrarii in categoria IMM-urilor.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri europene - Programul Operational Sectorial ?Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE) 2007-2013" , Axa prioritara 2-CDI: Operatiunea 2.2.1.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006, Formularul nr. 2 .
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006, Formularul nr. 2 din Sectiunea III Formulare (inclusiv si de tertul sustinator);Prezentarea oricarui document considerat edificator in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, prin care demonstreaza faptul ca nu se incadreaza in nici una dintre situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006: cazier judiciar al societatii, in original sau copie, sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.
2. Declaratie pentru neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 (inclusiv si de tert sustinator) conform prevederilor art 181 lit a), lit c)1 si lit d) din OUG 34/2006 - Formular 3 din Sectiunea III Formulare;3. Declaratie privind calitatea de participant la procedura-Formular 5 din Sectiunea III Formulare In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest doc.
4. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta- Formular 6 din Sectiunea III Formulare. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest doc.
5. Declaratie privind neincadrarea in sit. Prev. la art. 691 din OUG 34/2006- Formular 7 din Sectiunea III Formulare (se va prezenta inclusiv de catre subcontactant, cat si de tert sustinator, daca e cazul) In vederea completarii acestei declaratii precizam persoanele cu functii de decizie in organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Presedinte cu drept de vot ? Director Tehnic-ing. Tritean Nicolae
Membru-Contabil Sef ? ec. Serbanescu Elena
Membru-expert achizitii ? ec. ing Litu Loredana6. Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii adm. Teritoriale pe raza careia isi are sediul social operatorul economic, din care sa rezulte ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor;
7. Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa rezulte ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul luni anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor;Nota: 1. Toate cerintele minime de calificare mentionate in Fisa de date sunt obligatorii.
2.Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare si selectie, ofertantul are dreptul (in temeiul Art.11 alin.4 din HG nr.925/2006, modificata), sa prezinte initial doar o declaratie pe proprie raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca la data deschiderii ofertelor, indeplineste cerintele de calificare, astfel cum sunt solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul va mentiona succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte ? inclusiv valorile, (de ex. Cifra de afaceri, indicarea precisa a contractelor similare prezentate, etc). In cazul in care va uza de dreptul mai sus mentionat, ofertantul are obligatia de a prezenta / completa certificatele / documentele edificatoare care probeaza / confirma indeplinirea cerintelor de calificare, in
urma unei solicitari scrise din partea autoritatii contractante, in termenul prevazut in continutul acesteia, care nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare. Orice neconcordanta intre documentele depuse si datele furnizate in declaratie atrage excluderea de la procedura.3.Daca operatorul economic nu se prevaleaza de prevederile Art.11 alin.4 din HG nr.925/2006, depunand la data sedintei de deschidere a ofertelor, documentele de calificare, in cazul in care documentatia depusa nu este completa sau din analiza acesteia rezulta ca ofertantul nu indeplineste una sau mai multe dintre cerintele de calificare stabilite in documentatia de atribuire, Autoritatea Contractanta, in conformitate cu prevederile Art. 36 alin.1 lit.b) din HG nr.925/2006, va declara oferta ca inacceptabila. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN al ofertantului. In cazul unei asocieri, se va urmari corespondenta dintre
codul CAEN si activitatile din contract care ii vor reveni fiecarui membru din cadrul asocierii.1.Certificatul Constatator emis de ONRC; Certificatul solicitat in cadrul acestei sectiuni va fi in oricare dintre formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? din care sa rezulte: denumirea operatorului economic si toate datele de identificare; codul unic de inregistrare; sediul social, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati (adrese); structura actionariatului; numele reprezentantilor legali ai operatorului economic; domeniul de activitate principal; domeniile de activitate secundare; situatia societatii (ex: daca este in stare de functionare, dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, faliment sau suspendare temporara a activitatii).In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana vor prezenta documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta profesionala, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident la care se va atasa o traducere autorizata a acestora in limba romana.In cazul in care oferta este depusa de o asociere, atunci fiecare operator economic trebuie sa fie autorizat sa desfasoare partea sa din contract.Datele din certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Ofertantul clasat pe primul loc va prezenta pentru conformitate Certificatul constatator emis de ONRC in original/copie legalizata, in cazul in care acesta a fost prezentat in copie cu mentiunea conform cu originalul, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire.Documentele care nu vor contine toate aceste date vor fi considerate incomplete, fiind incidente prevederile Art.36 alin.1 lit.b) din HG nr.925/2006. Documentul va
fi utilizat si la verificarea situatiei personale a ofertantului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Informatii privind cifra de afaceri - conform art. 185, al. (1), lit.c) din OUG nr.34/2006 cu completarile ulterioare. Autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima realizarea unei cifre medii de afaceri globale anuale,
aferente ultimilor trei ani ( 2011, 2012, 2013) cu o valoare cel putin egala cu 10.000.000, 00 lei.
Se solicita dovada situatiei economice si financiare conform Formularului 5 din Sectiunea III FormulareCifra de afaceri globala se va calcula la cursul Euro mediu anual BNR astfel:
- 4, 2379 lei pentru anul 2011.- 4, 4560 lei pentru anul 2012, - 4, 4182 lei pentru anul 2013
In cazul unei oferte comune cerinta privind cifra de afaceri, poate fi indeplinita prin cumul de catre asociati. La evaluarea situatiei economicofinanciare nu se iau in considerare datele subcontractantilor.
Cerinta 2.
Declaratii bancare
Disponibilitati banesti, resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit in valoare de 3.000.000 lei, suma estimata avalorii lucrarilor de constructii la incheierea primei faze determinante, validata de Inspectia de Stat in Constructii. Valabilitatea disponibilitatii banesti se va da pentru o perioada de timp egala cu perioada de executie a lucrarilor de constructii, aferenta fazei determinante stipulata la paragraful anterior.
La semnarea contractului cu ofertantul castigator se vor solicita prezentarea documentelor bancare expuse la paragraful anterior, inainte de desfasurarea fiecarei etape de executie care presupune incheierea unui PV de predare primire pe faze determinante.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completarea Formularului 4 din Sectiunea III FormulareNota: Daca operatorul economic nu are 3 ani de la infiintare, mediacifrei de afaceri va fi raportata la anul/anii in care au fostincheiate situatii financiare anuale.Modalitatea de indeplinireSe vor prezenta: (a) Documente emise de banci sau alte institutii financiareRecunoscute, care demonstreaza indeplinirea cerintei atat in ceeace priveste cuantumul cat si destinatia acestor resursefinanciare. Documentele vor fi prezentate in original.Nota: (1) In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatiaeconomica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se aflein situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens formularele solicitate ofertantului.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1.
Informatii privnd capacitatea tehnica.Principalele lucrari de constructii si instalatii executate in ultimii 5 ani.
Cerinta 2.
Ofertantii vor prezenta o lista a principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari, de natura si complexitate similara celor pentru care se oferteaza, in valoare cumulata de minim 10.000.000, 00 lei, fara TVA, in cadrul unuia sau mai multor contracte.
Pentru a fi considerat calificat ofertantul va face dovada faptului ca in ultimii 5 ani a executat lucrari de constructii si instalatii in valoare cumulata deminim 10.000.000, 00 lei fara TVA sau echivalentul sumei in alta valuta prin prezentarea a cel putin unui contract.
Valoarea mentionata trebuie sa reprezinte contributia proprie a ofertantului in prestarealucrarilor de constructii si instalatii prezentate ca experienta similara.In cazul unei oferte comune, capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi indeplinite prin cumul, cu mentiunea ca acele cerinte care vizeaza atributii in executarea viitorului contract trebuie indeplinite de acela dintre asociati,
care, conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atributii.
Cerinta 3.
Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de
specialitate, inclusiv o anexa continand datele tehnice ale utilajelor,
instalatiilor si echipamentelor tehnice de care dispune operatorul economic, considerate necesare pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.
Ofertantul trebuie sa aiba la dispozitia sa utilaje si mijloace auto, care sa poata fi folosite in cadrul contractului, in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini.Se solicita prezentarea documentelor care atesta disponibilitatea dotarilor necesare executiei lucrarii: documente de proprietate ale ofertantului sau contracte de inchiriere / leasing.
? Documente relevante:
(a) Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de
specialitate;
(b) Documente care atesta disponibilitatea dotarilor necesare executiei lucrarii.
Cerinta nr. 4: Efectivele medii anuale ale personalului angajat si personalului de
conducere din cadrul organizatiei ofertantului in ultimii 3 ani.
Se solicita prezentarea documentelor care atesta pregatirea personalului de conducere implicat in derularea contractului: CV-uri, diplome, atestate.
Cerinta nr. 5: Informatii privind personalul de specialitate: Autoritatea contractanta solicita obligativitatea asigurarii de catre ofertant a urmatoarelor categorii de personal ?cheie?:
** responsabil tehnic cu executia ? atestat in domeniul lucrarilor ce urmeaza sa fie executate;** responsabil cu controlul tehnic de calitate in constructii pentru lucrari specifice celor din Caietul de sarcini;** sef santier ? inginer/subinginer in domeniul lucrarilor ce urmeaza sa fie executate.
Specialistii propusi (exceptand RTE) vor dovedi experienta specifica prin implicarea intr-un contract/proiect la nivelul caruia sa fi derulat activitati similare celor ce fac obiectul procedurii. Se solicita prezentarea documentelor care dovedesc forma de colaborare cu ofertantul, CV-uri semnate, documente care dovedesc calitatea necesara desfasurarii activitatii, declaratii de disponibilitate.Pentru responsabil tehnic cu executia se va prezenta doar certificatul de atestare tehnico-profesionala, insotit de legitimatia valabila la data limita de depunere a ofertelor (conform Ordinul M.L.P.T.L. nr. 777/26.05.2003 cu modificarile si completarile ulterioare).
Cerinta nr. 6: Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are eventual, intentia sa o subcontracteze.Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 69^1 din OUG nr. 34/2006, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.
? Documente relevante:
Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora insotit de acordurile de subcontractare (daca este cazul).
Cerinta nr. 7: Informatii privind asocierea.
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze notarial asocierea.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Lista principalelor lucrari de constructii si instalatii executate in ultimii 5 ani, model de formular Formularul 8.Modalitatea de indeplinireSe vor prezenta: 1) completare si prezentare - Formular 8;2) Se solicita prezentarea certificarilor de buna executie care sa indice beneficiarii, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor: contractul (sau pagini relevante din contract care vor cuprinde obligatoriu identificarea partilor contractante, obiectul, termene de executie, valoare, semnaturi, anexele si toate actele aditionale)/ recomandare din partea beneficiarului /proces-verbal de receptie finala / proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor / proces verbale de receptie partiala care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit - copii certificate de ofertant ?conform cu originalul? cu stampila si semnatura.Pentru recomandare se poate folosi modelul formularului 9, insa acest formular nu are caracter obligatoriu.Pentru conversia in lei se va folosi cursul leu/alta valuta mediu anual comunicat de BNR, pentru fiecare an in parteSe vor prezenta: (a) Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de specialitate, considerate necesarepentru indeplinirea corespunzatoare a contractului ? declaratiesemnata si stampilata;(b) Documente care atesta disponibilitatea dotarilor necesareexecutiei lucrarii: documente de proprietate ale ofertantului saucontracte de inchiriere / leasing ? copii certificate de ofertant?conform cu originalul? cu stampila si semnatura;NOTE: (1) Numarul de utilaje din ofiecare categorie va fi dimensionat defiecare ofertant in functie de performante sau capacitati, astfelincat sa poata respecta termenele de executie propuse.(2) Daca operatorul economic nu detine in proprietate unutilaj/echipament/statie/laborator etc., pe langa posibilitateaprezentarii unui contract de inchiriere se permitesi prezentarea unui precontract de inchiriere.Se vor prezenta: (a) Declaratie privind efectivele medii anuale alepersonalului angajat si ale cadrelor de conducere ? declaratiesemnata si stampilata(b) Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile si implicate in realizarea contractului ? formular semnat si stampilat.(c) Documente care atesta pregatirea presonalului de conducereimplicat in derularea contractului: CV-uri , diplome, atestate ? copii certificate de ofertant ?conform cu originalul? cu stampila si semnaturaSe vor prezenta: (a) Angajamentul ofertantului privind resursele umane de care dispune sau al caror angajament de participare a fost obtinut, din care sa reiasa faptul ca in cazul indisponibilitatii unui specialist declarat in oferta sa, acesta va fi inlocuit in cel mai scurt timp cu un alt specialist avand competentele solicitate, astfel incat derularea contractului nu va fi afectata;(b) Documente care dovedesc forma de colaborare dintreofertant si fiecare din specialistii propusi ? copii certificate deofertant ?conform cu originalul? cu stampila si semnatura;(c) CV-uri semnate - exceptand specialistii pentru care este obligatorie atestarea tehnico-profesionala;(d) Documente care dovedesc calitatea necesara desfasurariiactivitatii pentru care a fost propusa persoana respectiva ? copii certificate de ofertant ?conform cu originalul? cu stampila si semnatura;(e) Declaratii de disponibilitate pentru fiecare din specialistii propusi ? formular semnat;(f) In cazul in care unul din experti nu este angajat al ofertantului se va prezenta un angajament in care se stipuleaza ca daca este declarat castigator colaborarea operatorului economic cu expertul propus se va derula in conditiile legii (daca este cazul);NOTE: (1) Dovedirea experientei se va face cu CV si alte documentesuport.(2) Pentru responsabil tehnic cu executia se va prezenta doarcertificatul de atestare tehnico-profesionala, insotit de legitimatia valabila la data limita de depunere a ofertelor (conform Ordinul M.L.P.T.L. nr. 777/26.05.2003 cu modificarile si completarile ulterioare).(3) Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicitainformatii suplimentare in cazul in care se constata ca documentele prezentate nu sunt concludente.Se va prezenta: a)Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora? formular semnat si stampilat.NOTE: (1) Neprezentarea acestui formular este echivalenta cu lipsa subcontractantilor.(2) Daca exista subcontractanti formularul va fi insotit deacordurile de subcontractare? formular semnat si stampilat.(3) Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie publica, conform art. 45 din OUG nr. 34/2006, ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv.(4) Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 69^1 din OUG nr. 34/2006, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.Se va prezenta: Acord de asociere semnat de toti asociatii.NOTE: (1) In cazul unei asocieri capacitatea economica si financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala se vor lua in considerare prin cumularea resurselor declarate ale asociatilor.(2) Fiecare asociat va trebui sa prezinte documentele decalificare solicitate la Sectiunea III.2 a Fisei de date.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
Nr. 11/07.01.2014
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.02.2014 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.02.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Altele
Docum de la rezidentii straini pot fi prezentate in limba originala insotite de traducere autorizata
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.02.2014 12:00
Locul: Turda, str. Agriculturii, nr. 27, jud. Cluj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoanele imputernicite ale ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Titlul proiectului: ?Extinderea si modernizare infrastructurii de cercetare la Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola Turda/MODEX SCAT?Contract de finantare cod SMIS 13996
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE
VI.3) Alte informatii
Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin acelas pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA TURDA
Adresa postala: STR. AGRICULTURII, NR. 27, JUD. CLUJ, Localitatea: TURDA, Cod postal: 40100, Romania, Tel. +40 264311680, Email: [email protected], Fax: +40 264311792, Adresa internet (URL): www.scdaturda.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.01.2014 13:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer