Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de construire necesare implementarii proiectului "Centrul Tehnologic Regional Iasi"


Anunt de participare numarul 118919/06.04.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Iasi
Adresa postala:  Iasi, b-dul Stefan cel Mare si Sfant nr.11, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700064, Romania, Punct(e) de contact:  Magdalena Popa, Tel. 0232/258190, Email:  [email protected], Fax:  0232/258190, Adresa internet (URL):  www.primaria-iasi.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de construire necesare implementarii proiectului "Centrul Tehnologic Regional Iasi"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de construire necesare implementarii proiectului "Centrul Tehnologic Regional Iasi", conform Caietului de sarcini, proiectului tehnic si listelor de cantitati lucrari.
Obiect 1: Corpul A; birouri si spatii de cercetare suprafata construita: 2945, 00 mp;
Obiect 2: Corpul B; hale destinate inchirierii pentru firme care vor beneficia de transferultehnologic suprafata construita: 440, 00 mp ;
Obiect 3: Corpul C; hale destinate inchirierii pentru firme care vor beneficia de transferul tehnologic suprafata construita: 440, 00 mp ;
Obiect 4: Corpul D; hale destinate inchirierii pentru firme care vor beneficia de transferul tehnologic suprafata construita: 440, 00 mp.
Proiectul tehnic va fi pus la dispozitia ofertantilor de catre Autoritatea Contractanta in format electronic needitabil
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45213000-3 - Lucrari de constructii de cladiri comerciale, de antrepozite si de cladiri industriale, de cladiri pentru activitati de transport (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari de construire necesare implementarii proiectului "Centrul Tehnologic Regional Iasi", conform Caietului de sarcini, proiectului tehnic si listelor de cantitati lucrari.
Obiect 1: Corpul A; birouri si spatii de cercetare suprafata construita: 2945, 00 mp;
Obiect 2: Corpul B; hale destinate inchirierii pentru firme care vor beneficia de transferultehnologic suprafata construita: 440, 00 mp ;
Obiect 3: Corpul C; hale destinate inchirierii pentru firme care vor beneficia de transferul tehnologic suprafata construita: 440, 00 mp ;
Obiect 4: Corpul D; hale destinate inchirierii pentru firme care vor beneficia de transferul tehnologic suprafata construita: 440, 00 mp.
Proiectul tehnic va fi pus la dispozitia ofertantilor de catre Autoritatea Contractanta in format electronic needitabil
Valoarea estimata fara TVA: 13, 085, 640RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
16 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantia de participare 250.000 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul local, bugetul de stat si fonduri structurale
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 actualizata
Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Declaratie pe proprie raspundere conform Art.69^1 din OUG nr.34/2006 actualizata
Declaratie pe proprie raspundere conform Ordinului 314/2010 ANRMAP
Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, in original sau copie legalizata
Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale, cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani egala sau mai mare de 4000000 euro sau echivalentul in lei;
Posibilitate demonstrarii fluxului de numerar pe 6 luniechivalent 1000000 Euro,
Scrisoare de bonitate bancara,
Acces la credite:
-declaratie bancara privind posibilitatea accesarii unui credit pentru acoperirea fluxului de numerar pe 6 luni echivalent 1000000 euro, sau
-declaratie pe proprie raspundere cu privire la posibilitatea asigurarii finantarii lucrarilor cu resurse financiare proprii timp de 6 luni echivalent 1000000 euro .
Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani respectiv 2007, 2008, 2009 vizate si inregistrate de organele competente.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani, experienta similara se va demonstra prin unul sau maximum 3 contracte similare finalizate in valoare cumulata de 4000000 Euro sau echivalent lei, copii dupa contracte, procese verbale receptie, recomandari,
Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele -cerinte min : buldoexcavator, buldozer, excavator, cilindru compactor, autocisterna apa, automaca sarcina utila 16t, autobetoniere, autobasculante, pompe betoane, sisteme de cofraje, schela metalica;
Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat (min 100 salariati) si al cadrelor de conducere, personalul cheie, CV-uri; Cerinte min personal: 1director de proiect min 3ani experienta in domeniu; 1sef santier-ing constructor vechime min 5ani; 1RTE in domeniul constructiilor vechime min 3ani; 1responsabil CQ in domeniul constructiilor vechime min 3ani; 1 responsabil AQ, in domeniul constructii vechime min 3ani;1responsabil Protectia Muncii in domeniul constructiilor vechime min 3ani.
Certificate ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 sau echivalent,
Declaratie subcontractanti/asociati,
Declaratie privind conditiile de munca si protectia muncii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.05.2011 18:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.05.2011 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.05.2011 18:00
Locul: S.E.A.P.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program Operatiomal Regional 2007 ? 2013, Axa Prioritara 1 ? Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? poli urbani de crestereDomeniul de interventie 1.1-?Planuri integrate de dezvoltare urbana?Sub-domeniul: Poli de crestere
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str.Stavropoleos nr.6 sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Achizitii Publice
Adresa postala:  B-dul Stefan cel Mare si Sfant nr.11, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  70006, Romania, Tel. 0232258190, Email:  [email protected], Fax:  0232258190, Adresa internet (URL):  www.primaria-iasi.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.04.2011 13:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer