Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de eliminare avarii retele de termoficare urbana din Municipiul Galati


Anunt de participare (utilitati) numarul 132894/03.02.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ELECTROCENTRALE GALATI S.A.
Adresa postala: Soseaua Smardan nr. 3, Localitatea: Galati, Cod postal: 800700, Romania, Punct(e) de contact: Sebastian-Cosmin Sava, Tel. +40 236448305, In atentia: Serv. Achizitii, Email: [email protected], Fax: +40 236448275, Adresa internet (URL): www.cetgalati.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala sub autoritatea M.E.C.M.A. ? producere energie electrica si termica
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Lucrari de eliminare avarii retele de termoficare urbana din Municipiul Galati
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Termoficare Mun. Galati
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 0.01 si 2, 400, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente vor fi incheiate la fiecare avarie in parte.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de eliminare avarii retele de termoficare urbana din Municipiul Galati conform caiet de sarcini nr 128/2011.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231111-6 - Lucrari de demontare si de inlocuire a conductelor (Rev.2)
45232140-5-Lucrari de constructii de conducte de incalzire urbana (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini nr. 128 / 2011.
Valoarea estimata fara TVA: intre 0.01 si 2, 400, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Se constituie garantie de participare in valoare de 15000 lei cu perioada de valabilitate minim 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor financiare, si cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei financiare.Se constituie conform art. 86 al. (1) din HG nr. 925/2006.In cazul platii prin virament plata se poate face in conturile: RO32 RNCB 0141 0328 6541 0001 BCR Galati sauRO93 BRDE 180S V104 9458 1800 BRD GalatiDovada constituirii garantiei de participare pentru oferta depusa se va prezenta cel mai tarziu o data cu deschiderea ofertei financiare preliminare.In masura in care C.N.S.C. respinge contestatia ca nefondata, a.c. va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu val. estimata a contractului suma de 6179, 99 lei, conform art. 278^1 litera b) din OUG 34 / 2006.Ofertele intarziate si cele care nu sunt insotite de garantia de participare in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitate in documentatia de atribuire, vor fi respinse in sedinta de deschidere a ofertelor financiare. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din pretul contractului, fara TVA.Modalitatea de constituire a garantiei de buna executie: conform art. 90 al. (1) si (3) din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Candidatul/operatorul economic va preciza clar in candidatura/oferta optiunea aleasa dintre cele doua modalitatati de constituire a garantiei de buna executie.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.prezentare formular 12A ?declaratie privind eligibilitatea?. Va fi exclus din procedura aplicata pentru atribuirea contractului, operatorul economic care se incadrareaza in una dintre situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/ 2006;2.prezentare formular 12B ?declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006?. Va fi exclus din procedura aplicata pentru atribuirea contractului operatorul economic care se afla intr-una dintre situatiile prevazute la art. 181 lit. a si d din OUG 34/2006;3.prezentare declaratie pe propria raspundere prin care se certifica faptul ca participarea la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta (in conformitate cu Ordinul 314/2010 emis de ANRMAP);4.prezentare Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006 (conform formular anexat). Va fi exclus din procedura aplicata pentru atribuirea contractului operatorul economic care se afla intr-una dintre situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/ 2006.Declaratia va fi completata de catre ofertant si dupa caz, de catre asociat/subcontractant/tert sustinator. Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele: Eduard Urbanschi ? Director GeneralTatiana Pisu ? Director EconomicMihaela Nestianu ? Director ComercialDorin Ciobotaru ? Director ReparatiiLaura Pacenschi ? Sef Serviciu Achizitii .
6.Prezentare Declaratie privind calitatea de participant la procedura (conform formular anexat);
7.prezentare Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale precum si a contributiei pentru asigurari sociale de stat (original sau copie certificata ?conform cu originalul? - formulare tip emise de autoritatile competente din tara de origine, in termen de valabilitate); Certificatele fiscale vor prezenta situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. -pentru persoane juridice/fizice romane: prezentare Certificat constatator (original sau copie certificata ?conform cu originalul) emis de Oficiul Registrului Comertului, emis cu cel mult 30 de zile inaintea deschiderii ofertelor, din care sa rezulte: a) obiectul de activitate al ofertantului; b) nu sunt incluse mentiuni cu privire la procedura de insolventa;
-pentru persoane juridice/fizice straine - Documente similare emise in tara de origine care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, insotite de traducerea legalizata, in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Bilantul contabil la 31.12.2010 vizat si inregistrat de organele competente cu anexele: Contul de profit si pierderi si Date informative (copie certificata ?conf. cu originalul?)
2.Declaratie privind cifra medie de afaceri globala, pe ultimii 3 ani (2009, 2010, 2011), conform formular anexat: ?informatii generale?.
Cerinta minima de calificare: Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani sa fie cel putin egala cu 1.200.000 lei.Pentru persoane juridice/fizice straine echivalenta lei/alta moneda se va face folosind cursul mediu anual comunicat de BNR. Acesta va fi: - pentru anul 2011:4, 2379 lei/euro;
- pentru anul 2010:4, 2099 lei/euro;
- pentru anul 2009:4, 2373 lei/euro.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Lista a principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani, insotita de documente care sa confirme executarea lucrarilor similare;lista va fi insotita de cel putin un document sau un nr max de 3 documente prin care se confirma executarea lucrarilor similare (documente de confirmare a executarii lucrarilor sunt: fotocopii ale partilor relevante ale contractelor ?prima si ultima pagina cu semnaturile , paginile cu obiectul contractului , durata , valoarea- si procese verbale de receptie)
2.Copie autorizatie ISCIR pt tipul de lucrari cf PT CR4-2010 pt efectuarea de lucrari la conductele de apa fierbinte reglementate de PT C10-2010 sau document echivalent;op. ec. trebuie sa detina autorizatia ISCIR pt tipul de lucrari cf PT CR4?2010 pt efectuarea de lucrari la conductele de apa fierbinte cu Pn cel putin 25 bar si T cel putin 150 grade C; reglementate de PT C10-2010, valabila sau document echivalent;In cazul unui grup de op. ec. care depun oferta comuna, cerinta este considerata indeplinita daca unul dintre asociati-respectiv subcontractantul declarat, daca e cazul-detine autorizarea solicitata si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea si daca sunt prezentate documente relevante in acest sens.
Tertul nu poate sustine, prin prezentarea unei astfel de autorizatii, un ofertant/candidat, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai in nume propriu, nefiind o o resursa transferabila
3.Recomandari pentru lucrarile similare prezentate avand anexat documente pt confirmare executarii respective.(Acestea vor contine: benficiar, valoarea, perioada si locul executarii si vor preciza executarea cf norme prof. din domeniu si daca au fost aduse la bun sfarsit).Daca contractele de lucrari au fost semnate inainte de 5 ani, autoritatea contractanta va lua in considerare lucrarile executate si duse la bun sfarsit in perioada solicitata.
Prin ?lucrari executate si duse la bun sfarsit? sau ?contract de lucrari finalizat? intelegem: -Lucrari receptionate partial, insotite de procese verbale de receptie partiala, sau lucrari receptionate insotite procese verbale la terminarea lucrarilor, sau
procese verbale de receptie finala.
Lista cu principalele lucrari (inclusiv anexe) va include cel putin o lucrare similara, executata si dusa la bun sfarsit de catre candidat/ofertant in ultimii 5 ani;lucrari similare = lucrari de natura si complexitatea lucrarilor ce fac obiectul contractului
4.Declaratie referitoare la personalul tehnic de specialitate si personalul muncitor de care dispune sau al carui angajament de participare l-a obtinut, in vederea executarii lucrarii
5.Fotocopii autorizari sudori utilizati la lucrari cf PT ISCIR CR9 2010 sau document echivalent. Pentru responsabilul de lucrare mentionat in lista se vor anexa actul de studii (diploma de sudii superioare/medii) si curriculum vitae;
Cerinta minima de calificare: candidatul/ofertantul trebuie sa prezinta dovada ca, pentru executarea lucrarii, are disponibil, minim, urmatorul personal tehnic de specialitate: -1 responsabil de lucrare ? cu studii tehnice superioare sau medii; -4 sudori autorizati ISCIR; -4 muncitori cu calificare medie
6.Informatii privind utilajele, instalatiile, echipamenele tehnice de care dispune pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului. Documente care atesta detinerea prin dotare tehnica proprie a urmatoarelor utilaje pentru constructii si transport: macara-19 t, grup electrogen mobil, motocompresor mobil, grup termic sudura, electropompa sumersibila EPET, autocamion si autobetoniera sau declaratie de dispunere a utilajelor respective, in cazul in care acestea sunt in regim de inchiriere.
7.Acord de asociere semnat de catre membrii asocierii, in original, daca e cazul. Daca acordul de asociere este incheiat in alta limba decat limba romana se va prezenta si traducerea autorizata in limba romana. Formularul privind asocierea se va introduce in documentatia de calificare, chiar daca candidatul/ofertantul nu are nevoie de asociati pentru executarea lucrarilor. In acest caz pe formular se va completa ?nu este cazul?.
8.Informatii privind partea din contractul de lucrari pe care operatorul economic are, eventual intentia sa o subcontracteze (conform formular 12G) si acord de subcontractare, in original, daca e cazul Formularul privind subcontractarea se va introduce in documentatia de calificare, chiar daca candidatul/ofertantul nu are nevoie de subcontractanti pentru executarea lucrarilor. In acest caz pe formular se va completa ?nu este cazul?.
1.Copia certificatului sistemului calitatii, certificat emis de organisme independente, prin care se atesta faptul ca operatorul economic/candidatul respecta standardul de asigurare a calitatii ISO 9001:2000/2008, valabil, sau document echivalent (copie certificata ?conf. cu originalul?).
2.Copia certificatului sistemului de management al mediului, certificat emis de organisme independente, prin care se atesta faptul ca operatorul economic/candidatul respecta standardul de asigurare a calitatii ISO 14001/2005, valabil, sau document echivalent (copie certificata ?conf. cu originalul?).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.02.2012 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.02.2012 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.02.2012 11:00
Locul: sediul SC ELECTROCENTRALE GALATI SA
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai candidatilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
- Perioada de valabilitate a candidaturii: 90 zile de la termenul limita de depunere a candidaturii.- Pe parcursul derularii acordului cadru/contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta (daca e cazul) fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.- Intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, garantia de participare si garantia de buna executie. Dovada indeplinirii acestei calitati se va face prin completarea formularului Anexa nr. 1 din Legea 346/2004 cu completarile si modificarile ulterioare.- SC ELECTROCENTRALE GALATI SA are sediul pe platforma ARCELOR MITTAL, accesul delegatilor cu autoturismul facandu-se in urma unei solicitari scrise cu minim 24 de ore inainte. Prin urmare va rugam sa ne comunicati, in scris, numele delegatului si numarul de inmatriculare al autoturismului, cu cel putin 3 zile inainte de prezentarea la sediul nostru, pentru a comunica aceste date catre ARCELOR MITTAL, in vederea aprobarii accesului pe poarta.- In prima etapa a procedurii in speta are loc selectarea candidatilor, participantii nu au calitatea de ofertant. Abia dupa calificare, operatorii economici pot deveni ofertanti. In aceasta etapa, comisia de evaluare detine doar un calendar estimativ al procedurii. In urma selectiei, candidatii vor primi de la autoritatea contractanta o invitatie la etapa a doua a procedurii de negociere, invitatia pentru depunerea ofertei preliminare financiare. Invitatia va cuprinde si informatii precise referitoare la garantie : valoare, forma, perioada de valabilitate, data si ora de prezentare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile ordonantei de urgenta nr. 34/2006, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC Electrocentrale Galati - Compartiment Juridic
Adresa postala: Sos. Smardan nr. 3, Localitatea: Galati, Cod postal: 800700, Romania, Tel. +40 236448305, Email: [email protected], Fax: +40 236448275, Adresa internet (URL): www.cetgalati.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.02.2012 07:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer