Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de excavare ,transport,nivelare,carbune si steril la sectorul Panga din cadrul UMC Berbesti pentru anul 2013


Anunt de participare (utilitati) numarul 146306/04.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: DADALAU GRIGORE, Tel. +40 253335045, In atentia: DUNGAN COSMIN, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Lucrari de excavare , transport, nivelare, carbune si steril la sectorul Panga din cadrul UMC Berbesti pentru anul 2013
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: PERIMETRUL MINIER AL CARIEREI PANGA DIN CADRUL UMC BERBESTI
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
EXTRAGEREA CU MIJLOACE CLASICE (EXCAVATOR CU CUPA, AUTOBASCULANTE, BULDOZER)A UNEI CANTITATI DE 20 .000 TONE CARBUNE SI 30.000 MC STERIL CANTITATI RAMASE NEEXCAVATE CU UTILAJE DE MARE CAPACITATE IN PERIMETRUL DE LICENTA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45112500-0 - Lucrari de terasament (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
20.000 TONE CARBUNE SI 30.000 MC STERIL
Valoarea estimata fara TVA: 209, 490RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
45 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul, in lei, al gar.de part, este de 4.000 LEI.Per. de valab., cel putin egala cu per. minima de valab. a ofertei: 90 zile de la data limita stab. pentru dep. ofertelor. Modul de const.: - instrument de garantare emis in cond. legii de o soc. bancara ori de o soc. de asigurari, care se prez. in original, in cuantumul si pt. per. prevazuta in doc. de atribuire(care va trebui sa prevada in mod explicit angajamentul emitentului de a retine din gar. de part. suma de 2094, 9 lei, calc. conf. art 278^1 alin.(1)din OUG 34/2006-in situatia respingerii contestatiei de catre CNSC ca nefondata sau in cazul in care contestatorul renunta la contestatie in masura in care renuntarea la contestatie nu este ca urmare a adoptarii de catre autoritatea contractanta a masurilor de remediere necesare. Garantia va fi irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata gar. de part. se va exec. conditionat sau neconditionat, in conf.cu art.86 alin.(3) din HG 925/2006- formular model. - dep. la casieria unitatii a unui OP/fila cec, cu cond. confirmarii acestora de catre banca pana la data desch. ofertelor. Contul in care se poate face dep. este RO49RNCB0149034562550007 BCR-Agentia Gorj. - depunere in numerar la casieria aut. contr. Indif. de modalit. de const. aleasa, dovada constit. gar. de particip. trebuie prezentata, in original, cel mai tarziu la data si ora stab.pentru desch. ofertelor. Retinerea gar. de partic. se va face in conf. cu prev. art. 87 din HG 925/2006. Gar. de part.la licitatie se poate constitui si in alta valuta, cursul de schimb valutar care se va lua in calcul fiind cel comunicat de BNR cu 5 zile inainte de data limita de dep. a ofertei, comunicata in anuntul de participare. In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intr. mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor) gar.de part. se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in doc. de atrib. Se va constitui de catre ofertantul declarat castigator inaintea incheierii contractului.Modul de constituire: - instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara/de asigurari, care devine anexa la contract. Garantia va fi irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei de buna executie se va executa conditionat sau neconditionat, in conformitate cu art. 86 alin. (3) din HG 925/2006; - depunerea in casierie a unei sume in numerar; - prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis va fi de 0.5% din pretul contractului. Garantia de buna executie ce se va constitui, prin alegerea unei modalitati din cele enumerate, de catre ofertantul declarat castigator, va fi in valoare de 10% din valoarea acestuia, fara TVA. In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor) garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii. Modalitatile legale de plata in functie de disponibilitatile achizitorului, in termen de 60 de zile de la inregistrarea facturilor la sediul subunitatilor beneficiare ale SDM Tg-Jiu.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG 34/2006 (declaratia de eligibilitate) cu modificarile sicompletarile ulterioare ? formular model;
-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ?formular model- Declaratie pe propria raspundere privind calitatea de participant la procedura de achizitie-formular model;
- Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului Presedintelui ANRMAP nr. 314/12.10.2010 - formular model;
- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: Director Sucursala DiviziaMiniera ?Daniel ANTONIE, Director Directie Economica ? Vasile GHIMIS, Director Directie Achizitii Publice ? Dumitru MOCIOI, Director Director Directia Productie ? Moise MATYAS, Sef UMC Berbesti Chielcea Ghiorghie, Ing.Sef Productie Guran Ion , Sef Birou Productie ? Petre Diaconescu, Sef Serviciu Atribuire Contracte Lucrari Servicii ? Vasile OITA, Sef Serviciu Juridic -Popescu Cosmin- Declaratie cu privire la datele de identificare ale ofertantului/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator, conform art. 69^2, alin. 2, din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare Pentru persoane juridice/fizice romane: - Se va prezenta Certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN dincertificatul constatator. Acest certificat va fi prezentat in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul??. Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate Certificatul constatator emis de O.R.C. in original/copie legalizata, in cazul in care acesta a fost prezentata in copie cu mentiunea CONFORM CU ORIGINALUL.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta.Pentru operatorii economici inregistrati ca I.M.M.-uri, se vor prezenta: a) Certificat emis de Oficiul Registrului Comertului care atesta statutul de I.M.M. al ofertantului, saub) Declaratie pe propria raspundere completata conform Anexei 1 din O.G. 27/26.01.2006 privind modificarea si completarea Legii 346 /2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.Ofertantii incadrati ca IMM beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile cerute.-informatii generale sau prezentare generala -formulare modelPentru persoane juridice/fizice straine: - Se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ ofertantul este rezident.Documentele emise in alta limba trebuie sa fie insotite de o traducere autorizata in limba romana.Documentele vor fi prezentate in copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnate si stampilate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1 Informatii privind situatia economico-financiara prin prezentarea de documente/dovezi din care sa rezulte: - cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani trebuie sa fie cel putin :400.000 lei; -cifra de afaceri in domeniul de activitate aferent obiect. contr. intr-o perioada anterioara, care vizeaza activ. din ultimii trei ani, in masura in care inf. resp. sunt disp.; in acest ultim caz aut. contr. are obligatia de a lua in considerare si data la care op. ec. a fost infiintat sau si-a inceput activ. comerciala - In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, cifra de afaceri trebuie sa fie cel putin egala cu plafonul impus.Cifra de afaceri se ia in considerare prin cumul.Nivelul cursului valutar mediu de schimb (BNR) pentru echivalenta este: -4, 4560 lei/euro pentru anul 2012 -4, 2379 lei/euro pentru anul 2011 -4, 2099 lei/euro pentru anul 2010;
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta Fisa de informatii generale . Echivalenta leu/alta moneda luata in calcul de catre ofertant la calcularea nivelului pentru cifra de afaceri globala va fi cea stabilita pe baza cursurilor medii anuale publicate de Banca Nationala a Romaniei pentru anii 2010, 2011, 2012. In situatia in care echivalenta luata in calcul este LEU/EURO, nivelurile acesteia sunt: - 4, 2099 lei/euro pentru anul 2010 - 4, 2379.lei/euro pentru anul 2011 4, 4560 lei/euro pentru anul 2012
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1 Informatii privind experienta similara a)Se va prezenta o lista a principalelor lucrari executatein ultimii 5 ani -Se va prezenta fisa de informatii privind experienta similara -formular model.-Ofertantii vor prezenta lista lucrarilor executate in ultimii 5 ani din care sa rezulte ca au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit , lucrari similare in valoare de minim 200.000 lei exclusiv TVA , insotita de certificari de buna executie care sa indice beneficiarii , valoarea perioada si locul executiei lucrarilor avute in vedere la la incadrarea in pragul valoric minim impus . Documentele in alta limbadecat limbaromana vor fi insotite de o traducere autorizatain limba romana.Nivelul curs valutar mediu de schimb (BNR) pentru echiv.este: *4, 2373 lei/euro pentru anul 2011 *4, 2099 lei/euro pentru anul 2010; *4, 4560 lei/euro pentru anul 2012;
Modalitatea de indeplinire
a)Se va prezenta o lista a principalelor lucrari executatein ultimii 5 ani -formularul model contine valori, perioada de prestare, beneficiar, indiferentdaca acestia din urma sunt autoritateacontractanta sau clienti privati. Executia de lucrarise confirma prin prezentarea unor certificate/documente(de ex. certificate/documente constatatoarecare contina informatiireferitoarela indeplinirea obligatiilor contractuale.-Se va prezenta fisa de informatii privind experienta similara-formular modelDocumentele in alta limbadecat limbaromana vor fi insotite de o traducere autorizatain limba romana.Nivelul curs valutar mediu de schimb (BNR) pentru echiv.este: *4, 2373 lei/euro pentru anul 2011 *4, 2099 lei/euro pentru anul 2010; *4, 4560 lei/euro pentru anul 2012;
Cerinta nr.2 Resurse tehnice.- Autoritateacontractanta isi rezerva dreptul de a verifica existenta dotarii necesare executieilucrarilor propuse prin documentatia de atribuire verificarea finalizandu-se printr-un proces-verbal. In cazul in care operatorul economic ofertant nu este de acord cu punctul de vedere al comisiei de vizualizare numite de directorul SDM Tg-jiu, acesta are obligatia de a-si exprima propriul punct de vedere in scris, chiar in cuprinsul procesului verbal. Numarul de utilaje de constructii din RT2 va fi de cel putin 25% din parcul activ al pachetului ofertat, iar tipul de utilaje de constructii de rezerva trebuie sa acopere plaja tipurilor ofertate in RT1. Inlocuirile efectuate cu utilaje de constructii de rezerva nu pot depasi 20% din totalul celor din RT1. Utilajul de constructii din parcul RT1 poate fi inlocuit numai cu un utilaj de constructii din parcul de rezerva RT2 similar celui contractat, acest lucru urmand a fi notificat imediat subunitatii beneficiare.
Modalitatea de indeplinire
c) Resurse tehnice- se va prezenta o declaratie privind utilajele, instalatiile, echipam tehnice (mijloace de transport, dispozitive, dotari si SDV-urile specifice) , a laboratoarelor de care dispune operatorul economic pentru indeplinireacorespunzatoarea contractuluide executie lucrari, precum si documentelecare sa ateste detinerea (dotare proprie sau leasing ), inchirierea sau alte forme de punere la dispozitie. Se vor completa : - formular declaratie privind utilajele instalatiile, etc.-formular model DS1-4 - declaratiacu dotarile tehnice specifice), -formularul RT 1 (parc activ utilaje de constructii, ofertat pentru exploatare) si RT2 (parc activ de rezerva , utilaj de constructii ofertat pentru inlocuire utilaje de constr. din parcul de exploatare in caz de defectiuni); Pentru toate utilajele de constructii inscrise in formularele RT1 si RT2 ofertantul va completa cate o ? FISA DE PREZENTARE A UTILAJULUI? ? FPUC, la care se ataseaza urmatoarele documente :1.Copie dupa partea din Notita tehnica privind caract. tehn. ale utilajului de constructii(inclusiv putere motor, turatie motor, consum spec. al motorului.Aceste copii vor fi lizibile si vor purta pentru conformitate semnatura si stampila in original a ofertantului
Cerinta nr.2 (cont) Se considera calificat acel ofertant care prin asigurarea tehnica propusasi prezentata, conduce la un parc RT1 ADMIS IN PROC.DE 100% si RT2 in procent de 50%.In cazul in care numarul de utilaje de constructii admise din parcul activ si de rezeerva evaluat, in urma inspectiei . de catre comisiade vizalizare si evaluare tehnica, nu indeplinesccele mentionate mai sus, ofertantul nu este calificat.Parcul activ RT1 va contine: 3(trei)excavatoare clasice cu capacitatea cupei de minim 1, 8 mc si putere >200 CP., 1(un)buldozer pe senile., 8(opt)autobasculante care vor trebui sa aiba volumul minim al benei de 14 mc . Parcul activ de rezerva RT2 va fi de minim un excavator clasic cu capacitatea cupei deminim 1, 8 mc si putere >200 CP, doua(2)autobasculante cu volumul minim al benei de 14 mc si un buldozer pe senile .
Modalitatea de indeplinire
Toate aceste documente reprezinta conditie eliminatorie in caz de neprezentare, urmand ca ele sa fie confruntate cu originalele, de catre comisia de vizualizare si evaluare tehnica. Ofertantul va comunica in scris, odata cu depunerea ofertei, locatiile( max.2) si data, in perioada imediat urmatoaredatei cand a avut loc sedinta . de deschidere, unde pot fi verificatetoate utilajelede constructii, conform RT1 si RT2, de comisia de vizualizare.Fisele de prezentare FPUC ale utilajelor de constructii vor fi verificatesi completate cu ocazia inspectiei de catre comisia de vizualizaresi evalare tehnica, acordand in final calificativul admis/respins.
Cerinta nr. 3 Informatii privind subcontractarea - precizarea partilor din contract care urmeaza a fi subcontractate.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa (dupa caz) formularul model cu subcontractantii si specializarea acestora, insotit de lista cuprinzand subcontractantii si de acordurile de subcontractare (formular model), cu precizarea partilor din contract care urmeaza a fi subcontractate. Subcontractantii trebuie sa completeze cu propriile date Fisa de informatii generale (fara obligatia prezentarii cifrei de afaceri ci numai a datelor de recunoastere). Ofertantul declarat castigator, va prezenta atunci cand se prezinta la semnarea contractului, contractele de subcontractare, semnate deja, in aceleasi conditii in care el semneaza contractul.
Cerinta nr.4 Resurse umane Se va prezentaDeclaratia privindefectivulmediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani , informormatii referitoare la personalului/ organismul tehnic de specialisti de care dispune(care este strict necesar pentru indeplinireacontractului)sau al carui angajament de participarea fost obtinut de catre candidat/ofertant ? formular model. -Se vor prezentainformatii referitoarela studiile, pregatireaprofesionala si calificareapersonaluluide conducere. Ofertantii au obligatiasa asigure cel putin un responsabil tehnic cu executia lucrarilor, pentru care se va prezenta atestatul.Toate informatiile prezentate in oferta, vor fi confirmate de conducatorul (directorul, administratorul)operatorului economic ofertant.
Modalitatea de indeplinire
Resurse umane ?se va prez. Declaratia privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani ?formularul model, informatii referitoare la personalul / organismul tehnic de specialisti de care dispune (care este strict necesar pentru indeplinirea contractului) sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant ? formular model. -Se vor prezenta informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere. Ofertantii au obligatia sa asigure cel putin un responsabil tehnic cu executia lucrarilor, pentru care va prezenta atestatul. Toate informatiile prezentate in oferta, vor fi confirmate de conducatorul (directorul, administratorul) operatorului economic ofertant, prin semnarea declaratiei privind calitatea de participant la procedura ?formular model; -Ofertantii cu statut de IMM-uri vor prezenta toate documentele legale care certifica acest lucru, acestia beneficiind de prevederile legea nr. 346/14.07.2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.
Cerinta nr. 5 Certificare a sistemului de management al calitatii ISO 9001 sau similara.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta o certificare ISO 9001? standard de certificare in domeniul calitatii sau echivalenta, emisa de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene pentru categoria de produse/servicii/lucrari care sunt ofertate sau documente care sa ateste ca operatorul economic asigura un nivel corespunzator al calitatii.
Cerinta nr. 6 Certificare a sistemului de management al mediului ISO 14001 sau similara.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta o certificare ISO 14001 ? standard de certificare a managementului de mediu sau echivalenta, emisa de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene. Operatorii economici ofertanti vor preciza in cadrul ofertei daca s-a tinut cont la fundamentarea acesteia, de prevederile Legii 265/2006 ? pentru aprobarea OUG 195/2005 privind Protectia Mediului. Institutiile competente de la care operatorii economici ofertanti pot obtine informatii detaliate privind reglementarile referitoare la Protectia Mediului sunt urmatoarele: Agentia pentru Protectia Mediului, Sistemul de Gospodarire a Apelor sau Directiile de Ape si Comisariatele Garzii de Mediu.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
L-24483
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.09.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.09.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.09.2013 11:00
Locul: Sala de licitatii , etaj 3 , Sucursala Divizia Miniera Tg-jiu, str. Tudor Vladimirescu nr.1-15, Tg-Jiu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de analiza si evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform crit.de atribuire , comisia constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret , se va solicita reofertarea in plic inchis , numai daca acele oferte au pretul cel mai scazut si nu se poate adjudeca oferta castigatoare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al SDM Tg-jiu
Adresa postala: Str.Tudor Vladimirescu nr.1-15, JUD.GORJ, Localitatea: Tg-jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 0374171177, Fax: +40 0253222015
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.09.2013 14:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer