Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de executie canalizare menajera si statie epurare satele Albestii Pamanteni, Albestii Ungureni, judetul Arges


Anunt de participare numarul 25656/30.07.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA ALBESTII DE ARGES (PRIMARIA COMUNEI ALBESTII DE ARGES)
Adresa postala: Comuna Albestii deArges, sat Pamanteni, judetul Arges, Localitatea: Albestii Pamanteni, Cod postal: 117005, Romania, Punct(e) de contact: VASILE SAVA, Tel.0749150835; 0722545105, Email: [email protected], Fax: 0248735005
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de executie canalizare menajera si statie epurare satele Albestii Pamanteni, Albestii Ungureni, judetul Arges
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: satele Albestii Pamanteni, Albestii Ungureni din comuna Albestii de Arges, judetul Arges
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari retea de canalizare si statie epurare satele Albestii Pamanteni si Albestii Ungureni
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232420-2 - Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caiet de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: intre 3, 000, 000 si 3, 200, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare in suma de 40000 RON constituita prin Scrisoare de Garantie Bancara sau cu OP in contul RO93TREZ04824510220XXXXX deschis la Trezoreria Curtea de Arges CF 4121978
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
OG 7/2006 -In baza programului de dezvoltare a infrastructurii rurale Buget Local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere este necesar sa fie legalizata numai in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate - cazier judiciar; declaratie privind eligibilitatea formular tip; declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 formular tip; certificat privind plata taxelor si impozitelor la Bugetul de Stat; certificat privind plata taxelor si impozitelor si taxelor locale; certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului; Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului; minim 3 scrisori de recomandare din partea altor beneficiari; pentru persoane fizice /juridice straine documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- rezultatul exercitiilor financiare pe ultimii 3 ani; declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- bilantul ultimilor 3 ani trebuie sa prezinte profit; cifra de afaceri pe ultimii 3 ani minim de 9.000.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani; standarde de asigurare a calitatii: SR EN ISO 9001:2001 pentru managementul calitatii in costructii; SR EN ISO 14001:2005 pentru managementul de mediu in constructii; certificate de atestare OHSAS 18001:2004 pentru managementul sanatatii si securitatii ocupationale
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-cel putin o lucrare de aceeasi complexitate tehnica avand valoarea de minim 960.000 lei
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.08.2007 10:00
Documente de plata: DA
Pretul: 500 RON
Conditii si modalitate de plata: La casieria Primariei comunei Albestii de Arges, judetul Arges
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.08.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.08.2007 12:00
Locul: Primaria comunei Albestii de Arges, judetul Arges
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de licitatie si reprezentantii autorizati ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Adresa postala: Stavropoleos, nr. 6, , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Email: [email protected], , Fax: 0213104642, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104642, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.07.2007 15:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer