Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de executie ?Centru de vizitare al Parcului National Domogled ? Valea Cernei?


Anunt de participare numarul 146113/27.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATIONAL DOMOGLED - VALEA CERNEI RA
Adresa postala: Baile Herculane, Str.Castanilor nr. 18, Jud. Caras-Severin, Localitatea: Baile Herculane, Cod postal: 325200, Romania, Punct(e) de contact: Gaspar Ioan, Tel. +40 730653434, Email: [email protected], Fax: +40 255560582, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de executie ?Centru de vizitare al Parcului National Domogled ? Valea Cernei?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Baile Herculane, judetul Caras-Severin
Codul NUTS: RO422 - Caras-Severin
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului il constituie lucrarile deexecutie a proiectului ?Centru de vizitare al Parcului National Domogled ? Valea Cernei?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
45200000-9-Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrarile deexecutie a proiectului ?Centru de vizitare al Parcului National Domogled ? Valea Cernei?Valoarea estimata fara TVA: 3.910.870 RON din care 3.610.870 RON valoarea estimata neta a proiectului si 300.000 Ron diverse si neprevazute, reprezentand circa 8, 3% din valoarea estimata neta.
Valoarea estimata fara TVA: 3, 910, 870RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de particip: 70000 lei(Form 1), constit conf preved legii, printr-un instrument de garantare de catre o societate bancara sau de asig in conform cu preved art.86 din HG. Nr. 925/2006.In emiterea garantiei de participare se va tine cont de preved art. 278 indice 1, alin.(1), lit. b) din OUG nr.34/2006. Perioada de valab a garantiei de participare: 90 zile de la termenul limita de depunere a ofert. I.M.M.- urile care participa in nume propriu sau in asociere cu alte IMM-uri pot prez garantie pentru participare in cuantum de 50% din val mai sus precizata. Oferta declarata: IMM- urile vor prez anexat formularului de garantie o declar priv incadrarea intreprinderii in categ IMM, in confor cu Ord. nr. 27/26.01.2006 pentru modif. si complet. Lg nr. 346/2004.Modul de constituire a garantiei de participare: a) scrisoare de garantie bancara - intocmita conf sectiunii Formulare sau prin virament bancar in contul RO13BRDE110SV30601661100 deschis la BRD Baile Herculane; plata se va face prin O.P. Ordinul de plata trebuie sa contina confirmarea transferului sumei catre Autorit Contract, procedura de achizitie publica si amplasamentul, urmand a fi depus in ORIGINAL;b) printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari. In cazul in care ofertantul alege ca instrument de garantare polita de asigurare, se impune ca la data si ora de deschid a ofertelor aceasta sa fie semnata de asigurat si asigurator.Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrum de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa in confor cu prevederile art. 86, alin. 3, lit. a) si b).In orice situatie dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata, in original, in cuantumul si pentru perioada de valab solicitata, inainte de data limita de depunere a ofertelor.Echivalenta leu/valuta se va face la cursul BNR afisat cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. 10% din valoarea contractului, exclusiv TVA. Garantia de buna executie se constituie prin: a) un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari care devine anexa la contract. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sauneconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantateb) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, intr-un cont de disponibil distinct deschis la Trezoreria Statului si pus la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre Antreprenor in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul, Garantia de buna executie este de 10% din valoarea contractului, exclusiv TVA, si se constituie in conditiile enuntate la aliniatul anterior.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
PROGRAMUL OPERATIONALSECTORIALPOSMEDIU, Axa Prioritara 4?Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protectia Naturii?, cofinantare de la bugetul de stat.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art. 176 din OUG 34/2006, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in Documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita obligatoriu de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea, conform Formularului 2.
In cazul in care uzeaza de dreptul prevazut la punctul anterior, ofertantul are obligatia de a prezenta / completa certificatele / documentele edificatoare care probeaza / confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare. Autoritatea contractanta trebuie sa se asigure ca ofertantul a carui oferta este declarata castigatoare a prezentat, nu mai tarziu de incheierea raportului procedurii de atribuire, certificatele / documentele prevazute in Formularul 2 acestea fiind incluse in dosarul achizitiei publice. Dosarul achizitiei publice trebuie sa includa si certificate/documente ale altor ofertanti numai daca, in cadrul procesului de evaluare, au fost adoptate decizii de respingere a respectivelor oferte care s-au bazat pe informatiile din respectivele certificate documente.Cerinta obligatorie 1: Declaratie privind eligibilitatea: Formular 3, (incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din OUG nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica);
Cerinta obligatorie 2: Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta": Formularul 4 se va intocmi conform Ordinului ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicarea a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta;Cerinta obligatorie 3: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare: Formular 5;
Cerinta obligatorie 4: Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 69 indice 1din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare: Formular 6
Se precizeaza ca persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, conform art. 69 indice 1 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt: Ga?parIoan- DirectorulAdministra?ieiParculuiNa?ionalDomogled ? ValeaCernei
Manager proiect - CHIVU GabrielaManager proiect adjunct- DRAGOIU Petronela
Responsabil comunicare- CRISTESCU AndreaResponsabil stiintific - CRISTESCU Veronica
Responsabil financiar-contabil- SANDU MihaelaResponsabil IT - ZARESCU Emil
Responsabil achizitii ? PITPALACA Cornel Samir
Expert fonduri structurale ? MUULER Ana MariaCerinta obligatorie 5: Certificat fiscal eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale al unitatii administrativ - teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste ca societatea ofertanta nu se inregistreaza cu debite la bugetul local, in original, sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Persoanele juridice straine au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor locale in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine. Toate documentele prezentate vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata in limba romana.Cerinta obligatorie 6: Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat, in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Persoanele juridice straine au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a contributiilor catre bugetul de stat, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine. Toate documentele prezentate vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata in limba romana.Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta / candidatura comuna, situatia personala a candidatului sau ofertantului se demonstreaza de fiecare asociat in parte. Cerinta obligatorie: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta, care sa contina date reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", din care sa rezulte ca ofertantii au dreptul de a desfasura activitati similare cu cele care fac obiectul achizitiilor.
Pentru persoane juridice straine se vor depune inscrisuri probatorii, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic, apte a dovedi atestarea / apartenenta din punct de vedere profesional, inregistrarea ca persoana juridica, care sa contina date reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, eliberate cu cel mult 30 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Toate documentele prezentate vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata in limba romana. Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta candidatura comuna, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale se demonstreaza de fiecare asociat in parte.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta obligatorie 1: Bilanturile contabile pe ultimii trei ani de exercitiu financiar (2010, 2011, 2012), vizate si inregistrate de organul competent, in cazul in care publicarea este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul, precum si orice alte documente legale edificatoare prin care candidatul/ ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara.Documentele mai sus solicitate se vor prezenta in copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul? semnata si stampilata.
Cerinta obligatorie 2: Declaratie privind media cifrei de afaceri globalepe ultimii (3) trei ani (2010, 2011, 2012), :
Se va completa in acest sens Fisa de informatii generale: Formularul 7 Se precizeaza ca valoarea medie a cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani trebuie sa fie de minim 7.220.000 lei.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte Fisa de informatii generale.
Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta / candidatura comuna, indeplinirea cerintei obligatorii 2 se demonstreaza prin cumul.
Cerinta obligatorie 3: Ofertantul trebuie sa demonstreze, printr-o declaratie bancara, in original, ca dispune sau are acces la lichiditati, linii de credit sau la alte instrumente financiare in valoare de 1.000.000 ron pentru perioada de minim 5 luni.
Cerinte privind indeplinirea capacitatii economice si financiare
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Bilanturile prezentate de persoanele juridice straine vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata in limba romana. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte bilanturile contabile.In situatia in care, potrivit legislatiei aplicabile in tara de rezidenta a ofertantului, publicarea bilanturilor nu este obligatorie, ofertantul isi va proba capacitatea economica si financiara prin alte inscrisuri ce au aptitudinea de a reflecta in mod fidel situatia economica si financiara a ofertantului, sub rezerva acceptarii acestora de catre autoritatea contractanta ca fiind concludente.Pentru calculul cifrelor de afaceri exprimate in alta moneda decat lei, se va folosi cursul mediu comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anii indicati (2010, 2011, 2012)2010:1 Euro = 4, 2099 lei2011:1 Euro = 4, 2379 lei2012:1 Euro = 4, 4560 leideclaratie bancara, in original, de la o banca romaneasca sau straina, sau alt document care atesta accesul la cash-flow in cuantumul mentionat, la momentul semnarii contractuluiExprimarea in alta valuta decat leul se va face conform cursului leu/euro afisat de BNR cu 5 zile inainte de data depunerii oferteiAtunci cand un grup de operatori economici depune oferta candidatura comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere, conform art. 186 din OUG nr. 34/ 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sustinatorul trebuie sa prezinte angajamentul sau ferm, prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate, precum si declaratia neincadrarii in prevederile art. 180 si 181, lit. a), c1) si d) din OUG nr. 342006, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv Formularele 3 si 5, precum si declaratia privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 69 indice 1 din O.U.G. nr. 34/ 2006, respectiv Formularul6. Ulterior membrii comisiei de evaluare vor solicita documente de confirmare pentru resursele invocate.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta obligatorie 1: Fisa de informatii privind experienta similara (Formularul 8); se va prezenta cateo fisa pentrufiecare contract prezentat .
Cerinta obligatorie 2: Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani ? pentru executant, formular 9
Cerinta obligatorie 3: Experienta similara. Ofertantul va face dovada finalizarii de lucrari similare in ultimii 5 ani, in baza a cel putin unul sau maxim 5 contracte care sa fi inclus: constructie noua imobil , retele electrice, retele termice, retele sanitare, drumuri acces, retele apa / canal ? cu o valoare cumulata de minim 3.600.000 RON (fara TVA) (formular nr. 8)
Perioada de 5ani se va calcula avand in vedere data la care are loc prezenta procedura.
Cerinta obligatorie 4: Resurse tehnice: Se va prezenta Formularul 10 privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice, mijloacele de transport, laboratoarele, baze de productie de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de executie de lucrari
Resurse umane:
Se va prezenta Formularul 11 referitor la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere.
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune de personal de specialitate necesar pentru indeplinirea contractului (se va completa in acest sens Formularul nr.12), si anume:
Coordonator de proiect ? absolvent studii superioare, cunostiinte bune de limba romana si/ sau engleza nivel coversational, experienta profesionala generala ? minim 5 ani, experienta profesionala specifica ? minim 3 ani;Sef de Santier - absolvent studii superioare specialitateaConstructii (detine diploma de inginer constructii civile), constiinte bune de limba romana si/ sau engleza( idem coordonator proiect), experienta profesionala generala ? minim 5 ani, experienta profesionala specifica ? minim 3 ani in contracte/ pozitii similare;
Inginer constructii civile ? licentiat al unei Facultati de constructii civile / echivalent, cu experienta profesionala specifica cel putin 1 proiect similar;
Inginer instalatii pentru constructii ? licentiat al unei Facultati de Instalatii / echivalent, cu experienta profesionala specifica cel putin 1 proiect similarRTE domeniul I, cu cu atestat in domeniul I emis de MDRT ( copie conform cu originalul)
Inginer retele electrice ? cu atestat Be;
Responsabil atestat conform legislatiei in vigoare pentru PSI si responsabil atestat conform legislatiei in vigoare pentru SSM.Aceasta cerinta poate fi indeplinita prin nominalizarea aceleiasi persoane care detine ambele atestatesolicitate.
Informatii privind subcontractantii ? daca este cazul
Informatii privind asocierea ? daca este cazul
Ofertantii trebuie sa dovedeasca implementarea si certificarea unui sistem de management al calitatii in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001, sau orice probe sau dovezi care confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii in domeniul executiei. Atunci cand un grup de operatori economici depune ofertacandidatura comuna, certificatul ISO-9001 va fi prezentat individual, de fiecare membru al asocierii, in copie legalizata sau copie lizibila marcata ?conform cu originalul?, pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Ofertantii trebuie sa dovedeasca implementarea si certificarea unui sistem de management de mediu conform SR EN ISO 14001, sau orice probe sau dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului. Atunci cand un grup de operatori economici depune ofertacandidatura comuna, certificatul ISO-14001 va fi prezentat individual, de fiecare membru al asocierii, in copie legalizata sau copie lizibila marcata ?conform cu originalul?, pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Pentru calculul valorilor exprimate in alta moneda decat lei, se va folosi cursul mediu comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anii respectivi.Pentru calculul valorilor exprimate in alta moneda decat lei, se va folosi cursul mediu comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anii respectivi.Ofertantul va depune in copie "conform cu originalul" urmatoarele documente: certificari de buna executie , procese-verbale de receptie, copii contracte, etc, emise sau contrasemnate de catre beneficiari din care sa rezulte experienta similara solicitata. In cazul in care contractele prezentate ca experienta similara au fost executate in asociere, se vor preciza valorile ce vor fi luate in calcul, in concordanta cu procentul valoric rezultat din asociere. In cazul in care contractele prezentate ca experienta similara au fost executate de ofertant in calitate de subcontractant, valorile care se vor lua in considerare vor fi cele rezultate din contractul dintre contractantul general si subcontractant, sau orice alte documente doveditoare emise sau semnate de beneficiar. Pentru calcululvalorilor exprimate in alta moneda decat lei, se va folosi cursul mediu comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anii respectivi.Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta / candidatura comuna, indeplinirea cerintei obligatorii 4 se demonstreaza prin cumul, dar fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.Se vor prezenta documente justificative in copie lizibila ?conform cu originalul? prin care se demonstreaza detinerea in proprietate / chirie a utilajelor sau orice alta modalitate de dispozitie a utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice, mijloacelor de transport etc. prevazute in formular.Experienta profesionala specifica se va demonstra prin prezentarea Formularului nr. 12(CVcompletat si semnat in original) pentru fiecare specialist nominalizat, insotit de Certificate/ documente edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintelor minime de calificare.Pentru fiecare specialist nominalizat, ofertantul va depune: a) Formularul nr.12completat in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea ?Formulare? ? in original si semnat de catre expertul propus.b) copii legalizate sau copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? ale diplomelor obtinute, ale atestatelor si autorizarilor mentionate in Curriculum Vitaec) Expertii cheie trebuie sa prezinte documente justificative pentru demonstrarea experientei profesionale si anume: copie lizibila marcata ?conform cu originalul? dupa carnetul de munca/contractul individual de munca sau documente echivalente din care sa reiasa perioadele mentionate in ?Curriculum Vitae?c2) pentru experienta profesionala specifica se vor prezenta - documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar/ Angajator pentru proiectele/ contractele, care demonstreaza indeplinirea criteriilor, si/sau orice alte documente relevante care demonstreaza indeplinirea criteriilor.d) Declaratie de disponibilitate, completata conform Formularului 13- Atestat ANRE de tip Be - executare de instalatii electrice exterioare/ interioare pentru incinte/ constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0, 4 kV- copie ?conform cu originalul?.Pentruexpertii RTE si inginer atestat ANRE, se solicita doar prezentarea atestatului si a declaratiei de disponibilitate.Atestariconform OG. 129/2000 pentru specialitatile COR 325723 ? inspector in domeniul SSM si COR 541902 ? cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor.Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta / candidatura comuna, indeplinirea cerintei obligatorii 5 se demonstreaza prin cumul.declaratie privind partea / partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti(Formular 14 si specializarea acestora, Pentru orice asociat se vor prezenta documentele de calificare solicitate la punctele III.2.1.a) si III.2.1.b) din documentatia de atribuire.
Se va completa Acord de Asociere (formularul nr. 15)Nu sunt acceptate documente care sa ateste ca operatorii economici sunt in curs de atestare, mai putin cazul in care a fost efectuat auditul final si urmeaza eliberarea certificatului.Nu sunt acceptate documente care sa ateste ca operatorii economici sunt in curs de atestare, mai putin cazul in care a fost efectuat auditul final si urmeaza eliberarea certificatului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
55%
Descriere: Componenta financiara
2.
Durata de executie
15%
Descriere:
3.
Perioada de garantie a lucrarilor executate
15%
Descriere:
4.
Costurile totale de intretinere si exploatare
15%
Descriere:
Punctaj maxim componenta tehnica: 45
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.09.2013 11:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.09.2013 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.09.2013 14:00
Locul: Baile Herculane, Str.Castanilor nr. 18, Jud. Caras-Severin
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor, reprezentanti UCVAP daca este cazul
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROGRAMUL OPERATIONALSECTORIALPOSMEDIU, Axa Prioritara 4?Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protectia Naturii?
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
Ofertele care prezinta durata de executie neobisnuit de scazuta ( adica mai mica de 8 luni, conform prevederilor factorului de evaluare 2), nu vor fi punctuate suplimentar.Pentru o durata de executie mai mare de 18 luni nu se acorda punctaj, iar oferta va fi considerata neconforma, in conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) din HG nr. 925/ 2006, deoarece contine propuneri referitoare la clauzele contractuale care sunt in mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta. Se precizeaza ca durata maxima de executie de 18 luniOfertantii au obligatia de a prezenta toate formularele atasate documentatiei. In cazul in care Autoritatea Contractanta observa lipsa unuia sau mai multor formulare din ofertele de participare a posibililor ofertanti, isi rezerva dreptul de a respinge acea oferta ca neconforma.In cazul existentei a doua sau mai multe oferte clasate pe locul I cu punctaje egale, departajarea se va efectua in favoarea ofertei care prezinta pretul cel mai scazut.. In cazul existentei a doua sau mai multe oferte clasate pe locul I cu punctaje egale si oferte de pret egale, ofertantii respectivi vor fi invitati sa depuna noi oferte financiare in plic inchis, la o data ce va fi comunicata ulterior.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256 indice 2 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATIONAL DOMOGLED - VALEA CERNEI RA
Adresa postala: Str.Castanilor nr. 18, Localitatea: Baile Herculane, Cod postal: 325200, Romania, Tel. +40 0255560582, Email: [email protected], Fax: +40 0255560582
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.08.2013 21:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer