Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de executie in cadrul proiectului ,,Regenerarea municipiului Husi prin modernizarea spatiilor publice urbane"


Anunt de participare numarul 131926/10.12.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL HUSI (PRIMARIA)
Adresa postala: STRADA 1 DECEMBRIE 9, Localitatea: Husi, Cod postal: 735100, Romania, Punct(e) de contact: EMANOEL DUMASCU, Tel. 0235480009, Email: [email protected], Fax: 0235480126, Adresa internet (URL): www.primariahusi.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de executie in cadrul proiectului , ,Regenerarea municipiului Husi prin modernizarea spatiilor publice urbane"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Strazile municipiului Husi ce fac obiectul proiectului
Codul NUTS: RO216 - Vaslui
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de executie de drumuri, trotuare, piste de biciclisti si amenajari de spatii verzi in cadrul proiectului , ,Regenerarea municipiului Husi prin modernizarea spatiilor publice urbane"
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
45233161-5-Lucrari de constructii de trotuare (Rev.2)
45233162-2-Lucrari de constructii de piste de biciclete (Rev.2)
77310000-6-Amenajare si intretinere de spatii verzi (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari de executie de drumuri, trotuare, piste de biciclisti si amenajari de spatii verzi, in cadrul proiectului , ,Regenerarea municipiului Husi prin modernizarea spatiilor publice urbane"
Valoare estimata fara TVA = 39453240 lei, din care:
- Lucrari de baza = 38353720 lei;
- Organizare de santier = 1099520 lei
Valoarea estimata fara TVA: 39, 453, 240RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
- Garantie pentru participare la licitatie - 750000 lei;
- Garantie de buna executie - 10% din valoare contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Programul Operational Regional 2007-2013
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Sa isi defineasca calitatea de participant la procedura;
2. Sa participe la procedura in concordanta cu regulile de concurenta;
3. Sa nu se incadreze in nici una din situatiile prevazute la art. 69.1 din OUG 34/2006;
4. Sa nu se incadreze in nici una din situatiile prevazute la art. 180 din OUG34/2006;
5. Sa nu se incadreze in nici una din situatiile prevazute la art. 181 din OUG34/2006;
6. Pentru persoane fizice/juridice romane: sa fie inregistrati si autorizati conform prevederilor legale pentru executia lucrarilor ce fac obiectul contractului;
7. Pentru persoane fizice/juridice straine: sa fie inregistrati si autorizati conform prevederilor legale, valabile in tara de origine.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca, la momentul semnarii contractului, va avea acces la sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare, in valoare de 9000000 lei necesare pentru a realiza cash-flow de executie a lucrarii pentru o perioada de 3 luni;
2. Cifra medie de afaceri globala intr-o perioada anterioara care vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 ani sau pe perioada de infiintare daca aceasta este mai mica de 3 ani in domeniul obiectului contractului, pentru care exista exercitiu financiar incheiat, trebuie sa fie egala sau mai mare cu 78000000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Sa fi executat in ultimii 5 ani lucrari de drumuri in cadrul unui contract sau maxim trei cu o valoare cumulata egala sau mai mare cu 39000000 lei;
2. Sa asigure cel putin urmatoarele persoane responsabile de indeplinirea contractului:
- Coordonator de lucrari(sef de santier)- 1peroana;
- Manager de proiect - 1persoana;
- Responsabil cu controlul calitatii- 1persoana;
- Responsabil tehnic de executie- 1persoana;
- Coordonator in materie de sanatate si securitate in munca- 1persoana;
- Inginer specialitate topografie/geodezie- 1persoana;
3. Ofertantul trebuie sa dispuna de utilaje/echipamente/instalatii pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari;
4. Informatii despre subcontractanti;
5. Standard de asigurare a calitatii ISO9001/2008;
6. Standard de protectia mediului ISO14001/2005.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere: Componenta financiara
2.
Termenul de executie
30%
Descriere: minim 6 luni - maxim 12 luni
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.01.2012 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.01.2012 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.01.2012 11:00
Locul: Primaria municipiului Husi, strada 1 Decembrie nr. 9 Husi
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
- reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1-Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-poli urbani de crestere, Domeniul major de interventie 1.1 , ,Planuri integrate de dezvoltare urbana", sub-domeniu , ,Centre urbane"
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Regionale
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: strada Stavropoleos, nr. 6 Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. 0213104641, Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul juridic al primariei municipiului Husi
Adresa postala: strada 1 Decembrie nr. 9, Localitatea: Husi, Cod postal: 735100, Romania, Tel. 0235480009, Fax: 0235480126, Adresa internet (URL): www.primariahusi.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.12.2011 10:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer