Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de executie instalatii semnalizare,ERTMS,GSM-R,centralizare electronica si Centrul de Control Operational Simeria aferente proiectelor:?Reabilitarea liniei c.f.Simeria-Brasov, parte componenta a Coridorului IV Pan European pentru circulatia trenur


Anunt de participare (utilitati) numarul 135215/03.05.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Mariana Coman, Tel. +40 213158549, Email: [email protected], Fax: +40 213192432, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Lucrari de executie instalatii semnalizare, ERTMS, GSM-R, centralizare electronica si Centrul de Control Operational Simeria aferente proiectelor: ?Reabilitarea liniei c.f.Simeria-Brasov, parte componenta a Coridorului IV Pan European pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h? sectiunea Coslariu-Simeria si ?Reabilitarea liniei c.f.Simeria-Brasov, parte componenta a Coridorului IV Pan European pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h? sectiunea Coslariu-Sighisoara
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Sectiunile de cale ferata -Coslariu -Simeria si Coslariu-Sighisoara
Codul NUTS: RO12 - Centru
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul cuprinde: executie lucrari de instalatii de semnalizareERTMS, GSM-R, CentralizareEelectronica si Centrul de Control Operational Simeria, aferente proiectelor: ?Reabilitarea liniei c.f. Simeria - Brasov, parte componenta a Coridorului IV Pan European pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h? sectiunea Coslariu-Simeria si ?Reabilitarea liniei c.f. Simeria - Brasov, parte componenta a Coridorului IV Pan European pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h? sectiunea Coslariu-Sighisoara?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45234115-5 - Lucrari de semnalizare feroviara (Rev.2)
34621200-8-Vehicule de service sau de intretinere a cailor ferate (Rev.2)
45210000-2-Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari de executie instalatii semnalizare, ERTMS, GSM-R, centralizare electronica si Centrul de Control Operational Simeriaaferent proiectelor:
Reabilitarea liniei cf Simeria-Brasov, parte componenta a Coridorului IV Pan European pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h sectiunea Coslariu - Simeriasi
reabilitarea liniei cf Simeria -brasov, parte componenta a Coridorului IV Pan European pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h sectiunea Coslariu -Sighisoara.
Valoarea estimata fara TVA: 530, 497, 199RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
64 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 1.000.000 lei sau echivalent in Euro la cursul BNR din data constituirii, cu mentionarea cursului si a datei respective. Garantia de participare va fi valabila 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare se constituie prin: - virament bancar pentru care se prezinta O.P. in original confirmat de banca emitenta sau - instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada de valabilitate prevazute mai sus, conform Formular 2. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie prezentata in ORIGINAL si anexata/atasata la coletul cu oferta. Instrumentul de garantare depus trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat sau neconditionat si sa mentioneze ca garantia este irevocabila. In cazul ofertantilor care se incadreaza in categoria de intreprinderi mici si mijlocii, stabilita conform Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, garantia de participare se va constitui in procent de 50% din suma precizata, ofertantul prezentand, obligatoriu pentru aceasta, documente care dovedesc incadrarea ofertantului in categoria intreprinderilor mici si mijlocii. Modul de restituire a garantiei de participare: Restituirea se va face conform prevederilor art. 88 din HG 925/2066 modificata si completata, corelat cu art. 278 indice 1, alin (2) din OUG 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare. Ofertantul va depune in acest sens o solicitare privind restituirea acesteia, insotita de copia garantiei 10% din pretul contractului de lucrari, fara TVA. Modalitate de constituire: printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o institutie bancara sau o societate de asigurari, care devine anexa la contract, sauprin retineri succesivedin sumele datorate pt. facturi partiale. Contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante cf. art.90 alin (3) din HG 925/2006 modificata si completata.Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie in cel mult 14 zile de la data incheierii procesului verbal de receptia finala la terminarea lucrarilor , daca nu s-au ridicat pana la acea data pretentii asupra ei si numai la solicitarea scrisa a acestuia.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursa de finantare este contributie nerambursabila de la Comisia Europeana 85% si Bugetul de Stat 15%.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conf art.44 din OUG 34/2006 modificata si completata.Se va prezenta acordul de asociere(Form.M), precizare lider de asociere.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratia privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG 34/2006 modificata si completata. Cerinta obligatorie pentru ofertant/ asociat/tert sustinator.Declaratie pe proprie raspundere in conformitate cu Formular A.2. Declaratia privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG 34/2006 modificata si completata (Formular B1). Cerinta obligatorie pentru ofertant/ asociat. Pentru tertul sustinator (conf.Legea 279/2011) se solicita declaratia de neincadrare in prevederile art.181, lit a), c indice 1) si d) din OUG 34/2006.
3. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 modificata si completata (Formular B2).Cerinta obligatorie pt ofertant/ asociat/ tert sustinator/subcontractant.
Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla in situatia prevazuta la art. 69^1 din OUG 34/2006.Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, care aproba, semneaza documente emise in legatura cu procedura in cauza sunt inregistrate mai jos: Ion Stoichescu-Director General, Marius Stefan Corduneanu- Dir. General Adj.PE, Emanoil Culda Dir.Coordonator PE , Monica Mihaileanu-Dir.Relatii contractuale, Andreea Chirita- Dir. Proiecte, Cristina Petrescu-Dir.Finantari, Ovidiu Mihaescu-Dir.Instalatii, Camelia Lazar-Dir.Asis.Juridica RU, Dumitru Munteanu-Sef Serviciu Dir.Inst., Erik Teodoru-Sef Serviciu ERTMS, Coman Daniela-Sef Serviciu A.P.P.E, Liliana Navrapescu-Sef UIP, Florina Mirica- Sef Serv.ACPE, Madalina Arhire-Sef Birou Achiz., Mariana Coman-Sef Pr, Roxana Dragomir-Sef Serv.Contractare si amendamente la contract.4. Indeplinirea obligatiilor de plata: a. Certificat fiscal eliberat de Directia de Impozite si Taxe Locale a unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele, original/copie legalizata/copie conform cu originalul semnata si stampilata.b. Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele, original, copie legalizata sau copie lizibila conform cu originalul semnata si stampilata.Cerinta obligatorie: Depunerea documentelor de mai sus care atesta ca nu au datorii, iar in cazul in care acestea exista sa depuna dovezile reesalonarii acestora, - conventie de esalonare a platilor obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor la bugetul de stat ? copie legalizata copie lizibila conform cu originalul.- toate ordinele de plata doveditoare a platilor la zi a acestor esalonari, in original, copii legalizate sau copie lizibila conform cu originalul.In cazul in care nu sunt indeplinite cerintele de mai sus, oferta va fi respinsa.5. Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordin ANRMAP 314/2010, Formular B3. Cerinta obligatorie pt. ofertant.
6. Declaratie privind calitatea de participant la procedura(ofertant, asociat, subcontractant, tert sustinator).
Se va depune o declaratie pe proprie raspundere in care se va mentiona calitatea de participant la procedura, partea/partile din contract pe care urmeaza sa le execute si datele de recunoastere a acestora.
Pt.subcontractanti se va depune Formularul D. Subcontractantii raspund pt. executarea unei parti din contractul de achizitie publica sau pt. executarea defectuoasa a acestuia, numai in fata contractantului. 1.Pentru persoane juridice/fizice romane: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertuluiin original/copie conform cu originalul semnata si stampilata/copie legalizata, emis Comertului in baza Legii nr.26/1990, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorilor economici. Obiectul prezentului contract trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN al certificatului constatator.
2.Pentru persoane juridice /fizice straine: Documente edificatoare ce dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.Documentele sevor prezenta in original sau copie legalizata si traducere autorizata in limba romana.Nota: a) Documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu pot fi prezentate in favoarea ofertantului de catre eventualii subcontractanti si/sau tertii sustinatori.b) In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia sa demonstreze indeplinirea cerintei pentru partea de contract pe care o realizeaza.3. Autorizatie/Agrement de furnizor feroviar emisa de Autoritatea Feroviara Romana ? AFER care sa ateste ca ofertantul are dreptul sa furnizeze urmatoarele categorii de produse si servicii feroviare critice: -constructii montaj, reparatii si intretinere pentru instalatii SCB, TTR-Tc si-furnizare si instalare echipamente pentru structura feroviaraIn cazul asocierilor, cerintele trebuie indeplinite de catre fiecare asociat pentru partea din contract pe care o realizeaza.Conform prevederilor OMT 290/2000, Anexa 1, cap. II, art. 8, lit. a, precum si Anexa 5, cap. II, art. 8, lit. a, solicitantii de autorizatii/agremente tehnice, trebuie sa depuna la AFER cereri in acest sens, cereri ce primesc numere de inregistrare.In vederea calificarii ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente:
a) Ofertantii care detin autorizatii/agremente AFER aflate in termen de valabilitate vor prezenta in oferte copii lizibile ale acestora semnate si stampilate de ofertant ?conform cu originalul?, inclusiv pagina cu vize.
b) Ofertantii straini care nu detin autorizatii/agremente AFER valabile, vor prezenta in oferte copii ale documentelor echivalente eliberate de autoritatile relevante din tarile de origine (copiile vor fi traduse de un traducator autorizat).
c) Ofertantii romani si straini care nu detin autorizatii/agremente AFER sau orice alte documente doveditoare, vor depune un angajament ferm ce va stipula ca in cazul in care ofertantul va fi declarat castigator, acesta se obliga sa obtina, fara niciun cost pentru autoritatea contractanta, toate autorizatiile/agrementele AFER necesare pana la semnarea contractului.
In situatia in care din motive neimputabile ofertantului, acesta nu poate prezenta autorizarile/agrementele AFER pana la semnarea contractului, ofertantul va depune dovada efectuarii demersurilor necesare obtinerii acestora si o declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca se obliga sa le depuna pina la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, detinerea autorizatiilor/agrementelor AFER fiind necesara pentru eliberarea ordinului de incepere a lucrarilor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Media cifrei de afaceri globale, pentru anii 2009, 2010, 2011 a ofertantului, trebuie sa fie de minimum 800.000.000 lei (fara TVA).
-Bilanturile contabile pt anii2009, 2010, 2011.Aceste cerinte minima de calificare trebuie sa fie indeplinite de catre fiecare membru al asocierii.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere din ultimii 3 ani (Formularul F din sectiunea III).
-In cazul in care un ofertant subcontracteaza o parte/parti din contract si este declarat castigator al procedurii, inainte de incheierea contractului cu Autoritatea Contractanta va depune contractul incheiat intre ofertant si subcontractant, care va constitui Anexa la contractul de achizitie publica.
-dupa incheierea contractului, inlocuirea unui subcontractant se poate face numai cu acordul Autoritatii Contractante si cu conditia de a nu se modifica propunerea tehnica si financiara prezentate initial.
-ofertantii trebuie sa declare toti subcontractantii indiferent de procentul de subcontractare, precum si toate datele de identificare a subcontractantilor.
Fisa/fisele de informatii privind experienta similara(Formular B4 din sectiunea III). Pentru demonstrarea experientei similare a ofertantului in contracte de lucrari complexe de instalatii feroviare de tip ERTMS, GSM-R, Centralizare electronica, OBU, ofertantul trebuie sa prezinte, ca o cerinta minima obligatorie:
-o lista a princip.contracte din ultimii 12 ani, continand perioade de executie, Beneficiari, pentru fiecare dintre specialitatile 1-Centralizare Electronica, 2-RBC, 3-Automotor (echipat cu OBU), indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, insotite de documente doveditoare din care sa reiasa ca au finalizat in ultimii 12 ani calculati de la data limita depun oferte, cumulativ, cerintele de la pct 1, 2 si 3.
Ofertantul trebuie sa asigure o echipa, capabila sa sustina activitatile proiectului asa cum sunt mentionate in caietul de sarcini (specificatii).
Ofertantii vor prezenta lista cu personalul cheie nominalizat, care va cuprinde expertii cheie A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, enumerati mai jos.
A.MANAGER GENERAL DE PROIECTa)Studii si cerinte generale:
- studii superioare: diploma de inginer cu profil electric, electronic sau echivalent;
-cunostinte bune de limba romana si/sau engleza (caz in care ofertantul va asigura pe costul sau personal specializat pe post de traducator);
b) Experienta profesionala generala:
- Minim 5 ani experienta in domeniul electric, electronic sau echivalent;
c) Experienta specifica:
-Participarea in functii de manager de proiect sau adjunct al managerului de proiect, sau in pozitii similare: Director Proiect/ Coordonator Proiect sau Director Adjunct Proiect/Manager Adjunct Proiect in cel putin 1 contract finalizat* avand ca obiect tipuri de lucrari similare ale prezetei proceduri.
B. MANAGER ADJUNCT PROIECT (tehnic)
a) Studii si cerinte generale:
- studii superioare : diploma de inginer cu profil electric, electronic sau echivalent;
- cunostinte bune de limba romana si/sau engleza (caz in care ofertantul va asigura pe costul sau personal specializat pe post de traducator);b) Experienta profesionala generala:
-Minim 5 ani experienta in domeniul electric, electronic sau echivalent;
c) Experienta specifica:
- Participarea in functii de manager de proiect sau adjunct al managerului de proiect, sau in pozitii similare: Director Proiect/ Coordonator Proiect sau Director Adjunct Proiect/Manager Adjunct Proiect in cel putin 1 contract finalizat* avand ca obiect tipuri de lucrari similare ale prezetei proceduri.
C.EXPERT IN LUCRARI DE SEMNALIZARI FEROVIARE
a) Studii si cerinte generale:
- studii superioare: diploma de inginer cu profil electric, electronic sau echivalent;
- cunostinte bune de limba romana si/sau engleza (caz in care ofertantul va asigura pe costul sau personal specializat pe post de traducator);b) Experienta profesionala generala:
- Minim 5 ani experienta in domeniul electric, electronic sau echivalent;
c) Experienta specifica:
- Participarea in calitate de expert lucrari de semnalizari feroviare intr-un contract care a avut ca obiect lucrari de semnalizari feroviare, finalizat*.
D. EXPERT IN LUCRARI DE TELECOMUNICATII FEROVIARE
a) Studii si cerinte generale:
- studii superioare: diploma de inginer cu profil electric, electronic sau echivalent;
- cunostinte bune de limba romana si/sau engleza (caz in care ofertantul va asigura pe costul sau personal specializat pe post de traducator);
b) Experienta profesionala generala:
-Minim 5 ani experienta in domeniul electric, electronic sau echivalent;
c) Experienta specifica:
- Participarea in calitate de expert principal lucrari de telecomunicatii feroviare in cel putin 1 contract care a avut ca obiect lucrari de infrastructura/ semnalizari feroviare, finalizat*.
E. EXPERT PENTRU PLANIFICAREA TRAFICULUI SI INCHIDERI DE LINIIa) Studii si cerinte generale:
- studii superioare: diploma de inginer constructii civile (inginer de institut de cai ferate);
- cunostinte bune de limba romana si/sau engleza (caz in care ofertantul va asigura pe costul sau personal specializat pe post de traducator).
b) Experienta profesionala generala:
- Minim 5 ani experienta in domeniul lucrarilor de constructii feroviare;
c) Experienta specifica:
- Participarea in calitate de expert planificare trafic si inchideri de linii, in cel putin 1 contract de lucrari de infrastructura/semnalizari feroviare, finalizat*.
F. EXPERT RESPONSABIL PENTRU ASIGURAREA CALITATII
a) Studii si cerinte generale:
- studii superioare: diploma de inginer- cunostinte bune de limba romana si/sau engleza (caz in care ofertantul va asigura pe costul sau personal specializat pe post de traducator);
b) Experienta profesionala generala:
- Minim 5 ani experienta profesionala;
c) Experienta specifica:
-Experienta profesionala in pozitiile de Responsabil Control Calitate / Responsabil Asigurarea Calitatii intr-┬Čun contract care a avut ca obiect lucrari de infrastructura/ semnalizari feroviare, finalizat*.
G. SEF DE SANTIERa) Studii si cerinte generale:
-studii superioare: diploma de inginer.
-cunostinte bune de limba romana si/sau engleza (caz in care ofertantul va asigura pe costul sau personal specializat pe post de traducator);
b) Experienta profesionala generala:
- Minim 5 ani experienta profesionala;c) Experienta specifica:
- Experienta profesionala in calitate de Sef Santier sau Sef Santier Adjunct in cel putin 1 contract de lucrari de infrastructura/ semnalizari feroviare, finalizat*.
H. EXPERT IN PLANIFICAREA, PROGRAMAREA SI MONITORIZAREA EVOLUTIEI LUCRARILOR
a) Studii si cerinte generale:
- studii superioare absolvite cu diploma in profilul tehnic si/sau economic;
- cunostinte bune de limba romana si/sau engleza (caz in care ofertantul va asigura pe costul sau personal specializat pe post de traducator);
b) Experienta profesionala generala:
- Minim 5 ani experienta profesionala;c) Experienta specifica:
- Participarea in calitate de expert in planificarea, programarea si urmarirea lucrarilor in cadrul unui contract de lucrari de infrastructura/ semnalizari feroviare, finalizat*.
I. RESPONSABIL PENTRU PROBLEME DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
a) Studii si cerinte generale:
- studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat, in profilul tehnic;
- cunostinte bune de limba romana si/sau engleza (caz in care ofertantul va asigura pe costul sau personal specializat pe post de traducator);
- diploma de atestare curs Securitate si Sanatate in Munca sau echivalenta obtinuta in tara de origine;
b) Experienta profesionala specifica:
- Minim 3 ani experienta profesionala ca responsabil cu asigurarea securitatii si sanatatii muncii in contracte de lucrari in domeniul feroviar.
J. RESPONSABIL APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR
a) Studii si cerinte generale:
- studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat, in profilul tehnic;
- cunostinte bune de limba romana si/sau engleza (caz in care ofertantul va asigura pe costul sau personal specializat pe post de traducator);
- diploma atestare curs Apararea Impotriva Incendiilor sau echivalenta obtinuta in tara de origine;
b) Experienta profesionala specifica:
- Minim 3 ani experienta profesionala ca responsabil Apararea Impotriva lncendiilor in contracte de lucrari in domeniul feroviar.
Experienta similara
1.Centralizare Electronica.
Furnizare, implementare, configurare si punere in exploatare comerciala aunor sistem de centralizare electronica (?electronic interlocking?) pentru CF.Op ec va face dovada realiz unui numar de cel putin 150 macaze la niv a max 3 statii (max 3 contracte).
2. RBCFurnizare, implementare, configurare si punere in exploatare comerciala a unui sistem ?Radio Block Centre? (RBC) pentru o aplicatie ERTMS cu ETCS nivel 2, versiunea software 2.2.2 sau ulterioara.Sistemul trebuie sa fie in exploatare (operare) comerc la data limita a depunerii ofertelor.Se vor prezenta documente doveditoare privindfurnizare, implementare, configurare si punere in exploatare comerciala a unui (1 bucata) sistem ?Radio Block Centre? (RBC) pentru o aplicatie ERTMS cu ETCS nivel 2, versiunea software 2.2.2 sau ulterioara.Sistemul trebuie sa fie in exploatare (operare) comerciala la data limita a depunerii ofertelor. Se vor prezenta documente de confirmare de catre:
? managerul de infrastructura proprietar al RBC si? cel putin un operator feroviar care utilizeaza acest RBC si?un Organism Notificat care atesta conformitatea acestui sistem RBC.
3.Automotor (echipat cu OBU).
a) Furnizare, configurare si punere in circulatie a unui automotor care trebuie sa fi rulat(operat) pe o infrastructura feroviara (nu se admit referinte de la tramvai si/sau metrou). Se admite ca automotorul referit sa fi avut motoare ce indeplinesc normele de poluare IIIA (pentru proiect se impune echiparea cu motoare IIIB).
b)Furnizare, configurare si punere in functiune a unui OBU ETCS nivel 2 pentru automotor. OBU referit trebuie sa fie deja in exploatare comerciala si certificat pentru ETCS nivel 2 cu versiunea software 2.2.2. sau ulterioara.
Vehiculul trebuie sa fie in exploatare (operare) comerciala la data limita a depunerii ofertelor, confirmata de :
- operatorul feroviar care este proprietarul automotorului,
- operatorul feroviar care este proprietarul OBU (se va preciza furnizorul echipamentului OBU cit si numele companiei care a realizat instalarea si integrarea OBU pe un vehicul feroviar) si?-un Organism Notificat care atesta conformitatea acestui sistem OBU cu ETCS nivelul 2 versiunea software 2.2.2. sau ulterioara.
Capacitatea tehnica si profesionala.Nota: a)In cazul in care ofertantul isi demonstr. capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor jurid. existente intre ofertant si persoana respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice invocate.Angajamentul ferm se depune in original.Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profes.nu trebuie sa se afle in situatia ce determina excluderea din procedura conf. preved art. 180 si 181 lit.a), c1)si d) din OUG 34/2006 modific. si complet., si va depune formul.A in original si o declaratie pe proprie raspundere.
b)Cand un grup de operat.economici depune oferta comuna, capacitatea teh.si prof se demonstr.luand in considerare resursele tuturor membrilor grup
Certificat ISO 9001:2008 sau echivalent.
Certificat ISO 14001:2004 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere: Componenta financiara. Detalierea modului de calcul pt componenta financiara se afla in Anexa la caietele de sarcini/specificatii pt. Criteriul de atribuire Act nr.18/1/786/27.04.2012
2.
propunerea tehnica
20%
Descriere: Punctajul tehnic se compune din 4 componente: a) centralizare electronica-pondere 40% , b) ETCS RBC-pondere 50%, c) ETCS OBU-pondere 5%, d) Automotor Laborator-pondere 5%. Detalierea punctajului tehnic se afla in Anexa la caietele de sarcini/specificatii pt. Criteriul de atribuire actnr. 18/1/786/27.04.2012.
Punctaj maxim componenta tehnica: 100
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
18/1/596/05.04.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.06.2012 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.06.2012 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.06.2012 12:30
Locul: CNCF"CFR''SA Dir.Relatii Contractuale, Bd.Dinicu Golescu, nr.38, etj 3, cam 38, Aripa Gara N, Palat CFR.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, care vor prezenta copii dupa BI/CI/Pasaport.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Transport
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire nu poate fi publicata in forma completa pe SEAP. In anuntul de participare la sectiunea ?Documentatie? se vor posta Memoriul tehnic general si Anexa la caietele de sarcini/ specificatii privind Criteriiile de atribuire act nr.18/1/786/27.04.2012. Intreaga documentatie tehnico-economica este postata pe site-ul http: //cfrsa.infofer.ro/images/doclic/Lucrari_semnalizare_ERTMS_GSM-R_CCO_Simeria_Coslariu_SighisoaraIn documentatia postata pe site, folderul denumit ?Documentatia sistem de semnalizare existent (Draft documentation of existing signalling installation for dismantling), include schitele cu situatia actuala a semnalaizarii in statiile cf pe raza celor doua sectiuni cf, ce vor fi considerate ca fiind orientative.Scopul introducerii acestor documente este posibilitatea estimarii consturilor aferente activitatilor de demontare tehnologica. Obligatia posibililor ofertanti va fi ca pentru elaborarea detaliilor de executie necesare, sa efectueze pe teren propriile masuratori.Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc, care obtin acelasi numar de puncte in urma aplicarii criteriului de atribuire: Autoritatea contractanta va desemna castigator dintre cele doua oferte, pe cei care au prezentat oferta cu pretul cel mai mic si care nu se incadreaza la art. 202 din OUG 34/2006.PERIOADA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI: 40 Luni si 24 Luni Perioada de garantie.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Asistenta Juridica si Resurse Umane din cadrul CNCF CFR SA
Adresa postala: Bd. Dinicu Golescu nr.38 sector 1 Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. +40 213151117, Fax: +40 213151117, Adresa internet (URL): www.cfr.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.05.2012 13:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer