Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de executie la obiectivul ?Restaurarea si valorificarea turistica durabila a monumentului istoric Manastirea fortificata Comana si modernizarea infrastructurii conexe?


Anunt de participare numarul 123762/17.06.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL GIURGIU
Adresa postala:  str. Bucuresti, nr.10, Localitatea:  Giurgiu, Cod postal:  080045, Romania, Punct(e) de contact:  Pana Lidia, Tel. 0372462666, In atentia:  Dragomir Florentina, Email:  [email protected], Fax:  0372462666, Adresa internet (URL):  www.cjgiurgiu.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de executie la obiectivul ?Restaurarea si valorificarea turistica durabila a monumentului istoric Manastirea fortificata Comana si modernizarea infrastructurii conexe?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Comana, Judetul Giurgiu
Codul NUTS: RO314 - Giurgiu
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de executie la obiectivul ?Restaurarea si valorificarea turistica durabila a monumentului istoric Manastirea fortificata Comana si modernizarea infrastructurii conexe? conform Caietului de Sarcini si Listelor de cantitati ce fac parte integranta din documentatia de atribuire.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45212314-0 - Lucrari de constructii de monumente istorice sau memoriale (Rev.2)
45112710-5-Lucrari de arhitectura peisagistica a spatiilor verzi (Rev.2)
45262600-7-Diverse lucrari specializate de constructii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform Caietului de Sarcini si Listelor de cantitati
Valoarea estimata fara TVA: 21, 394, 066RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
27 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie participare: 420000 lei; Garantie buna executie 10% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri europenesi Bugetul propriu al judetului Giurgiu
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Conform documentatiei de atribuire-Declaratia privind calitatea de participant la procedura;
-Declaratia ca ofertantul nu se incadreaza in situatiile art. 180; 181; 69^1 din O.U.G. nr.34/2006;
-Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordin nr. 314/2010;
-Certificat de atestare fiscala - DGFP;
-Certificat taxele si impozitele locale;
-Certificat pentru plata CAS (pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si CAS);
-Cazier judiciar pentru administrator/administratorii;
-Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului;
-Certificat de Inregistrare fiscala;
-Cerificat de inregistrare emis de ORC;
Persoane juridice/fizice straine:
-Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Conform documentatiei de atribuire-Informatii generale;
-Bilanturile contabile la 31.12.2008, 31.12.2009 si 31.12.2010;
-Cashflow de executie a lucrarilor pentru o perioada de minim 4 luni;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani (2008, 2009, 2010) in valoare de minim 40.000.000 lei;
- Indicatoruluifinanciar ?Lichiditate generala?pe anul 2010sa fie de minim 100%;
- Cashflow - nu mai putin de 1.500.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Conform documentatiei de atribuire-Declaratia privind lista lucrarilor executate in ultimii 5 ani;
-Documente suport pentru contractele experienta similara; -Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani;
-Lista persoanelor responsabile pentru executia lucrarilor (1 Manager de Proiect; -Specialist/expert atestat MCC in restaurare arhitecturala, cercetare monumente istorice;
- Specialist restaurator in domeniul pietrei avizat in Comisia de Componente Artistice a Ministerului Culturii;
- Arheolog;
- Specialist / expert atestat MCC in restaurare arhitecturala, cercetare monumente istorice;
- Responsabil tehnic cu executia (RTE);
- Responsabil cu asigurarea calitatii (CQ) ;
- Responsabil protectia muncii, autorizat conform legii;
- Personal specializat in managementul de mediu;
- Personal de executie) si documente doveditoare (CV, declaratiidisponibilitate, copii contracte munca/colaborare si ale diplomelor/certificatelor de specialitate.);
-Declaratie si lista cu dotarile specifice executiei contractului(- 1 laborator autorizat de efectuare incercari in constructii; minim 500m² schela;
-1 buldoexcavator;
-2 utilaje multifunctionale pentru activitati profesionale;
- 6 masini de transport cu suprastructura deschisa;
-1 pompa pentru injectare mortar;
-1 automacara;
- 2 autobetoniere;
- utilaje tamplarie: circular, fierastrau);
-Sistemele de Management al Calitatii, Mediului;
-Declaratie privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca;
-Asociati/subcontractanti ?
acorduri de subcontractare/asociere (daca este cazul).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
contract/contracte finalizate, similare: -1.ofertantul va face dovada executiei in ultimii 5 ani a unui contract de reparatii capitale (constructii), in valoare totala de minim 11.000.000 lei.-2.unul, maxim doua contracte (insumate) de minim 3.500.000 lei arhitectura si rezistenta realizat pentru un obiectiv monument istoricclasa A.-3.un contract de minim 2.000.000 lei instalatii, care se cuprinda minim instalatii termice si sanitare.-4.un contract de minim 1.000.000 lei care sa cuprinda instalatii electrice- 5.un contract de minim 900.000 lei amenajari parcaje.- 6.un contract de minim 500.000 lei lucrari de amenajari exterioare (spatii verzi, alei, iluminat exterior, etc) pentru monumente istorice-7.un contract de minim 500.000 lei lucrari de reabilitari pavaj cu piatra naturala, pentru monumente istorice de categoria A
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere: Componenta financiara
2.
Relevanta si calitatea tehnologiei propuse pentru realizarea lucrarilor, prezentarea detaliata si completa a modului de asigurare a exigentelor de calitate
20%
Descriere:
3.
Punctajul corespunzator planului de mediu pe perioada executiei lucrarilor
20%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.07.2011 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.07.2011 08:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.07.2011 11:00
Locul: Municipiul Giurgiu, sediul Consiliul Judetean Giurgiu, str.Bucuresti, nr.10, etaj II, camera 207
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor (maxim 2 reprezentanti din partea fiecarui ofertant)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013, - Axa Prioritara 5: DEZVOLTAREA DURABILA SI PROMOVAREA TURISMULUI, - Domeniul de Interventie 5.1: RESTAURAREA SI VALORIFICAREA DURABILA A PATRIMONIULUI CULTURAL, PRECUM SI CREAREA/ MODERNIZAREA INFRASTRUCTURILOR CONEXE
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Regionale
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  080084, Romania, Tel. 021/3104641, Email:  [email protected], Fax:  021/3104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi depusa in 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia juridica si administratie publica locala din cadrul Consiliului judetean Giurgiu
Adresa postala:  Str. Bucuresti, nr. 10, Localitatea:  Giurgiu, Cod postal:  080045, Romania, Tel. 0372462611, Email:  [email protected], Fax:  0372462651, Adresa internet (URL):  www.cjgiurgiu.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.06.2011 14:03
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer