Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de executie pentru obiectivele:"Infiintare retea publica de apa si infiintare retea publica de apa uzata(canalizare si statie de epurare) in satele Cuza Voda, Davidesti si Profa, com. Spineni, jud. Olt


Anunt de participare numarul 80883/25.06.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA SPINENI JUD. OLT
Adresa postala: Comuna Spineni, jud. Olt, Localitatea: Spineni, Cod postal: 237415, Romania, Punct(e) de contact: Ion Din, Tel.0249469609, Email: [email protected], Fax: 0249469609
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de executie pentru obiectivele: "Infiintare retea publica de apa si infiintare retea publica de apa uzata(canalizare si statie de epurare) in satele Cuza Voda, Davidesti si Profa, com. Spineni, jud. Olt
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: comuna Spineni, jud. Olt
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul cuprinde totalitate lucrarilor pentru: Infiintare retea publica de apa, infiintare retea publica de apa uzata(canalizare si statie de epurare) in satele Cuza Voda, Davidesti si Profa, com. Spineni, jud. Olt
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231300-8 - Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45232421-9-Statie de tratare a apelor reziduale (Rev.2)
45262220-9-Forare de puturi de apa (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractul de achizitie presupune executarea desisteme de alimentare cu apa si de canalizare in satele Cuza Voda, Davidesti si Profa, com. Spineni, jud. Olt.
Valoarea estimata fara TVA: 7, 252, 690RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare=40000 lei; garantie de buna executie=10%, din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri publice nerambursabile accesate in cadrul masurrii 322 si fonduri din bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere/subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea (incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din OUG nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica);Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioareCertificat fiscal eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale al unitatii administrativ - teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste ca societatea ofertanta nu se inregistreaza cu debite la bugetul local, in original/copie legalizata, valabil la data deschiderii ofertelor.Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat, in original/copie legalizata, valabil la data deschiderii ofertelor.Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului - xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul.Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta (cu cel mult 30 de zile inainte de depunerea documentelor de calificare) si faptul ca nu sunt incluse mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei.In cazul asocierii documentele vor fi prezentate obligatoriu si de aceastia.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil copii pentru ultimii 3 ani(2006, 2007, 2008), vizate si inregistrate de organele competente din care sa rezulte un rezultat financiar pozitiv;2. Declaratie privind cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani.In cazul in care ofertantul beneficiaza de sprijinul unei alte persoane, in conditiile art. 186 alin(2) sau in cazul asocierii, se ia in calcul cumulul sumelor.3. Indicatori de solvabilitate si lichiditate: declaratie privind nivelul indicatorilor solvabilitate si lichiditate in conformitate cu datele din bilantul contabil pentru anul 2008, certificata prin semnatura si stampila societatii;
4. Scrisoare de bonitate din partea b[ncii(eliberat[ cu cel mult 30 de zile inaintea datei limita de depunere a ofertelor) in original sau copie legalizata.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
2.minim 10000000 lei, fara TVA; 3. Niveluri minime solicitate : Lichiditate generala =100% Solvabilitate patrimoniala =30%
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani;Recomandari beneficiari cu viza ISC; Resurse tehnice; Resurse umane;Asigurarea unui Responsabil cu Calitatea si RTE; Standarde de calitate
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Experienta similara. Ofertantii vor face dovada finalizarii (adica receptie la terminarea lucrarilor sau receptie finala) in ultimii 5 ani a a cel putin doua contracte de executie similara care au avut ca obiect de activitate lucrari in domeniul alimentare cu apa si canalizare, statie de tratare si epurare a apei in valoare de minim 2700000 lei (contract, PV receptie, recomandare beneficiari, autoritati contractante sau clienti privati) Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii, efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere- CV-urile personalului de conducere, a personalului responsabil pentru indeplinirea contractului. Pentru personalul nominalizat se vor prezenta copii ale actelor care atesta calificarea, dovada ca sunt angajatii ofertantului (copie carte de munca) sau contractul de colaborare(copie). Cerinta minima eliminatorie prezentarea de documente care sa ateste detinerea/comodatul urmatoarelor echipamente: I. buldoexcavator II. basculante III. cilindru compactor IV - aparat sudura cap la cap PEHD , 75 - 160mm V - aparat sudura PEHD elecrofuziune.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.07.2009 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.07.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.07.2009 12:00
Locul: Consiliul Local Spineni, jud. Olt
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, reprezentanti autorizati ai ofertantilor, observatori desemnati, alte persoane abilitate.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program FEADR-Masura 322
VI.3) Alte informatii
conform art.40, alin.2 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta va pune la dispozitia oricarui operator economic care a inaintat o solicitare in acest sens, un exemplar din documentatia de atribuire, deoarece, din motive tehnice (volumul foarte mare, ce cuprinde, inclusiv planse desenate), nu a fost posibila atasarea documentatiei de atribuire in SEAP.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stravapoleos, nr. 6, sector. 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected]
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Craiova
Adresa postala: str. N.titulescu, nr. 4, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200188, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Local Spineni, jud. Olt
Adresa postala: Comuna Spineni, jud. olt, Localitatea: Spineni, Cod postal: 237415, Romania, Tel.0249469609, Fax: 0249469609
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.06.2009 09:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer