Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de executie pentru proiectul ?Amenajare si revitalizare Centrul istoric al Municipiului Craiova?


Anunt de participare numarul 139459/06.10.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Craiova
Adresa postala: Str. A.I.Cuza nr.7 Craiovajud. Dolj, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Investitii si Achizitii, Tel. +40 251415907, In atentia: Sef Serviciu, Email: [email protected], Fax: +40 251411561, Adresa internet (URL): www.primariacraiova.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Primaria Municipiului Craiova, Centrul de Informare pentru Cetateni
Adresa postala: str. A. I. Cuza, nr. 7, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Tel. +40 251/416235, In atentia: Serviciul Investitii si Achizitii, Fax: +40 251/411561
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de executie pentru proiectul ?Amenajare si revitalizare Centrul istoric al Municipiului Craiova?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Craiova strazile: Nicolaescu Plopsor, Theodor Aman, Panait Mosoiu, Oltet, Dreptatii, Lipscani, Romania Muncitoare, Romain Rolland, Traian Demetrescu si Fratii Buzesti
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de executie pentru proiectul ?Amenajare si revitalizare Centrul istoric al Municipiului Craiova?, conform Proiectului tehnic aprobat si caiet de sarcini nr. 54667/24.07.2012.Obiectul contractului de lucrari cuprinde:
- Lucrari de reabilitare strazi, trotuare;
- Lucrari de reabilitare retele apa;
- Lucrari de reabilitare retele canalizare;
- Lucrari de inlocuire conducta incalzire, apa calda;
- Lucrari de modernizare retele electrice, iluminat stradal;
- Lucrari de montare sistem de supraveghere video;
- Lucrari de reabilitare grup sanitar pentru public;
- Lucrari de montare jardiniere, mobilier stradal;
- Lucrari de construire fantani arteziene.
Cod CPV :45233140-2 Lucrari de drumuri- 45332000-3, Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare, - 45233293-9 Instalare de mobilier stradal, - 45233292-2 Instalare de dispozitive de securitate, - 45310000-3 Lucrari de instalatii electrice, - 45332400-7 Lucrari de instalare de echipamente sanitare
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
45233292-2-Instalare de dispozitive de securitate (Rev.2)
45233293-9-Instalare de mobilier stradal (Rev.2)
45310000-3-Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
45332000-3-Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform Proiect tehnic aprobat si Caiet de sarcini nr. 54667/24.07.2012.
Valoarea estimata a contractului este de 53.034.268lei (exclusiv TVA), conform Devizului general aprobat, din care:
104.817, 00 lei (exclusiv TVA) - cap.1 ?Cheltuieli pentru achizitia si amenajarea terenului?50.820.111, 00 lei (exclusiv TVA) - cap. 4.1 ?Constructii si instalatii?
2.109.340, 00 lei (exclusiv TVA) - cap. 5.1 ?Organizarea de santier?
Valoarea estimata fara TVA: 53, 034, 268RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
19 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 560.000 leiPerioada de valabilitate: cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei, respectiv 180 zile de la data limita de primire a ofertelor.Modalitatea de constituire (conform prevederilor art. 86 alin (1) din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare): virament bancar/O.P. in contul RO04TREZ2915006XXX000180, cod fiscal 4417214, deschis la Trezoreria Craiova sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original (Formular 3 din Sectiunea Formulare).Nota: In cazul indeplinirii conditiilor prevazute de art. 278^1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, suma care va fi retinuta de autoritatea contractanta din valoarea garantiei de participare este: 11.895, 75 lei.Nota: Echivalenta unei garantii de participare depusa in euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile calendaristice.- Ofertantii tip I.M.M. care indeplinesc prevederile legislatiei in vigoare (Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, astfel cum a fost si completata ulterior) si doresc sa depuna 50% din valoarea garantiei de participare vor depune documente prin care dovedesc ca sunt I.M.M.- Ofertantii straini de tip IMM pot beneficia de reducere doar in conditiile in care vor prezenta documente edificatoare din tara respectiva din care sa reiasa faptul ca au un statut similar operatorilor economici de tip IMM din Romania. Operatorii economici trebuie sa faca dovada ca indeplinesc conditiile de IMM. In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, sunt considerati ofertanti de tip IMM acei ofertanti pentru care toti membrii grupului detin calitatea de IMM. Cuantumul garantiei de buna executie: 10% din valoarea contractului (exclusiv TVA).Mod de constituire: conform prevederilor art. 90 alin (1) , alin (3), din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 92 alin. (4) din H.G. 925/2006. In situatia in care se va opta pentru constituirea garantiei de buna executie prin retineri succesive se vor avea in vedere prevederile HG nr. 1045/2011.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local, Bugetul de stat si Fondul European de Dezvoltare Regionala.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (Anexa nr. 44).
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare: completare Anexa nr. 10.1 din Sectiunea Formulare;
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare: completare Anexa nr. 10.2 din Sectiunea Formulare;
2. Declaratie privind calitatea de participant la procedura: Completare Formular nr. 12C din Sectiunea Formulare;
3. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta: Completare Anexa - Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta din Sectiunea Formulare;
4. Declaratie privind neincadrarea intr-o situatie de conflict de interese: Completare Formularul nr. 1 din Sectiunea Formulare.a) Persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Lia Olguta Vasilescu - Primar, Miulescu Nicoleta - Secretar, Pascu Nicolae - Director executiv economic, Matei Lucia ? Pt. Director executiv adjunct economic, Predus Dorina - Director Dir. Elaborare si Implementare Proiecte, Cosmin Vasile, Nicolita Podeanu, Cristiana Ghitalau, Floarea Cojan, Carmen Andreescu, Gabriel Margineanu, Cristina Cretu, Elena Ungureanu, Bica Ileana, Chesoiu Vasile, Dole Teodora, Sorin Pena, Popescu Luiza.
b) Persoane cu functii de decizie (consilieri locali) care au aprobat/aproba bugetul autoritatii contractante sunt: Albastroiu Gheorghe, Badea Pavel, Boboc Virgil, Cherciu Dan Adrian, Dinca Marinica, Gheorghe Ana, Gidar Alexandru, Giurgiu Sabin, Lupulescu Ion, Magla Dan Iulius, Marinescu Dorel-Cosmin, Marinescu Nicolae Sidor, Margarit Dorin Constantin, Mincu Lucian, Nedelescu Gheorghe, Pirvuleasa Nicolae, Predescu Bianca Maria, Radu Marin, Radu Marin Traian, Raducanoiu Constantin, Sas Teodor Nicusor, Stefanescu Iulian, Stefarta Emilian, Tudor Florentin, Tui Niuri Radu Valentiu Ursu Constantin, Vasile Marian, Betiu Traian Alexandru Corneliu, Calangiu Cristina Mariana, Cilibiu Mihai, Cotescu Nicusor, Genoiu Mihail, Gheorghita Vasilica, Manda Marian Sorin, Pana Ionel, Pirvu Gheorghe, Popescu Nicoleta Laura, Socoteanu Razvan Florentin, Toader Vergil, Voicu Dorel, Dindirica Lucian, Stefanescu Silviu Dragota.
5. Certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata:
-Persoanele juridice/fizice romane trebuie sa prezinte:
a) certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri la bugetul local;
b) certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat.
Certificatele trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Certificatele vor fi prezentate in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". Certificatele se vor prezenta pentru punctul/punctele de lucru implicate in derularea contractului.
Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta: -Documente edificatoare, eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere fiscale, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local.
Certificatele trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Certificatele se vor prezenta pentru punctul/punctele de lucru implicate in derularea contractului.
Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?, insotite, dupa caz, de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceste cerinte trebuie indeplinite de fiecare membru al asocierii. 1. Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional:
- Pentru persoane juridice /fizice romane: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in original sau copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?, emis cu cel mult 30 zile inainte de data de depunere a ofertelor.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului.
Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al asocierii.
- Pentru persoane juridice /fizice straine: documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este rezident, in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in domeniile de activitate inscrise in documentele prezentate. Documentele emise de autoritatile competente vor fi valabile la data depunerii ofertelor. In cazul in care nu este prevazuta o perioada de valabilitate stabilita de lege, probarea inregistrarii trebuie sa fie cu cel mult 30 zile anterior datei de depunere a ofertelor.
Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al asocierii.
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru confirmarea documentelor prezentate in copie, documentul in original sau copie legalizata.
2. Autorizatii solicitate:
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca este autorizat ANRE sau echivalent pentru lucrari de instalatii electrice.
Ofertantul trebuie sa prezinte Atestat, emis de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, sau echivalent.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Bilanturile contabile.
Ofertantul va prezenta bilanturile contabile sau extrasele de bilant pentru ultimii 3 ani (2009, 2010, 2011), in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul, documente in copie lizibila ?conform cu originalul?, inregistrate de organele competente.In cazul in care, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractanta, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului.
In cazul in care un grup de operatori depune oferta comuna, aceasta cerinta va fi indeplinita de fiecare membru al asocierii.
2. Informatii generale cu declararea cifrei medii de afaceri globala pe ultimii trei ani.
Nivelul minim al cifrei medii de afaceri globala pe ultimii trei ani (2009, 2010, 2011) trebuie sa fie cel putin egal cu 53.000.000 lei (exclusiv TVA), respectiv11.770.976, 77 Euro (1 Euro = 4, 5026 lei la data de 18.09.2012).Se va completa Anexa nr. 11- Informatii generale din Sectiunea Formulare.
In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta minima se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
In cazul in care ofertantul face dovada ca se incadreaza in categoria I.M.M, in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, beneficiaza de reducerea cu 50% pentru criteriul legat de cifra de afaceri.
In cazul in care un grup de operatori depune oferta comuna, fiecare membru al asocierii va completa Anexa nr. 11 din Sectiunea Formulare
3.Tert sustinator(daca este cazul). In conformitate cu prevederile art. 186, alin (2) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile art. 186, alin (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), lit.c1) si lit. d) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani. Se va completa Anexa nr.16 ? Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani.
Lista va contine valori, perioade, locul executiei lucrarilor si beneficiari indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
- In scopul verificarii informatiilor declarate in lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita certificari/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar.
In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a completa Anexa nr. 16.
2.1 - Experienta similara.
Ofertantul are obligatia de a face dovada executarii in ultimii 5 ani de lucrari similare cu obiectul contractului de lucrari, duse la bun sfarsit, incluse in cadrul unui/unor contracte, care vor avea ca obiect:
1. Lucrari pentru realizarea unui pavaj din granit pe strazi si/sau trotuare, cu o cantitate > = 5.900 mp;
2. Lucrari de reabilitare retele de apa, cu o valoare > = 780.000 lei (exclusiv TVA), reprezentand 173.233, 24 Euro (1 Euro= 4, 5026 lei la data de 18.09.2012);
3. Lucrari de reabilitare Retele de canalizare, cu o valoare > = 1.500.000 lei (exclusiv TVA), reprezentand 333.140, 85 Euro (1 Euro= 4, 5026 lei la data de 18.09.2012);
4. Lucrari de modernizare retele electrice, cu o valoare > = 2.100.000 lei (exclusiv TVA), reprezentand 466.397, 19 Euro (1 Euro= 4, 5026 lei la data de 18.09.2012);
2.2 - Experienta similara (continuare).
5. Lucrari de instalare sistem de supraveghere video, cu o valoare > = 200.000 lei (exclusiv TVA), reprezentand 44.418, 78 Euro (1 Euro= 4, 5026 lei la data de 18.09.2012);
6. Lucrari de montare mobilier stradal, cu o valoare > = 230.000 lei (exclusiv TVA), reprezentand 51.081, 60 Euro (1 Euro= 4, 5026 lei la data de 18.09.2012).
2.3 - Experienta similara (continuare).
Pentru contractul/contractelele de lucrari declarate ca experienta similara ofertantul are obligatia de a prezenta certificari de buna executie/documente emise de beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si care precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit, respectiv:
Formular nr. 5 - experienta similara; Procesul verbal de receptie aferent lucrarilor executate, in copie ?conform cu originalul?, Documente relevante pentru demonstrarea indeplinirii experientei similare privind Lucrari pentru realizare pavaj din granit (antemasuratori/extras proiect tehnic, etc.);
2.4 - Experienta similara (continuare).
Recomandare din partea beneficiarului din care va rezulta modul de indeplinire a contractului, saucertificat de indeplinire a obligatiilor contractuale eliberat in conformitate cu prevederile art. 971 din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?.Certificatele de indeplinire a obligatiilor contractuale se vor prezenta pentru contracte incheiate cu autoritati contractante, care in conformitate cu prevederile HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, aveau obligatia sa le elibereze la finalizarea contractului.
Contractul/contractele de lucrari declarat(e) ca experienta similara va/vor fi cuprins(e) obligatoriu in Anexa nr.16.
3. Declaratie privind echipamentele tehnice, utilaje, instalatii echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.
-se va completa Anexa nr. 13 ? Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari;
-se vor prezenta documentul/documentele care atesta detinerea (dotarea proprie/ inchirierea sau alte forme de punere la dispozitie) a utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice, pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.Nota: - Comisia de evaluare are dreptul de a verifica cele declarate de ofertant. Eventualele neconcordante intre cele declarate si ceea ce exista, putand duce la descalificarea ofertantului.
4.-Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.
- Completare anexa nr.14- Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere.In cazul in care un grup de operatori depune oferta comuna, fiecare membru al asocierii va prezenta Anexa nr.14 din Sectiunea Formulare.
5.- Informatii referit.la personalul/ organismul tehnic de specialit. de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii.- completare anexa 17- Informatii referitoare la personalul de conducere.
6.1 - Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale
persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de lucrari.
Obligatoriu in echipa de lucru trebuie sa fie inclus urmatorul personal:
- SEF DE SANTIER, angajat al ofertantului sau al carui angajament de participare a fost obtinut, cu studii superioare in domeniul constructii civile. Experienta profesionala specifica: Participarea intr-o pozitie similara intr-un alt proiect;
- INGINER CONSTRUCTORDRUMURI , angajat al ofertantului sau al carui angajament de participare a fost obtinut, cu Studii superioare de specialitate. Experienta profesionala specifica: Participarea intr-o pozitie similara intr-un alt proiect;
6.2 - Informatii referitoare la personal (continuare).- INGINER INSTALATII RETEA APA CANAL, angajat al ofertantului sau al carui angajament de participare a fost obtinut, cu Studii superioare de specialitate. Experienta profesionala specifica: Participarea intr-o pozitie similara intr-un alt proiect;
- INGINERINSTALATII ELECTRICE, angajat al ofertantului sau al carui angajament de participare a fost obtinut, cu Studii superioare de specialitate, autorizat ANRE sau echivalent pentru executia de lucrari de instalatii electrice. Experienta profesionala specifica: Participarea intr-o pozitie similara intr-un alt proiect;
- RESPONSABILI TEHNICI CU EXECUTIA (RTE), angajati ai ofertantului sau al caror angajament de participare a fost obtinut, atestati tehnico-profesional pentru domeniile: IX Constructii edilitare si de gospodarie comunala si II Constructii rutiere, drumuri;
6.3 - Informatii referitoare la personal (continuare).- RESPONSABIL CONTROLUL CALITATII, angajat al ofertantului sau al carui angajament de participare a fost obtinut, desemnat prin decizie interna de catre ofertant;
- UN COORDONATOR IN MATERIE DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA, angajat al ofertantului sau al carui angajament de participare a fost obtinut.
Nota:
Ofertantului declarat castigator, i sepoate solicitasa incheie contract/contracte individuale de colaborare cu expertul/expertii propusi, daca acestia nu sunt angajati ai ofertantului.
6.4 Informatii referitoare la personal(continuare).- Pentru personalul nominalizat cu indeplinirea contractului, se vor prezenta obligatoriu urmatoarele documente:
- CV, in original, semnat si datat. CV-ul va avea inscrisa urmatoarea mentiune ?Declar pe propria raspundere, sub sanctiunea prevederilor referitoare la falsul in declaratii prevazute in Codul Penal, ca datele prevazute in prezentul CV sunt corecte si corespund realitatii?;
-documente din care sa rezulte ca persoanele nominalizate sunt angajate ale ofertantului sau al carui angajament de participare a fost obtinut;
- angajament de participare al persoanei/persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului (daca ofertantul nu are angajat/angajate astfel de persoana/persoane), in original, semnat si datat;
- diplome studii de profil, acte calificari, certificate de atestare, etc., valabile la data depunerii ofertelor;
- Decizii interne de numire pentru specialistii responsabili cu controlul tehnic de calitate.
7.Informatii privind partea din contract pe care ofertantul are, eventual, intentia sa o subcontracteze (Daca este cazul).
Se va completa Anexa nr. 18 ? Model declaratie subcontractanti, cu subcontractantii si specializarea acestora.Subcontractantii declarati vor completa Formular nr.1 - Declaratie privind neincadrarea intr-o situatie de conflict de interese din Sectiunea Formulare.
In cazul in care unul sau mai multi subcontractanti urmeaza sa indeplineasca parti din contractul de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita la incheierea contractului, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati de acesta in oferta, care se constituie in anexa la contract.
8. Tert sustinator tehnic si profesional - daca este cazul. In conformitate cu prevederile art.190, alin (2), in cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoanele care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle in situatia in care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.180 si ale art.181 lit.a), lit.c1) si lit.d)din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
1.Informatii privind asigurarea calitatii in conformitate cu standardele europene relevante care atesta certificarea sistemului propriu de management al calitatii ofertantului pentru activitatile care fac obiectul prezentei procedure, respectiv lucrari de reabilitare strazi, lucrari de reabilitare retele apa, lucrari de instalatii de apa, lucrari de reabilitare retele canalizare, lucrari de instalatii electrice, lucrari de instalare sistem de supraveghere video, lucrari de montaremobilier stradal, (ISO 9001:2008 sau echivalent).
In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al grupului pentru partea din contract pe care acesta o realizeaza.
2. Informatii privind masurile de protectia mediului pe care operatorul economic le poate aplica in timpul indeplinirii contractului de lucrari.
Se vor prezenta certificate emise de organisme independente conforme, care atesta certificarea sistemului de management de mediu al ofertantului (ISO 14001 sau echivalent), pentru activitatile care face obiectul prezentei procedure, respectiv lucrari de reabilitare strazi, lucrari de reabilitare retele apa, lucrari de instalatii de apa, lucrari de reabilitare retele canalizare, lucrari de instalatii electrice, lucrari de instalare sistem de supraveghere video, lucrari de montaremobilier stradal.In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al grupului pentru partea din contract pe care acesta o realizeaza.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
1. Procesul de reofertare are ca obiect pretul total al ofertei (exclusiv TVA)2. Ofertantii care au depus oferte admisibile vor fi invitati simultan sa prezinte preturi noi. Invitatia si notificarile de incepere a licitatiei electronice vor fi generate si transmise automat de catre sistem (SEAP).-ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior organizarii acestei faze.- Numarul de runde: 1- Licitatia electronica va incepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei- Durata unei runde: 1 (una) zi- In cursul licitatiei electronice autoritatea contractanta va pune la dispozitia ofertantilor informatii privind numarul de ofertanti si pozitiaocupata in clasament.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
19/2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.11.2012 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.11.2012 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
180zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.11.2012 11:00
Locul: Primaria Muncipiului Craiova, str. A. I. Cuza nr. 7, sala Gheorghe Chitu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane imputernicite in acest sens.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul: ?Amenajare si revitalizare Centrul istoric al Municipiului Craiova?, contract de finantare nr. 3185, cod SMIS 38624, prin Programul Operational Regional 2007 ? 2013, Axa prioritara 1 ?Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? poli de crestere?, Domeniulmajor de interventie 1.1 ?Planuri integrate de dezvoltare urbana?, sub-domeniul: ? Poli de crestere?.
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Regionale
VI.3) Alte informatii
In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, oferta trebuie sa cuprinda un acord de asociere conform Anexei nr. 44 ? Model de acord de asociere din Sectiunea Formulare, care va include, obligatoriu, si urmatoarele clauze: In cazul ofertei declarate castigatoare, la incheierea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita viitorului contractant legalizarea acordului de asociere.In cazul in care preturile ofertate pentru ofertele calificate pe primul loc sunt egale, iar ofertele tehnice indeplinesc specificatiile tehnice minime considerate obligatorii , atunci se va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire disponibila in SEAP, trebuie utilizata o aplicatie care permite deschiderea si verificarea oricarui tip de document semnat electronic, indiferent de furnizorul certificatului si aplicatiei cu care au fost semnate documentele, in conditiile respectarii prevederilor Legii 455/2001 privind semnatura electronica.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC in termen de 10 zile, in conformitate cu prevederile art. 256^2 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Craiova- Directia Juridica, Asistenta de specialitate si Contencios Administrativ
Adresa postala: Str.A.I.Cuza, nr.1, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Tel. +40 251416235, Fax: +40 251411561
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.10.2012 08:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer