Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - LUCRARI DE EXECUTIE PENTRU PROIECTUL CENTRUL T.E.A.M.(TEHNOLOGIE, EVOLUTIE, ANTREPRENORIAT, MICROINTREPRINDERE)-ZONA METROPOLITANA CLUJ- DE SPRIJINIRE A AFACERILOR


Anunt de participare numarul 146999/05.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Cluj-Napoca
Adresa postala: strada Motilor, nr. 3, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400001, Romania, Punct(e) de contact: Ovidiu Cimpean, Ramona Gabor, Tel. +40 264592588, In atentia: Ovidiu Cimpean, Email: [email protected], Fax: +40 264431575, Adresa internet (URL): www.primariaclujnapoca.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
LUCRARI DE EXECUTIE PENTRU PROIECTUL CENTRUL T.E.A.M.(TEHNOLOGIE, EVOLUTIE, ANTREPRENORIAT, MICROINTREPRINDERE)-ZONA METROPOLITANA CLUJ- DE SPRIJINIRE A AFACERILOR
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
LUCRARI DE EXECUTIE PENTRU PROIECTUL CENTRUL T.E.A.M.(TEHNOLOGIE, EVOLUTIE, ANTREPRENORIAT, MICROINTREPRINDERE)-ZONA METROPOLITANA CLUJ- DE SPRIJINIRE A AFACERILOR CONFORM DESCRIERILOR DIN CAIETUL DE SARCINI ANEXAT;valoarea estimata cu "diverse si neprevazute" este 37.888.771, 53 lei fara TVA; valoarea ''diverse si neprevazute'' este 642.129, 03 lei fara TVA, iar valoarea lucrarilor fara "diverse si neprevazute" de 37.246.642, 50 lei fara TVA ; procentul aferent valorii de ''diverse si neprevazute'' este 1, 72399171281%din valoarea lucrarilor de 37.246.642, 50 lei fara TVA.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45210000-2-Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
45232000-2-Lucrari auxiliare pentru conducte si cabluri (Rev.2)
45300000-0-Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LUCRARI DE EXECUTIE LA PROIECTUL CENTRUL T.E.A.M.(TEHNOLOGIE, EVOLUTIE, ANTREPRENORIAT, MICROINTREPRINDERE)-ZONA METROPOLITANA CLUJ- DE SPRIJINIRE A AFACERILOR CONFORM DESCRIERILOR DIN CAIETUL DE SARCINI ANEXAT;valoarea estimata cu "diverse si neprevazute" este 37.888.771, 53 lei fara TVA;valoarea ''diverse si neprevazute'' este 642.129, 03 lei fara TVA, iar valoarea lucrarilor fara "diverse si neprevazute" de 37.246.642, 50 lei fara TVA ; procentul aferent valorii de ''diverse si neprevazute'' este 1, 72399171281%din valoarea lucrarilor de 37.246.642, 50 lei fara TVA.
Valoarea estimata fara TVA: 37, 888, 771.53RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
14 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este de 740.000 lei.Garantia de part.va fi valabila 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor si va fi irevocabila. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada minima a ofertei conform art.43^1 al.2 lit.b din OUG 34/2006 modif.si completata.Garantia de part.poate fi constituita in urmatoarele forme: * instrument de garantare(FORMULAR 11) emis in cond.legii de o soc.bancara ori de o soc.de asigurari, care se prezinta in ORIGINAL, in cuantumul si pentru perioada prev. in docum.de atribuire.In cazul in care emitentul este o banca/soc.bancara/soc.de asigurari din strainatate, se va prezenta in anexa traducerea autorizata si legalizata a acesteia instrumentul de garantare, prezentat in ORIGINAL poate fi exprimat si in euro/alta valuta astfel incat sa echivaleze garantia solicitata in lei la cursul stabilit de BNR la data de 16.09.2013.Instrum.de garantare emis in cond.legii, tb sa prevada faptul ca plata se va face conditionat/ neconditionat, in urmatoarea situatii de culpa ale celui care o constit.: a)ofertantul__si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia;b)oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul__ nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei;c)oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul __a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valab.a ofertei.d)autorit. contract.va aplica prev.art.278^1 din OUG34/2006 modif., respectiv in cazul in care Consiliul va respinge contestatia, autorit.contract.va retine contestatorului din garantia de part. suma de 11.284, 66 lei; virament bancar in contul deschis la BN Trez.Cluj, CUI 4305857, contRO17TREZ2165006XXX006924.depunere in numerar in lei la casieria autorit. contract., str.Motilor, nr.7. Ofertantul declarat castigator va trebui sa puna la dispozitia Autoritatii Contractante o garantie de buna executie a contractului in cuantum de 10 % din valoarea contractului, fara TVA, emisa de catre o banca / societate de asigurari. Garantia de buna executie se va constitui conform prev. art. 90 alin.1, 2 si 3(cu modif. din HG 1045/2011) din HG 925/2006 modificata
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local, fonduri europene si buget national
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1) Declaratie privind eligibilitatea ? declaratie pe proprie raspundere completata in conformitate cu Formularul A2) Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul 12C3)Declaratie pe propria raspundere, in temeiul art.180 din OUG 34/2006 completata in conformitate cu Formularul 12 A; - cazier judiciar pentru persoana juridica/persoanele juridice ofertante emis de catre IPJ valid la data limita de depunere a ofertelor4)Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.181 din OUG 34/2006, completata in conformitate cu Formularul BB;4. a) Certificat privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local (original/copie legalizata/copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata );4. b) Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata catre bugetele componente ale bugetului general consolidat al statului (original/copie legalizata/copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata );Certificatele mentionate la punctele 4.a) si 4.b) trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente din luna anterioara termenului limita de depunere a ofertei5)Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.69^1 din OUG 34/2006 si articolele 90 si 93 din Legea 161/2003, completata in conformitate cu Formularul 1C; Se va atasa de catre toti operatorii economici participanti la procedura (Declaratie privind neincadrarea inprevederile art. 69^1 din OUG 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare) completata in original. Pentru completarea declaratiei: persoana ce detine functie de decizie in cadrul Municipiului Cluj-Napoca: primar-EMIL BOC, comisia de evaluare: OVIDIU CIMPEAN, BOGDAN REVESZ, RAMONA GABOR, DORINA PETRICE, LIANA HENT, LUCIA LUPEA, IOAN BOGDAN, ADRIAN RAULEA. Consilieri locali: Anastase Claudia, Borza Ioana, Chifor Lazar, Constantea Radu, Csoma Botond, Dreoni Giacomo, Ovidiu Florian, Gered Imre, Gliga Florin, Horvath Anna, Mihaiu Ligia, Moisin Radu, Morar Dan Ioan, Muresan Adrian, Muresan Anca, Olah Emese, Oniga Gabriel, Pop Ioan, Popa Adrian, Popa Irimie, Radu Ratiu, Stoica Doru, Surubaru Gheorghe, Tomos Constantin, Tarcea Dan Stefan, Turdean Ovidiu, Tagoreanu Iuliu.6)Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (Formularul M)- cf Ordinului 314/2010 al ANRMAPSe va avea in vedere indeplinirea prev. art. 180, 181 lit a), lit c^1 si lit d) si 69^1 si pentru eventualitatea existentei unui tert sustinator, iar pentru subcontractant decl. cf. art. 69^1 din OUG 34/2006
Documentele mai sus solicitate se vor prezenta in original, purtand semnatura reprezentantului legal al ofertantului, mai putin cele de la punctele 4.a) si 4.b)In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute la punctul 6), ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere sau o declaratie autentificata data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau aunei asociatii profesionale care are competente in acest sens.Nota: tertii sustinatori vor trebui sa indeplineasca prev. art. 181 si 69^1 din OUG 34/2006.Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie
insotite de traducerea autorizata in limba romana Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in baza Legii nr.26/1990 (doc. in original/copie legalizata sau copie lizibila certificata?conform cu originalul?semnata si stampilata)din care sa rezulte informatii reale la data limita de depunere a ofertelor. Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc prezentarea pentru conformitate documentul in original/ copie legalizata.Ofertantul trebuie sa prezinte cod CAEN care sa fie asociat obiectului contractului ce urmeaza a fi executat.Persoane juridice /fizice straine: Documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.Nota: Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana si trebuie sa fie in perioada de valabilitate la data limita de depunere a ofertei.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie de afaceri globala pentru ultimii trei ani financiari incheiati(2010, 2011, 2012) sa fie de minim 50.000.000 lei sau echiv. euro/alta valuta. Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual al euro/alta valuta comunicat de catre BNR.
Informatii privind situatia financiara.Bilantul contabil din anii precedenti:
2010, 2011, 2012 vizat si inregistrat de organele competente sau documente justificative echivalente in copie legalizata sau copie lizibila conform cu originalul. Documentele mai sus solicitate se vor prezenta in original, copielegalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul?semnata si stampilata;Pentru pers. juridice
straine se accepta in cazul in care publicarea acestor bilanturi nu este
prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul, prezentarea oricaror alte documente edificatoare prin care ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara (in original, copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea"conform cu originalul")
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularul Informatii generale. Bilantul contabil din anii precedenti: 2010, 2011, 2012 vizat si inregistrat de organele competente sau documentejustificative echivalente in copie legalizata sau copie lizibila conform cuoriginalul. Documentele mai sus solicitate se vor prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul?semnata si stampilata;Bilantul contabil din anii precedenti: 2010, 2011, 2012 vizat si inregistrat de organele competente sau documentejustificative echivalente in copie legalizata sau copie lizibila conform cuoriginalul. Documentele mai sus solicitate se vor prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul?semnata si stampilata;Pentru pers. juridice straine se accepta in cazul in care publicarea acestor bilanturi nu este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul, prezentarea oricaror alte documente edificatoare prin care ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara (in original, copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea"conform cu originalul")
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii au obligatia de a indica in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile referitoare la protectia mediului conform: O.G. nr.195/2005 privind protectia mediului modificata si completata .Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind legislatia in domeniul protectiei mediului: www.gnm.ro;
Informatii privind asocierea - daca este cazul. Pentru orice asociat se vor
prezenta documentele de calificare solicitate la punctele III.2.1. a) si
III.2.1.b) din documentatia de atribuire. Acestea vor fi prezentate in
conformitate cu prevederile Anexei 2 din Ordinul ANRMAP nr. 509/2011
care este atasata in sectiunea Formulare si formularul G
Informatii privind subcontractantii - daca este cazul. formular C, D si decl. cf.
art. 69^1 din OUG 34/2006
Ofertantul va face dovada dispunerii de minim urmatorul personal calificat, dupa cum urmeaza: Manager proiect -cu experienta in implementarea unui proiect de constructii similar-este suficienta decizie interna de numire; Inginer constructii civile-licentiat studii superioare in specializarea constructii civile;Inginerispecializare drumuri si poduri-licentiat studii superioare in specializarea drumuri si poduri; Inginer specializare instalatii-licentiat studii superioare in specializarea instalatii;Sef santier-decizie interna de numire, licentiat studii superioare in specializarea constructii civile si sa detina experienta in implementarea unui proiect de constructii similar;R.T.E.domeniulconstructii civile-atestat profesional in acest domeniu;
R.T.E domeniul constructii drumuri-atestat profesional in acest domeniu ;
Responsabil autorizat conform legislatiei in vigoare pt lucrari instalatii gaz-conform specificatii ANRE pentru lucrari (Ordin777/2003, 89/2009)-autorizatie emisa de ANRE pt acest domeniu;Responsabil autorizat conform legislatiei in vigoare pt lucrari instalatii electrice-conform specificatii ANRE pentru lucrari (Ordin 777/2003, 24/2007)-autorizatie emisa de ANRE -tip B;
Responsabil autorizat conform legislatiei in vigoare pt instalatii/echipamente termice -conform specificatii ISCIR (Ordin 777/2003, L64/ 2008)-autorizatia ISCIR -pt domeniul PTA1 ;
Responsabil autorizat conform legislatiei in vigoare pt S.S.M(conform HG 300/2006)-certificat de atestare profesionala in acest domeniu;
Responsabil autorizat conform legislatiei in vigoare pentru ?Instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor-AUTORIZATIE ISU- Tehnician pentru sisteme de limitare , stingere a incendiilor- se va prezenta AUTORIZATIE ISU;
Responsabilprivind controlul tehnic de calitatein constructii: constructii civile , industriale si agricole- 1 persoana; drumuri si platforme-1 persoana ; lucrari si retele de alimentare cu apa si canalizare-1 persoana; produse pentru constructii-1 persoana; Pentru persoanele nominalizate ca responsabile privind controlul tehnic de calitate-se va prezenta decizia interna de numire .Formular F, anexa.Se vor prezenta: Pentru fiecare specialist nominalizat in echipa, caruia i-a fost solicitat/solicitata atestat/autorizatie, ofertantul va prezenta: declaratie de disponibilitate pe perioada de implicare al acestuia in derularea contractului si atestat/ autorizatie care dovedesc competenta pe care o are respectiva persoana, conform
specificatiilor pozitiei pentru care este nominalizata(in copie legalizata/copie lizibila conform cu originalul); pentru ceilalti specialisti nominalizati in echipa carora nu le-a fost solicitat sa depuna atestat/ autorizatie, ofertantul va depune: declaratia de disponibilitatepe perioada de implicare al acestuia in derularea contractului si diploma de studii/acte studii care dovedesc competenta pe care o are respectiva persoana, conform
specificatiilor pozitiei pentru care este nominalizata(in copie legalizata/copie lizibila conform cu originalul).De asemenea, pentru pozitiile unde a fost precizat in mod expres ca este necesara decizia interna de numire, se va prezenta si aceasta . Actele prezentate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.Se va prezenta si angajamentul juridic existent intre persoana nominalizata pe pozitie si ofertant(carte de munca, contract de prestari servicii, antecontract, contract de colaborare, etc.)
Inf privind personalul angajat si cadrele de conducere Declaratie referitoare
la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de
conducere in ultimii 3 ani. Formular F si anexa.
Declaratie privind lista utilajelor ce vor fi utilizate in executarea lucrarilor si
de care ''dispune'' ofertantul.Formular E si anexa
Experienta similara: ofertantul trebuie sa demonstreze ca a executat in ultimii 5 ani (socotiti pana la data limita de depunere a ofertelor) la nivelul a cel mult 3 contracte, lucrari similare cu cele descrise in caietul de sarcini, in valoare cumulata de cel putin 37.000.000 lei fara TVA. Valoarea poate fi prezentata si ca echivalenta in euro/alta valuta. Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual al euro/alta valuta comunicat de catre BNR. Formular
C3 si C4; Pentru contractele prin care ofertantul considera ca indeplineste cerinta privindexperienta similara
trebuie prezentate certificari din care sa reiasa: beneficiarii, valoarea,
perioada si locul executiei lucrarilor cat si daca lucrarile au fost executate in
conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost dus ela
bun sfarsit. Documentele prezentate trebuie sa fie emise de beneficiar si se
prezinta in copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu
originalul?semnata si stampilata.Trebuie prezentata de asemenea si fisa
privind experienta similara
Lista cu principalele contracte de lucrari din ultimii 5 ani, calculati pana la
data limita de depunere a fertelor;formular C3 si anexa
standardul ISO 14001:2004 privind Sistemul de Management al Mediului (pentru executantul lucrarilor), in copie lizibila conform cu originalul sau echivalent
standardul ISO 9001:2008 privind Sistemul de Management al Calitatii (pentru executantul lucrarii), in copie lizibila conform cu originalul sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantii au obligatia de a indica in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile referitoare la protectia mediului conform: O.G. nr.195/2005 privind protectia mediului modificata si completata .Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind legislatia in domeniul protectiei mediului: www.gnm.ro;Pentru orice asociat se vor prezenta documentele de calificaresolicitate la punctele III.2.1. a) si III.2.1.b) din documentatia deatribuire. Acestea vor fi prezentate in conformitate cu prevederileAnexei 2 din Ordinul ANRMAP nr. 509/2011 care este atasata insectiunea Formulare si formularul Gformular C, D si decl. cf. art. 69^1 din OUG 34/2006Formular F, anexa si se vor prezenta: Pentru fiecare specialist nominalizat in echipa, caruia i-a fost solicitat/solicitata atestat/autorizatie, ofertantul va prezenta: declaratie de disponibilitate pe perioada de implicare al acestuia in derularea contractului si atestat/ autorizatie care dovedesc competenta pe care o are respectiva persoana, conformspecificatiilor pozitiei pentru care este nominalizata(in copie legalizata/copie lizibila conform cu originalul); pentru ceilalti specialisti nominalizati in echipa carora nu le-a fost solicitat sa depuna atestat/ autorizatie, ofertantul va depune: declaratia de disponibilitatepe perioada de implicare al acestuia in derularea contractului si diploma de studii/acte studii care dovedesc competenta pe care o are respectiva persoana, conformspecificatiilor pozitiei pentru care este nominalizata(in copie legalizata/copie lizibila conform cu originalul).De asemenea, pentru pozitiile unde a fost precizat in mod expres ca este necesara decizia interna de numire, se va prezenta si aceasta . Actele prezentate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.Se va prezenta si angajamentul juridic existent intre persoana nominalizata pe pozitie si ofertant(carte de munca, contract de prestari servicii, antecontract, contract de colaborare, etc.)Formular F si anexa.Formular E si anexaFormular C3 si C4; Pentru contractele prin care ofertantul considera ca indeplineste cerinta privindexperienta similaratrebuie prezentate certificari din care sa reiasa: beneficiarii, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor cat si daca lucrarile au fost executate inconformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost dus elabun sfarsit.Documentele prezentate trebuie sa fie emise de beneficiar si se prezinta in copie legalizata sau copie lizibilacertificata ?conform cu originalul?semnata si stampilata.Trebuie prezentata deasemenea si fisa privind experienta similaraformular C3 si anexaSe vor prezenta documente care sa certifice faptul ca executantul lucrarilor respecta standarde de mediu pentru lucrarile ce urmeaza a fi executate. In cazul in care documentul nu este in limba romana, se va prezenta obligatoriu traducerea autorizata a acestuiaSe vor prezenta documente care sa certifice faptul ca executantul lucrarilor respecta standarde de asigurare a calitatii lucrarilor ce urmeaza a fi executate. In cazul in care documentul nu este in limba romana, se va prezenta obligatoriu traducerea autorizata a acestuia
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.11.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.11.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.11.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POR - AXA 1 POLI DE CRESTERE
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
Gar.de part.se restit: ofertantului castig: in cel mult 3 zile lucr.de la data constit.gar.de buna executie;ofertantilor necastig.: dupa semnarea ctrct.de achiz.pub.cu ofertantul castig.dar nu mai tarziu de 3 zile lucr.de la data exp.per.de valab.a of.sau in cond.art.8 din HG 925/2006 modif.Daca se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autorit. contract. va solicita reofertarea prin intermediuL seap, unde la sectiunea de clarificari vor fi introduse documente din partea ofertantilor(cu valoare egala, cea mai scazuta) cu noile preturi. va fi desemnata castigatoareoferta noua cu cea mai scazuta valoare. Atemtie!!!La nivelul propunerii financiare , operatorul economic v cuprinde ca element constitutiv si distinct valoarea rezultata in urma aplicarii procentului de diverse si neprevazute(conform specificatiilor autoritatii contractante) la valoarea propunerii financiare constituite/depuse(fara diverse si neprevazute)
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Municipiul Cluj Napoca, Biroul achizitii publice
Adresa postala: str Motilor, nr 1-3, ,Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400001, Romania, Tel. +40 264596030, Email: [email protected], Fax: +40 264431575, Adresa internet (URL): www.primariaclujnapoca.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.10.2013 09:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer