Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de executie pentru proiectul ?Modernizarea si retehnologizarea sistemului de irigatii pe suprafata OUAI SU 2+3 Urleasca, jud. Braila?


Anunt de participare numarul 142777/27.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ORGANIZATIA UTILIZATORILOR DE APA PENTRU IRIGATII SU 2+3 URLEASCA
Adresa postala: JUD. BRAILA, SAT. URLEASCA, COM. TRAIAN, Localitatea: Urleasca, Cod postal: 817178, Romania, Punct(e) de contact: MARIA PERIANU, Tel. +40 742084302, Email: [email protected], Fax: +40 374293139, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organizatie a Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii
Activitate (activitati)
Altele: Organizatie a Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de executie pentru proiectul ?Modernizarea si retehnologizarea sistemului de irigatii pe suprafata OUAI SU 2+3 Urleasca, jud. Braila?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Localitatea Urleasca, jud. Braila
Codul NUTS: RO221 - Braila
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Ob.contract: retehn.sist. de actionare electropompe tip 14NDS400 din cadrul st.pompare, prin achiz. si montare echip. pentru instal. ele. si a.m.c. (conv.frecventa, transf.coborator 6kV/0, 4kV, transf.ridicator 0, 4kV/6kV); reabilit.tronsoane conducte princ. CP1/CP2, racorduri apa RP1/RP2 si noduri hidrotehnice; achiz. si montare panou fotovoltaic ilum.st.pompare; probe tehn. si teste; org.santier; chelt.diverse si neprev.
Val.estimata contract cf. Dev.Gen: Cap. 2.1 Alimentare cu energie electrica (panou fotovoltaic)=65160 lei; Investitia de baza (cap. 4.1, 4.2, 4.3)=3741096lei: cap.4.1 Constructii si instalatii=3354567lei+cap.4.2 Montaj utilaj tehnologic=5560 lei+cap.4.3 Utilaje/echip.tehn. si functionale cu montaj=380969lei; Org. santier=95568lei; Probe teh. si teste = 43440 lei; Div. si neprev.=135769 lei, in procent de 3, 567% din cap.2 si 4 Dev.Gen. (cf. OUG 77/2012 de modif. si completare OUG 34/2006). Val.estimata contract 4081033 lei fara TVA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232121-6 - Lucrari de constructii de conducte de irigatii (Rev.2)
31172000-2-Transformatoare de tensiune (Rev.2)
31712331-9-Celule fotovoltaice (Rev.2)
45100000-8-Lucrari de pregatire a santierului (Rev.2)
45317200-4-Lucrari de instalare electrica de transformatoare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari de executie pentru investitia ?Modernizarea si retehnologizarea sistemului de irigatii pe suprafata O.U.A.I. SU 2+3 Urleasca, jud.Braila?
Valoarea estimata fara TVA: 4, 081, 033RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se va stabili in cuantum de: 81620 leiPerioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Garantia de participare se va constitui prin: -Scrisoare de garantie bancara ? original sau-Scrisoare de garantie emisa de o societate de asigurari ? original-Virament bancar in contul RO83RNCB0048025914010001 deschis la BCR Sucursala Braila, cod fiscal RO17934930, prin ordin de plata, pe care sa fie specificat explicit scopul platii si care sa fie vizat de catre banca emitenta ? originalIn cazul in care suma depusa drept garantie de participare este in alta valuta, echivalenta leu/alta valuta se va face conform cursului BNR din ziua publicarii invitatiei de participare.Nota: - Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare in cuantumul si forma precizate vor fi respinse, conform art. 33, alin.3 din HG 925/2006 si vor fi returnate nedeschise.- Garantia de participare se va returna de catre autoritatea contractanta conform prevederilor art. 88 din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.- In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi prelungita in mod corespunzator, in caz contrar se considera ca ofertantul si-a retras oferta.- Autoritatea contractanta va retine din garantia de participare suma de 7.861 lei ofertantului care depune contestatie, in cazul in care aceasta va fi respinsa ca nefondata de catre CNSC in conformitate cu art. 2781*) alineat 1) litera b) OUG 34/2006 Cuantumul garantiei de buna executie: 10% din valoarea contractului, fara TVA.Modul de constituire a garantiei de buna executie: retineri succesive din facturile inaintate la plata, scrisoare de garantie bancara sau un instrument de garantare emis de o firma de asigurari.Modul de restituire a garantiei de buna executie: conform art. 92, alin. 4 din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Perioada de garantie va fi de minim 24 de luni de la data semnarii procesului verbal de receptie finala a lucrarii.Nota: In cazul ofertantilor care se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, se aplica reduceri de 50% pentru garantia de buna executie. In acest sens, ofertantii vor prezenta o Declaratie privind incadrarea in categoria Intreprinderilor mici si mijlocii ? Formular nr. 6. In cazul in care ofertantul este o asociere, incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii se va analiza individual.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantarea investitiei se realizeaza de catre Uniunea Europeana, prin Fondul European Agricol - P.N.D.R, Masura 125a1 ? ?Irigatii si alte lucrari de imbunatatiri funciare?
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1
Ofertantul nu se incadreaza in situatiile prevazute de art. 180 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Modalitatea de indeplinire:
Ofertantul va completa Formularul nr. 1 (Declaratie privind eligibilitatea), in original.
-Se va atasa cazierul fiscal al ofertantului;
-Se va atasa cazierul judiciar al administratorului/administratorilor societatii, asa cum este precizat in Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului/certificat echivalent pentru persoanele juridice straine, in termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor, conform art. 182, alin.1 din OUG 34/2006.
-Forma de depunere: conform art. 5 din Ordinul 509/2011
Nota: Ofertantul va fi exclus din procedura daca se afla in situatia prevazuta la art. 180 din OUG 34/2006;In cazul unei asocieri, fiecare asociat va completa formularul nr. 1 si va depune cazierul fiscal si judiciar; In cazul unui tert sustinator, acesta va depune aceleasi documente ca si ofertantul.Cerinta 2
Informatii privind asigurarea riscului profesional: Ofertantul trebuie sa demonstreze ca, la momentul semnarii contractului, va avea acces la, sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow-ul de indeplinire a lucrarii pentru o perioada de 6 luni , in valoare de minim 1.020.258 lei, reprezentand 25% din valoarea estimata a contractului.Modalitatea de indeplinire: Scrisoare din partea bancilor/societati finantatoare, in original sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, ca detin acces la finantare in suma de minim 1020258 lei si pentru o perioada de 6 luni. In cazul in care candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, completat conform Formular nr.7, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conf. prev. Art.180 din OUG nr. 34/2006 si nici in situatia prevazuta la art. 181 ? lit. a), c1) si d) din OUG nr. 34/2006.Cerinta 3
Ofertantul nu se incadreaza in situatiile prevazute de art. 181 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Modalitatea de indeplinire:
Ofertantul va completa Formularul nr.2 (Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare), in original.
Tertii sustinatori vor depune declaratia doar pentru literele a, c1 si d din art. 181 din OUG nr. 34/2006, in original.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.
Nota: Ofertantul va fi exclus din procedura daca se afla in oricare situatie prevazuta la art. 181 din OUG nr. 34/2006Cerinta 4
Ofertantul participa la procedura cu oferta independenta, in concordanta cu regulile de concurenta, potrivit Ordinului nr. 314/2010 al Presedintelui ANRMAP.
Modalitatea de indeplinire:
Se va atasa Formularul nr. 3 (Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta), completat (conform Ordinului Presedintelui ANRMAP nr. 314/2012), in original. Certificatul se va depune de catre toti asociatii, in cazul unei asocieri.
Nota: In situatia in care reiese ca ofertantul face obiectul punctelor 5, 6, 7, 8 ? sectiunea II a certificatului mai sus mentionat, acesta va fi exclus din procedura privind atribuirea contractului.Cerinta 5
Ofertantul nu se incadreaza in situatiile prevazute de art. 691 din OUG nr. 34/2006.
Modalitatea de indeplinire:
Se va atasa Formularul nr. 4 ? Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, privind faptul ca nu exista legaturi de rudenie, pana la gradul al patrulea inclusiv, sau relatii comerciale cu persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante: Perianu Maria ? Presedinte al OUAI SU 2+3 Urleasca, Lepadatu Ionel ? Director tehnic si Presedinte Comisie de evaluare, Calcan Alexandru, Lacatusu Sabin, Petre Ionut ? Membri al Comisiei de evaluare, Petre Adriana ?Membru/ Secretar al Comisiei de evaluare, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire.
Nota: Documentul va fi prezentat si de tertul sustinator (daca este cazul).
In situatia in care din documentele solicitate se constata ca ofertantul se afla in una din situatiile prevazute la art. 691 din OUG nr. 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura privind atribuirea contractului.Cerinta 6
Ofertantul nu inregistreaza datorii (la bugetul general consolidat si la bugetul local) scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Modalitatea de indeplinire:
-Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata catre bugetul de stat, din care sa rezulte faptul ca operatorul nu are obligatii fiscale de plata catre bugetul de stat, scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele (cu respectarea indicatiilor din nota de mai jos);
-Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata catre bugetul local, din care sa rezulte faptul ca operatorul nu are obligatii fiscale de plata catre bugetul local, scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele (cu respectarea indicatiilor din nota de mai jos);
Note:
(1)Ofertantul poate prezenta o Declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea acestei cerinte, in conformitate cu prevederile HG 925/2006, art. 11, alin. 4 si 5.
(2)Fiecare dintre documentele solicitate in cadrul acestei sectiuni se pot prezenta in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea ?conform cu originalul?.
(3)Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu.
(4)In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, se accepta prezentarea unei declaratii autentice, date in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Documentele vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, valabile la data deschiderii ofertelor, la care se va anexa traducerea legalizata a acestora in limba romana.
(5)In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Cerinta 1Ofertantul este legal constituit, inregistrat ca persoana juridica, si are domeniul de activitate necesar indeplinirii contractului.
Modalitatea de indeplinire:
-Prezentare Certificat Constatator de la Oficiul Registrului Comertului (emis cu maxim 30 zile inainte de data depunerii ofertelor), din care sa rezulte: obiectul de activitate al operatorului economic (obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ORC), structura actionariatului, reprezentantii legali, faptul ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii 85/2006 privind procedura insolventei sau ca societatea se afla in incapacitate de plata ? in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
-Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional din care sa rezulte abilitatea persoanei juridice/fizice straine de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit, in original sau copie conforma cu originalul, insotita de traducerea autorizata si legalizata (se va verifica prin accesarea http: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do). Se va prezenta Certificatul de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabila pentru anul in curs.
Nota: In situatia in care ofertantul se claseaza pe primul loc si a depus certificatul in copie, autoritatea contractanta ii va solicita prezentarea acestuia in original sau copie legalizata, inainte de a transmite comunicarea privind rezultatul procedurii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1
Cifra medie de afaceri globala in ultimii 3 (trei) ani trebuie sa fie cel putin egala cu 8162066 lei (pentru persoanele juridice romane) sau echivalentul sumei in Euro la cursul mediu BNR aferent anilor 2012, 2011 si 2010.
Nota: In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
Ofertantii nerezidenti vor prezenta traducerea legalizata, autorizata, in limba romana, a documentelor cerute mai sus.
In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul nu indeplineste nivelul minim impus in ceea ce priveste cifra medie de afaceri, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului.
Cerinta 2
Prezentare Bilant contabil pe ultimii 3 ani, insotit de contul de profit si pierdere, vizat si inregistrat la organele competente.
Pentru conversia in RON, in cazul in care situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, va fi luat in considerare cursul mediu anual comunicat de BNR pentru anul respectiv.
Cerinta 3
In cazul ofertantilor care se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, se aplica reduceri de 50% pentru nivelul minim al cifrei de afaceri, in baza prezentarii unei Declaratii privind incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii ? Formular nr.6.
Cerinta 4
Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea ec.-financ., invocand sustinerea acordata din partea unui tert, in conformitate cu prevederile art. 186-alin.1 din UG 34/2006, de catre o alta persoana ? se va prezenta un angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate.
Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conf. prev. Art.180 din OUG nr. 34/2006 si nici in situatia prevazuta la art. 181 ? lit. A), c1) si d) din OUG nr. 34/2006.
Cerinta 5
Ofertantul va declara, pe propria raspundere, ca, in cazul atribuirii contractului, isi asuma obligatia de a incheia inainte de inceperea lucrarilor o asigurare pentru toate riscurile ce ar putea sa apara in timpul derularii lucrarilor, atat pentru utilajele, echipamentele, instalatiile de lucru proprii, materialele aflate pe stoc si personalul propriu.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va prezenta Formularul nr. 5 ? Informatii generale, cuprinzand informatii privind operatorul economic si cifra medie de afaceri din ultimii 3 ani.Forma de depunere: conform art.5 din Ordinul 509/2011.Curs mediu BNR aferent anilor 2012, 2011 si 2010: Anul 2012 ? 1 Euro = 4, 4560 leiAnul 2011 ? 1 Euro = 4, 2379 leiAnul 2010 ? 1 Euro = 4.2099 leiBilanturile aferente ultimilor 3 ani sau documente pe care autoritatea contractanta le poate considerea edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economico-financiare a ofertantului.Forma de depunere: conform art.5 din Ordinul 509/2011.Se va completa Formularul nr.6 ? Declaratie privind incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii.Sustinerea va fi indeplinita prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care acestea confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate (Formularul nr. 7 ? Angajament tert sustinator financiar)Note: a)Operatorii economici?persoane juridice straine pot beneficia de reducerea nivelului minim al cifrei de afaceri, precum si cel al garantiilor solicitate prin documentatia de atribuire, numai daca vor prezenta documente edificatoare emise de autoritati competente in tara de resedinta, din care sa reiasa faptul ca au un statut similar celui de IMM din Romania.b)In cazul in care ofertantul este o asociere, incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii se va analiza individual, pentru fiecare membru al asocierii. Astfel, toti asociatii trebuie sa se incadreze, in mod individual, in categoria IMM. Reducerea cu 50% a criteriului privind cifra de afaceri nu se va aplica daca unul dintre asociati nu se incadreaza in categoria IMM.c)Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.Declaratie pe propria raspundere, semnata in original.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1
Ofertantul va demonstra ca in ultimii 5 ani a executat si finalizat cel putin o lucrare similara in valoare de cel putin 4081033 lei fara TVA. Se accepta prezentarea a unuia sau a mai multor contracte pentru lucrari realizate si finalizate in ultimii 5 ani, a caror valoare insumata depaseste 4081033 lei fara TVA.
Pentru demonstrarea experientei similare se vor prezenta urmatoarele documente:
-Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani ? Formular nr.8
-Prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar, conform art. 188, alin. (2) lit. a din OUG 34/2006;
-Prezentare Proces-verbal de receptie partiala/terminarea Lucrarilor /de receptie finala-Certificari de buna executie / recomandari din partea beneficiarilor - Formular nr.9 ?Recomandare
-Documente constatatoare emise de autoritati contractante la finalizarea contractelor de lucrari;Forma de depunere a acestor documente: conf. art.5 din Ordinul nr. 509/2011.In cazul contractelor de subcontractare sau in asociere, se prezinta contractul de subcontractare sau asociere.
Nota: Pentru calculul echivalentei se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.
Cerinta 2
Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de minim: 1.Cilindru compactor terasamente;2.Placa compactoare (vibratoare);
3.Incarcator frontal pe pneuri;
4.Buldozer;
5.Excavator cu cupa;
6.Autocisterna;
7.Autobasculante;
8.Macara;
9.Aparat sudura termica a conductelor din PE, pentru diametre de pana la 630mm-Ofertantulva asigura (din dotare proprie/inchiriere sau alte forme de contractare) toate echipamentele, utilajele, mijloacele de transport si materialele necesare pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.-Se va completa Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice ? Formular 10
Cerinta 3
Ofertantul va furniza informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea urmatorului personal (de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut) considerat necesar in executia contractului:
- Sef santier- Responsabil Tehnic cu Executia
- Specialist in domeniul sanatatii si securitatii in munca
- Responsabil asistenta tehnica pe perioada executiei ? inginer specialitatea imbunatatiri funciare.
- Responsabil tehnic cu sudura, atestat ISCIR
- Sudor autorizat PEHD
Se va completa Formular 11-Informatii referitoare la personalul de conducere si la cel responsabil pentru indeplinirea contractului. Pentru persoanele nominalizate se vor prezenta urmatoarele documente: - CV-uri - conform Formular 12 -Model de CV ;
- Diplome de studii;
- Certificatul de Atestare a operatorului economic conform prevederilor Ordinului 182/2009, Anexa 2, pct.2c) si d).
- Atestate, autorizatii, certificate profesionale necesare conform prevederilor legale in materie, pentru personalul de specialitate nominalizat, valabile pe perioada de valabilitate a ofertei;
- Declaratia de disponibilitate ? Formularul nr. 13 pentru fiecare dintre specialistii mentionati in Formularul nr. 11
- Documente prin care sa se demonstreze relatia de munca pe care persoana nominalizata o are cu ofertantul (ex: contract de munca, contract de colaborare, angajament ferm etc.);
Se va completa formularul F14 ? Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere
Cerinta 4Informatii privind subcontractantii/asociatii (daca este cazul)- In cazul subcontractarii, se va prezenta Declaratia privind subcontractantii, partile din contract pe care urmeaza sa le indeplineasca si acordul acestora ? Formularul nr. 15- In cazul depunerii unei oferte comune, ofertantii vor prezenta Acordul de asociere ? Formular nr. 16, in care se mentioneaza liderul de asociatie, activitatile din contract care se vor realiza in comun, repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului pentru fiecare membru asociat. Acordul de asociere trebuie sa mentioneze si faptul ca toti asociatii sunt obligati sa ramana in asociatie pe intreaga durata a contractului.
Cerinta 5In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm, in forma autentica, al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele invocate. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala va completa: Formularul 17, precum si Formularele 18 si 19.
Cerinta 6In cazul in care sustinerea tertului se refera la indeplinirea unor cerinte privind experienta similara, reflectata prin prezentarea unor liste de servicii/lucrari, atunci angajamentul ferm trebuie sa garanteze faptul ca in cazul in care contractantul intampina dificultati, sustinatorul urmeaza sa se implice direct pentru finalizarea contractului.Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conf.prev. art. 180 din OUG 34/2006 si nici in sit. prev. la art. 181, lit. a), c1) si d) din OUG 34/2006.- Se va prezenta un angajament ferm in forma autentica.
Cerinta 7
In cazul in care sustinerea tertului se refera la resurse precum utilaje, echipamente, personal, care pot fi puse efectiv la dispozitia ofertantului.
- Prezentarea unui angajament ferm ce trebuie sa prevada care sunt aceste resurse si sa evidentieze ca disponibilizarea acestora se va face neconditionat in vederea finalizarii contractului.- Se va prezenta un angajament ferm in forma autentica.
Cerinta 1
Documente care atesta implementarea standardelor de management al calitatii pentru activitatea ce face obiectul contractului, in conformitate cu cerintele specificatiei SR EN ISO 9001.
- Prezentare Certificat privind implementarea si mentinerea unui Sistem de Management al Calitatii sau echivalent(in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?)
- Ofertantii care se afla in curs de certificare privind implementarea Sistemelor de Management conform standardelor ISO 9001 sau echivalente, nu vor fi calificati in etapa de evaluare a ofertelor.
Cerinta 2
Documente care atesta implementarea standardelor de management al mediului pentru activitatea ce face obiectul contractului, in conformitate cu cerintele specificatiei SR EN ISO 14001.
- Prezentare Certificat privind implementarea si mentinerea unui Sistem de Management de Mediu sau echivalent(in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?)
- Ofertantii care se afla in curs de certificare privind implementarea Sistemelor de Management conform standardelor ISO 14001 sau echivalente, nu vor fi calificati in etapa de evaluare a ofertelor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-Prezentare Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani ? Formular nr.8-Prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar, conform art.188, alin. (2) lit. a din OUG 34/2006;
-Prezentare Proces-verbal de receptie partiala/la terminarea Lucrarilor /de receptie finala-Certificari de buna executie/recomandari din partea beneficiarilor; Formular nr.9?Recomandare- Documente constatatoare emise de autoritati contractante la finalizarea contractelor de lucrari;Forma de depunere a acestor documente: conf. art. 5 din Ordinul nr. 509/2011.Neindeplinirea cerintelor minime solicitate a fi indeplinite de catre ofertanti, in privinta experientei similare, conduce la descalificarea ofertantuluiPentru confirmarea lucrarilor executate, respectivele certificari/recomandari trebuie sa indicebeneficiarii, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si sa precizeze daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.In cazul contractelor de subcontractare sau in asociere, se prezinta contractul de subcontractare sau asociere.-Prezentare Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice ? Formular 10-Se vor prezenta documente suport din care sa reiasa ca ofertantul dispune (in dotare proprie, prin contracte sau acorduri de inchiriere) cel putin utilajele/echipamentele tehnice precizate, considerate strict necesare pentru indeplinirea contractului de lucrari.-Lista de utilaje si mijloace de transport pe care o va intocmi ofertantul trebuie sa fie corelata cu numarul de ore de functionare /cantitatile de materiale transportate din extrasele de utilaje si transporturi-Forma de depunere a acestor documente: conf. art.5 din Ordinul nr. 509/2011.Prezentare Formular 11-Informatii referitoare la personalul de conducere si la cel responsabil pentru indeplinirea contractului. Pentru persoanele nominalizate se vor prezenta urmatoarele documente: - CV-uri - conform Formular 12 -Model de CV ;
- Diplome de studii;
- Certificatul de Atestare a operatorului economic conform prevederilor Ordinului 182/2009, Anexa 2, pct.2c) si d), valabil la data ofertei.- Atestate, autorizatii, certificate profesionale necesare conform prevederilor legale in materie, pentru personalul de specialitate nominalizat, valabile pe perioada de valabilitate a ofertei;
- Documente prin care sa se demonstreze relatia de munca pe care persoana nominalizata o are cu ofertantul (ex: contract de munca, contract de colaborare, angajament ferm etc.);
- Prezentarea Declaratiei de disponibilitate ? Formularul nr. 13 - pentru fiecare dintre specialistii mentionati in Formularul nr. 11, in cazul in care acestia sunt angajati ai ofertantului cu timp partial (fractiune de norma) sau sunt angajati pe perioada determinata si a Formularului nr. 14 - Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere-Se va prezenta o Declaratie privind subcontractantii in cazul sucontractarii -Formular nr. 15
-In cazul depunerii unei oferte comune, ofertantii vor prezenta Acordul de asociere ? Formular nr. 16
Forma de depunere a acestor documente: conf. art. 5 din Ordinul nr. 509/20Prezentarea unui angajament ferm ce trebuie sa garanteze faptul ca in cazul in care contractantul intampina dificultati, sustinatorul urmeaza sa se implice direct pentru finalizarea contractului. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala va completa: Formularul 17, precum si Formularele 18 si 19.
Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conf.prev. art. 180 din OUG 34/2006 si nici in sit. prev. la art. 181, lit. a), c1) si d) din OUG 34/2006.
Forma de depunere a acestor documente: conf. art. 5 din Ordinul nr. 509/2011.Prezentarea unui angajament ferm, in forma autentica, ce trebuie sa garanteze faptul ca in cazul in care contractantul intimpina dificultati, sustinatorul urmeaza sa se implice direct pentru finalizarea contractului.
Persoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuireconform prevederilor art. 180 din OUG 34/2006 si nici in situatiile prevazute la art. 181, lit. A), c1) si d) din OUG 34/2006
Forma de depunere a acestor documente: conf. Art. 5 din Ordinul 509/2011.Prezentarea unui angajament ferm, in forma autentica, ce trebuie sa prevada care sunt aceste resurse si sa evidentieze ca disponibilizarea acestora se va face neconditionat in vederea finalizarii contractului.- Prezentare Certificat privind implementarea si mentinerea unui Sistem de Management al Calitatii sau echivalent(in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?)- Ofertantii care se afla in curs de certificare privind implementarea Sistemelor de Management conform standardelor ISO 9001 sau echivalente, nu vor fi calificati in etapa de evaluare a ofertelor.- Prezentare Certificat privind implementarea si mentinerea unui Sistem de Management de Mediu sau echivalent(in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?)- Ofertantii care se afla in curs de certificare privind implementarea Sistemelor de Management conform standardelor ISO 14001 sau echivalente, nu vor fi calificati in etapa de evaluare a ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
65%
Descriere: Componenta financiara
2.
Perioada de garantie acordata
15%
Descriere: Componenta tehnica
3.
Termenul de executie
20%
Descriere: Componenta tehnica
Punctaj maxim componenta tehnica: 35
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.04.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.04.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.04.2013 12:00
Locul: Sediul OUAI SU 2+3 Urleasca, sat Urleasca, localitatea Traian, judetul Braila
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
-Perianu Maria-Pres.OUAI-Lepadatu Ionel?Dir.th OUAI si Pres.Com.Evaluare-Membri Com.Evaluare-Reprez.CRPDRP/OJPDRP Braila-Reprez.legali/imputerniciti ofertanti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR)? Tipul finantarii: FEADR ? Masura 125a1 ?Irigatii si alte lucrari de imbunatatiri funciare?
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul National de Dezvoltare Rurala - PNDR
VI.3) Alte informatii
- Pentru solicitarea de clarificari ofertantii vor folosi Formularul nr. 32.- Evaluarea ofertelor se va face prin punctarea fiecarei oferte conform algoritmului de calcul prezentat mai sus si intocmirea, in ordine descrescatoare, a punctajelor respective si a clasamentului pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare.Va fi declarat castigator ofertantul care intruneste cel mai mare punctaj in urma aplicarii algoritmului de calcul. In cazul in care doi sau mai multi ofertanti au obtinut acelasi punctaj total, atunci criteriul de departajare va fi pretul cel mai scazut, adica ofertantul cu pretul cel mai mic dintre ei va fi declarat castigator. In situatia in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.- Termenul maxim de executie a lucrarilor este de 24 luni. Avand in vedere faptul ca durata de executie este criteriu de atribuire, perioada de executie a contractului nu va putea fi prelungita decat cu perceperea penalitatilor corespunzatoare de catre autoritatea contractanta, conform clauzelor contractuale.- Termenul minim de garantie este de 24 de luni.- Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire din SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.03.2013 12:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer