Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de executie pentru realizarea obiectivului de investitii ?Parc Industrial TETAROM IV?


Anunt de participare numarul 145771/13.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL CLUJ (CONSILIUL JUDETEAN)
Adresa postala: Calea Dorobantilor, Nr. 106, ,Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400094, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul lucrari si Achizitii Publice CJC, Tel. +40 372640060, In atentia: Dir executiv Mariana Ratiu, consilier SLAP Mihai Inoan, Email: [email protected], Fax: +40 372640074, Adresa internet (URL): WWW.CJCLUJ.RO, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de executie pentru realizarea obiectivului deinvestitii?Parc Industrial TETAROM IV?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Feleac, Sat Valcele , jud Cluj
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Valoarea totala estimata a contractului de lucrari, este de 42.592.779, 94lei fara TVA, din care2.313.391, 53 lei fara TVA ( 5.87% din cap. deviz 1.2 + 2+4.1+4.3), reprezinta cheltuieli diverse si neprevazuteValoarea estimata a contractului conform devizului general :
1.2 Amenajarea terenului-1.080.204, 03 lei fara TVA
2Cheltuieli pt. asigurarea utilitatilor necesare obiectivului- 14.813.496, 00 lei fara TVA
4.1 Constructii si instalatii- 15.288.717, 93lei fara TVA
4.3 Utilaje echipamente tehnologice si functionale cu montaj-8.228.000, 00lei fara TVA
5.1.1 Organizare de santier-168.970, 45lei fara TVA
6.2 Probe tehnologice si teste- 700.000, 00 lei fara TVA5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute-2.313.391, 53 lei fara TVA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
45111291-4-Lucrari de amenajare a terenului (Rev.2)
45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45310000-3-Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
45332000-3-Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Realizarea investitiei prin proiectul ?Parcul industrial TETAROM IV? presupune urmatoarele lucrari:
- realizare platforme si drumuri
- retele de alimentare cu apa
- retele de canalizare
- retele de alimentare cu gaze naturale- racord electric de la retelelede 110 kV si 20 kV si statie de transformare
- hala IMM
- cladire de birouri
Valoarea estimata fara TVA: 42, 592, 779.94RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
44 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul gar. de parti: 800.000, 00 lei Perioada de val. a gar de parti. va fi cel putin egala cu perioada minima de val. a ofertei, respectiv 90 zile, incepand cu data limita de primire a ofertelor.Gar. de parti. se va constitui in conf. cu HG 925/2006, art 86. In cazul constituirii gar. de parti. prin scrisoare bancara ? se va completa formularul 13 sau orice alt model agreat de catre institutia emitenta, cu conditia respectarii prevederilor art. 86 alin. (2) ? (4) din H.G. nr. 925/2006.In cazul constituirii gar.de partici. printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o soc. de asigurari, care se va prezenta in original, in cuantumul si perioada prevazuta in Fisa de date a achizitiei, acesta trebuie sa contina si prev. art 87. din HG 925/2006 . Gar. de partici. se poate constitui si prin dep. unui O.P., dovada constituirii gar. de partici. trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.- in cont RO44TREZ2165006XXX006923 deschis la Trezoreria Cluj-NapocaIn conformitate cu prevederile articolului 278^1, alin. 1, lit. a din OUG34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, in caz de contestatie si in masura in care CNSC respinge contestatia, aut. Contr. va retine contestatorului, din gar. de participare la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica , suma calculata in raport cu val. estimata a contr., in cuantum de 11.587, 93 lei. In cazul unei asocieri, scrisoarea de garantie bancara de participare la licitatie, poate fi constituita de oricare dintre asociati, in cuantumul total stabilit de autoritatea contractanta cu respectarea formularului 13. Pt o ev. si raportare unitara echivalenta pentru o gar. de partici. depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile Garantia de buna executie se va constitui in cuantum de 10% din valoarea totala a contractului fara TVA printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari (in original) sau prin retineri succesive din plata cuvenita pentru facturile partiale, respectandu-se prevederile art. 90 din H.G. nr. 925. Modalitatea de constituire a garantiei de buna executie va fi stabilita de comun acord.Modul de restituire a garantiei de buna executie : Conform art. 92, alin (4) din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
POR 2007-2013, Axa prior.1?Sprij. dezv. dur. a oras.?poli urb. de crest.?, Dom. maj. de int.1.1?Plan. int. de dezv. urb.?, sub-dom.?Poli de crest?.Finantare: FEDR-41%;Bug. nat.?9%;UAT- jud.Cluj-50%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Calitatea de participant la procedura
Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii) trebuie sa completeze Declaratia privind calitatea de participant la procedura ? Formularul nr. 2Cerinta nr. 2
Eligibilitatea / Neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
Ofertantul/Ofertantul asociat/Tertul sustinator trebuie sa prezinte o Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006cu modificarile si completarile ulterioare, completata in conformitate cu Formularul nr. 1 - Declaratie privind eligibilitatea.Cerinta nr. 3
Neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
Ofertantul/Ofertantul asociat/ Tertul sustinator trebuie sa prezinte o Declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul nr. 1A ? Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Sustinatorii ofertantilor trebuie sa prezinte dovada neincadrarii in dispozitiile art. 181 din OUG 34/2006 literele a), c1) si d) prin completarea in mod corespunzator a Formularului nr. 1 A.
Pentru persoane juridice romane se solicita :
Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
? Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Pentru persoane juridice straine :
Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii ? eliberate de autoritati din tara de origine( certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele autoritatii contractante (in luna anterioara celei in care se depun ofertele ). Documentele vor fi prezentate in original , copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ? conform cu originalul? la care se va atasa traducerea autorizata a acestora in limba romana.Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta are dreptul de a exclude ofertantul care nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilitCerinta nr. 4
Evitarea conflictului de interese / Neincadrarea in dispozitiile art. 691 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa prezinte o Declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul nr.1C - Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractelor de achizitie publica sunt urmatoarele :
Horea Dorin-Uioreanu ? presedinte Consiliul Judetean Cluj, Oleleu Ioan ? vicepresedinte Consiliul Judetean Cluj, Vakar Istvan ? vicepresedinte Consiliul Judetean Cluj, Gaci Simona ? Secretar al judetului, Tatomir Simona - Cornelia ? Director General, Directia Generala Buget-Finante, Resurse Umane, Ra?iu Mariana - director executiv, Directia Dezvoltare si Investitii, Pop Dan Vasile ? Director executiv, Directia Juridica, Oltean Sanda - Arhitect Sef, Consiliul Judetean Cluj, Cretu Alexandru ? Simion ? sef serviciu, Serviciul Lucrari si Achizitii Publice, Schiop Cristina ? sef serviciu, Serviciul Financiar Contabil, Matei Petru ? consilier, Serviciul Lucrari si Achizitii Publice, Inoan Mihai ? consilier, Serviciul Lucrari si Achizitii Publice, Tiuca Adina ? consilier, Serviciul Lucrari si Achizitii Publice, Rotaru Angela ? consilier, Serviciul Lucrari si Achizitii Publice, Juncan Marius ? consilier, Serviciul Lucrari si Achizitii Publice, Salanta Corina ? consilier juridic, Serviciul Lucrari si Achizitii Publice, Ciortea Teofil ? consilier, Serviciul Lucrari si Achizitii Publice, Coman Diana- sef serviciu, Serviciul Dezvoltare Locala si Regionala, Gogonea Rodica - consilier, Serviciul Dezvoltare Locala si Regionala, Turism, Sandru Adina Olivia ? consilier, Serviciul Dezvoltare Locala si Regionala, Turism, Muresanu Anda Mihaela ? consilier, Serviciul Autorizari, Disciplina in Constructii, GIS, Iliescu Stefan Eduard ? sef serviciu, Serviciul Juridic - Contencios Administrativ, Negrea Aurelia -Serviciul Financiar Contabil, Cadar Ionut ? inginerTETAROM SA.
Consilieri judeteni : Lapusan Remus Gabriel, Manzat Marius Dorel, Cuibus Valentin Claudiu, Szeplekan Mihai, Cecan Eugen, Petran Ioan, Balaj Marius Gheorghe, Ivan Ilarie, Oprea Laurentiu, Canta Danut Dorel, Secara Dorel Viorel, Druta Eugen, Salatioan Vasile, Bogdan Emil Mircea, Bota Ioan, Coroian Alexandru, Tuluc Calin Marin, Morar Andreea Veronica, Racolta Steluta Carmen, Murea Porfirie Sebastian, Catarig Horatiu Liviu, Simplicean Horea Dan, Les Mariana Carmen, Todea Cosmin Alexandru, El-Hayes Arthur Roland, Ratiu Adina Maria, Rares Stelian Rusu, Nemeti Andrei, Okos-Rigo; Denes, Lorinczi Zoltan Laszlo;, Ferencz Stefan, Pop Valentin, Husar Axente, Ianchis-Ghete Iulia-Ligiana.Cerinta nr. 5
Certificare participare la procedura cu oferta independenta
Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii) trebuie sa prezinte :
Declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul nr. 1B - Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, in conformitate cu prevederilor Ordinului ANRMAP314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta Atentie:
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate : Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul, iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.Cerinta nr. 1 : Inregistrare
Pentru persoanele juridice romane- Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora. Informatiile cuprinse in acest document vor fi reale /actuale la data limita de depunere a ofertelor.Pentru persoanele juridice straine
- prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economicNOTA : Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, prezentarea pentru conformitate a Certificatului constatator in original/copie legalizata, daca acesta a fost prezentat in copie conform cu originalul.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1
Pentru a fi considerat calificat ofertantul trebuie sa indeplineasca urmatoarea cerinta: Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii trei ani trebuie sa fie egala sau mai mare decat: 80.000.000, 00 lei Se va prezenta:
- Fisa de informatii generale
Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. La evaluarea situatiei economico-financiare nu se iau in considerare datele subcontractantilor. Pentru o evaluare unitara a modului de indeplinire a cerintei, pentru calculul echivalentei se va lua in considerare cursul mediu anual lei / valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei (www.bnr.ro), pentru fiecare an in parte.
Pentru IMM-uri valoarea cifrei de afaceri globala medie anuala din cel mult ultimii 3 ani se reduce la 50%. In cazul asocieri atat asocierea cat si fiecare membru trebuie sa fie I.M.M.
Cerinta nr. 2 Capacitatea financiara a ofertantului/grupului de operatori economici poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, caz in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana si are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.
Persoana care asigura sustinerea financiaranu trebuie sa se afle in situatia de neincadrare in prevederile art. 180, art. 181 lit. a), c1), d) si ale art.691 din OUG nr.34/2006. Se va completa si prezenta un angajament de sustinere ferm(daca e cazul). Acesta va fi insotit de documentele doveditoare conform OUG nr.34/2006.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta: - Formularul 3 - Informatii generaleSe va prezenta : Formular AF- Declaratie angajament de sustinere finaciara
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Experienta similara - Declaratie privind Lista cu principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani. Se va prezenta o lista a principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani, continand valori, perioade de executie, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Cerinta nr. 2
Fisa de experienta similara: Din lista prezentata, operatorul va extrage una sau mai multe lucrari pentru
care va intocmi fise de experienta similara, in care se vor prezenta unul sau
mai multe contracte de lucrari similare lucrarii supuse procedurii, a caror valoare cumulata ca fie de minim 40.000.000, 00 lei fara TVA si care
sa inglobeze categorii de lucrari de natura celor de mai jos:
a) Constructii civile si industriale
b) Lucrari de instalatii interioare si exterioare (apa, canal, gaze naturale, electrice, termice)
c) Lucrari de constructii de drumuri
Experienta similara pe cerintele de mai sus poate fi dovedita de un singur
operator economic, de un grup de asociati prin cumul de contracte, sau de
un singur tert sustinator.
Se va/vor completa si prezenta Fisa/Fise de experienta similara conform
Formularului 5A, care va/vor fi insotita/insotite de cel putin un document
care certifica buna executie pentru lucrarea nominalizata. Respectivele
certificari indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati
contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit. Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta documentele respective insotite de traducerea legalizata a acestora in limba romana.
Cerinta nr.3:
Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii. Pentru asigurarea optima a managementului contractului, operatorul economic trebuie sa faca obligatoriu dovada ca va avea disponibil pe toata durata contractului timp de 8 ore pe zi, un personal cheie responsabil de indeplinirea contractului.
Cerinta nr.4: Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de cel putin urmatorul personal de specialitate necesar pentru indeplinirea contractului: - responsabil tehnic cu executia autorizat: constructii civile si industriale, instalatii interioare, exterioare, (apa, canal, gaze naturale, electrice, termice) drumuri . Temei legal - Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, emitent Parlamentul Romaniei;
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de:
- Atestat ANRE de tip C2B 2pentru executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0, 4 kV รท 110 kV- Atestat ANRE de tip E2 - executare de statii electrice si de lucrari la partea electrica a centralelor, emise conformOrdinului nr. 23 din 17 aprilie 2013 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice, emitent Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei.Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de urmatoarele tipuri de autorizare ANRE conform Legii nr. 160/2012 pentru aprobarea OUG nr. 33/2007 privind modificarea si completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 si Legii gazelor nr. 351/2004, emitent Parlamentul Romaniei:
EDI - executie, verificare si revizie instalatii de utilizare a gazelor naturale, cu presiuni mai mici sau egale cu 6 bar;
EDS ? executie sisteme de distributie;
ETR - executie racorduri si SRM-uri cu presiuni mai mari de 6 bar, aferente sistemelor de transport al gazelor naturale;
ETRI ? executie racorduri si SRM-uri aferente sistemelor de transport al gazelor naturale, precum si instalatii de utilizare cu presiuni mai mari de 6 bar.
Cerinta nr.5:
Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele
tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea
corespunzatoare a contractului de lucrari.
Cerinta nr. 6
Declaratii privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora.Resursele tehnice si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens de catre ofertantul care invoca sustinerea din partea subcontractantilor.
Subcontractantul/subcontractantii nu trebuie sa se afle in situatia care
determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.
691 din OUG nr.34/2006.
Cerinta nr. 7
Informatii privind asociatiiMai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna fara a fi obligati sa-si legalizeze asocierea decat daca oferta comuna este declarata castigatoare. Oferta comuna trebuie sa contina toate informatiile solicitate pentru fiecare partener din cadrul societatii mixte / consortiu / asociere precum si categoriile de activitati prestate de acestia.
Cerinta nr. 8
In cazul in care cerintele de calificare referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza de catre operatorul economic prin invocarea sustinerii de catre o altapersoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva, atunci acesta din urma are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, care confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele invocate. Angajamentul ferm de sustinere prezentat de ofertantul castigator va face parte integranta din contractul de achizitie publica. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia de neincadrare in prevederile art. 180, art. 181 lit. a), c1), d) si ale art.691 din OUG nr.34/2006.
Cerinta nr. 1
1.Se va prezenta Certificatul privind managementul sistemului calitatii din seria ISO 9001 sau certificate echivalente, in domeniul contractului supus procedurii de achizitie, aflat/aflate in termen de valabilitate la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Cerinta va fi indeplinita de catre ofertant/ofertant asociat(pentru partea din contract pe care o realizeaza), dupa caz.
Cerinta nr. 2
Se va prezenta Certificatul privind sistemul de management de mediu din seria ISO 14001 sau certificate echivalente, in domeniul contractului supus procedurii de achizitie, aflat/aflate in termen de valabilitate la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Cerinta va fi indeplinita de catre ofertant/ofertant asociat(pentru partea din contract pe care o realizeaza), dupa caz.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completaFormularul 5 - Declaratie privind Lista cu principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani.Forma de prezentare in originalSe va completa Formularul5A. Forma de prezentare in original.Se va completa: O declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 aniFormularul6Pentru indeplinirea cerintei de calificare, se vor prezenta : - autorizatii /certificate / atestate care sa certificeperfectionarea / specializarea silegitimatiile aflate in termen de valabilitate la data limita de depunere aofertelor ? copie cu mentiunea ?conform cu originalul?;
- pentru RTE este suficienta prezentarea atestatului in domeniul solicitat- Declaratie de disponibilitate ? Formular nr. 11Se va prezenta Formularul nr. 7 disponibil in "modele de formulare.doc", impreuna cu anexa la acesta si cu orice documente relevante din care sa rezulte dotarea tehnica necesara indeplinirii contractului.In cazul asocierilor, Formularul nr. 7 trebuie completat de catre liderulasocierii si va cuprinde echipamentele de la toti partenerii asocierii.Se va completa Formularul nr. 9 - Declaratie privind lista asociatilor si a subcontractantilor si partea / partile din contract care sunt indeplinite de acestiaIn cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara subcontractarea, operatorul economic va face precizarea "nu este cazul" in cadrulformularului mentionat mai sus.Se va completa : - Formularul nr. 18 - Acord de asociereSe va completa si prezenta un angajament de sustinere ferm prin care tertul sustinator confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele invocate.(daca e cazul).Acesta va fi insotit de documentele doveditoare conform OUG nr.34/2006.Se va prezenta certificatul ISO 9001 sau certificate echivalente, aflat/aflate in termen de valabilitate la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor..Se va prezenta certificatul ISO 14001 sau certificate echivalente, aflat/aflate in termen de valabilitate la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
Nr. 14.220/29.07.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.10.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.10.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.10.2013 11:00
Locul: Consiliul Judetean Cluj, Cluj Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 106
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
1) Inainte de incheierea contractului, ofertantul castigator va prezenta contractele incheiate cu subcontractantii, cu specificarea partilor subcontractate, in cazul in care parti din prezentul contract de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti.2) Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial, in conformitate cu prevederile HG nr. 925/2006, o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal sau dupa caz, de catre alta persoana autorizata sa-l reprezinte, prin care sa confirme ca indeplineste criteriile de calificare, astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire ? Formular nr. 25 si anexa.3) Daca se constata ca doua sau mai multe oferte se claseaza pe primul loc cu preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea pretului in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Daca egalitatea persista se va repeta acelasi procedeu pana cand un singur ofertant se va situa pe primul loc, conform criteriului de atribuire mentionat la cap. IV.2.1) Criterii de atribuire.4) Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea ?sau echivalent?.5) Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa iba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).6) In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.7) Ofertantul elaboreaza oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si indica in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala.8)Durata contractului este de 44 luni, reprezentand 20 de luni durata de executie a lucrarilor si 24 de luni durata de garantie a lucrarilor.9) Fiecare operator economic va cuprinde, ca element constitutiv si distinct al propunerii financiare, valoarea rezultata in urma aplicarii procentului de diverse si neprevazute (conform celor precizate la sectiunile II.1.5 si II.2.1) la valoarea propunerii financiare constituite/depuse (fara diverse si neprevazute).10) Clauze de variatie conform NotificariiANRMAP 107/02.07.2013 mentionate in modelul contract atasat
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN CLUJ ? SERVICIUL JURIDIC, CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Adresa postala: Calea Dorobantilor nr. 106, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400609, Romania, Tel. +40 372640027, Email: [email protected], Fax: +40 372640027, Adresa internet (URL): www.cjcluj.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.08.2013 11:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer