Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - LUCRARI DE EXECUTIE PERIMETRU DE AMELIORARE DANETI I


Anunt de participare numarul 44867/28.02.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSPECTORATUL TERITORIAL DE REGIM SILVIC SI DE VANATOARE RAMNICU VALCEA
Adresa postala: RAMNICU VALCEA, STR. LIVIU REBREANU, NR.17, COD POSTAL 240276, JUD. VALCEA, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240276, Romania, Punct(e) de contact: CATALIN ION BUDEANU, Tel.0250/820218, Email: [email protected], Fax: 0250/820219
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
LUCRARI DE EXECUTIE PERIMETRU DE AMELIORARE DANETI I
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Terenuri degradate din com. Daneti, jud. Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de pregatire a terenului si a solului, plantare cu specii forestiere si intretinere culturi pana la starea de masiv.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45111291-4 - Lucrari de amenajare a terenului (Rev.1)
77230000-1-Servicii pentru silvicultura conexe (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Reconstructie ecologica pe terenuri degradate cu suprafata totala de 586, 75 ha.
Valoarea estimata fara TVA: 11, 200, 513RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
60 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare este de 224010 lei valabila 90 zile si garantia de buna executie de 10% din valoarea contractului fara TVA, prin retineri succesive din facturile partiale.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere in conditiile legii.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea; declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006; certificate care sa ateste indeplinirea obligatiilor(certificat de atestare fiscala si certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale; certificat constatator emis de oficiul registrului comertului; certificat de inmatriculare; certificat valabil de atestare in domeniul executiei lucrarilor de imbunatatiri funciare eliberat de M.A.D.R. Bucuresti; statutul societatii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant contabil la data de 31.12.2006 si la 30.06.2007; informatii privind cifra de afaceri.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista lucrari efectuate in ultimii 5 ani insotita de certificari de buna executie, din care sa rezulte ca ofertantul a mai executat lucrari similare in perimetre de ameliorare a caror valoare sa fie de minim 3998583 lei; declaratie privind echipamentele tehnice, utilaje, instalatii; informatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurare a calitatii; informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru efectuarea lucrarilor; declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani; certificarea asigurarii calitatii lucrarilor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.03.2008 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 100 RON
Conditii si modalitate de plata: Plata se va face in numerar la casieria autoritatii contractante.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
31.03.2008 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 01.04.2008 12:00
Locul: Sediu I.T.R.S.V. RM. VALCEA
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane delegate ale ofertantilor pe baza de imputernicire scrisa.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
C.N.S.C.
Adresa postala: str. Stavropoleus, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
I.T.R.S.V. RM. VALCEA - Compartiment juridic
Adresa postala: str. Liviu Rebreanu, nr. 17, Localitatea: Rm. Valcea, Cod postal: 240276, Romania, Tel.0250/820218, Fax: 0250/820219
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.02.2008 14:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer