Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - LUCRARI DE EXECUTIE SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE APE UZATE MENAJERE IN COMUNA TATARASTII DE JOS , JUDETUL TELEORMAN


Anunt de participare numarul 78653/28.05.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA TATARASTII DE JOS
Adresa postala: COMUNA TARASTII DE JOS , SAT TATARASTII DE JOS , JUDETUL TELEORMAN, Localitatea: Tatarastii de Jos, Cod postal: 147390, Romania, Punct(e) de contact: ROMEO CATALIN OGRAZEANU, Tel.0247/337703, Email: [email protected], Fax: 0247/337875, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
LUCRARI DE EXECUTIE SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE APE UZATE MENAJERE IN COMUNA TATARASTII DE JOS , JUDETUL TELEORMAN
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: COMUNA TATARASTII DE JOS, JUDETUL TELEORMAN
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
EXECUTIA DE LUCRARI : SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE APE UZATE MENAJERE IN COMUNA TATARASTII DE JOS , JUDETUL TELEORMAN
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231300-8 - Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CONTRACTUL DE ACHIZITIE PRESUPUNE EXECUTAREA UNUI SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA TATARASTII DE JOS , JUDETUL TELEORMAN SI A UNUI SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE APE UZATE MENAJERE IN COMUNA TATARASTII DE JOS , JUDETUL TELEORMAN
Valoarea estimata fara TVA: 7, 820, 911RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
GARANTIA DE PARTICIPARE - 156.400 LEIGARANTIA DE BUNA EXECUTIE IN CUNATUM DE 10% DIN VALOAREA CONTRACTULUI
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FONDURI PUBLICE NERAMBURSABILE ACCESATE IN CADRUL MASURII 322 SI FONDURI DIN BUGETUL LOCAL
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
MAI MULTI OPERATORI ECONOMICI AU DREPTUL DE A SE ASOCIA CU SCOPUL DE A DEPUNE OFERTA COMUNA
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, 2006 cu modificarile si completarile ulterioareOperatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare .
ofertantul sa fie legal inregistrat
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri anuala medie pe ultimii 3 ani (2006, 2007 si 2008) sa fie de minim 23.460.000 lei (pentru persoanele juridice romane) sau 6.396.204, 8 Euro (pentru persoanele juridice straine)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principaleleor lucrari executate in ultimii 5 ani (formularul nr.12 F) insotita de certificari de buna executie in care sa existe cel putin un contract executie lucrari alimentare cu apa si cel putin un contract executie lucrari de canalizare caredin punct de vedere valoric sa fie de celputin 2.500.000 lei( din cumularea a cel mult doua contracte unul alimentare cu apa si unul de canalizare).
Se solicita ISO 9001Se solicita ISO 14001
se solicita OHSAS 18001
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.06.2009 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.06.2009 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.06.2009 10:00
Locul: PRIMARIA COMUNEI TATARASTII DE JOS , COMUNA TATARASTII DE JOS , JUDETUL TELEORMAN
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
1)membrii comisiei de evaluare;2) reprezentantii autorizati ai ofertantilor;3) observatori din partea CRPDRP;4) alte persoane autorizate de Autoritatea contractanta
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Denumire: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.40-21-3104641, Email: [email protected], Fax: 40-21-3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile conform art.256(2) din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.05.2009 08:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer