Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de executie sistem monitorizare video pentru proiectul ?Sistem de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii din Municipiul Timisoara?, cod SMIS nr. 40138


Anunt de participare numarul 148745/06.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Timisoara
Adresa postala: Bv. C.D.Loga nr.1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300030, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 256408478, In atentia: Lavinia Alexandrescu, Email: [email protected], Fax: +40 256408477, Adresa internet (URL): www.primariatm.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Municipiul Timisoara
Adresa postala: B-dul C.D-Loga nr.1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300030, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Relationare Directa cu Cetatenii - camera 12, parter, In atentia: ghiseul 10 sau 11
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de executie sistem monitorizare video pentru proiectul ?Sistem de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii din Municipiul Timisoara?, cod SMIS nr. 40138
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Pe raza Municipiului Timisoara
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor executa lucrari in conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire. Valoarea totala estimata a contractului este de 2.922.686 lei fara TVA. Din care: 1.651.320 lei fara TVA reprezinta valoarea estimata pentru executia lucrarilor de bransament necesare functionarii echipamentelor si utilajelor ; iar 82.566 lei fara TVA reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute (conform HG 28/2008), respectiv 5 % din valoarea estimata a lucrarilor (cap.4.1?Constructii si instalatii si cap. 4.2- Montaj utilaje tehnologice, din centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv F1)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45311000-0 - Lucrari de cablare si conexiuni electrice (Rev.2)
35120000-1-Sisteme si dispozitive de supraveghere si de securitate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se vor executa lucrari in conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire. Valoarea totala estimata a contractului este de 2.922.686 lei fara TVA. Din care: 1.651.320 lei fara TVA reprezinta valoarea estimata pentru executia lucrarilor de bransament necesare functionarii echipamentelor si utilajelor ; iar 82.566 lei fara TVA reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute (conform HG 28/2008), respectiv 5 % din valoarea estimata a lucrarilor (cap.4.1?Constructii si instalatii si cap. 4.2- Montaj utilaje tehnologice, din centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv F1)
Valoarea estimata fara TVA: 2, 922, 686RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
7 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum 50.000 lei, perioada de valabilitate - 120 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor stabilit in anuntul de participare.Forma de constituire a garantiei de participare: - virament bancar in contul RO12TREZ6215006XXX000334 deschis la Trezoreria Municipiului Timisoara, Beneficiar: Municipiul Timisoara, cod fiscal RO14756536-se prezinta O.P.confirmat de banca emitenta-copia documentului, sau - instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada de valabilitate prevazuta mai sus. Garantia trebuie sa fie irevocabila, conform art 86 din HG 925/2006.Garantia de participare poate fi depusa si in euro sau in alte monede, caz in care se va utiliza cursul stabilit de BNR din data de 10.12.2013.In cazul in care ofertantul este IMM, acesta poate beneficia de prevederile Legii nr. 346/2004 referitoare la reducerea cu 50% a valorii garantiei de participare, situatie in care acesta va depune toate actele legale care sa ateste calitatea de IMM. In situatia asocierii unui IMM cu o societate comerciala care nu face parte din categoria IMM-urilor, asocierea respectiva nu are caracterul unui IMM si nu se pot aplica prevederile art 16, alin.(2), din Legea 346/2004. 5% din valoarea contractului, fara T.V.A.(2, 5 % in cazul IMM). Modul de constituire a garantiei de buna executie: conform art.90 alin.1 si 3 din HG 925/2006, cu ultimele completari si modificari.In cazul in care ofertantul este IMM, acesta poate beneficia de prevederile Legii nr. 346/2004 referitoare la reducerea cu 50% a valorii garantiei de buna executie, daca sunt depunse toate actele ref. la calitatea de IMM a ofertantului/asociatilor, in cadrul unei oferte comune
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local, bugetul de stat si Fondul European pentru Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2007-2013
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44, alin.1, din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG 34/2006 completata in conformitate cu Formularul 12A.Documentul va fi prezentat si de tertul sustinator, daca este cazul;2.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 completata in conformitate cu Formularul 12B.Documentul va fi prezentat si de tertul sustinator, daca este cazul, numai pentru situatiile prevazute la art 181, litera a), c^1) si d)din OUG 34/2006;3.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordin 314/12.10.2010, completat in conformitate cu Formular 20;4.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69ยน din OUG 34/2006 completata in conformitate cu Formularul 12D.Documentul va fi prezentat atat de subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca este cazul.Persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele: Primar?Nicolae Robu, Director Economic-Smaranda Haracicu; Director Directia Dezvoltare- Aurelia Junie, Sef Serviciul P.F.L.R.N.- Gabriela Bica.
Consilieri locali: Birsasteanu Florica; Grigoroiu Grigore; Dorel Boglut; George?Flavius Boncea; Stoian Florian; Ovidiu Ciuhandu; Radu Dragos Dimeca; Geana Nistor Pavel; Bogdan Radu Herzog; Ciprian-Corneliu Jichici; Romanita ?Adina ?Delia Jumanca; Simion Mosiu; Ramona-Isabela Olteanu; Adrian Romita Orza; Andrei?Romulus Petrisor; Folica Petrica; Vasile Ruset; Constantin?Stefan Sandu; Maria Saracan; Alfred?Robert Simonis; Traian-Constantin Stoia; Lucian Taropa; Adelina-Larissa Tirziu; Radu-Daniel Toanca; Vasile-Teodor Vesa; Elena Wolf.Persoanele cu functie de decizie din cadrul AC, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Dan Diaconu, Delia Zupcau, Roxana Popa Radovan, Stanici Ionel, Steliana Stanciu, Lavinia Alexandrescu, Adina Balogh, Chis Culita, Vesna Struta Ciolacovici, Sorin Truta, Voicu Mudura, Ramona Radu, Corina Radu, Teodora Olimpia Gentimir, Ionel Baruta.5.Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata catre bugetul de stat si catre bugetul local: a)Certificat privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local din care sa reiasa lipsa obligatiilor de plata scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor?in original/copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul ?-semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului;b)Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata catre bugetele componente ale bugetului general consolidat al statului, din care sa reiasa lipsa obligatiilor de plata scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor ? in original/copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul? - semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului;Nota: - cerinta se considera indeplinita daca operatorul prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu.In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute la punctele a) si b), ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere sau o declaratie autentificata data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici, Situatia personala - se va demonstra prin prezentarea documentelor solicitate de catre fiecare operator economic semnatar al acordului de asociere, mai putin Formularul 20 - Certificatul de participare cu oferta independenta, care va fi completat doar de catre liderul asocierii, ca reprezentant legal al acesteia.Toate documentele emise in alta limba vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana. 1.Persoane juridice/fizice romanea). Pentru persoane juridice se va prezenta: Certificatul constatator emis de ONRC, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic;Lucrarile care fac obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in domeniile de activitate din certificatul constatator emis de ONRC ? document in original/copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul? - semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului; Datele/informatiile cuprinse in acest document sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.In cazul in care Certificatul constatator emis de ONRC este prezentat in copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, acesta poate fi solicitat ofertantului clasat pe primul loc, in original/copie legalizata pentru conformitate.b). Pentru persoane fizice (daca este cazul) se va prezenta: Autorizatie de functionare, sau orice alt document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului. Datele/informatiile precizate in aceste documente sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.2. Persoane juridice/fizice straine (daca este cazul)Se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica, sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional la organisme legal constituite, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este resident, traducere autorizata in limba romana. Lucrarile care fac obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in domeniile de activitate cuprinse in documentele edificatoare prezentate, ale caror date trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.3. Persoane juridice/fizice romane sau straine: Operatorii economici au obligatia de a prezenta atestatul ANREE (ANRE) (cf.Ordin 23/2013) ? atestat pentru executare de linii electrice, aeriene sau subterane, pentru executie bransamente electrice; ? document in copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, valabil la data limita de depunere a ofertelor.4. Persoane juridice/fizice romane sau straine: Operatorii economici au obligatia de a face dovada detinerii licentei de functionare, cf. legii 333/2003 ?privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, pentru efectuarea de activitatii de proiectare, instalare, modificare sau intretinere a componentelor sau sistemelor de alarmare impotriva efractiei; ? document in copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, valabil la data limita de depunere a ofertelor.In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici-Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare), punctele 1, 2, 3 si 4 (dupa caz) - se vor demonstra prin prezentarea documentelor solicitate de catre fiecare operator economic semnatar al acordului de asociere, pentru partea de contract pe care o realizeaza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta minima: Prezentarea de informatii generale privind media cifrei de afaceri globale pe ultimii trei ani financiari (2010, 2011, 2012), care sa fie de minim 5.000.000 lei fara TVA. IMM-urile beneficiaza de reducerea cu 50% a cifrei de afaceri. Pentru demonstrarea cifrei de afaceri globala pentru ultimii 3 ani financiari, ofertantul va completa formularul de informatii generale (Formular B1), luand in considerare cifra de afaceri anuala pentru fiecare din cei trei ani si aplicand media la suma acestora. In cazul in care oferta este depusa de un grup de asociati care se incadreaza in categoria IMM, fiecare asociat are obligatia de a depune declaratia de incadrare in categoria IMM, pentru a beneficia de reducerea cu 50% a cifrei de afaceri.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare si prezentare in original: Formular B1; Declaratia privind incadrarea in categoria intrprinderilor mici si mijlocii, conform modelului prevazut de lege, dupa caz. Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Cerinta poate fi indeplinita in intregime de catre un singur tert sustinator conform art.186 din OUG 34/2006, caz in care se va completa si Formular 34 + anexele aferente acestuia; Echivalenta in euro/alte monede decat euro, se va calcula la cursul valutar mediu anual comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei (http: //www.bnr.ro).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Resurse umane 1.a) Se vor prezenta informatii referitoare la personalul tehnic de specialitate utilizat pentru executia sistemului, (conform Formular Lista personal).Documentele prezentate pentru persoanele nominalizate mai jos, trebuie sa fie valabile la data limita a depunerii ofertelor.
1.b) Project manager, pentru care se vor anexa: - copie diploma absolvent studii superioare; - certificare autorizata in management de proiect/echivalent, se prezinta copia documentului/certificatului; - declaratie de disponibilitate; - CV din care sa rezulte experienta in realizarea unui contract similar prezentei proceduri, indiferent de functia detinuta in cadrul respectivului proiect/contract, document semnat in original/copie legalizata/copie lizibila semnata si de ofertant cu mentiunea ?conform cu originalul?.
1.c) Specialist sisteme supraveghere video, pentru care se vor anexa: - copie diploma absolvent studii superioare; - cunostinte in operatiuni de instalare, configurare si service pentru sistemul de supraveghere video, dovedite prin studii, certificari sau participare la studii de specialitate, se va prezenta copia documentului/certificatului; - declaratie de disponibilitate; - CV din care sa rezulte experienta in realizarea unui contract similar prezentei proceduri, document semnat in original/copie legalizata/copie lizibila semnata si de ofertant cu mentiunea ?conform cu originalul?.
1.d) Specialist instalatii electrice, pentru care se vor anexa: - atestat ANRE conform Legii 123 din 10 iulie 2012; - declaratie de disponibilitate
1.e) Responsabil SSM, in conformitate cu L 319/2006. Se vor anexa: - dovezi care sa ateste calificarea in domeniul SSM -copii lizibile, semnate de ofertant cu mentiunea?conform cu originalul?; - declaratie de disponibilitate.
1.f) Responsabil tehnic cu executia - atestat cf. L10/1995, pt.lucrari de constructii civile. Se vor anexa: - certificate de atestare insotite de legitimatii valabile la data limita de depunere a ofertei-copii lizibile, semnate si de ofertant cu mentiunea?conform cu originalul?; - declaratie de disponibilitate.
1. g) Responsabil cu controlul calitatii, conform art. 23 lit. c) din L 10/1995 privind calitatea in constructii. Se vor anexa: - dovezi care sa ateste calitatea de responsabil tehnic cu calitatea, sau decizie de numire (pt. responsabilul cu controlul calitatii); - declaratie de disponibilitate.
1.h) Pentru oferta comuna-depusa de mai multi operatori economici, cerinta privind Resursele umane se considera indeplinita prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (cumulat pentru toti operatorii economici semnatari ai acordului de asociere). Cerinta privind Resursele umane, poate fi indeplinita si de subcontractat (pentru partea sa de implicare) si/sau de un tert sustinator cf.art.190 - OUG 34/2006.
2) Experienta similara - Se va prezenta o declaratie privind lista princip.lucrari similare efectuate in ultimii 5 ani, Formular 12E + Anexa la Formular 12E. Pt.una sau mai multe lucrari din lista, a caror valoare insumata este de minim 1.000.000 lei fara TVA, se vor anexa certificari de buna executie (PV de receptie/recomandari/ certificate constatatoare, etc), continand beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt AC sau clienti privati, valori, perioade, locul executiei lucr.si precizeaza daca au fost efectuate cf.normelor profesionale din domeniu, in perioada raportata la data limita de depunere a ofertelor.
3) Dotari tehnice. Se vor prezenta: Declaratia + Lista cu utilaje de caredispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului. -Formular 12H, insotit de lista anexa.
4) Informatii privind subcontractantii/ asociatii (daca este cazul): a)Declaratia si lista cuprinzand subcontractatii, conform Formular 12G, precum si acordurile de subcontractare Formular 15; Ofertantii sunt obligati sa precizeze: partea/partile din contract pe care urmeaza sa o/le subcontracteze; In cazul in care, parti din contractul de achizitie, urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti ofertantul castigator are obligatia de a prezenta, la incheierea contractului de achizitie publica, contractele incheiate intre acesta si subcontr.nominalizati in oferta.Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica; b)Acordul de asociere (in cazul ofertei depuse in comun), incheiat in vederea participarii la procedura de incheiere a contractului - Formular 14. Asociatul va completa si Formularul 12C in calitatea sa de participant la procedura.
Ofertantul va prezenta documente/certificate emise de organisme independente, prin care se atesta respectarea de catre ofertant a standardelor de asigurare a calitatii, cf. ISO 9001/echivalent si a standardelor de protectia mediului cf.ISO 14001/echivalent, pt. lucrarile similare celor care fac parte din prezentul contract, valabile la data limita de depunere a ofertelor. Se vor prezenta certificatele ISO 9001/echivalent si ISO14001/echivalent, in original/copii legalizate, sau copii lizibile certificate ?conform cu originalul?-semnate si stampilate de reprezentantul legal al ofertantului. In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici, fiecare membru semnatar al acordului va prezenta certificatele mentionate, pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.a) Se vor prezenta informatii referitoare la personalul tehnic de specialitate utilizat pentru indeplinirea contractului, (conform Formular Lista personal).Documentele prezentate pentru persoanele nominalizate mai jos, trebuie sa fie valabile la data limita a depunerii ofertelor.1.b) Se va nominaliza: Project manager, pentru care se vor anexa: - copie diploma absolvent studii superioare; - certificare autorizata in management de proiect/echivalent, se prezinta copia documentului/certificatului; -declaratie de disponibilitate;
- CV din care sa rezulte experienta in realizarea unui contract similar prezentei proceduri, indiferent de functia detinuta in cadrul respectivului proiect/contract, document semnat in original/copie legalizata/copie lizibila semnata si de ofertant cu mentiunea ?conform cu originalul?.1.c) Se va nominaliza: Specialist sisteme supraveghere video , pentru care se vor anexa: - copie diploma absolvent studii superioare; - cunostinte in operatiuni de instalare, configurare si service pentru sistemul de supraveghere video, dovedite prin studii, certificari sau participare la studii de specialitate, se va prezenta copia documentului/certificatului; -declaratie de disponibilitate; - CV din care sa rezulte experienta in realizarea unui contract similar prezentei proceduri, document semnat in original/copie legalizata/copie lizibila semnata si de ofertant cu mentiunea ?conform cu originalul?.1.d) Se va nominaliza: Specialist instalatii electrice, pentru care se vor anexa: - atestat ANRE conform Legii 123 din 10 iulie 2012; - declaratie de disponibilitate1.e) Se va nominaliza responsabilul SSM, pentru care se vor anexa: - dovezi care sa ateste calificarea in domeniul SSM -copii lizibile, semnate de ofertant cu mentiunea?conform cu originalul?; - declaratie de disponibilitate.1.f) Se va nominaliza : Responsabil tehnici cu executia, pentru care se vor anexa: -certificate de atestare insotite de legitimatii valabile la data limita de depunere a ofertei-copii lizibile, semnate si de ofertant cu mentiunea ?conform cu originalul?; - declaratie de disponibilitate.1.g) Se va nominaliza: Responsabil cu controlul calitatii pentru care se vor anexa: - dovezi care sa ateste calitatea de responsabil tehnic cu calitatea, sau decizie de numire(pt. responsabilul cu controlul calitatii); - declaratie de disponibilitate.1.h) Pentru oferta comuna-depusa de mai multi operatori economici, cerinta privind Resursele umane se considera indeplinita prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (cumulat pentru toti operatorii economici semnatari ai acordului de asociere). Cerinta privind Resursele umane, poate fi indeplinita si de subcontractat (pentru partea sa de implicare) si/sau de un tert sustinator cf.art.190 - OUG 34/2006.Daca este cazul, se va completa si formular 34 + anexele aferente acestuia, pentru tertul sustinator, conform art 190 din OUG 34/2006.2) Se va prezenta declaratia privind lista princip. lucrari similare efectuate in ultimii 5 ani -Formular 12E + Anexa la Formular 12E. Pt.una sau mai multe lucrari din lista, a caror valoare insumata este de minim 1.000.000 lei fara TVA, se vor anexa certificari de buna executie (PV de receptie/recomandari/ certificate constatatoare, etc.), pana la concurenta valorii impuse. Pentru indeplinirea cerintei valorice impuse, echivalenta in euro/alte monede se va calcula la cursul valutar mediu anual comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei http: //www.bnr.ro. In cazul unei of. comune depusa de mai multi op.ec.cerinta se considera indeplinita prin luarea in considerare a resurs.tuturor membrilor grup.(cumulat pt.toti operatorii economici semnatari ai acordului de asociere) Se poate opta pentru indeplinirea integrala a cerintei de catre un tert sustin., cf.art.190 din OUG 34/2006.3) Dotari tehnice.Se vor prezenta: Declaratia + Lista cu utilaje de caredispune operatorul economic pentru indeplinirea coresp.a contractului. -Formular 12H, insotit de lista anexa. In cazul unei oferte comune depusa de mai multi op.ec.cerinta se considera indeplinita prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grup (cumulat pentru toti op.ec.semnatari ai acordului de asociere). Cerinta poate fi indeplinita si de subcontractant pentru partea sa de implicare in contract si/sau tertul sustinator cf.art.190 din OUG 34/2006.4)Se vor prezenta: a)Declaratia si lista cuprinzand subcontractatii(daca este cazul), conform Formular 12G, precum si acordurile de subcontractare Formular 15; Ofertantii sunt obligati sa precizeze: partea/partile din contract pe care urmeaza sa o/le subcontracteze; In cazul in care, parti din contractul de achizitie, urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti ofertantul castigator are obligatia de a prezenta, la incheierea contractului de achizitie publica, contractele incheiate intre acesta si subcontr.nominalizati in oferta.Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica; b)Acordul de asociere (in cazul ofertei depuse in comun), incheiat in vederea participarii la procedura de incheiere a contractului - Formular 14. Asociatul va completa si Formularul 12C in calitatea sa de participant la procedura.Se vor prezenta certificatele ISO 9001/echivalent si ISO14001/echivalent, in original/copii legalizate, sau copii lizibile certificate ?conform cu originalul?-semnate si stampilate de reprezentantul legal al ofertantului, valabile la data limita de depunere a ofertelor. In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici, fiecare membru semnatar al acordului va prezenta certificatele mentionate, pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Au dreptul sa participe la faza finala de LE doar ofertantii inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P.) (HG 1660/2006) si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceasta faza simultan, pe cale electronica, prin intermediul SEAP, cf.art. 165 alin.(2) din OUG 34/2006.In cadrul licitatiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se refera doar la pretul total al ofertei. Sistemul informatic va pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de reofertare informatii referitoare la: cea mai buna oferta. In cadrul licitatiei electronice ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ultima oferta depusa. Numarul de runde: 1; Durata runda: o zi. Pretul total al ofertei, supus reofertarii, va cuprinde atat valoarea ofertata pentru indeplinirea contractului, cat si contravaloarea procentului de 5 % aplicat la valoarea ofertata la cap.4.1 si 4.2 din centralizatorul F1.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.01.2014 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.02.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.02.2014 11:00
Locul: Municipiul Timisoara, Bv. C.D.Loga nr.1, sala de licitatii-parter
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional - POR
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
1.Pentru vizualizare documente atasate, operatorii economici trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic(program disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica). 2. In cazul in care doi sau mai multi operatori economici au aceeasi propunere financiara, situate pe pozitia cu cel mai mic pret ofertat in licitatia electronica, pentru departajare, se va solicita acestora o noua propunere financiara, in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.In cadrul contractului care se va incheia, din contravaloarea procentului de 5% pentru lucrari diverse si neprevazute, vor fi decontate doar lucrarile care pot interveni pe parcursul derularii contractului (cf. HG 28/2008), in baza preturilor unitare ofertate, daca este cazul.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art 256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Municipiul Timisoara -Serviciul Achizitii Publice ? cam.223
Adresa postala: Bv.C.D.Loga nr.1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300030, Romania, Tel. +40 256408478, Email: [email protected], Fax: +40 256408477
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.01.2014 08:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer