Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de extindere si modernizare suprafete aeroportuare la Aeroportul Oradea


Anunt de participare (utilitati) numarul 148941/21.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
R.A. AEROPORTUL ORADEA
Adresa postala: STRADA CALEA ARADULUI, NR. 80, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410223, Romania, Punct(e) de contact: Cosmin MATESAN, Tel. +40 259416082, Email: [email protected], Fax: +40 259455641, Adresa internet (URL): www.aeroportoradea.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SIEG - Serviciu de interes economic general
Activitate (activitati)
- Activit??i aeroportuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Lucrari de extindere si modernizare suprafete aeroportuare la Aeroportul Oradea
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Calea Aradului nr. 80, 410223, Oradea, judetul Bihor, Romania
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de executie pentru ?Extindere si modernizare suprafete aeroportuare la Aeroportul Oradea?, conform Caietelor de Sarcini, pentru realizarea suprafetelor de miscare aeoportuare aferente unei piste noi cu lungimea de 2.100 metri si o latime portanta de 45 metri, pentru asigurarea unei capacitati portante exprimate printr-un numar PCN 55.
Nota: Valoarea estimata a contractului (inclusiv cu cheltuielile diverse si neprevazute): 101.232.054, 00 lei
Valoarea estimata a contractului (fara diverse si neprevazute): 92.029.140, 00 lei
Procentul aferent cheltuielilor diverse si neprevazute: 10 % din valoarea estimata a contractului. Valoarea sumei aferente cheltuielilor diverse si neprevazute rezultata din raportarea procentului de mai sus la valoarea estimata a contractului: 9.202.914, 00 lei
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45235200-5 - Lucrari de constructii de piste de decolare si de aterizare (Rev.2)
34928520-9-Stalpi de iluminat (Rev.2)
45232221-7-Statie electrica de transformare (Rev.2)
45235320-2-Lucrari de constructii de zone de stationare a aeronavelor (Rev.2)
45316213-1-Instalare de balizaje (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari de executie pentru ?Extindere si modernizare suprafete aeroportuare la Aeroportul Oradea?, conform Caietului de Sarcini, pentru realizarea urmatoarele obiective: ? extinderea pistei de decolare aterizare cu 300 m (150 m pe directia Nord ? cap 19 si 150 m pe directia Sud ? cap 01);? realizarea a doua cai de rulare (ALFA si BRAVO).? realizarea unei platforme de imbarcare debarcare, care, prin dimensiunile sale sa poata asigura stationarea unui numar de aeronave, dupa cum urmeaza: - 2 aeronave de tip B737-900 sau similare - avioane ce se incadreaza cu toate dimensiunile in litera de cod ?C?;
- 2 aeronave de tip ATR 42 sau similare cu acesta (SAAB 340) ? cu anvergura aripilor de maxim 26 m;
- 2 aeronave de tip ART 72 sau similare cu acestea (SAAB 2000) ? cu anvergura aripilor de maxim 28.50 m.? realizarea unor sisteme de balizaj luminos pentru cat. II de operare, corespunzator normelor ICAO si RACR, pentru pista de decolare-aterizare, pentru caile de rulare si pentru platforma de imbarcare debarcare.? realizarea sistemului de alimentare cu energie electrica de baza si de rezerva pentru sistemele de balizaj luminos, corespunzator normelor ICAO si RACR.? realizarea sistemului de telecomanda pentru sistemele de balizaj luminos, corespunzator normelor ICAO si RACR.? realizarea unui sistem de iluminat pentru platforma de imbarcare debarcare, cu piloni de iluminat echipati cu proiectoare.? realizarea uzinei electrice care va cuprinde echipamentele pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica de baza si de rezerva pentru sistemele de balizaj luminos, precum si echipamentele pentru telecomanda sistemelor de balizaj luminos
Valoarea estimata fara TVA: 101, 232, 054RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Se constituie in suma fixa: 1.800.000 lei. Pentru calculul echivalentei, care va fi avut in vedere la conversia valorii eferente garantiei de participare constituita intr-o alta moneda, se va aplica cursul leu/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei raportat la data publicarii anuntului de participare in S.E.A.P.. Perioada de valabilitate a garantiei de participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertelor. Garantia de participare se constituie conform prevederilor art. 86 alin. 1 din H.G. 925/2006. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Autoritatea contractanta are dreptul de a inregistra garantia pentru participare in bugetul propriu, ofertantul pierzand suma constituita (sau o parte a acesteia, dupa caz), atunci cand acesta din urma se afla in oricare din urmatoarele situatii: - isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;
- oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului;
- oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei;
- in situatia prevazuta de art. 278ยน din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv in situatia in care ofertantul depune contestatie la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, iar contestatia depusa este respinsa.Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Pentru I.M.M.- uri se accepta reducerea garantiilor de participare conform legislatiei in vigoare cu conditia ca ofertantul sa faca dovada ca este I.M.M..In cazul in care ofertele nu sunt insotite de garantia de participare, in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitate in documentatia de atribuire, acestea vor fi respinse. Se constituie in cuantum de 10 % din valoarea contractului de lucrari fara T.V.A. si se va constitui prin: - retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale conform prevederilor H.G. nr. 1045/2011 privind modificarea art. 90 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 925/2006;
- instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, recomandabil sau de preferat sa fie emis de catre o banca sau societate din Romania, care va fi depus in termen de 5 zile lucratoare de la data incheierii contractului.Ofertantii din categoria intreprinderilor mici si mijlocii beneficiaza de diminuarea cu 50 % a garantiei de buna executie stabilite in fisa de date a achizitiei, conform art. 16 alin.(2) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Contributie nerambursabila de la Comisia Europeana si Bugetul de stat prin Programul Operational Sectorial ? Transport, Cofinantare din venituri proprii si de la Consiliul Judetean Bihor
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1: Declaratie privind situatia personala a operatorului economic (neincadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006)Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta Formularul nr. 1A
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica
Declaratia va trebui prezentata, in cazul unei asocieri, de fiecare membru al asocierii, dupa caz.
Declaratia va trebui prezentata si de catre tertul sustinator, dupa caz.Cerinta nr. 2: Formularul nr. 1B - Declaratie privind situatia personala a operatorului economic (neincadrarea in situatia prevazuta la art. 181 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006)Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta Formularul nr. 1B
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 181 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publicaDeclaratia va trebui prezentata, in cazul unei asocieri, de fiecare membru al asocierii, dupa caz.
De asemenea, Formularul nr. 1B - Declaratie privind situatia personala a operatorului economic (neincadrarea in situatia prevazuta la art. 181 lit. a, c indice 1 si d din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006) va trebui prezentata si de catre tertul sustinator, dupa caz.Cerinta nr. 3: Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69*1 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioareModalitatea de indeplinire: Se va prezenta Formularul ECI*
Formularul va trebui prezentat atat de ofertant, subcontractant, asociati, cat si de tertul sustinator, dupa caz.
Incadrarea in situatia prevazuta la art. art. 69*1 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica*Persoane cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante: 1.Numele si Prenumele:
Gheorghe PASC
Functia pe care o detine in cadrul autoritatii contractante prin raportare la implicarea in procesul de achizitie publica:
Director general al R.A. Aeroportul Oradea si Presedinte Consiliu de Administratie
2.Numele si Prenumele:
Elisabeta BUBUI
Functia pe care o detine in cadrul autoritatii contractante prin raportare la implicarea in procesul de achizitie publica:
Membru in Consiliul de Administratie, reprezentant Consiliul Judetean Bihor
3.Numele si Prenumele:
Carmen Georgeta POLMAN
Functia pe care o detine in cadrul autoritatii contractante prin raportare la implicarea in procesul de achizitie publica:
Membru in Consiliul de Administratie, reprezentant Ministerul Muncii
4.Numele si Prenumele:
Doina DRAGHICI
Functia pe care o detine in cadrul autoritatii contractante prin raportare la implicarea in procesul de achizitie publica:
Membru in Consiliul de Administratie, reprezentant Ministerul Finantelor
5.Numele si Prenumele:
Laurian ANASTASOF
Functia pe care o detine in cadrul autoritatii contractante prin raportare la implicarea in procesul de achizitie publica:
Membru in Consiliul de Administratie, reprezentant Ministerul Apararii Nationale
6.Numele si Prenumele:
Marian GHITEA
Functia pe care o detine in cadrul autoritatii contractante prin raportare la implicarea in procesul de achizitie publica:
Director Operational R.A. Aeroportul Oradea
7.Numele si Prenumele:
Claudia BARAN
Functia pe care o detine in cadrul autoritatii contractante prin raportare la implicarea in procesul de achizitie publica:
Contabil Sef R.A. Aeroportul Oradea
8.Numele si Prenumele:
Cosmin MATESAN
Functia pe care o detine in cadrul autoritatii contractante prin raportare la implicarea in procesul de achizitie publica:
Responsabil Achizitii Publice in cadrul Compartimentului Achizitii Publice si Contracte R.A. Aeroportul OradeaCerinta nr. 4: Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului nr. 314/2010
Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta Formularul nr. 31.Cerinta nr. 5: Declaratie privind calitatea de participant la procedura.Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta Formularul nr. 32. Formularul va fi prezentat atat de tertii sustinatori cat si de subcontractanti, dupa caz.Cerinta nr. 6: Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) privind indeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat consolidat, din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile fiscale de plata catre bugetul de stat, scadente in luna anterioara datei limita depunerii ofertelor
Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta Certificatul de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) conform cerinteiCerinta nr. 7: Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) privind plata taxelor si impozitelor locale, din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile de plata catre bugetul local, scadente in luna anterioara datei limita depunerii ofertelor.
Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta Certificatul de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) conform cerintei
In cazul unei asocieri, documentele solicitate prin cerintele nr. 6 si 7, vor fi prezentate de fiecare membru al asocierii.Pentru persoane juridice/fizice straine: Cerintele 6 si 7 vor putea fi dovedite prin prezentarea de formulare eliberate de autoritatile competente din tara unde ofertantul este rezident si care dovedesc faptul si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele autoritatii contractanteNota: In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art. 11 alin.(4) din HG nr. 925/2006 Persoane juridice/fizice romane:
Cerinta nr. 1: Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelorNota: Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc prezentarea certificatului constatator emis de ORC, in original sau copie legalizata.Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta Certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului conform cerinteiCerinta nr. 2: Certificat de autorizare eliberat de catre Autoritatea Aeronautica Civila Romana pentru prestarea de activitati in domeniul aviatiei civile cod AAC, care sa acopere toate categoriile de lucrari ce fac obiectul prezentei proceduri si care sunt supuse integral autorizarii din partea entitatii care efectueaza activitatile de autorizare si supraveghere a organizatiilor care desfasoara activitati in domeniul aeroportuar sau conex in baza atributiilor care ii revin in conformitate cu prevederile HG nr. 405/1993 si ale Ordinelor ministrului transporturilor, constructiilor si turismului aplicabile, respectiv pentru:
- Constructii la obiective de infrastructura a aviatiei civile - constructii sisteme rutiere, inclusiv piste, cai de rulare, si platforme avioane;
- Constructii la obiective de infrastructura a aviatiei civile - constructii cladiri civile si industriale inclusiv instalatiile si retelele aferente;
- Executie instalatii electrice (retele exterioare si interioare si echipamente de medie si joasa tensiune, instalatii de automatizari), inclusiv sisteme si instalatii de balizaj.
Solicitarea este conform prevederilor art. 63 lit. c) din O.G. nr. 29/1997 privind Codul aerian al Romaniei cu modificarile si completarile ulterioare si a Reglementarii Aeronautice Civile Romanedin 18 decembrie 2006 privind autorizarea agentilor aeronautici civili in domeniul aeroportuar - RACR-AD-AACDA (Ordinul nr. 2459/2006, Monitorul Oficial nr. 1056 din 30 decembrie 2006, art. 2.1.4. ?Pentru desfasurarea activitatilor aeronautice civile mentionate in paragraful 2.1.3, organizatiile de profil trebuie sa fie autorizate de A.A.C.R. conform prevederilor prezentei reglementari?).
Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta Certificatul de autorizare, eliberat de catre Autoritatea Aeronautica Civila Romana pentru prestarea de activitati in domeniul aviatiei civile cod AAC, conform cerintei
*Nota: Avand in vedere faptul ca toate activitatile ce se intentioneaza a fi desfasurate de catre operatorii economici la obiectivele infrastructurii aviatiei civile (indiferent de calitatea acestora in cadrul procedurii de achizitie) este necesar a fi autorizate printr-un certificat de autorizare emis de catre A.A.C.R. conform actelor normative mai sus mentionate, facem urmatoarele precizari:
1. In cazul unei oferte individuale cerinta este considerata indeplinita prin prezentarea certificatului de autorizare de catre operatorul economic in conformitate cu cerintele autoritatii contractante;
2. In cazul unei oferte a unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata indeplinita prin prezentarea certificatului de autorizare de catre fiecare dintre asociati pentru partea de contract pe care o realizeaza in conformitate cu cerintele autoritatii contractante. In acest sens, la nivelul acordului de asociere, va trebui sa se regaseasca care sunt raspunderile si activitatile fiecaruia dintre asociati in cadrul contractului (partea de contract pe care o realizeaza), parte sau categorie de lucrari din contract pentru care asociatul va trebui sa prezinte certificat de autorizare emis de catre A.A.C.R.. Certificatul de autorizare emis va trebui sademonstreze ca operatorul economic asociat este autorizat sa efectueze cel putin activitatile cuprinse in partea de contract pe care o realizeaza (conform specificului partilor de lucrari pe care le realizeaza);
**Nota: In oricare dintre situatiile de mai sus, in cazul in care, fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie publica, ofertantul sau grupul de ofertanti are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contract. Conform Reglementarii Aeronautice Civile Romanedin 18 decembrie 2006 privind autorizarea agentilor aeronautici civili in domeniul aeroportuar - RACR-AD-AACDA (Ordinul nr. 2459/2006), ofertantul sau grupul de ofertanti (in calitate de antreprenor), vor trebui sa aiba in vedere faptul ca, in cazul in care intentioneaza sa subcontracteze o parte a lucrarilor din cadrul contractului, vor putea uza de aceasta posibilitate in conditiile stipulate la Capitolul 6, art. 6.1. litera e) din Reglementare.
***Nota: Tertul nu poate sustine prin prezentarea unei astfel de autorizari operatorul ofertant, autorizarea A.A.C.R. putand fi utilizata numai in nume propriu, nefiind o resursa transferabila.Cerinta nr. 3: Detinerea unui atestat A.N.R.E. de tip B, A1, A2, C2A
Solicitarea este conform prevederilor art. 10 si art. 44 din Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice aprobat prin Ordinul Presedintelui A.N.R.E. nr. 23/2013.
Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta atestarea conform cerintei
*Nota: In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata indeplinita daca fiecare operator economic prezinta autorizatia pentru partea de contract pe care o realizeaza, cu conditia ca acesta sa execute integral partea de contract pentru care este solicitata autorizarea respectivaPersoane juridice/fizice straine: Cerinta nr. 1: Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata, in limba romana.Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta/vor prezenta documentul/documentele conform cerinteiCerinta nr. 2: Certificat de autorizare eliberat de catre Autoritatea Aeronautica Civila Romana pentru prestarea de activitati in domeniul aviatiei civile cod AAC, care sa acopere toate categoriile de lucrari ce fac obiectul prezentei proceduri si care sunt supuse integral autorizarii din partea entitatii care efectueaza activitatile de autorizare si supraveghere a organizatiilor care desfasoara activitati in domeniul aeroportuar sau conex in baza atributiilor care ii revin in conformitate cu prevederile HG nr. 405/1993 si ale Ordinelor ministrului transporturilor, constructiilor si turismului aplicabile, respectiv pentru:
- Constructii la obiective de infrastructura a aviatiei civile - constructii sisteme rutiere, inclusiv piste, cai de rulare, si platforme avioane;
- Constructii la obiective de infrastructura a aviatiei civile - constructii cladiri civile si industriale inclusiv instalatiile si retelele aferente;
- Executie instalatii electrice (retele exterioare si interioare si echipamente de medie si joasa tensiune, instalatii de automatizari), inclusiv sisteme si instalatii de balizaj.
Solicitarea este conform prevederilor art. 63 lit. c) din O.G. nr. 29/1997 privind Codul aerian al Romaniei cu modificarile si completarile ulterioare si a Reglementarii Aeronautice Civile Romanedin 18 decembrie 2006 privind autorizarea agentilor aeronautici civili in domeniul aeroportuar - RACR-AD-AACDA (Ordinul nr. 2459/2006, Monitorul Oficial nr. 1056 din 30 decembrie 2006, art. 2.1.4. ?Pentru desfasurarea activitatilor aeronautice civile mentionate in paragraful 2.1.3, organizatiile de profil trebuie sa fie autorizate de A.A.C.R. conform prevederilor prezentei reglementari?).
Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta Certificatul de autorizare, eliberat de catre Autoritatea Aeronautica Civila Romana pentru prestarea de activitati in domeniul aviatiei civile cod AAC, conform cerintei
Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta Certificatul de autorizare, eliberat de catre Autoritatea Aeronautica Civila Romana pentru prestarea de activitati in domeniul aviatiei civile cod AAC, conform cerintei
*Nota: In cazul unui operator economic strain ce urmeaza a depune o oferta in cadrul prezentei proceduri, cu privire la certificatul de autorizare ca agent aeronautic civil solicitat conform cerintei, acesta trebuie sa fie eliberat tot de catre organismul tehnic de autorizare, respectiv Autoritatea Aeronautica Civila Romana, conform legislatiei nationale precizate.
**Nota: Avand in vedere faptul ca toate activitatile ce se intentioneaza a fi desfasurate de catre operatorii economici la obiectivele infrastructurii aviatiei civile (indiferent de calitatea acestora in cadrul procedurii de achizitie) este necesar a fi autorizate printr-un certificat de autorizare emis de catre A.A.C.R. conform actelor normative mai sus mentionate, facem urmatoarele precizari:
1. In cazul unei oferte individuale cerinta este considerata indeplinita prin prezentarea certificatului de autorizare de catre operatorul economic in conformitate cu cerintele autoritatii contractante;
2. In cazul unei oferte a unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata indeplinita prin prezentarea certificatului de autorizare de catre fiecare dintre asociati pentru partea de contract pe care o realizeaza in conformitate cu cerintele autoritatii contractante. In acest sens, la nivelul acordului de asociere, va trebui sa se regaseasca care sunt raspunderile si activitatile fiecaruia dintre asociati in cadrul contractului (partea de contract pe care o realizeaza), parte sau categorie de lucrari din contract pentru care asociatul va trebui sa prezinte certificat de autorizare emis de catre A.A.C.R.. Certificatul de autorizare emis va trebui sademonstreze ca operatorul economic asociat este autorizat sa efectueze cel putin activitatile cuprinse in partea de contract pe care o realizeaza (conform specificului partilor de lucrari pe care le realizeaza);
***Nota: In oricare dintre situatiile de mai sus, in cazul in care, fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie publica, ofertantul sau grupul de ofertanti are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contract. Conform Reglementarii Aeronautice Civile Romanedin 18 decembrie 2006 privind autorizarea agentilor aeronautici civili in domeniul aeroportuar - RACR-AD-AACDA (Ordinul nr. 2459/2006), ofertantul sau grupul de ofertanti (in calitate de antreprenor), vor trebui sa aiba in vedere faptul ca, in cazul in care intentioneaza sa subcontracteze o parte a lucrarilor din cadrul contractului, vor putea uza de aceasta posibilitate in conditiile stipulate la Capitolul 6, art. 6.1. litera e) din Reglementare.
****Nota: Tertul nu poate sustine prin prezentarea unei astfel de autorizari operatorul ofertant, autorizarea A.A.C.R. putand fi utilizata numai in nume propriu, nefiind o resursa transferabila.Cerinta nr. 3: Detinerea unui atestat A.N.R.E. de tip B, A1, A2, C2A
Solicitarea este conform prevederilor art. 10 si art. 44 din Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice aprobat prin Ordinul Presedintelui A.N.R.E. nr. 23/2013.
Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta atestatul A.N.R.E. de tip B, A1, A2, C2A*Nota: In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata indeplinita daca fiecare operator economic prezinta autorizatia pentru partea de contract pe care o realizeaza, cu conditia ca acesta sa execute integral partea de contract pentru care este solicitata autorizarea respectiva
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1: Informatii generale si declararea mediei cifrei de afaceri globale pentru ultimii 3 ani. Nivel minim solicitat al mediei cifrei de afaceri globale: minim 184.058.280, 00 lei
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta Formularul nr. 2
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa declare media cifrei de afaceri globale pentru ultimii 3 ani. In cazul unei asocieri, indeplinirea cerintei se realizeaza prin cumul.
Pentru calculul echivalentei ce va fi avut in vedere la conversia valorii aferente mediei cifrei de afaceri globale pentru ultimii 3 ani in moneda euro se va aplica cursul mediu anual leu/euro valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei. Pentru alte valute, se transforma mai intai in euro utilizand cursurile medii pentru anii respectivi, publicate pe site-ul: http: //ec.europa.eu/budget/infoeuro
Cerinta nr. 2 Bilanturi contabile/extrase bilanturi (in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul) avizate de organele de drept, pentru perioada 2010, 2011 si 2012
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta Situatii financiare anuale -Bilanturi contabile sau extrase de bilant pentru perioada solicitata. In masura in care publicarea bilanturilor contabile/extrasurilor de bilant nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic.
Cerinta nr. 3 Angajament Tert sustinator financiar, in ceea ce priveste sustinerea financiara a ofertantului/candidatului/ grupului de operatori economici.
Precizari:
1. Capacitatea economica si financiara a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva
2. In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile pct. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d)
3. Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in conditiile prevazute la pct. (2).
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta Formularul nr. 8 in conditiile precizate conform cerintelor.
Angajamentul ferm al tertului sustinator se va prezenta cu prevederea in mod clar a resurselor ce sunt puse efectiv la dispozitia ofertantului, in virtutea considerentului ca numai un astfel de angajament poate constitui un document care sa reprezinte un instrument juridic ce poate asigura dreptul autoritatii contractante de a solicita, daca este cazul, in mod legitim, indeplinirea anumitor obligatii de catre persoana sustinatoare.
Cerinta nr. 4: Declaratie privind asigurarile, din care sa reiasa, ca in cazul atribuirii contractului, operatoruleconomic isi asuma obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea in derularea lucrarilor, privind utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele de pe stoc, personalul propriu, precum si pentru eventualele daune sau prejudicii aduse catre terte persoane fizice sau juridice.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta Declaratia pe propria raspundere privind asumarea obligatiei conform cerintei
Nota: Pentru depunerea documentelor solicitate ofertantilor in cadrul acestei sectiuni, acestea se pot prezenta in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul"
Pentru operatorii economici nerezidenti, documentele solicitate se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea documentelor in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul".
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1: Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani, cuprinzand valori, perioade de executie si beneficiari, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari.Ofertantul va face dovada executarii in ultimii 5 ani (calculati raportat la data limita de depunere a ofertelor) de lucrari similare in valoare cumulata minima de 90.000.000 lei fara T.V.A. Nivelul minim valoric impus va fi indeplinit prin cumularea a maxim 3 contracte de lucrari similare. Lucrarile similare, raportat la obiectul prezentei achizitii, sunt: atat lucrari de constructie noua si/sau modernizare si/sau reabilitare pista decolare-aterizare si/sau cale de rulare si/sau platforma de imbarcare-debarcare, cat si lucrari de executie sistem balizaj luminos, ofertantii trebuind sa fi executat ambele tipuri de lucrari in contracte separate sau prin contracte care acopera ambele tipuri de lucrari.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta Formularul nr. 5.Pentru cele mai importante lucrari, se vor prezenta, de asemenea: - Proces/e verbal/e de receptie partiala, la terminarea lucrarilor sau finala prin care sa demonstreze executarea lucrarilor, sau recomandari din partea beneficiarilor pentru executarea lucrarilor sau alte documente edificatoare care demonstreaza indeplinirea cerintei.
Se vor prezenta dovezi care sa asigure indeplinirea cerintei autoritatii contractante privind nivelul minim valoric impus
Documentele edificatoare solicitate in vederea indeplinirii cerintelor reprezinta alternative si nu impuneri. Se va accepta orice document atata timp cat acesta prezinta informatiile solicitate de autoritatea contractanta.
Cerinta nr. 2: Declaratie cu privire la personalul de specialitate cuprinzand informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru executia lucrarilor, cu experienta in lucrari de infrastructura aeroportuara (suprafete de miscare, instalatii de balizaj, etc.)
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta Formularul nr. 33
Cerinta nr. 3 Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani si persoanele responsabile pentru indeplinirea contractului
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta Formularul nr. 34
Cerinte Personal I:
Ofertantul va face dovada faptului ca dispune de cel putin umatorii experti:
1. Coordonator proiect
Studii: superioareAbsolvent al unui curs de management de proiect emis de un organism abilitat
Experienta generala: minim 5 ani experienta profesionala in domeniul studiilor absolvite
Experienta profesionala specifica: participarea in minimum un contract/proiect care a inclus executia unei piste de decolare-aterizare/cale de rulare/platforma de imbarcare-debarcare.
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta:
1. Curriculum vitae;
2. Copii legalizate sau copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? ale diplomelor obtinute, ale atestatelor si autorizatiilor mentionate in C.V. si ale actului de identitate, inclusiv dovada absolvirii unui curs de management de proiect emis de un organism abilitat;
3. Expertul cheie trebuie sa prezinte documente justificative pentru demonstrarea experientei profesionale specifice si anume documente relevante (fisa post, contract de munca, etc.)/recomandari emise de beneficiar/angajator pentru proiectele/contractele care demonstreaza indeplinirea cerintei
4. Declaratie de disponibilitate
Cerinte Personal II:
2. Coordonator proiect Adjunct
Studii: superioareAbsolvent al unui curs de management de proiect emis de un organism abilitat
Experienta generala: minim 5 ani experienta profesionala in domeniul studiilor absolvite;
Experienta profesionala specifica: participarea in minimum un contract/proiect care a inclus executia unei piste de decolare-aterizare/cale de rulare/platforma de imbarcare-debarcare.
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta:
1. Curriculum vitae;
2. Copii legalizate sau copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? ale diplomelor obtinute, ale atestatelor si autorizatiilor mentionate in C.V. si ale actelor de identitate, inclusiv dovada absolvirii unui curs de management de proiect emis de un organism abilitat;
3. Expertul cheie trebuie sa prezinte documente justificative pentru demonstrarea experientei profesionale specifica si anume documente relevante (fisa post, contract de munca, etc.)/recomandari emise de beneficiar/angajator pentru proiectele/contractele care demonstreaza indeplinirea cerintei
4. Declaratie de disponibilitate
Cerinte Personal III:
3. Responsabil tehnic cu executia (RTE) in domeniul piste de aviatie atestat conform prevederilorH.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta:
1. Copii legalizate sau copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? ale autorizatiei si/sau certificatului de atestare tehnico-profesionala impreuna cu o copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?a legitimatiei care trebuie sa fie in termenul de valabilitate al vizei periodice;
2. Declaratie de disponibilitate
Cerinte Personal IV:
4. Responsabil tehnic cu executia (RTE) lucrari electrice, atestat conform prevederilorH.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor si Regulamentului din 13 martie 2013 pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu executia, precum si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta:
1. Copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? a autorizatiei si/sau certificatului de atestare tehnico-profesionala impreuna cu o copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? a legitimatiei care trebuie sa fie in termenul de valabilitate al vizei periodice;
2. Declaratie de disponibilitate
Cerinte Personal V:
5. Responsabil tehnic cu executia (RTE) lucrari constructii edilitare si de gospodarie comunala, atestat conform prevederilorH.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta:
1. Copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? a autorizatiei si/sau certificatului de atestare tehnico-profesionala impreuna cu o copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? a legitimatiei care trebuie sa fie in termenul de valabilitate al vizei periodice;
2. Declaratie de disponibilitate
Cerinte PersonalVI:
6. Sef de Santier in domeniul constructiilor
Studii: superioareExperienta profesionala generala: minim 5 ani experienta profesionala in domeniul constructiilor
Experienta profesionala specifica: minim 3 ani experienta in pozitia de Sef Santier/Adjunct Sef Santier sau in pozitii similare, in domeniul constructiilor
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta:
1. Copii legalizate sau copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? a diplomelor obtinute;
2. Expertul cheie trebuie sa prezinte documente justificative pentru demonstrarea experientei profesionale specifice si anume documente relevante (fisa post, contract de munca, etc.)/recomandari emise de beneficiar/angajator care demonstreaza indeplinirea cerintei
3. Declaratie disponibilitate
Cerinte PersonalVII:
7. Sef de Santier in domeniul lucrari electrice specifice instalatiilor de balizaj
Studii: superioare in profilul energetic (specializarea electro-energetica)Experienta profesionala generala: minim 5 ani experienta profesionala in domeniul studiilor
Experienta profesionala specifica: minim 3 ani experienta in pozitia de Sef Santier/Adjunct Sef Santier sau in pozitii similare in domeniul lucrarilor electrice
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta:
1. Copii legalizate sau copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? a diplomelor obtinute;
2. Expertul cheie trebuie sa prezinte documente justificative pentru demonstrarea experientei profesionale specifice si anume documente relevante (fisa post, contract de munca, etc.)/recomandari emise de beneficiar/angajator pentru proiectele/contractele care demonstreaza indeplinirea cerintei
3. Declaratie disponibilitate
Cerinte Personal VIII:
8. Expert atestat A.N.R.E. gradul III B - Electrician autorizat pentru executarea de instalatii electrice, conform Regulamentului din 13 martie 2013 pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu executia, precum si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice, aprobat prin Ordinul Presedintelui A.N.R.E. nr. 11/2013
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta:
1. Copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? a autorizatiei si/sau certificatului de atestare tehnico-profesionala;
2. Declaratie de disponibilitate
*Nota: Cerintele de personal nr. 7 si 8 se pot realiza prin cumul de catre o singura persoana desemnata care sa indeplineasca toate conditiile solicitate de autoritatea contractanta
Cerinte Personal IX:
9. Responsabil cu protectia muncii, atestat conform prevederilor H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile.
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta:
1. Documentul/documentele de atestare a activitatii in domeniu
2. Decizia de numire
3. Declaratie de disponibilitate
Cerinte Personal X:
10. Responsabil cu calitatea (CQ)
Studii: superioare
Experienta generala: minim 3 ani experienta profesionala in domeniul calitatii in
activitatile de: lucrari de constructii si/sau supervizare lucrari de constructii
si/sau management de proiect/contract si/sau proiectare si/sau laborator
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta:
1. Copii ale diplomelor si/sau atestatelor obtinute2. Expertul cheie trebuie sa prezinte documente justificative pentru demonstrarea experientei profesionale specifice si anume documente relevante (fisa post, contract de munca, etc.)/recomandari emise de beneficiar/angajator care demonstreaza indeplinirea cerintei
3. Decizia de numire
4. Declaratie de disponibilitate
Cerinta nr. 4: Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta Formularul nr. 35
Dotari utilaje pentru indeplinirea contractului: - Statie de preparare betoane dotata cu echipament care asigura automatizarea operatiilor de cantarire si masurare a umiditatii agregatelor si inregistrarea datelor respective in memoria echipamentului intr-o forma sintetica si clara;
- Utilaje asternere beton de ciment cu cofraje, dotat cu echipament pentru pulverizarea lichidului de protectie si pentru realizarea strierii transversale a suprafetei betonului si dispozitiv automat a gujoanelor, din care 1 buc. cu latime de minim 15 metri;
- Laborator gradul 2 autorizat (betoane si mixturi);
- Autobasculante cu prelate pentru transport betoane;
- Statie preparare mixturi;
- Repartizor-finisor asfalt;
- Cilindri compactori asfalt, pe pneuri;
- Autobasculante cu prelata, pentru transport mixturi asfaltice;
- Taietori de rosturi (din care 1 mentinut in rezerva), prevazute cu discuri de 450 mm;
- Utilaje de colmatare rosturi: - pentru colmatare la cald utilajul trebuie sa fie capabil sa mentina temperatura constanta pe durata lucrarii; - pentru colmatare la rece, lancea de repartitie a produsului de colmatare trebuie sa asigure uniformitatea nivelului partii superioare a produsului de colmatare;
- Utilaje pentru efectuarea marcajelor;
- Utilaje terasiere (excavatoare cu cupa, autogredere, cilindri compactori cu vibrare);
- Buldozere pe senile;
- Autogudronator;
- Excavatoare cu picon pentru lucrarile de demolare;
- Incarcatoare frontale;
- Concasor beton;
- Echipament nedestructiv pentru determinarea capacitatii portante
- Laborator testari PRAM
- Dispozitiv mobil pentru masurari si verificari fotometrice ale sistemului de balizaj luminos
*Nota 1: Pentru statia de betoane se va lua in considerare ca pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului nu are relevanta capacitatea de productie a unei statii ci capacitatea operatorului economic de a transporta si pune in opera in regim continuu produsele in cauza.
*Nota 2: Numarul de echipamente/utilaje, dupa caz, precum si capacitatea acestora se va determina de catre ofertanti coroborat cu productivitatile tehnice ale echipamentelor si cu cantitatile de lucrari necesare a fi puse in opera, astfel incat sa se respecte conditiile tehnice prevazute in caietele de sarcini si in conformitate cu programul de lucrari
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta Lista privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice din cadrul Formularului nr. 35 conform cerintelor. Se va face dovada detinerii in proprietate, leasing, sau cu contracte de inchiriere a dotarilor specifice, utilajelor, echipamentului tehnic, mijloacelor de transport si alte mijloace fixe disponibilizate pentru indeplinirea contractului. Daca operatorul economic nu detine in proprietate un utilaj/echipament/statie/laborator etc., pe langa prezentarea unui contract/precontract de inchiriere etc. se va permite si prezentarea unui angajament. Se vor prezenta de asemenea si copii dupa actele de proprietate ale utilajelor.
Cerinta nr. 5: Declaratie privind subcontractantii, partile din contract pe care acesta/acestia urmeaza sa le indeplineasca, datele de recunoastere ale acestuia/acestora si acordul acestuia/acestora
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul nr. 7.
Subcontractantii vor depune o declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69*1 (evitarea conflictului de interese) din O.U.G. 34/2006
*Nota 1: Cerintele privind resursele tehnice si resursele umane se iau in considerare numai pentru partea de implicare a subcontractantului
Cerinta nr. 6: Informatii privind asocierea: Ofertantii se pot asocia in vederea participarii la procedura de achizitie prin licitatie deschisa, prezentand o oferta comuna
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul nr. 15.
In cazul in care oferta care va fi declarata castigatoare va fi o oferta depusa in comun de mai multi operatori economici, asocierea ofertantilor respectivi in scopul indeplinirii contractului va fi legalizata la data semnarii contractului.
Cerinta nr. 7: Informatii privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/grupului de operatori economici (dupa caz)
1. Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/grupului de operatori economici
2. Declaratie tert sustinator tehnic si profesional - privind logistica, utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice aflate in dotare si care urmeaza a fi efectiv folosite pentru indeplinirea contractului de achizitie publica
3. Declaratie tert sustinator tehnic si profesional - privind personalului angajat si al cadrelor de conducere care urmeaza a fi efectiv alocate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica
Precizari:
1. Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva
2. In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile pct. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d)din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 .
3. Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza in conditiile prevazute la pct. (2).
Modalitatea de indeplinire
Daca se indeplinesc conditiile stipulate la art. 190 din O.U.G. nr. 34 din 19 aprilie 2006, se vor completa si prezenta urmatoarele: 1. Formularul nr. 9;2. Formularul nr. 10;3. Formularul nr. 11.
Nota: Pentru depunerea documentelor solicitate ofertantilor in cadrul acestei sectiuni, acestea se pot prezenta in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul".
Pentru operatorii economici nerezidenti, documentele solicitate se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
Modalitatea de indeplinire
Pentru depunerea documentelor solicitate ofertantilor in cadrul acestei sectiuni, acestea se pot prezenta in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul".
Cerinta nr. 1: Documente care atesta certificarea pentru sistemul de management al calitatii conform standardului SR EN ISO-9001/2008 sau echivalent
*Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, certificarea se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte pentru partea din contract pe care o realizeaza.
*Nota 2: Cerinta privind certificarea din seria ISO 9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert sustinator)
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta documente care atesta certificarea pentru sistemul de management al calitatii conform standardului SR EN ISO-9001/2008 sau echivalent. Documentele trebuie sa fie valabile la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. In cazul in care operatorul economic nu detine certificat de calitate astfel cum este solicitat, acesta poate prezentaalte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii
Cerinta nr. 2: Documente care atesta masurile de protectia mediului conform standardului SR EN ISO 14001 sau echivalent
*Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, certificarea se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte pentru partea de contract pe care o realizeaza
*Nota 2: Cerinta privind certificarea din seria ISO 9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert sustinator)
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta documente care atesta certificarea conform standardului, informatii privind masurile de protectie a mediului pe care ofertantul le poate aplica in timpul indeplinirii contractului de lucrari (prezentarea certificatului ISO 14001 sau echivalent).Documentele trebuie sa fie valabile la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. In cazul in care operatorul economic nu detine certificat astfel cum este solicitat, acesta poate prezentaalte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere: Componenta financiara
2.
Durata de imobilizare a activitatilor operationale pe pista existenta pe perioada de executie a contractului
40%
Descriere: Componenta tehnica
Punctaj maxim componenta tehnica: 40
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2013/S044-071055 din 26.02.2013
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.02.2014 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.03.2014 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
180zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.03.2014 10:00
Locul: Sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor in baza unor imputerniciri scrise insotite de o copie a actului de identitate, observatorii UCVAP, alte persoane imputernicite din partea Autoritatii Contractante.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Transport - POS Transport, Axa Prioritara 2, Domeniul Major de Interventie 2.4
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Transport - POS Transport
VI.3) Alte informatii
Departajarea ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au obtinut punctaje totale egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis a ofertei financiare, in vederea departajarii ofertelor.Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art.176 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv diverse valori, cantitati sau altele asemenea. In cazul in care uzeaza de acest drept prevazut la art.11, alin. (4) din H.G.R. nr.925/2006, cu modificarile sicompletarile ulterioare, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificiatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Fisa de date a achizitiei, Caietele de sarcini (inclusiv PT, CS, DE), Formularele si conditiile contractuale, pot fi descarcate gratuit de pe SEAP, www.e-licitatie.ro, atasat anuntului de participare.Ofertantul are posibilitatea vizita amplasamentul viitoarelor lucrari, in acest sens se va transmite autoritatii contractante o adresa cu 48 ore inainte de data la care se intentioneaza vizitarea acestuia.Nota: La nivelul propunerii financiare, fiecare operator economic va cuprinde, ca element constitutiv si distinct al acesteia, valoarea rezultata in urma aplicarii procentului de diverse si neprevazute (comunicat de autoritatea contractanta conform celor precizate la cap. II.1.5 din fisa de date) la valoarea propunerii financiare constituite/depuse (fara diverse si neprevazute).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256*2 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Cabinet de avocat Adrian COSTEA - colaborator contractat al R.A. Aeroportul Oradea
Adresa postala: Calea Aradului nr. 80, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410223, Romania, Tel. +40 259416082, Fax: +40 259455641
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.01.2014 12:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer