Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - LUCRARI DE EXTINDERE, UTILARE SI DOTARE TEHNICA LA CRRN BRANCOVENESTI


Anunt de participare numarul 100245/14.05.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI MURES
Adresa postala:  strada Trebely nr. 7, Localitatea:  Targu Mures, Cod postal:  540081, Romania, Punct(e) de contact:  Vasile Litiu, Tel. 0265213512, Email:  [email protected], Fax:  0265211561, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
LUCRARI DE EXTINDERE, UTILARE SI DOTARE TEHNICALA CRRN BRANCOVENESTI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: BRANCOVENESTI, JUD MURES
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
LUCRARI DE EXTINDERE, UTILARE SI DOTARE TEHNICALA CRRN BRANCOVENESTI
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45262800-9 - Lucrari de extindere a cladirilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CONFORM CAIETULUI DE SARCINI
Valoarea estimata fara TVA: 2, 290, 086RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
GARANTIE PARTICIPARE = 45.000 LEIGARANTIE BUNA EXECUTIE = 10% DIN VALOAREA CONTRACTULUI FARA TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
PROIECT FINANTAT DIN FONDURI STRUCTURALE POR AXA 3.2.SI DIN BUGETUL CONSILIULUI JUDETEAN MURES
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ASOICERE CONFORM ART. 44 DIN OUG34/2006
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. INFORMATII GENERALE
2. DECL. PRIVIND ELIGIBILITATEA
3. DECL. PRIVIND NEINCADRAREA IN SIT. ART. 1814. CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PRIVIND PLATA OBLIGATIILOR CATRE BUGETUL DE STAT
5. CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PRIVIND PLATA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE
6. IMPUTERNICIRE DE SEMNATURA
7. DECL. PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA8. CERTIFICAT DE INREGISTRARE
9. CERTIFICAT CONSTATATOR ORC
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. IDENTIFICARE FINANCIARA
2. BILANTURI CONTABILE
3. FISA DE INFORMATII GENERALE
4. CIFRA DE AFACERI5. CAPACITATE FINANCIARA
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI2. LUCRARI SIMILARE >2000000 LEI
3. DECL. PRIVIND PERSONALUL PROPUS PR. CONTRACT
4. DECL. PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL
5. COPIE DUPA REGISTRUL ELECTRONIC AL ANGAJATILOR
6. DECL. PRIVIND UTILAJELE
7. INFORMATII CONTRACTE IN DERULARE
8. INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTII
9. INFORMATII PRIVIND ASOCIATII
10. STANDARDE ISO
11. PROCES VERBAL DE VIZITARE A AMPLASAMENTULUI
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Punctaj maxim
1.
Pretul ofertei
40%
40
Descriere: Componenta financiara
2.
PROPUNERE TEHNICA
50%
50
Descriere: CONFORMFISA DE DATE
3.
TERMEN DE EXECUTIE
10%
10
Descriere: CONFORM FISA DE DATE
Punctaj maxim componenta tehnica: 60
Pondere componenta tehnica: 60 %
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
10784
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.06.2010 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.06.2010 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.06.2010 18:00
Locul: SEAP- LA SEDIUL DGASPC MURES
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
COMISIA DE EVALUARE
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POR AXA 3.2 - REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA SI ECHPAREA INFRASTRUCTURII SERVICIILOR SOCIALE
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  STR. STAVROPOLEOS NR. 6, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 00400213104641, Email:  [email protected], Fax:  00400213104642, Adresa internet (URL):  WWW.CNSC.RO
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL MURES - SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Adresa postala:  STR. JUSTITIEI NR. 1, Localitatea:  TG. MURES, Cod postal:  540069, Romania, Tel. 0265-262010, Email:  [email protected], Fax:  0265-213827
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
IN TERMEN DE 10 ZILE IN CONDITIILE OUG34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DGASPC MURES - SERV. JURIDIC
Adresa postala:  STR. TREBELY NR. 7, Localitatea:  TG MURES, Cod postal:  540081, Romania, Tel. 0265-213512, Email:  [email protected], Fax:  0265-211561, Adresa internet (URL):  WWW. DGASPCMURES.RO
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.05.2010 23:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer