Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de imbunatatire nivel de tensiune PT Vaduri, PT1 Chiriteni, PTA7 Ghimes, PTA2 Crihani, PTA2 Borca, moderniz tronsoane LES PTCZ 72, lucrari de buclare Alcor1, retehnologizare celule 110 trafo st 110/20 kV Pascani


Anunt de participare (utilitati) numarul 147240/14.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
E. ON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: str. Ciurchi 146-150, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Punct(e) de contact: Loredana Temneanu, Tel. +40 0232405634, In atentia: Loredana Temneanu, Email: [email protected], Fax: +40 0232405316, Adresa internet (URL): www.eon-romania.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate pe actiuni
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Lucrari de imbunatatire nivel de tensiune PT Vaduri, PT1 Chiriteni, PTA7 Ghimes, PTA2 Crihani, PTA2 Borca, moderniz tronsoane LES PTCZ 72, lucrari de buclare Alcor1, retehnologizare celule 110 trafo st 110/20 kV Pascani
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: amplasamentul lucrarii din jud Iasi, jud Botosani, jud Neamt
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
-executie lucrare, obtinere autorizatie de construire (unde este cazul) si intocmire documentatie de proiectare faza PT+CS
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45310000-3 - Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
31681410-0-Materiale electrice (Rev.2)
45315400-2-Instalatii de inalta tensiune (Rev.2)
71323100-9-Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
lot 1 INT PT2 Vaduri, com Alexandru cel Bun, jud Neamt: valoare totala supusa achizitiei 294.842, 47 lei fara TVA, compusa din: 268.728, 90 lei fara TVA valoare pentru constructie-montaj(C+M), 11.969, 95 lei fara TVA cheltuieli pentru intocmire documentatie PT+CS, 14.143, 62 lei cheltuieli diverse si neprevazute; lot 2 INT PT1 Chiriteni: val totala supusa achizitiei 306.106, 86lei, compusa din: 278.451, 51lei fara TVA valoare pentru constructie-montaj(C+M), 13.000lei fara TVA cheltuieli pentru intocmire documentatie PT+CS, 14.655, 35lei cheltuieli diverse si neprevazute; lot3 mod tronsoane LES PTCZ22 Tg Neamt, val totala supusa achizitiei 141.220, 90lei, compusa din: 126.891, 36 leifara TVA valoare pentru constructie-montaj(C+M), 7.651, 06 lei fara TVA cheltuieli pentru intocmire documentatie PT+CS, 6678, 48 lei cheltuieli diverse si neprevazute; lot4 INT PTA7Ghimes, val totala supusa achizitiei 31.609, 53 lei, compusa din: 27.654, 05 leifara TVA valoare pentru constructie-montaj(C+M), 2.500 lei fara TVA cheltuieli pentru intocmire documentatie PT+CS, 1.455, 48 lei cheltuieli diverse si neprevazute; lot5 INT PTA2 Crihani, val totala supusa achizitiei 81.409, 05lei, compusa din: 72.588, 60leifara TVA valoare pentru constructie-montaj(C+M), 5.000lei fara TVA cheltuieli pentru intocmire documentatie PT+CS, 3820, 45lei cheltuieli diverse si neprevazute;lot6 INT PTA2 Borca, val totala supusa achizitiei 122.945, 36lei, compusa din: 108.120, 79leifara TVA valoare pentru constructie-montaj(C+M), 9.134lei fara TVA cheltuieli pentru intocmire documentatie PT+CS, 5690, 57lei cheltuieli diverse si neprevazute; lot7 Lucrare de buclare 3PT distrib LES 20 Catamarasti, val totala supusa achizitiei 25.285 lei, compusa din: 21.582 lei TVA valoare pentru constructie-montaj(C+M), 3703 lei fara TVA cheltuieli pentru intocmire documentatie PT+CS, 0 lei cheltuieli diverse si neprevazute(La acest lot Autoritatea contarctanta precizeaza ca nu sunt aplicabile prevederile art. 28 alin. (7) din OUG 34/2006 astfel cum a fost completata si modificata prin OUG 77/2012); lot8 Retehnologizare cel 110 trafo in st de transformare 110/20 Pascani, val totala supusa achizitiei 1.090.908, 53 lei, compusa din: 686.390, 32 lei fara TVA valoare pentru constructie-montaj(C+M), 283.322 leifara TVA cheltuieli pentru intocmire documentatie PT+CS, 97.306, 21 lei cheltuieli diverse si neprevazute; 23.890 lei materiale marunte. Valoarea pentru cheltuieli diverse si neprevazute se raporteaza conform documentatiei tehnice la valoarea de C+M (constructii montaj). Pentru serviciile de proiectare nu sunt aplicabile prevederile art. 28 alin. (7) din OUG 34/2006 astfel cum a fost completata si modificata prin OUG 77/2012)
Valoarea estimata fara TVA: 2, 094, 327.7RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
lot1=5332RON; lot 2=5536RON; lot3=2556RON; lot4=572RON; lot5=1474RON; lot 6=2226 RON; lot 7=480RON;lot8=10000 RON . Echivalenta lei/altavaluta se va face la curs BNR din data publicarii anuntului de participare.Valabilitatea Garantiei de Participare curge de la data limita dedepunere a ofertelor si este valabila cel putin 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Mod de constituire: conform art. 86 alin.(1)din H.G. nr. 925/2006 prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de osocietate de asigurari, in contul RO83BRDE040SV14134800400 deschis la BRD ? filiala Bacau, care se prezinta in original, in cuantumul sipentru perioada mai sus mentionata.Nu se accepta constituirea garantiei de participare prin depunere numerar la casieria autoritatiicontractante.In situatia respingerii contestatiei de catre CNSC ca nefondata sau in cazul in care contestatorul renunta la contestatie in masura in care renuntarea la contestatie este ca urmare a adoptarii de catre autorit contractanta a masurilor de remediere necesara. In cazul depunerii de candidaturi in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatorieconomici. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata silegalizata in limba romana. In cazul candidatilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004(facand dovada in acest sens pana la data limita stabilita pentru depunerea candidaturilor) garantia de participare se constituie in procent de50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire/lot. Garantia de buna executie se solicita prin raportare la valoarea fiecarui contract /lot.Garantia de bunaexecutie solicitata :10% (5% pentru IMM-uri) din valoarea fiecarui contract, fara TVA. Modul de constituire al garantiei de buna executie: Scrisoare de garantie de buna executie sau alt instrument de garantare, emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari sau prin retineri succesive, conform art. 90 din HGR 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1)Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr.34/2006.Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG 34/2006(completare Formular nr.12A).2)Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG nr. 34/2006.Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG nr.34/2006(completare Formular nr.12B).3-Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69 indice 1 din OUG nr. 34/2006.Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere ( completare Formular nr.13A).Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante definite conform art. 3 lit.s indice 2 din OUG nr. 34/2006 sunt urmatoarele: Director General Adjunct: Frank Hajdinjak; - Director General Adjunct: Livioara SUJDEA; Director General Adjunct Radu Petre;Persoanele implicate in organizarea, derularea si finalizarea prezentei proceduri de achizitie care aproba si semneaza documente emise in legatura cu prezenta achizitie sunt: Bogdan Cirstea, Codruta Schwartz, Gabriela Pasarica, Emilia Patrichi, Loredana Temneanu, Sergiu Gavriloaie, Gheorghe Melinte, Niculna Darie, Florin Bura, Marius Ciobanu, Constantin Brinza, Angela Vasile4. Declaratie privind calitatea de participant la procedura.Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (completare Formular nr.12C).5.Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta".Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.13B) 1)Pentru persoanele juridice romaneModalitatea de indeplinire: - prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora.Informatiile cuprinse in acest document vor fi reale /actuale la data limita de depunere a candidaturilor.2.Pentru persoanele juridice straineModalitatea de indeplinire: - prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a candidatului.- prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie, valabila pentru anul calendaristic in curs.3. Pentru persoane fizice se vor prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul este rezident.4. Atestate emise de Autoritatea Nationala de Reglemntare in Domeniul Energiei - ANRE Bucuresti pentru proiectarea si executia lucrarilor (atestat pentru lucrul in instalatii de joasa tensiune loturile de la 1 la 7 si atestat pentru lucrul in instalatii de inalta tensiune pentru lotul 8), conform Ordinului ANRE nr.23/2013;Conform L13/2007 si Ord ANRE nr.24/2007 este obligatorie prezentarea atestatelor ANRE de catre toti operatorii economici, persoane
juridice romane si straine (ofertant, asociati, subcontractanti) care presteaza lucrari si servicii in instalatiile electrice.In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata indeplinita daca unul din asociati, daca este cazul, detine autorizarea respectiva si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea respectiva.
Modalitatea de indeplinire: -prezentarea atestatelor de tipurile solicitate valabile la data limita stabilita pentru depunerea candidaturilor.Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul, iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind cifra de afaceri globala (CA) pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012)
Modalitatea de indeplinire
Completare formular F3 cuprins in Sectiunea III. Autoritatea Contractanta solicita ca, Candidatul, sa prezinte situatia privind
cifra de afaceri realizata in ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012).
Valoarea cifrei de afaceri se va actualiza la cursul mediu anual lei/valuta stabilit pentru fiecare an in parte. Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Atunci cand un
grup de operatori economici (asociati) depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze
In situatia in care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte din contract, are obligatia de a preciza :1.partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, respectiv indicarea procentajului din totalul serviciilor 2.indicarea activitatilor ce vor fi realizate de subcontractanti si valoarea acestora, 3.datele de recunoastere ale subcontractantilor, precum si specializarea acestora 4.la incheierea contractului (in situatia in care este desemnat castigator) are obligatia de a prezenta contractul/contractele incheiate cu subcontractantii, care trebuie sa fie in concordanta cu oferta si care se vor constitui in anexa la contract. 5. Odata cu prezentarea contractului, subcontractantul are obligatia de a prezenta Formularul F7 completat
Modalitatea de indeplinire
prezentare Formular F7
Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari: spatii tehnologice/netehnologice, utilaje, scule, dispozitive de masurare(conform prevederilor din prescriptiile tehnice si fisele tehnologice aplicabile), mijloace de protectie (in proprietate/inchiriate/comodat/prezentarea unui angajament)
Modalitatea de indeplinire
prezentare Formular 12E
Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani
Modalitatea de indeplinire
prezentare Formular 12H
Informatii privind asociatii (daca este cazul) In Formularul F6 se va specifica liderul asociatiei. Criteriile de calificare referitoare la situatia personala a ofertantului, la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare), la standardele de asigurare a calitatii si standardele de protectie a mediului trebuie prezentate de fiecare asociat in parte. Situatia ec-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala
Modalitatea de indeplinire
Prezentare formular F6
Declaratie care sa cuprinda informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului cu specializare si grad de autorizare. Ofertantul va dispune de urmatoarea structura de personal, minima pentru lotul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7:
Personal tehnic: Conducator tehnic - 1 persoana, gradul IIIB (Ordin ANRE nr. 23/2013), grupa III SSM (Legea 319/2006, HG 1146/2006 si IP-SSM 02 DEE), Responsabil de lucrari - 1 persoana, cu studii medii in specialitatea electroenergetica / electrotehnica / electromecanica / instalatii, electrician autorizat gradul IIIB (Ordin ANRE nr. 23/2013), grupa III SSM (Legea 319/2006, HG 1146/2006 si IP-SSM 02 DEE) Responsabil cu managementul calitatii - 1 persoana cu studii superioare/medii, instruita in domeniul calitatii - prin cumul de functii.Personal de executie: 2 persoane - sefi echipa, electricieni calificati, grupa III SSM (Legea 319/2006, HG 1146/2006 si IP-SSM 02 DEE); 4 persoane - electricieni calificati, grupa I SSM (Legea 319/2006, HG 1146/2006 si IP-SSM 02 DEE); 1 persoana - electrician calificat, specializat PRAM, grupa I SSM (Legea 319/2006, HG 1146/2006 si IP-SSM 02 DEE); 1 persoana - lacatus mecanic calificat. Responsabil cu securitatea si sanatatea muncii, S.U. si protectia mediului: - 1 persoana instruita periodic in aceste domenii sau personal diferit pentru domeniile de activitate ( SSM, SU, PM), conform prevederilor legale-prin cumul de functii/prin contract.
Ofertantul va dispune de urmatoarea structura de personal, minima pentru lotul 8:
Personal tehnic: Conducator tehnic - 1 persoana, gradul IV A sau B (Ordin ANRE nr. 23/2013), grupa III SSM (Legea 319/2006, HG 1146/2006 si IP-SSM 02 DEE), inginer proiectant-1 persoana specialitatea electroenergetica/electrotehnica/electromecanica/instalatii, electrician autorizat gr IVA(Ordin ANRE nr. 23/2013);Responsabil de lucrari - 1 persoana, cu studii medii in specialitatea electroenergetica / electrotehnica / electromecanica / instalatii, electrician autorizat gradul IVB (Ordin ANRE nr. 23/2013), grupa III SSM (Legea 319/2006, HG 1146/2006 si IP-SSM 02 DEE); Responsabil cu managementul calitatii - 1 persoana cu studii superioare/medii, instruita in domeniul calitatii - prin cumul de functii.Personal de executie: 2 persoane - sefi echipa, electricieni calificati, grupa III SSM (Legea 319/2006, HG 1146/2006 si IP-SSM 02 DEE); 4 persoane - electricieni calificati, grupa I SSM (Legea 319/2006, HG 1146/2006 si IP-SSM 02 DEE); 1 persoana - electrician calificat, specializat PRAM, grupa I SSM (Legea 319/2006, HG 1146/2006 si IP-SSM 02 DEE); 1 persoana - lacatus mecanic calificat. Responsabil cu securitatea si sanatatea muncii, S.U. si protectia mediului: - 1 persoana instruita periodic in aceste domenii sau personal diferit pentru domeniile de activitate ( SSM, SU, PM), conform prevederilor legale, -prin cumul de functii/prin contract.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare formulare 12H CV-uri diplome/atestate (in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul
Ofertantul trebuie sa faca dovada ducerii la bun sfarsit a unor contracte
similare ca natura si complexitate cu obiectul achizitiei, care sa includa toate
activitatile incluse in caietul de sarcini. Se va transmite o lista a lucrarilor
executate in ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie pentru cele
mai importante lucrari. Respectivele certificari indica beneficiarii, indiferent
daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea,
perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate in
conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la
bun sfarsit. Executarile de lucrari se confirma prin prezentarea unor
certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre
clientul beneficiar. Ofertantul trebuie safi executat si dus la bun sfarsit in ultimii 5 ani cel putin una sau maxim 5 lucrari similare, de natura si complexitatea cu cele solicitate in Caietul de Sarcini, a caror valoare insumata sa fie cel putin egala cu:
254.585, 28 lei pentru lot 1; 263.796, 16
lei pentru lot 2; 120.212, 88
lei pentru lot 3;
26.198, 57
lei pentru lot 4; 68.768, 15
lei penru lot 5; 102.430, 22
lei pentru lot 6;
21.582, 00
lei pentru lot 7; 589.084, 11
lei pentru lot 8 .Valorile mentionate sunt raportate la partea de executie lucrare C+M (fara ponderea
cheltuielilor diverse si neprevazute). Ofertantul trebuie sa mai fi prestat si dus la bun sfarsit in ultimii 3 ani cel putin una sau maxim 5 servicii similare, de natura si complexitatea cu cele solicitate in Caietul de Sarcini, a caror valoare insumata sa fie cel putin egala cu :11.969, 95 lei pentru lot1;
13.000 lei -lot 2; 7651, 06 lei -lot3;2500 lei - lot4; 5000 lei -lot5; 9134 lei lot
6; 3703lei lot7; 283.322lei lot 8. Conform documentatiei tehnice, la serviciile de proiectare nu sunt aplicabile prevederile art. 28 alin. (7) din OUG 34/2006 astfel cum a fost completata si modificata prin OUG 77/2012).Ofertantul
poate prezenta si distinct contracte/parti relevante din contracte conform
prevederilor Ordinului ANRMAP nr 509/2011. Pentru echivalenta (leu/VALUTA)
se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru
fiecare an in parte.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare formulare F4 Lista lucrarilor executate in ultimii 5 ani, insotit de formukar 12.2 D si 12.3 D.
Executarile de lucrari si prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor
certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate
ori de catre clientul beneficiar. Ofertantul poate prezenta si
distinct contracte/parti relevante din contracte conform
prevederilor Ordinului ANRMAP nr 509/2011. Pentru echivalenta
(leu/valuta) se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta
comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Informatii privind asigurarea protectiei mediului - Certificate emise de organisme independente prin care se atesta respectarea standardelor de protectie a mediului SR EN ISO 14001:2005, sau certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene; orice alte probe sau dovezi in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului, caz in care se va prezenta si raportul de audit emis de un organism de certificare
Modalitatea de indeplinire
Certificat ISO 14001 sau echivalent
Informatii privind asigurarea calitatii in conformitate cu standardele europene relevante - Certificate emise de organisme independente prin care se atesta respectarea standardelor de calitate, conform ISO 9001:2008 sau certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene; orice alte probe sau dovezi in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, caz in care se va prezenta si raportul de audit emis de un organism de certificare
Modalitatea de indeplinire
Certificat ISO 9001:2008 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere: Componenta financiara
2.
Termen de executie(Pth+executie)
15%
Descriere: Componenta tehnica. Durata de indeplinire a obiectivului contractului (proiectare si executie)
3.
Termen de garantie
15%
Descriere: Componenta tehnica. Durata de garantie a obiectivului aferent unui lot
Punctaj maxim componenta tehnica: 30
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.10.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.10.2013 12:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.10.2013 13:00
Locul: sediul EON Moldova Distributie SA din Iasi, str Ciurchi 146-150
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Raspunsurile la eventualele clarificari la documentatia de atribuire, solicitate de operatorii economici la email: [email protected] sau fax +40 230405316 se vor atasa prezentului anunt de participare la sectiunea Documentatie si clarificari.Conf. OUG 34/2006 -art.116- numarul minim preconizat al candidatilor calificati este 3. Conf. OUG 34/2006 - art.117 - In cazul in care numarul candidatilor careindeplinesc criteriile de selectie este mai mic decat numarul preconizat indicat in anuntul de participare, autoritatea contractanta are dreptul: a)fie de a anula procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare; b) fie de a continua procedura de negociere cupublicarea prealabila a unui anunt de participare numai cu acel/acei candidat/candidati care indeplineste/indeplinesc criteriile de calificare.Autoritatea contractanta nu doreste limitarea numarului de agenti economici. Toti agentii economici care indeplinesc cerintele de calificare vorfi selectati pentru etapa a II-a.. In cazul in care vor fi punctaje totale, egale, departajarea ofertelor economice se va face in functie de cea maiavantajoasa oferta de pret. In situatia in care si ofertele financiare sunt egale, atunci departajarea acestora se va realiza in baza unei noireofertari in plic inchis. Termenul de plata propus este de minim 45 zile de la inregistrarea facturii la autoritatea contractanta
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC in vederea anularii actului si/sau recunoasterii dreptului pretins ori a interesului legitim, in termen de 5zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, despre un act al AC considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA Departament juridic
Adresa postala: str Ciurchi nr 146-150, ,Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Tel. +40 365403769, Email: [email protected]
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.10.2013 16:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer