Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de inchidere si ecologizare mina ROSIUTA II NORD BUJORASCU, jud. Gorj


Anunt de participare numarul 118043/28.03.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA COMERCIALA CONVERSMINS.A.
Adresa postala:  STRADA MENDELEEV, NUMARUL 36-38, ETAJ 2, CAMERA 34-35, SECTOR 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010366, Romania, Punct(e) de contact:  Achizitii Contracte, Tel. 021.316.80.19, In atentia:  FLORENTINA MARTINESCU, Email:  [email protected], Fax:  021.316.80.19, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Intreprindere Publica
Activitate (activitati)
Altele: Conservare si inchidere mine
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de inchidere si ecologizare mina ROSIUTA II NORD BUJORASCU, jud. Gorj
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: mina ROSIUTA II NORD BUJORASCU, jud. Gorj
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de inchidere si ecologizare
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45111260-8 - Lucrari de pregatire a santierelor miniere (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari de inchidere si ecologizare conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 2, 698, 580RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
9 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare 53.000 lei, garantia de buna executie 5% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 si 181 din OUG 34/2006;Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului in original sau copie lizibila, stampilata pentru ?conformitate cu originalul? , valabil la data deschiderii ofertelor;Certificat constatator - privind obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat in original sau copie lizibila, stampilata pentru ?conformitate cu originalul?, valabil la data deschiderii ofertelor;Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul competent, copie;Documente din care sa rezulte obiectul de activitate in domeniul executarii lucrarilor - CAEN coduri 4311 - Lucrari de demolare a constructiilor si 4312- Lucrari de pregatire a terenului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind cifra de afaceri globala intr-o perioada anterioara, care vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3(trei) ani, in masura in care informatiile respective sunt disponibile.Bilantul contabil la 31.12.2009.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se solicita realizarea unei cifre de afacerimedii anuale, care vizeaza activitatea din cel mult ultimii trei ani, egala sau mai mare decit valoarea minima impusa de 5.300.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lucrarile executate in ultimii 5 aniDeclaratie privind efectivul mediu anual si numarul de cadre de conducere ale ofertantului in ultimii 3 aniDeclaratie care contine informatii privind asigurarea cu personal de specialitateDeclaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractuluiCertificate emise de organisme independente care sa ateste respectarea standardelor de asigurare a calitatii, in domeniul achizitiei, conform standard SR EN ISO 9001 sau echivalente, valabile la data depunerii ofertei;Certificate emise de organisme independente care sa ateste respectarea standardelor de protectie a mediului, conform standard SR EN ISO 14001 sau echivalente, valabile la data depunerii ofertei.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se solicita prezentarea informatiilor referitoare la lucrari similare executate in ultimii 5 ani, avand o valoare cumulata, egala sau mai mare decat valoarea de 2.600.000 lei, exclusiv TVA.Ofertantul va nominaliza: responsabilul tehnic cu executia lucrarilor; se va prezenta CV-ul, atestatul in domeniul constructiilor, in copie legalizatasau copie lizibila, stampilata pentru ?conformitate cu originalul? ; specialist activitati de inchideri de mine pentru lucrari miniere; se va prezenta CV-ul siatestatulconform Ordinului Ministerului economiei, comertului si mediului de afaceri nr.391/2010, publicat in monitorul Oficial nr. 188 din 24 martie 2010, in copie legalizatasau copie lizibila, stampilata pentru ?conformitate cu originalul? ; Specialist pentru executia ? efectuarea lucrarilor de imbunatatiri funciare din domeniul silvic; se va prezenta CV-ul siatestatulconform Ordinului Ministerului Mediului si Padurilor nr.718/05/2010, publicat in Monitorul Oficial nr.342 din 21 mai 2010, in copie legalizatasau copie lizibila, stampilata pentru ?conformitate cu originalul? ;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.04.2011 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.04.2011 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.04.2011 10:00
Locul: S.C. CONVERSMIN S.A. Bucuresti, sector 1, Str.D.I.Mendeleev, nr.36 ? 38 , sala licitatii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor , care vor prezenta imputernicirea (delegatie).
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Stavropoleos Nr.6 , Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/3104641, Fax:  021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Stavropoleos Nr.6 , Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/3104641, Fax:  021/3104642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. CONVERSMIN S.A. Oficiul Juridic
Adresa postala:  Str.Mendeleev, nr.36-38, etaj 5, cam.63, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010366, Romania, Tel. 021/3114298, Fax:  021/3118399
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.03.2011 15:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer