Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Lucrari de indiguire pentru apararea impotriva inundatiilor pentru Localitatea Ceatalchioi?, judetul Tulcea


Anunt de participare numarul 149082/31.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Administratia Bazinala de Apa DobrogeaLitoral
Adresa postala: CONSTANTA STR MICEA CEL BATRAN NR 127, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900592, Romania, Punct(e) de contact: MIRELLA OANCEA, Tel. +40 0241673036, Email: [email protected], Fax: +40 0241673025, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?Lucrari de indiguire pentru apararea impotriva inundatiilor pentru Localitatea Ceatalchioi?, judetul Tulcea
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Loc.Ceatalchioi, jud.Tulcea
Codul NUTS: RO225 - Tulcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie ?Lucrari de indiguire pentru apararea impotriva inundatiilor pentru Localitatea Ceatalchioi?, judetul TulceaProcentul de cheltuieli diverse si neprevazute este de 10% din val.lucrarilor de C+M+procurare utilaj, exclusiv cheltuieli de organizare de santier, respectiv 4.204.581 lei, fara TVA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45241300-1 - Lucrari de constructii de diguri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Executie ?Lucrari de indiguire pentru apararea impotriva inundatiilor pentru Localitatea Ceatalchioi?, judetul Tulcea, conform Documentatie tehnica de proiectare anexata
Valoarea estimata fara TVA: 47, 290, 720RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
861.000 LEIGarantia de participare poate fi constituita prin virament bancar in contul Autoritatii Contractante RO98TREZ2315005XXX006429, deschis la Trezoreria Constanta, CUI 23877359, sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o banca, o societate de asigurari sau orice alt instrument de garantare. Echivalenta leu/alte valute se va face la data publicarii anuntului de participare la cursul BNR.Garantia trebuie sa fie valabila pentru o perioada cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei si trebuie sa fie emisa in favoarea Autoritatii Contractante pentru suma solicitata. Documentul se va prezenta in original, intr-un plic separat atasat pachetului exterior al ofertei si va contine in mod obligatoriu urmatoarele informatii: cuantumul garantiei si perioada de valabilitate solicitata, garantia este irevocabila si daca plata garantiei se va efectua conditionat sau neconditionat. Formularul nr.15 poate fi folosit ca model de scrisoare de garantie bancara. Ofertantul care se incadreaza in categoria IMM va prezenta, anexat garantiei de participare, o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004.In conformitate cu Art.278^1 alin. 1 si alin. 2 din Ordonanta de Urgenta Nr.34/2006, in masura in care CNSC respinge pe fond contestatia, Autoritatea Contractanta va retine Contestatarului din garantia de participare, suma de 11.770, 87lei 10% din valoarea contractului fara TVAGarantia de buna executie se constituie in conformitate cu prevederile art. art. 90 din H.G. nr. 925/2006. Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in conformitate cu prevederile H.G. nr.1045/2011. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului.Pentru IMM, cuantumul garantiei de participare se reduce cu 50 % in conformitate cu Legea nr.346/2004.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat si fondul de mediu
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.180din OUG nr.34/2006Se va completa formular 3 in original de ofertant/asociat, tert sustinator, daca este cazul
Cerinta nr. 2
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691din OUG nr.34/2006Se va completa Formular nr.6 in original de catre Ofertant, fiecare membru al asocierii, terti sustinatori si subcontractanti ai Ofertantului
- Pentru completarea declaratiei: persoanele ce detin functie de decizie in cadrul autoritatii contractante ABADL, sunt: - Director ?George Papari
- Director economic ? Adela Mihalcea
- Director Tehnic Exploatare LH-Marian Mitrea
Stelica Hagi-Director Tehnic Dezvoltare Investitii, Marian Dumitrascu-MMSC
Vlad Florea Gabrian-ANAR
Mirella Oancea, Raluca Tache-Achizitii, Chirata Tararache-comp.Juridic, Rodica Tistea, Nela Ene, Violeta Burnaz-serv.Investitii
Cerinta nr. 3
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG nr.34/2006
Se va completa formular 4 in original de ofertant/asociat, tert sustinator daca este cazul pentru pct.a, c1, d.
Cerinta 4
Se vor prezenta certificate constatatoare emise de autoritatile competente in original, copie legalizata sau copie conform cu originalul, din care sa reiasa ca operatorul economic nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Se vor prezenta toate actele doveditoare obtinute pentru inlesniri, esalonari, etc.- la plata, daca este cazul (copii legalizate sau copii conform cu originalul).
Se vor prezenta de catre ofertant/asociat
Cerinta 5
Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local. Se vor prezenta certificate constatatoare emise de autoritatile competente in original, copie legalizata sau copie conform cu originalul, din care sa reiasa ca operatorul economic nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Se vor prezenta toate actele doveditoare obtinute pentru inlesniri, esalonari, etc.- la plata, daca este cazul (copii legalizate sau copii conform cu originalul).
Se va prezenta de catre ofertant/asociat.
Cerinta nr. 6
Certificat de participare la procedura cu oferta independenta
Se va completa Formular 2 in original de catre ofertant/asociat
Cerinta nr. 7
Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Se va completa Formular 5 in original de catre ofertant/asociat, subcontractant daca este cazul
Cerinta nr.8
Declaratie privind indeplinirea criteriilor de calificare
Ofertantul poate utiliza de facilitatea prevazuta la Art.11 din HG 925/2006, modificata si completata, caz in care se va prezenta Formularul 31 completat in original.
Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, cerinta trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat Certificat constatator, sau echivalent, emis de oficiul registrului comertului, in original, copie legalizata, sau copie cu mentiunea conform cu originalul, din care sa reiasa ca ofertantul poate executa lucrari din categoria celor care fac obiectul procedurii. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Pentru persoane juridice/fizice straine se vor prezenta Certificat constatator (sau document echivalent) emis de registrul comertului (sau autoritatea echivalenta din tara in care ofertantul este rezident), din care sa reiasa ca ofertantul poate executa lucrari din categoria celor care fac obiectul proceduriiDocumentele vor fi insotite de traducerea acestora, in limba romana, de catre un traducator autorizat.
Se va prezenta de ofertant/asociat, tert sustinator (daca este cazul)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 (trei) ani, sa fie mai mare sau cel putin egala cu 80.000.000 lei. Se vor prezenta documente suport (ex bilanturi contabile/situatii financiare, vizate si inregistrate, raport audit etc.).
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, situatia economico-financiara referitoare la cifra de afaceri va fi demonstrata prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.Documentele privind situatia economico-financiara se vor prezenta de fiecare asociat in parte, incazul unei asocieri.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa Formular 7.Pentru echivalenta se va folosi cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.Daca este cazul, se va completa Formular Nr.27, care este un angajament ferm, semnat de catre persoana care garanteaza sustinerea.Entitatile juridice straine vor anexa bilanturile contabile sau situatiile financiare, in copie purtand mentiunea ?conform cu originalul? semnata si stampilata de catre reprezentantul autorizat, sau alte documente relevante emise de autoritati competente, care pot certifica indeplinirea cerintei obligatorii referitoare la cifra de afaceri, insotite de traducere autorizata in limba romana
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 4Declaratie si lista privind utilajele, echipamentele tehnice, mijloacele de transportsi laborator de incercari de care dispune ofertantul pentru executia lucrarilor Lista de utilaje, echipamente tehnice, mijloace de transport si laborator de incercari pe care o va intocmi ofertantul, care va cuprinde denumirea acestora, numarul lor si capacitatile, trebuie sa fie corelata cu numarul de ore de functionare din extrasul de utilaje si transport.Se vor prezenta documente suport din care sa reiasa ca ofertantul dispune (in dotare proprie, prin contracte, acorduri de inchiriere sau angajamente) de utilaje, echipamente tehnice, mijloace de transport si laborator de incercari (conf.Legii 10/1995) care sunt considerate strict necesare pentru indeplinirea contractului de lucrari.Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, cerinta trebuie sa fie indeplinita cumulativ de grupul de asociati
Cerinta 3Informatii referitoare la personalul tehnic de specialitate responsabil pentru indeplinirea contractuluiSe solicita desemnarea urmatoarei persoane: - responsabil tehnic cu executia (R.T.E.), conform HG 925/1995 pentru aprobarea regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, atestat tehnico-profesional pentru domeniul Constructii hidrotehnice, angajat al ofertantului, sau cu contract de colaborare, al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant.
Cerinta 2Informatii referitoare la personalul tehnic de specialitate responsabil pentru indeplinirea contractuluiSe solicita desemnarea urmatoarelor persoane: - sef santier, cu studii tehnice (constructii hidrotehnice), experienta profesionala intr-o lucrare similara, respectiv in domeniul lucrari hidrotehnice -inginer constructor, cu studii tehnice (constructii hidrotehnice), experienta profesionala intr-o lucrare de constructii montaj palplanse PVC- responsabil cu controlul tehnic de calitate (CQ), atestat/decizie de numire tehnico-profesional pentru domeniul ? Constructii hidrotehnice, angajat al ofertantului, sau cu contract de colaborare, al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant.Persoanele nominalizate pot fi angajati al ofertantului, sau cu contracte de colaborare/angajamente si ale caror declaratii de disponibilitate/angajamente de participare au fost obtinute de catre ofertant. Se vor prezenta CV-urile persoanelor responsabile cu indeplinirea contractului, insotite de documente suport pentru personalul propus (copii diplome, atestate, certificate, decizii, recomandari, fise de post, contract de munca/colaborare etc)
Cerinta 1
In ultimii cinci ani ofertantul sa fi executat lucrari hidrotehnice similare celor care fac obiectul procedurii, respectiv lucrari de indiguire si lucrari de constructii montaj palplanse PVC cumulate in cel mult 3 contracte, a caror valoare cumulata sa fie egala sau mai mare de 41.600.000 leiPentru demonstrarea indeplinirii acestei solicitari se vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar.
Cerinta nr. 2
Standarde de asigurare a protectiei mediului
Prezentare certificat ISO 14001 sau echivalent
Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, cerinta trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat asociat pentru partea din contract pe care o realizeaza
Cerinta nr. 1
Standarde de asigurare a calitatii
Prezentare certificat ISO 9001 sau echivalent
Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, cerinta trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat pentru partea din contract pe care o realizeaza
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa formularul 11Daca este cazul Formular Nr.28, care este un angajament ferm, semnat de catre persoana care garanteaza sustinerea si Formular nr. 29 (Declaratie tert sustinator tehnic si profesional).Se va prezenta autorizatia/atestatul de responsabil tehnic cu executia, valabila la data limita de depunere a ofertelorSe va completa Formularul 10
Se va completa formular 33Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, cerinta trebuie sa fie indeplinita cumulativ de grupul de asociati. Daca este cazul Formular Nr.28, care este un angajament ferm, semnat de catre persoana care garanteaza sustinerea si Formular nr. 30 (Declaratie tert sustinator tehnic si profesional).Se va completa formular 8Se va completa formular 9 - pentru contractul/contractele prezentat ca experienta similaraPentru echivalenta se va folosi cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.Daca este cazul, Formular 27, care este un angajament ferm, semnat de catre persoana care garanteaza sustinerea.Certificat de atestare ISO 14001 sau echivalent pentru managementul de mediu, in copie conform cu originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelorCertificat de atestare ISO9001 sau echivalent pentru managementul calitatii, in copie conform cu originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelor
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.03.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.03.2014 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.03.2014 12:00
Locul: Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral, str.Mircea cel Batran nr.127, Constanta
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
comisia de evaluare si persoanele imputernicite ale ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Propunerea financiara totala va cuprinde, ca element constitutiv si distinct al acesteia, valoarea rezultata in urma aplicarii procentului de diverse si neprevazute (comunicat in sectiunea II.1.5) la valoarea propunerii financiare fara diverse si neprevazute.In cazul ofertelor cu preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii acestor oferte.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform prevederilor art 256 indice 2 din OUG nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
comp.juridic-Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral
Adresa postala: str.Mircea cel Batran nr.127, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900592, Romania, Tel. +40 241673036, Fax: +40 241673025
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.01.2014 15:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer