Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de inregistrare sistematica in cadastru si cartea funciara a imobilelor


Anunt de participare numarul 147933/15.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA TELCIU
Adresa postala: Telciu , Str. Principala, Nr. 744. B , Jud Bistrita-Nasaud, Localitatea: Telciu, Cod postal: 427355, Romania, Punct(e) de contact: MARIUS DANCIU, Tel. +40 263369004, Email: [email protected], Fax: +40 263369004, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de inregistrare sistematica in cadastru si cartea funciara a imobilelor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Comuna Telciu, jud. Bistrita-Nasaud
Codul NUTS: RO112 - Bistrita-Nasaud
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectivul general al proiectului este realizarea lucrarilor de cadastru sistematic in comuna Telciu.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71354300-7 - Servicii de cadastru (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Principalele obiective urmarite sunt:
- realizarea documentelor tehnice ale cadastrului (registrul cadastral al imobilelor si al detinatorilor, indexul alfabetic al detinatorilor, planul cadastral);
- deschiderea cartilor funciare ca urmare a identificarii detinatorilor de imobile si intabularea drepturilor reale imobiliare corelative.
Valoarea estimata fara TVA: 4, 494, 541RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
80.000 lei. (pentru garantiile prezentate in valuta se va considera cursul BNR din data publicarii anuntului)1. Perioada de valabilitate a garantiei de participare trebuie sa acopere cel putin perioada minima de valabilitate a ofertelor;2. Garantia de participare se constituie prin virament bancar (RO53 TREZ 1035 006X XX00 0090 ?Trezoreria Nasaud) sau printr-uninstrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, trebuie sa fie irevocabila si sa prevadaca plata garantiei sau retinerea partiala a unor sume se va executa conform art 87 din HG 925/2006 si art 278.1 din OUG 34/2006 (8.009, 45 lei). Ofertantii individuali sau in asociere care doresc sa beneficieze de prevederile Legii 346/2004 vor prezenta declaratiile aferente tuturoroperatorilor economici implicati, anexate garantiei;3. In cazul asocierilor, garantia de participare va fi depusa de partenerul conducator;4. Ofertele care nu prezinta garantia de participare conform punctelor 1-3, inclusiv documentele justificative aferente (adrese bancare, polite, declaratii IMM), in original, vor fi respinse. Da5% din valoarea contractului fara TVA (pentru garantiile prezentate in valuta se va considera cursul BNR din data primirii comunicarii privindrezultatul procedurii).Garantia de buna executie: instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari sauretineri succesive din transele de plata conform prevederilor legale (HG1045/2011);
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Formular 6 Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ord 314 /2010.
2. Formular 5 Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 69.1 din OUG34/2006 semnata de ofertant, asociati, subcontractanti si sustinatori, din care sa rezulte ca acestia nu se afla in situatiile de excludere prevazute de art 69.1 din OUG 34/2004
conform Ord AMRMAP 170/2012. Persoanele implicate in organizarea, derularea si finalizarea procedurii sunt: Muresan Sever, Bumbu Ioan, Iacovita Traian, Moldovan Octavian, Tanc Aurel, Dobricean Victor, Suciu Ioan, Ganea Gheorghe, Frijan Ioan, Tompa Ioan, Scuturici Gheorghe, Rebrisorean Nicolae, Moldovan Ovidiu, Ceuca George, Ganea Vasile, Scuturici Silviu Gheorghe, Zapciu Sevastian, Burcusel Ioan Dionisie
3. Prezentarea cazierului judiciar al operatorului economic, eliberat de organele competente.
4. Prezentarea cazierului fiscal al operatorului economic, eliberat de organele competente.
5. Formular 2 Declaratie privind eligibilitatea.
6. Formular 3 Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 181 din OUG34/2006.
7. Formular 4 Declaratie privind calitatea de participant la procedura.8. Certificate de atrestare fiscala emise de DGFP si de primariile pe raza carora ofertantul isi are sediul social si punctele de lucru implicate in contract, din acestea sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Inainte de comunicarile privind rezultatul procedurii, ofertantului clasat pe locul 1 i se va solicita sa prezinte aceste cerificate in original/copie legalizata. In cazul asocierii a doi sau mai multi operatori economici, documentele solicitate in aceasta sectiune vor fi prezentate de catre fiecare operator economic in parte.1. Ofertantul este inregistrat ca persoana juridica si are domeniul de activitate necesar executarii contractului dovedit prin Certificat consatator ORC cu date valabile la data limita de depunere a ofertelor, si care prezinta obiecte de activitate necesare executarii contractului.
Inainte de comunicarile privind rezultatul procedurii ofertantului clasat pe locul 1 i se va solicita sa prezinte acest cerificat in original/copie legalizata.
2. Prezentarea Certificatului de autorizare pentru lucrari de specialitate in domeniul cadastru, geodezie, cartografie, clasa I, emis de ANCPI, conform ORDINULUI directorului general ANCPINr. 107 din 29 martie 2010.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul are cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012) de minim 8.900.000 lei, conform contului de profit si pierdere sau altui document inregistrat la autoritatile competente
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca, la momentul semnarii contractului, va avea acces la surse financiare in vederea sustinerii lucrarilor pe o durata de
minim 12 luni de la data ordinului de incepere a serviciilor in valoare de minim 1.400.000 lei, prin scrisoare de confirmare a fondurilor (disponibil negrevat
sau valoarea creditului obtenabil) sau alt document, in original, care sa prevada ca suma respectiva poate fi imobilizata pentru realizarea contractului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
completare Formular 7 - , , Fisa de informatii generale?Pentru datele financiare in valuta, se va considera cursul BNR din data publicarii anuntului de participare.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind respectarea obligatiilor referitoare la conditiile de mediu si protectie a muncii.
Experienta similara a ofertantului
a) Din lista serviciilor prezentate trebuie sa rezulte ca ofertantula prestat in ultimii 3 ani, la data depunerii ofertelor, in baza a cel mult 3 contracte, servicii similare celor care constituie obiectul contractului, pentru imobile, in suprafata cumulata de minim (ha) 19500?
b) Serviciile prestate in baza celor maxim 3 contracte vor fi probate prin prezentarea de certificate/documente /recomandari/etc emise sau contrasemnate de beneficiari, din care sa rezulte ca serviciile respective au fost realizate la termen si in conformitate cu cerintele cantiative si calitative.
Dotare tehnica: Formular 9 (Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a prezentului contract) insotit de documente privind proprietatea, inchirierea, sau alte forme de dispozitie.
Ofertantul dispune pentru prestarea serviciilor de cadastru aferente prezentului contract de: statii totale, echipamente GPS, statii grafice (se solicita o declaratie din care sa reiasa ca operatorul economic detine programele pentru acestea), servere de fisiere, scannere cartografice, copiatoare, imprimante, mijloace de transport.
Informatii referitoare la personalul de specialitate ce va fi responsabil cu derularea contractului. Ofertantul dispune in vederea realizarii serviciilor de
cadastru de: personal specializat in managementul de proiect, ingineri geodezi autorizati ANCPI categoria D, pentru executia si verificarea de lucrari de specialitate, personal specializat in efectuarea de masuratori terestre, personal specializat in prelucrarea datelor obtinute prin masuratori terestre, personal specializat pentru operare in mediul GIS/CAD, personal specializat in domeniul bazelor de date, personal specializat inderularea campaniilor de constientizare in randul populatiei, personal specializat in domeniul juridic.
Echipa de specialisti va fi dimensionata prin raportare la valoarea si complexitatea contractului.
ISO9001:2001, ISO14001:2005 sau echivalente, aferente domenilor
necesare, valabile la data limita de depunere a ofertelor
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentarea unei declaratii pe propria raspundere.Prezentarea formularului nr. 8 ?Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani?Formular 9 (Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a prezentului contract)Formular 10 (Declaratie privind personalul implicat in indeplinirea prezentului contract).Formular 10 a ? Declaratie privind resursele umaneFormular 10 b - Curriculum vitaePentru expertii autorizati ANCPI se solicita doar depunerea atestatului emis de ANCPI, valabil la data limita de depunere a ofertelor.Prezentarea certificatelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.01.2014 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.01.2014 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.01.2014 11:00
Locul: Sediul Primaria comunei Telciu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor, membri comisiei de evaluare a ofertelor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1. Vor fi declarate admisibile doar ofertele care respecta in intregime cerintele documentatiei de atribuire. Ofertele incomplete si/sau care prezinta necorelari intre datele prezentate vor fi respinse. Solicitarile de clarificari vor viza doar confirmarea sau completarea unor documente depuse in oferta si nu prezentarea documentelor care lipsesc din oferta.2. Formularele si documentele solicitate la pct IV.4 sunt obligatorii.3. Formularele si/sau documentele solicitate la pct. III.2 pot fi inlocuite total sau partial cu o declaratie pe proprie raspundere conform art 11 alin 4 din HG 925/2006 privind indeplinirea cerintelor de calificare solicitate. Ofertele care prezinta declaratii si anexe la declaratii care nuindeplinesc in totalitate cerintele art 11 alin 4 din HG 925/2006 vor fi declarate respinse fara a se solicita prezentarea documentelor care confirma indeplinirea cerintelor de calificare respective.4. Acordul de asociere trebuie sa statueze ca partenerii sunt responsabili in mod egal, uniti si individual, sa precizeze fizic, valoric si procentual gradul de implicare al partenerilor si sa confirme ca partenerii vor ramane in aceasta forma de asociere pe toata durata de realizare acontractului.5.In situatia in care doua sau mai multe oferte admisibile se claseaza pe locul 1 cu preturi egale, se va solicita o reofertare in plic inchis si va fi desemnata castigatoare oferta cu pretul cel mai scazut
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art. 256.2 din OUG34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMUNA TELCIU
Adresa postala: Str. Principala , Nr. 744. B, Tel. +4 0263369004, Fax: +4 0263369004, Localitatea: Telciu, Cod postal: 427355, Romania, Tel. +40 263369004, Fax: +40 263369004
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.11.2013 11:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer