Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - LUCRARI DE INSTALARE SISTEME DE DISPECERIZARE ENERGETICA


Anunt de participare (utilitati) numarul 140069/31.10.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: strada UZINEI nr. 1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Punct(e) de contact: TRAIAN LUBA, Tel. +40 253335045, In atentia: ing. POPESCU OVIDIU, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SUCURSALA DIVIZIA MINIERA
Adresa postala: str.Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Localitatea: TARGU-JIU, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 374171161, In atentia: ing. Popescu Ovidiu, Fax: +40 253222015
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SUCURSALA DIVIZIA MINIERA Tg.-Jiu
Adresa postala: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, et.1, Secretariat Director, Localitatea: Targu-Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 374171161, In atentia: ing. Popescu Ovidiu, Fax: +40 253222015
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala sub autoritatea M.E.C.M.A.
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
LUCRARI DE INSTALARE SISTEME DE DISPECERIZARE ENERGETICA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: SUCURSALA DIVIZIA MINIERA TG-JIU, jud. GORJ
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
EXTINDERE SISTEME DE DISPECERIZARE ENERGETICA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45314000-1 - Instalare de echipament de telecomunicatii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari de instalare (extindere) sisteme de dispecerizare energetica pentru 2 subunitati, Conform Caietului de Sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 83, 507RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
90 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul in lei al garantiei de participare, este de 1.200 lei. Se poate depune in contul RO49RNCB0149034562550007 BCR- Agentia Gorj. Perioada de valabilitate: cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei (90 zile de la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor). Modul de constituire: -conform prevederilor art. 86 alin. (1) din HG 925/2006; sau -depunere in numerar la casieria autoritatii contractante Retinerea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile art. 87 din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 278^1 alin.(1) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - in cazul in care ofertantul a depus o contestatie care a fost respinsa ca nefondata de catre CNSC). Garantia de buna executie se va constitui de catre ofertantul declarat castigator inaintea incheierii contractului, in valoare de 10% din valoarea acestuia fara TVA (5% in cazul Intreprinderilor Mici si Mijlocii); Modul de constituire: -conform prevederilor art. 90 alin. (1) si (2) din HG 925/2006; sau -prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in conformitate cu prevederile art. 90, alin. (3) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare prin HG 1045/27.10.2011
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.Modalitatile legale de plata in functie de disponibilitatile achizitorului in90de zile de la inreg facturilor la Sucursalei Divizia Miniera Targu-Jiu.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG 34/2006 (declaratia de eligibilitate) cu modificarile si completarile ulterioare ? formular model;
-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ? formular model;
-Declaratie pe propria raspundere privind calitatea de participant la procedura de achizitie-formular model;
-Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului Presedintelui ANRMAP nr. 314/12.10.2010 - formular model;
-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: Director Sucursala Divizia Miniera - Ogarlaci Vasile, Director Strategie Dezvoltare - Davitoiu Gheorghe, Director Economic - Viasu Nicolae, Director Tehnic - Paraschivu Ion, Director Adjunct Achizitii Publice - Rebedea Ion, Director Personal - Tanasoiu Aristica, Ing Sef Energetic - Simerea Vasile, Sef Birou Atribuire Contracte Lucrari - Ghioc Stefan, Sef Birou Energetic ? Baluta Victor, Sef Birou Legislatie Comerciala si Contecios - Mihaela Lazar Andrei, formular model. Pentru persoane juridice/fizice romane: -Se va prezenta Certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului (emis cu maximum 30 de zile inainte de data depunerii ofertei). Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator. Acest certificat va fi prezentat in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul??. Autoritatea ontractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate Certificatul constatator emis de O.R.C. in original/copie legalizata, in cazul in care acesta a fost prezentata in copie cu mentiunea conform cu originalul.Pentru persoane juridice/fizice straine: -Se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident.Documentele emise in alta limba trebuie sa fie insotite de o traducere autorizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 - Informatii generale, inclusiv cifra medie anuala de afaceri globala pe ultimii 3 ani
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 - Informatii privind experienta similara - executia de lucrari similare duse la bun sfarsit, in ultimii 5 ani. Ofertantul va prezenta cel putin un document/contract/proces-verbal de receptie care sa confirme executia de lucrari similare duse la bun sfarsit in ultimii 5 ani (calculati prin raportare la data limita pentru depunerea ofertelor). Pentru echivalenta leu/valuta (daca este cazul), se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei/Banca Centrala Europeana.
Cerinta nr. 2 - Informatii privind personalul. Se va prezenta o declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani. Ofertantul are obligatia sa asigure cel putin un responsabil tehnic cu executia, care sa fie atestat in domeniul lucrarilor ce urmeaza a se executa, pentru care se va prezenta atestatul si CV.
Cerinta nr. 3 - Informatii privind dotarea tehnica. Ofertantul vaprezenta Declaratia privind lista cu echipamentul tehnic, utilajele, mijloacele de transport, laboratoarele si alte mijloace fixe pe care se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului ? formular model.Se accepta sustinerea capacitatii tehnice in conformitate cu art. 190 din OUG 34/2006;
Cerinta nr. 4 - Informatii privind subcontractarea, conform art. 45 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se va completa (dupa caz) formularul model, insotit de lista cuprinzand subcontractantii si de acordurile de subcontractare (formular model), cu precizarea partilor din contract care urmeaza a fi subcontractate si a datelor de recunoastere a subcontractantilor propusi. Ofertantul declarat castigator, va prezenta atunci cand se prezinta la semnarea contractului, contractele de subcontractare, semnate deja, in aceleasi conditii in care el semneaza contractul.
Cerinta nr. 5 - Recomandari din partea altor beneficiari/clienti (in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul). Se vor prezenta una sau mai multe recomandari, semnate de directorii beneficiarilor lucrarilor executate. Recomandarea trebuie sa precizeze cel putin: a) modul de indeplinire a obligatiilor contractuale pe parcursul derularii contractului respectiv; b) daca pe parcursul executiei lucrarilor au fost inregistrate: -neconformitati care au condus la refaceri partiale sau totale de lucrari; -cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusiva a contractantului; -receptii amanate sau respinse din cauza nerespectarii parametrilor de calitate.
Cerinta nr. 1 -Certificare a sistemului de management al calitatii ISO 9001 sau similara MOD DE INDEPLINIRE-Conform prevederilor legale, se vor prezenta documente care atesta o Certificare a sistemului de management al calitatii ISO 9001 sau similara, pentru categoria de lucrari care sunt ofertate sau alte documente echivalente care sa ateste ca operatorul economic asigura un nivel corespunzator al calitatii. Documentele trebuie sa fie in termen de valabilitate si se vor prezenta in copie certificata ?conform cu originalul?.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
-Elem of ce face obiectul proc repetitiv de ofertare este pretul in lei, in baza crt de atribuire ?pretul cel mai scazut?. In faza fin a lic electronice vor participa doar op economici inreg in SEAP si doar of decl admisib in prima etapa desf la sediul aut contract, in conf cu art 164 -lit. b) si c) si art. 165, alin. 2 din OUG 34/2006. Eventuale limite ale val pana la care elemen prev la lit. a) pot fi imbunatatite, astfel cum rezulta acestea din specif care definesc obiectul contract; Inf care urmeaza a fi puse la disp ofert in cursul lic electr si mom cand aceste inf vor fi disponibile;Inv se va trans pe cale electr, simultan, tuturor of care au depus oferte adm in conf cu art. 165, alin. 2 din OUG 34/2006 cu modif si complete ulterioare. Lic electronica va incepe nu mai devreme de 2 zile lucratoare dupa data la care vor fi transmise invitatiile. -Numarul de runde electronice: 1. -Durata rundei: 1 zi -Pas de licitare: 1% din valoarea estimata.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.11.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.11.2012 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.11.2012 11:00
Locul: Str. Tudor Vladimirescu, nr.1-15, Departament Achizitii Publice, Sala de licitatii (etaj 3).
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti din partea operatorilor economici ofertanti.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
-In cazul in care, dupa derularea etapei de licitatie electronica, doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc cu preturi egale, se va solicita ofertantilor care au depus aceste oferte, reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii.-Eventualele obiectiuni la Proiectul de Contract se vor depune odata cu oferta, respectiv la data desfasurarii sedintei de deschidere. Ulterior acestei date obiectiunile formulate nu vor fi luate in considerare. Nu se admit negocieri de clauze contractuale care nu au fost obiectate prin oferta initiala.-In cazul in care oferta este prezentata de catre o asociatie de prestatori, aceasta asociatie va beneficia de facilitatile asigurate Intreprinderilor Mici si Mijlocii prin prevederile Legii nr. 346/2004, numai in cazul in care toti membrii asociatiei sunt Intreprinderi Mici si Mijlocii.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta in conditiile prevederilor art. 256^2 din OUG 34/2006 de catre contestatar, despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Legislatie Comerciala si Contencios al SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA - SUCURSALA DIVIZIA MINIERA Targu-Jiu
Adresa postala: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Localitatea: Targu-Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 374171177, Fax: +40 253222015
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.10.2012 08:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer