Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de integrare a echipamentelor RED din FDEE Electrica Distributie Transilvania Sud in SCADA


Anunt de participare (utilitati) numarul 145254/26.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Comerciala Filiala de Distributiea Energiei Electrice "Electrica Distributie Transilvania Sud" S.A.
Adresa postala: Brasov, str. Pictor Luchian nr. 25, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500193, Romania, Punct(e) de contact: Manica Vochin, Tel. +40 0268305320/+40 0728137596, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 0268305004, Adresa internet (URL): www.electricats.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala de distributie energie electrica
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Lucrari de integrare a echipamentelor RED din FDEE Electrica Distributie Transilvania Sud in SCADA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Brasov
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: 15, 413, 440EUR
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: In functie de necesitati pe durata acordului cadru se vor incheia doua sau mai multe contracte subsecvente. Valoarea contractului subsecvent aproximativ 7.000.000 euro.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de integrare a echipamentelor RED ( reanclansatoare, separatoare, RTU) din FDEE Electrica Distributie Transilvania Sud in SCADA. Valoarea estimata a acordului cadru este de 15.413.440 euro. Cheltuielile diverse si neprevazute sunt zero.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45310000-3 - Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
31221000-1-Relee electrice (Rev.2)
42961200-2-Sisteme Scada sau sisteme echivalente (Rev.2)
71340000-3-Servicii integrate de inginerie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Domeniul acordului cadru si a contractelor subsecvente este electric (Retele electrice de distributie) si statii de transformare. Se vor depune oferte pentru toate lucrarile solicitate si pentru toate cantitatile prevazute in Caietul de sarcini. Cantitatile minime si maxime pe tipuri de lucrari ce ar putea constitui obiectul unui singur contract subsecvent sunt descrise in Caietul de sarcini.Valoarea maxima posibila pentru un contract subsecvent este de 7.000.000 euro
Valoarea estimata fara TVA: 15, 413, 440EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Val.garantiei de participare este de 140.000 euro , echivalent a 610.750 lei Curs echivalenta lei/euro 1euro= 4, 3625 lei comunicat de BNR din data de 24.05.2013.Pentru calculul echivalentei garantiei de participare constituite in alte monede decat euro/lei, se va utiliza cursul de reconversie comunicat de BNR pentru datade 24.05.2013.IMM beneficiaza de reduceri cu 50%, conform legii 346/2004. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si se constituie Conform art 86 alin (1) din HG 925/2006. Cont RO14RNCB0053006916952194BCRBrasov pentru ordin de plata. Trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantieide participare vor fi respinse.Ofertantul pierde garantia de participare conform art. 87 din HG 925/2006 si cota parte din garantie in conformitate cu art.278^1 din OUG34/2006. Garantia pentru participare se restituie conf art. 88 din HG 925/2006.Perioada de valabilitate a garantia de participare este de 100 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Garantia buna executie in cuantum de 5 % din val. contract fara TVA.IMM beneficiaza de reducerea cu 50%, cf.L346/2004.Modalitatea de constituire este conform art 90 din HG 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii. Acord cadru si Contract subsecvent ferm in euro pe toata perioada de derulare.Modalitate de plata conf specificatilor cap 16 din contractului subsecvent atasat documentatiei
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Documente din care sa rezulte faptul ca ofertantul nu se incadreaza in situatiile prevazute la art. 180, (formular04), art.181(formular05)si art.69^1(pers cu functii de decizie in cadrul autoritatii Dir Gen Ion Dobre, Dir Ec Monica Radulescu, Dir Distrib Radu Holom, Dir Teh 110kvNicuConstandache, Dir Dezv Catalin Grama, Dir Adj Ioan Toma, Manica Vochin, Mihai Burducea, Rodica Pumnea-Gigartu, Cornel Ungureanu (formular06) din OUG 34/2006.
Declaratie privind calitatea de participant la procedura (Formular03).Certificatul departicipare la licitatie cu oferta independenta(Formular02).Declaratie pe propria raspundere privind incadrarea intreprinderii in categoriaIMM (Formular14).
Certificat de Inregistrare in scopuri de TVA daca este cazul.Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa rezulte ca nu are datorii scadente la plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele, in original, copie legalizata/autentificata saucopie lizibila cu mentiunea?conform cu originalul".
Certificat privind plata impozitelor si taxelor si a contributiilor de asigurari sociale catrebugetele componente ale bugetului general consolidat din care sa rezulte ca nu are datorii, scadente la plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul".Persoanele juridice/fizice straine pot depune documente doveditoare in conformitate cu prevederile art.182 din OUG 34/2006 Atestat ANRE tip E2, C2B conf Ordin ANRE nr.24/2007
Certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comertului din care sa reiasa obiectul contractului care trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN.Datele inscrise in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Persoanele juridice/fizice straine pot depune documente doveditoare in conformitate cu prevederile art.183 din OUG 34/2006
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Nivelul minim impus pt media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani : media cifrei de afaceri globale trebuie sa fie mai mare sau egala cu valoarea de 13.000.000 euro.Pentru echivalenta din alta valuta in lei a cifrei globale de afaceri se va avea in vedere cursul mediu anual comunicat de BNR. IMM beneficiaza de reducerea cu 50% a pragului cifrei de afaceriglobale, cf.L346/2004.Lichiditatea generala >90%.Depunerea uneideclaratii cu informatii generale referitoare la Media cifrei de afaceri globalepe ultimi trei ani. (formular 13) Bilantul contabil al ultimul an financiarincheiat-2012, sau prezentarea oricaror altor documentecare pot fi prezentate de ofertanti in sustinerea indeplinirii cerintei de calificare
lichiditatea generala(Lg=active circulante total /datorii curente platibile pana la un an)
Modalitatea de indeplinire
Formular 13. Pentru echivalenta din alta valuta in lei a cifreiglobale de afaceri se va avea in vedere cursul mediu anualcomunicat de BNR. Bilantul contabil al ultimul an financiarincheiat-2012, sau prezentarea oricaror altor documentecare potfi prezentate de ofertanti in sustinerea indeplinirii cerintei decalificare lichiditatea generala(Lg=active circulantetotal /datoriicurente platibile pana la un an)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1.-Prezentarea de lucrari similare executate in ultimi 5 ani(calculati pana la data limita de depunere a ofertelor), in baza unuia sau mai multor contracte, lucrari a caror valori insumate trebuie sa fie de minim 4.600.000 euro.(formular0.7).Pentru echivalenta valorilor experientei similare din alta valuta in lei se va tine cont de cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Cerinta 2-Prezentarea unei liste/declaratii privind personalul de specialitate minim necesar, de care ofertantul dispune pentru
executarea contractului:
1.Responsabil tehnic cu executia- se va prezenta copiedupa certificatul responsabilului tehnic cu executia lucrarilor electrice conf. Ordin 364/2010 emis deMECMA.
2.Responsabil cu Protectia Muncii- se va prezenta in acest sens o copie dupa certificatul de absolvire de cursuri in acest sens.
Cerinta 3 -Declaratie referitoare la dotarea tehnica utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul
economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari( formular 10)
Cerinta 4-Declaratie privind personalul cu derularea contractului:
- o persoana studii superioare in specialitatea electroenergetica / electrotehnica / electromecanica /automatizari / instalatii electrice, specializati PRAM( Protectii prin relee si aparatura de masura), cu o experienta de cel putin 3 ani in executia lucrarilor in statii detransformare
- doua persoane specialisti cu studii superioare si instruiti ca integrator pentru unsistem SCADA IDS High-Leit NT conform celui implementat in FDEE Electrica Distributie Transilvania Sud (calificati in sisteme electroenergetice/automatizari/ electronica/informatica); Se vor prezenta CV-uri (in original, purtand semnatura titularului), diplome/atestate (in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?).
- trei persoane specialisti cu studii superioare si instruiti ca integrator pentru un sistem SCADA IDS High-Leit NTHEO(sistem DMS) conforde tipul celui implementat in FDEE Electrica Distributie Transilvania Sud (calificati in sisteme electroenergetice/ automatizari/ electronica/ informatica); Se vor prezenta CV-uri (in original, purtand semnatura titularului), diplome/atestate (in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?).
- sase persoane ? specialisti cu studii superioare si instruiti ca integrator pentru un sistem SCADA IDS High-Leit XW de tipul celui implementat in FDEE Electrica Distributie Transilvania Sud (calificati in sisteme electroenergetice/ automatizari/ electronica/ informatica); Se vor prezenta CV-uri (in original, purtand semnatura titularului), diplome/atestate (in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?).
- doua persoane specialisti cu studii superioare si instruiti pentru configurarea unui Front End Computer IDS 850 conform celui instalat si functional in FDEE Electrica Distributie Transilvania Sud (calificati in sisteme electroenergetice/ automatizari/ electronica/ informatica); Se vor prezenta CV-uri (in original, purtand semnatura titularului), diplome/atestate (in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?).
- o persoana specialist cu studii superioare si instruit ca integrator pentru un sistem SCADA IDS ACOS NMS conformcelui implementat in FDEE Electrica Distributie Transilvania Sud (calificati in sisteme electroenergetice/ automatizari/ electronica/ informatica); Se vor prezenta CV-uri (in original, purtand semnatura titularului), diplome/atestate (in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?).
Cerinta 5- Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii3 ani(formular 11)Cerinta 6 - Declarartie privind partea din contract care sunt indeplinite de
subcontractanti si specializarea acestora(formular 09)Cerinta 7 - O lista a lucrarilor executate in ultimii 5 ani.
Modalitatea de indeplinire
Formular 0.7. Formular 0.8 Formular 09 Formular 10 Formular11Formular 12
Asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, protectiei mediului prindetinerea certificatelor ISO 9001/2008 , ISO 14001/2005 sau echivalent
Modalitatea de indeplinire
Certificat al sistemului de menegement al calitatii inconformitatecu SR EN ISO 9001/2008 sau echivalentCertificatal sistemului de menegement de mediu in conformitate cu SR EN ISO14001/2005 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.09.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.09.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.09.2013 11:00
Locul: SEdiul FDEE Electrica Distributie Transilvania Sud str Pictor Luchian nr. 25 bl.33 et8 Brasov
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputernicitii ofertantiilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Acordul cadru si contractele subsecvente sunt in euro, iar oferta se va transmite in euro.Departajarea ofertelor cu preturi egale clasate pe primul loc se va face prin reofertarea in plic inchis a pretului ofertei.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, cf. art. 256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic SC FDEE Electrica Distributie Transilvania Sud SA
Adresa postala: str. Pictor Luchian nr.25, bl.33, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500193, Romania, Tel. +40 268305999, Fax: +40 268305004
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.07.2013 15:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer