Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - LUCRARI DE INTERVENTIE (CONSOLIDARE SI REABILITARE) LA GRADINITE SI SCOLI AFLATE IN ADMINISTRAREA D.G.A.P.I. SECTOR 2


Anunt de participare numarul 141256/21.12.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA GENERALA PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR
Adresa postala: Str.Luigi Galvani, nr.20, Sector 2, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020362, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii Publice, Tel. +40 212121544, In atentia: Ghiocel Constantin, Email: [email protected], Fax: +40 212121544, Adresa internet (URL): www.dgapi.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Directie administrativa aflata in subordinea autoritatii publice locale
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Da
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
LUCRARI DE INTERVENTIE (CONSOLIDARE SI REABILITARE) LA GRADINITE SI SCOLI AFLATE IN ADMINISTRAREA D.G.A.P.I. SECTOR 2
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Municipiul Bucuresti, Sector 2
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Scopul proiectului:
Servicii de proiectare constand in realizare proiect tehnic, detalii de executie si asistenta de specialitate din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor si executie lucrari de interventie constand in consolidare, reabilitare si modernizare pentru urmatoarele obiective de invatamant: Gradinita nr. 147 cu sediul in B-dul Basarabia nr. 160, Gradinita nr. 257/59 cu sediul in Str. Armeneasca nr. 27, Gradinita nr. 113 cu sediul in Str. Popa Nan nr. 47, Gradinita nr.137 cu sediul in Str. Plumbuita nr. 5, Gradinita nr. 258 cu sediul in Str. Dragos Voda nr. 25, Gradinita nr. 257 cu sediul in Str. Alexandru Donici nr. 23, Grupul Scolar Industrial "Sf. Pantelimon" - Sala de sport cu sediul in Str. Hambarului nr. 12, Scoala Postliceala Sanitara cu sediul in Sos.Fundeni nr. 252-254, Gradinita nr.134/Scoala nr. 27 cu sediul in Str. Calimachi nr. 8, Gradinita nr. 253 cu sediul in Str. Rahmaninov nr. 25, Gradinita nr.138 cu sediul in Str. Tunari nr. 52-54, Gradinita nr. 188 cu sediul in Str. Pierre Coubertin nr. 1, Gradinita nr. 51 cu sediul in Str. Sagetii nr. 11, Scoala nr. 62+ Gradinita nr. 150 cu sediul inStr. Stiucii nr. 54, Gradinita nr. 8 cu sediul in B-dul Dacia nr. 134, Gradinita nr. 133 cu sediul in Str. Aurel Vlaicu nr. 30-32, Scoala nr. 52 + Gradinita nr. 15 cu sediul in B-dul Ferdinandnr. 23, Gradinita 256 cu sediul in Str. Atanasie Ionescu nr. 25, Grupul Scolar Industrial Electronica Industriala - Corp atelier, Sos. Pantelimon nr. 25, Grupul Scolar Industrial Mecanica Fina - Corp atelier cu sediul in Str. Popa Lazar nr. 8A, Liceul Teoretic Ady Endre cu sediul in B-dul Ferdinandnr. 89, obiective aflate in clasa de risc seismic 2, 3 sau 4.
Intrucat conform structurii organiatorice si R.O.F. a D.G.A.P.I. Sector 2, aceasta institutie are rolul de ordonator de credite secundar iar unitatile de invatamant indicate la Sectiunea II.1.5 au rolul de ordonator de credite tertiar, lucrarile ce fac obiectul prezentei proceduri de atribuire vor fi achizitionate de D.G.A.P.I. Sector 2 pentru si in numele unitatilor de invatamant beneficiare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45214200-2 - Lucrari de constructii de institutii scolare (Rev.2)
71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
71327000-6-Servicii de proiectare a structurilor portante (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform listelor de cantitati aferente fiecarui obiect de lucrari in parte. Pentru detalii, vezi caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: intre 36, 820, 525 si 44, 184, 630RON
II.2.2) Optiuni
Da
Autoritatea contractanta va aplica dispozitiile art. 122 lit. j din O.U.G. nr 34/2006
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
a) Cuantumul garantiei de participare: 736.410, 05. lei. A se vedea nota de mai jos.b) Cuantumul ce se va retine din garantia de participare in conditiile art. 278^1 din O.U.G. nr. 34/2006 in cazul respingerii unei contestatii: 11.242, 05 lei.c) Perioada de valabilitate a garantiei: 150 de zile de la termenul limita pentru primirea ofertelor.d) Forma de constituire a garantiei de participare - instrument de garantare irevocabil emis, in conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari sau prin virament in contul de trezorerie al autoritatii contractante.Nota: In cazul constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara/societate de asigurari se va completa Formularul nr. 10 sau un alt model care sa contina cel putin datele din acest formular.Garantia de participare se va depune in S.E.A.P.(scanata) si se va prezenta in original, la sediul autoritatii contractante de catre toti operatorii economici participnti, pana la data limita de depunere a ofertelor. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA.Garantia de buna executie se constituie prin printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in conditiile art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in coditiile prevazute la art. 90 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006. In acest ultim caz, suma initiala pe care o va depune contractantul in contul deschis la dispozitia autoritatii contractante va fi de 1% din pretul contractului.Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia.Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 91- 92 din H.G. nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local al Primariei Sectorului 2.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor prezenta:
- Formularul nr. 1 - Declaratie de eligibilitate;
- Cazierul judiciar si cazierul fiscal pentru operatorul economic si reprezentantul legal al operatorului economic;
- Formularul nr. 2. - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.u.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Certificatul eliberat de Administratia Finantelor Publice din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile fiscale de plata catre bugetul de stat (consolidat) in luna anterioara celei in care se depun ofertele;
- Certificatul eliberat de Autoritatile Publice Locale din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile de plata catre bugetul local, in luna anterioara celei in care se depun ofertele;
- Formularul nr. 13 - Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului presedintelul ANRMAP nr. 314/2010;
- Formularul nr. 14 - Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (evitarea conflictului de interese cu persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante cum ar fi: Director Executiv - Mihail GEANGU, Director Adjunct - Corin ROMANESCU;Director Adjunct - Daniela POPA; persoane implicate in organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie publica: Neculae Stoean, Doina Gheorghe, Ghiocel Constantin, Daniela Popa, Nicoleta Stoicescu, Alexandrina Procopiu, Marilena Avrigeanu si Mariana Mustata.
Nota:
In Romania, data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni pentru luna anterioara, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Astfel, pentru ofertele a caror data de depunere este cuprinsa in perioada 01 - 25 a lunii, certificatul trebuie sa ateste achitarea datoriilor pentru penultima luna dinaintea lunii stabilite pentru depunerea ofertelor si care au scadenta legala de plata pana pe data de 25 a ultimei luni dinaintea lunii depunerii ofertelor (luna anterioara lunii stabilite pentru depunerea ofertelor).Pentru ofertele care a caror data de depunere este cuprinsa in perioada 26 - 31 a lunii, certificatul trebuie sa ateste achitarea datoriilor pentru ultima luna dinaintea lunii stabilite pentru depunerea ofertelor (luna anterioara lunii stabilite pentru depunerea ofertelor) si care au scadenta legala de plata pana pe data de 25 a lunii stabilite pentru depunerea ofertelor.
Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse.
Dovada indeplinirii obligatiilor de plata a taxelor si impozitelor se va face la nivelul societatii/companiei.Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de aprezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul 2011 ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului de achizitie. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
A se vedea si prevederile lit. b) a Notei de la Cap. IV.4.3. cu privire la posibilitatea solicitarii documentelor in original de catre autoritatea contractanta.Astfel, autoritatea contracta isi rezerva dreptul de a solcita ofertantului clasat pe primul loc, de a prezenta pentru conformitate documentul in original inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire. Se vor prezenta:
- Documentele care dovedesc forma de inregistrare a operatorului economic, cum ar fi Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC conform art. 15 si urmatoarele din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precumsi la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare. Ofertntul isi va asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in acest document sunt valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.
- Prezentarea Autorizatiei emisa de I.S.C.I.R. pentru proiectarea si punerea in functiune de instalatii sub presiune, conform Legii nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil.
- Prezentarea Autorizatiei emise de I.G.P. pentru proiectarea si montarea sistemelor de supraveghere, conform Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare.- Prezentarea Autoriza?iei ANRE tip B, conform Ordinului nr. 90/2009 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic.- Prezentarea Autorizatiei emisa de ANRE, conform Ordinului nr. 89/2009 privind aprobarea regulamentelor pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice si a operatorilor economici care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare in domeniul gazelor naturale.
Nota:
Operatoriieconomici nerezidenti (straini) vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta serviciile si/sau lucrarile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
Atestatele/autorizatile mai sus mentionate pot fi detinute si de subconstractanti de specialitate in masura in care acestia vor presta/executa serviciile/lucrarile aflate sub incidenta atestatelor/autorizatiilor enumerate.Toate atestatele si autorizatiile prezentate vor fi in termen de valabilitate cel putin pe toata perioada de valabilitate a ofertei, iar in situatia in care aceste atestate/autorizatii se afla in situatia de a expira mai devreme de luna decembrie 2013, ofertantii vor prezenta un angajament incheiat in forma autentica cu privire la asumarea obligatiei de a se proceda la re-atestare/re-autorizare cu minim 3 luni inainte de expirarea perioadei de valabilitate.A se vedea si prevederile Notei de la Cap. IV.4.3. cu privire la posibilitatea solicitarii documentelor in original de catre autoritatea contractanta. Astfel, autoritatea contracta isi rezerva dreptul de a solcita ofertantului clasat pe primul loc, de a prezenta pentru conformitate documentul in originalinainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii 3 ani tr fie egala sau mai mare decat suma de 73.641.050 lei.
Se solicita bilanturile contabile pe ultimii 3 ani, din care rezulta cifra de afaceri globala (vizate si inregistrate de organele competente) sau, dupa caz, rapoarte anuale emise de auditori financiari sau soc. specializate, ori scrisori de bonitate din partea bancilor sau alte doc. edificatoare, cu conditia ca acestea sa contina informatiile relevante prin care ofertantul probeaza capacitatea sa economico-financiara.
Pentru operatorii economici nerezidenti, in masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic. Doc. se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in lb. rom
Cerinta nr. 2
Dovada prin mijloace agreate de banca operatorului economic prin care se confirma ca acesta va avea (la momentul semnarii contractului sau are disponibile resurse reale negrevate de datorii (cum ar fi o linie de credit sau alte mijloace de financiare confirmate de banci) de cel putin 4.602.565lei, suficiente pentru a realiza cash-flow-ul necesar desfasurarii activitatilor, care va fi destinata exclusiv indeplinirii viitorului contract pentru o perioada de minim 3 luni de la data semnarii acestuia cu autoritatea contractanta, independent de alte angajamente contractuale ale operatorului economic.
Se vor prezenta dovezi din care sa rezulte in mod neechivoc posibilitatea operatorului economic de a sustine din punct de vedere financiar, executia contractului care urmeaza sa fie atribuit, respectiv indeplinirea cerintei stabilite, pentru perioada estimata pana la data depunerii unei cereri de rambursare (3 luni de la semnarii contractului cu autoritatea contractanta).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Operatorii economici sau membrii grupului de operatori economici sa dovedeasca ca, in ultimii 3/5 ani, implini?i la data limita pentru depunerea ofertei, a/au prestat si executat activitati de proiectare si executie lucrari cu o valoare egala sau mai mare decat suma de 2.518.324 lei pt. componenta de proiectare si suma de 15.446.866 lei pt. componenta de executie.Se solicita:
- Lista privind principalele servicii prestare in ultimii 3 ani si respectiv principalele lucrari similare executate in ultimii 5 ani;
- Referinte tehnice contrasemnate de beneficiar din care sa rezulte principalele caracteristici tehnico-economice ale investitiei;
- Cel putin o recomandare datata, semnata, parafata de catre beneficiar) ori certificat constatator emis in cf. cu prev. art. 971 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006, pt. fiecare contract prezentat;
- Procesul verbal de receptie la predarea proiectului (expertiza tehnica/DALI/PT si DDE)/terminarea lucrarilor.
Continuare Cerinta nr. 1
Cerinta nr. 2Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are in dotarea sa sau ca dispune pentru perioada de executie a contractului (proprietate, leasing sau prin contracte/conventii de inchiriere), decel putin urmatoarele utilaje/mijloace de transport/echipamente specifice pentru indeplinirea contractului: - Statie totala;
- GPS;
- Echipamente birotica proiectare (minim statii de lucru, software proiectare licentiat si echipamente imprimare/multiplicare adecvate).
- Macara 0.8-1.2 to;
- Troliu electric;
- Mini excavator cu capacitate de 0, 2 - 0.4 mc;
- Incarcator frontal cu capacitate de 0, 5 - 1 mc sau buldexcavator;
- Camion de transport materiale constructii;
- Pompa de turnare beton montata pe sasiu;
- Camion de transport pentru beton min 5 mc;
- Malaxoare electrice pentru mortare si lianti;
- Vibrocompactoare beton;
- Aparat de torcretare;
- Sisteme de cofrare metalice;
- Topogan de evacuare moloz;
- Schela fatada cu plase de protectie amplasament;
Continuare Cerinta nr. 2- Bob elevator mobil cu electromotor;
- Motocompresor;
- Ciocan demolator;
- Mai compactor;
- Placa vibratoare;
- Laborator pentru asigurarea controlului calitatii atestat in ceea ce priveste profilele de incercari si probe impuse de lucrarile rezultate din tehnologiile de executie (laborator autorizat gr. II).
- Laborator P.R.A.M. (protectie prin relee, automatizari si masuratori electrice) atestat in ceea ce priveste profilele de incercari si probe impuse de lucrarile rezultate din tehnologiile de executie (atestat A1 si C2A de catre A.N.R.E).
Se va prezenta Declaratia referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.
Se va completa Formularul nr. 5, impreuna cu documentele suport relevante din cadrul carora sa rezulte cele declarate.
Cerinta nr. 3
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispunecel putin de urmatorul personal de specialitate necesar pentru indeplinirea contractului:
a) Manager de proiect;
b) Inginer proiectant - sef colectiv proiectare;
c) Arhitect si inginer proiectant, specialitatile structuri si instalatii termice si ventilatie, sanitare, gaze si electrice;
d) Sef santier/obiect de lucrari;
e) Responsabil tehnic cu executia lucrarilor;
f) Inginer constructii, specialitatile structuri si instalatii termice si ventilatie, sanitare, gaze si electrice;
g) Inginer sisteme de supraveghere video;
h) Coordonator SSM;
i) Responsabil asigurarea calitatii;
j) Personal de specialitate (fierar betonisti, dulgheri, zidari, tamplari, zugravi - vopsitori, tinichigii, sudori atestati ISCIR, instalatori instalatii sanitare, termice si ventilatie, electrice si gaze naturale).
Continuare Cerinta nr. 3
Se vor prezenta:
a)Formularul nr. 6 - Declaratia privind personalul responsabil pentru indepl. ctr., impreuna cu CV-urile expertilor propusi, semnate de catre titulari, datate si insotite de documente suport din care sa rezulte informatii referitoare la studiile, pregatirea prof. si calificarea fiecarei persoane propuse in cadrul echipei de proiect;
b)Formularul nr. 7 - Declaratie de disponibilitate.c)Formularul nr. 8 - Angajamentul privind resursele umane.
Continuare cerinta nr. 3
Cerinta nr. 3.1 - Profilul expertilor indicati la lit. a), d) si f):
1.1. Cerinte privind studiile si pregatirea profesionala generala:
- Studii superioare de lunga durata de profil tehnic (constructii civile, industriale si agricole) finalizate prin diploma de licenta sau echivalent.
1.2. Cerinte privind competentele/ calificarile specifice necesare implementarii proiectului:
Participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract de executie de lucrari de consolidare/reabilitare/modernizare imobile supraetajate in cadrul caruia sa fi ocupat o pozitie similara celei pentru care este propus in cadrul prezentei proceduri de atribuire si pentru care sa fi detinut/indeplinit toate conditionalitatile impuse de lege (vezi Legea nr. 422/2001).
Cerinta nr. 3.2 - Profilul expertilor indicati la lit. b) si c):
1.1. Cerinte privind studiile si pregatirea profesionala generala:
- Studii superioare de lunga durata de profil tehnic (constructii civile, industriale si agricole) finalizate prin diploma de licenta sau echivalent.
1.2. Cerinte privind competentele/ calificarile specifice necesare implementarii proiectului:
- Participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract de proiectare cladiri incadrabile in obiectul de reglementare al Normativului NP 010 ? 1997 si/sau Normativului NP 011 - 1997 in cadrul caruia sa fi ocupat o pozitie similara celei pentru care este propus in cadrul prezentei proceduri de atribuire si pentru care sa fi detinut/indeplinit toate conditionalitatile impuse de lege (vezi Legea nr. 422/2001).
Cerinta nr. 3.3 - Profilul expertilor indicati la lit. g):
1.1. Cerinte privind studiile si pregatirea profesionala generala:
- Studii superioare de lunga durata de profil tehnic (electrotehnica/electronica/automatica/ IT&C) finalizate prin diploma de licenta sau echivalent.
1.2. Cerinte privind competentele/ calificarile specifice necesare implementarii proiectului:
- Atestat/certificatpentrusisteme de detectie, supraveghere video, control acces (ARTS sau echivalent) - Cod COR 352130 eliberat de un prestator agreeat de Inspectoratul General al Politiei Romane ? Directia Ordine Publica (I.G.P.R.-D.O.P.) si Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (I.G.S.U).
Participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract de executie de lucrari de supraveghere video in cadrul caruia sa fi coordonat sau realizat executia de sisteme de supraveghere video.
Cerinta nr. 3.4 - Profilul expertilor indicati la lit. e): 1.1. Cerinte privind studiile si pregatirea profesionala generala:
- Nu este cazul;
1.2. Cerinte privind competentele/ calificarile specifice necesare implementarii proiectului:
- Detinerea atestatului de specialitate (RTE) pentru toate domeniile aferente lucrarilor enumerate in caietul de sarcini si pentru care sa fi detinut/indeplinit toate conditionalitatile impuse de lege (vezi Legea nr. 422/2001).
Cerinta nr. 3.5 - Profilul expertilor indicati la h) si i):
1.1. Cerinte privind studiile si pregatirea profesionala generala:
- Studii superioare de lunga durata de profil tehnic (constructii civile industriale si agricole) finalizate prin diploma de licenta sau echivalent.
1.2. Cerinte privind competentele/ calificarile specifice necesare implementarii proiectului:
- Participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract de executie de lucrari de consolidare imobile supraetajate in cadrul caruia a ocupat o pozitie similara celei pentru care este propus in cadrul prezentei proceduri de atribuire.
Cerinta nr 3.6 - Profilul expertilor indicati la lit. j):
1.1. Cerinte privind studiile si pregatirea profesionala generala:
- Studii obligatorii conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011.1.2. Cerinte privind competentele/ calificarile specifice necesare implementarii proiectului:
- Certificate de calificare profesionala corespunzatoare pentru meseria pentru care este nominalizat expertul.
Cerinta nr. 4
Se va prezenta Formularul nr. 9 - Lista cuprinzand subcontractantii cu specializarea acestora (semnat si stampilat de catre ofertant precum si de fiecare subcontractant in parte al acestuia). Se solicita datele de identificare ale subcontractantilor.
Cerinta nr. 1
Implementarea standardului de management al sistemului calitatii din seria ISO 9001 sau echivalent pentru serviciile/lucrarile ce fac obiectul contractului ce urmeaza sa fie atribuit (ceritifcat ISO 9011 sau echivalent).
Cerinta nr. 2
Implementarea standardului privind sistemul de management al mediului din seria ISO 14001 pentru serviciile/lucrarile ce fac obiectul contractului ce urmeaza sa fie atribuit (ceritifcat ISO 14001 sau echivalent).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Punctaj maxim
1.
Pretul ofertei
80%
80
Descriere: Punctajul (P(n) = max. 80 pct.) se acorda astfel: a)Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul max.; b)Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pretmin /Pret(n)) x 80 pct. Legenda: Pretmin - Cel mai mic pret ofertat in cadrul procedurii de atribuire; Pret(n) - Pretul ofertat de operatorul economic pentru care se calculeaza punctajul.
2.
Durata de executie a lucrarilor
10%
10
Descriere: Punctajul se acorda astfel: a) Pt. cea mai mica durata de executie a lucrarii, dar nu mai putin de 7 luni, se acorda punctajul maxim; b) Pt. celelalte durate de executie a lucrarii, dar nu mai mult de 12 luni, punctajul se acorda proportional, astfel: P(n) = De(min)/De(n) x 10. Legenda: De(min) - Cea mai mica durata de executie a lucrarii ofertata in cadrul procedurii; De(n) - Durata de executie a lucrarii ofertata de operatorul economic pentru care se calculeaza punctajul. Nota: In cazul Liceului Ady Endre si a Grupului Scolar Industrial Mecanica Fina - Corp atelier, durata de executie este de 24 de luni. Prin urmare, durata minima va fi de 19 luni, iar durata maxima va fi de 24 de luni.
3.
Durata de garantie
10%
10
Descriere: Punctajul se acorda astfel: a)Pt oferta care prevede fundamentat cea mai mare perioada de garantie, dar nu mai mult de 5 ani se acorda punctajul maxim; b)Pentru celelalte oferte, punctajul se acorda proportional, astfel: P(n) = G(n) - Gminima acceptata/ Gmax. - Gminima acceptata x 10. Legenda: G(n) - Perioada de garantie ofertata de operatorul economic pentru care se calculeaza punctajul; Gminim acceptata - Perioda de garatie minim acceptata (12 luni); Gmax. - Cel mai mare termen de garantie ofertat in cadrul procedurii de atribuire (max. 5 ani).
Punctaj maxim componenta tehnica: 20
Pondere componenta tehnica: 20 %
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
Nr. 8163/14.11.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.02.2013 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.02.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
150zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.02.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In situatia in care prin aplicarea algoritmului de calcul aferent criteriului de atribuire ?oferta cea mai avantajoasa din punctde vedere economic? vor rezulta doua sau mai multe oferte avand un punctaj identic (clasate pe locul 1), clasamentul se va reface in ordinea descrescatoare a valorii obtinute de ofertele in discutie pentru factorul de evaluare urmator, oferta castigatoare fiind cea care se claseaza pe locul 1 (care are cea mai buna valoare pentru factorul de evaluare luat in considerare), acest sistem urmand sa fie aplicat ori de cate ori este necesar, pana la identificarea unei singure oferte care se claseaza pe locul I. In situatia in care prin aplicarea sistemului de mai sus ofertele nu vor putea fi departajate pe baza punctajelor obtinute, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea prezentarii de catre operatorii economici a documentului/documentelor care contin noi valori ale pretului ofertat (reofertare).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu art. 256² din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DGAPI SECTOR 2
Adresa postala: Str.Luigi Galvani, nr. 20, Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 02036, Romania, Tel. +40 212121544, Email: [email protected], Fax: +40 212121544, Adresa internet (URL): www.dgapi.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.12.2012 14:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer