Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de intretinere beton amprentat zona Victoria Centru din Municipiul Targu Jiu


Anunt de participare numarul 143531/09.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Targu Jiu
Adresa postala: Bd. Constantin Brancusi, nr.19, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210192, Romania, Punct(e) de contact: GHEORGHE SULEA, Tel. +40 253205038, Email: [email protected], Fax: +40 253214878, Adresa internet (URL): www.targujiu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de intretinere beton amprentat zona Victoria Centru dinMunicipiulTargu Jiu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Zona Centru , Municipiul TarguJiu
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 788, 200RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: De minim 2 ori in decursul unul an calendaristic( primavara si toamna).Cantitatea minima a unui contract subsecvent este de 13500 mp cu valoarea aferenta de 76005 lei, iar cantitatea maxima a unui contract subsecvent este de 17500 mp cu valoarea aferenta de 98525 lei.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Intretinere beton amprentat ce consta in curatire , degresare, spalare , urmata de lacuire .
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45442100-8 - Lucrari de vopsire (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
suprafata minima pe care se vor aplica lucrarile este de 108.000 mp- valoarea minima a contractului cadru de 608040 lei, iar suprafata maximava fi 140.000 mp - valoarea maxima a contractului cadru de 788200lei.
Valoarea estimata fara TVA: 788, 200RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Solicitat - 7882-lei.Cu declaratie I.M.M :3941lei Modul de constituire a garantiei de participare: a)Scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante . Scrisorile de garantie bancara vor fi eliberate de regula de o banca din Romania sau dupa caz, de o banca din strainatate, de preferinta cu corespondent in Romania. b)ordin de plata in contul autoritatii contractante. Garantia de participare se va vira in contul de garantii al Primariei TarguJiu nr RO16TREZ3365006xxx001927 deschis la Treoreria Targu Jiu , jud.Gorj : sau in numerar la casieria primariei mun. TarguJiu pana cel mai tarziu la data si ora deschiderii ofertelor. c) Un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asiguirari.e)Depunere numerar la caseria autoritatii contractante. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertelor, repectiv 60 zile de la data limita de depunere a ofertelor.Nota: se va avea in vedere prev. art 87 din HG.925/2006 si art.278>1 din OUG nr.34/2006;echivalenta leu/alta valuta se va face in data publicarii anuntului departicipare la cursul BNR din ziua respectiva Se constituie in procent -10% din val contractului fara TVA., prin retineri succesive din situatii de lucrari sau instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Daca partile convin, grantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.In acest caz contractantul va deschide la Trezoreria TarguJiu un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante.Suma initiala care se depune de contractant in contul de disponibil astfel deschis nu va fi mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului , autoritatea contractanta va alimenta acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in documentatia de atribuire.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe proprie raspundere privind eligibilitatea- completata in conformitate cu Formularul 12A din sectiunea Modele de formulare- in original. Documentul se va depune de ofertant si de asociat/tertul sustinator (daca este cazul);
-Certificat de participare cu oferta independenta completat in conformitate cu Formularul 1 din sectiunea Modele de formulare- in original.Candidatul nu are dreptul sa depuna doua sau mai multe candidaturi individuale si/sau comune, si sa fie nominalizat ca subcontractant/tert sustinator in cadrul unei alte oferte;
-Declaratie privind neincadrarea in dispozitiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Declaratia va fi completata in conformitate cu Formularul 12B din sectiunea Modele de formulare- in original.Documentul se va depune de ofertant/asociat (daca este cazul). Tertul sustinator (daca este cazul)nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire , conform art. 181lit.a) c1) si d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006- Declaratie privind neincadrarea in dispozitiile prevazute la art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru indeplinirea cerintei se va completa Formularul nr. 2 din Sectiunea ?Modele de formulare? ?in original. In vederea completarii acestei declaratii precizam ca persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, care aproba/semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante necesar finantarii contractelor de achizitie publica sunt: Primar dr.ing.Florin Carciumaru, viceprimar sing.Aurel Popescu, viceprimar jr.Iulia Diana Vina Dumitrascu, Dir.exe.-Ec.Narcisa Cristea, Dir.exe.Ing.Marius Ionescu, Dir.exe.Jr.Grigore Jianu, Sef Serviciu Investitii Ing.Raul Chiriac, cons.Simion Cocolea, cons. Mihaela Orzan, Sef Serviciu Juridic Jr.Constantin Radutoiu, Sef Birou Licitatii Ing.Gheorghe Sulea, Insp.Ing.Elena Patrut, insp.ec Vasile Ileana Silvia, insp.ing.Rosca Mirela Ionela, cons.jr.Pop Manta Maria Madalina, Sef Serviciu Gospodarie ing.Ionut Jilaveanu, insp.ing.Pop Manta Razvan, insp. ing.Pusoiu Remus. sef birou ing.Suta Corina, ins. ec.Gruescu Adrian Dumitru, insp ec Popescu Andi Gerard, consilierii mun: Berca Eduard Marius, Blejan Constantin, Buleteanu Constantin, Dascal I Iulian, Davitoiu Nicolae, Giorgi I Gabriel Giorgian, Luca Liliana, Mergea Nicolaie, Nadrag Matei, Paraschiv N Mihai, Patrascoiu Traian, Picui Alexandru, Predescu V Nicolae, Radulescu Alin, Roibu Dinca Petrisor, Roman Barbuti Ion, Tudor Draghici Marcel Adrian, Tauru Ion Emilian, ;
. In cazul unui grup de operatori economici care isi depun , oferta comuna, fiecare membru al asociatiei/tertul sustinator/subcontractantul) are obligatia de a depune aceasta declaratie .- Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale (formulare tip eliberate de autoritati competente din tara). Acestea vor prezenta situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depunofertele . Certificatele vor fi depuse in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Se vor prezenta esalonarile aprobate de organismele competente si dovada incadrarii in termen, in cazul existentei unor datorii.Persoanele juridice straine vor prezenta orice act edificator eliberat de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente), insotita de traducerea legalizata in limba romana, respectandu-se prevederile art. 182 din OUG 34/2006 -Certificat constatator, emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic , obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in cadrul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.Documentele se vor depune in oricare din formele: original, copie legalizata sau copie lizibilacu mentiunea ?conform cu originalul?.In cazul ofertantului clasat pe primul loc, in conditiile in care acesta a prezentat actul in copie lizibila conform cu originalul, inainte de transmiterea rezultatului procedurii, acestuia i se va solicita sa prezinte pentru conformitate certificatul in original sau copie legalizata.-Documente care dovedesc inregistrarea ca IMM (daca este cazul): In conformitate cu legea nr. 346/14.07.2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii si Ordonanta nr. 27/26.01.2006 privind modificarea si completarea acesteia: - Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM (anexa 1 din Ordonanta nr.27);
- Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate (anexa2 din Ordonanta nr.27)-Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit. Documentele vor fi obligatoriu prezentate in limba romana, traduse de catre un traducator autorizat.Pentru situatia in care persoana juridica straina are reprezentanta (filiala, sucursala sau punct de lucru) in Romania, aceasta va prezenta documentele la care face referire prezenta nota, emise de autoritatile competente din Romania
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1 -se va prezenta lista lucrarilor executate in ultimii 5 ani din care sa rezulte ca au fost duse la bun sfarsit lucrari similare in valoare de minim 90 .000 lei, insotita de certificari de buna executie care sa indice beneficiarii, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor avute in vedere la incadrarea pragul valoric minim impus-1.c) Pentru a demonstra modul de indeplinire al obligatiilor contractuale si modul de prestare al lucrarilor similare in ultimii 5 ani Se va atasa copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, dupa orice tip de document emis sau contrasemnat de o autoritate contractanta sau de clientul beneficiar
Cerinta nr. 2 (DECLARATIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALATIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU INDEPLINIREA CORESPUNZATOARE A CONTRACTULUI DE LUCRARI)
completare formularul 12H
Ofertantii trebuie sa dispuna de personalul necesar pentru indeplinirea contractului de lucrari respectiv Se solicita: 1) Pentru fiecare specialist nominalizat de catre operatorul economic se vor atasa : i) copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa diplome, adeverinte, autorizatii sau certificate detinute de persoanele respective , necesare pentru dovedirea cerintelor minime. ii) Angajamentul de participare, cu semnatura persoanei in orig pentru fiecare dintre specialistii mentionati. 3. Angajamentul ofertantului ca in cazul indisponibilitatii unor persoane, le va inlocui cu personal avand cel putin calificarea celor nominalizate initial.
4)declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani-se va completa Formularul nr 12I
(DECLARATIE PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE DE SUBCONTRACTATII SI SPECIALIZAREA ACESTORA
Standarde de asigurare a calitatii. Certificatul ISO 9001 sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va atasa Formularul nr.12F (DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI EXECUTATE IN ULTIMII 5 ANI)completare formularul 12HSe va completa Formularul nr 12IInformatii privind subcontractantiiCompletare Formularul nr. 12Grezentare Certificat ISO 9001 sau echivalent Nota : Certificatul sau doc echivalent va fi prezentat de fiecare asociat pentru partea de contract pe care o va realiza si trebuie sa fie in termen de valabilitate la data LIMITA a depunerii ofertelor. Se va prezenta copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu original?dupa document
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.05.2013 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.05.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.05.2013 13:00
Locul: Sala de sedinte din cadrul Primariei Municipiului TarguJiu - etaj 1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputerniciti ai operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In vederea departajarii ofertelor clasate la egalitate pe primul loc se va solicita depunerea unei noi oferte financiare intr-un plic inchis, la o data care va fi anuntata.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Sunt cele prevazute laart. 256^2 din OUG NR 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS
Adresa postala: PRIMARIA TARGUJIU , BDUL CTIN BRANCUSI NR. 19, Localitatea: TARGUJIU, Cod postal: 210192, Romania, Tel. +40 253205038, Fax: +40 253211661
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.05.2013 10:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer