Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de intretinere curenta si periodica pe drumurile judetene din administrarea Consiliului Judetean Olt 2013-2017


Anunt de participare numarul 144259/11.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN OLT
Adresa postala: B.dul A.I. CUZA nr. 14, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230025, Romania, Punct(e) de contact: MOTOI CORNEL, Tel. +40 249431080, Email: [email protected], Fax: +40 249431122, Adresa internet (URL): www.cjolt.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de intretinere curenta si periodica pe drumurile judetene din administrarea Consiliului Judetean Olt 2013-2017
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Teritoriul administrativ al judetului Olt - Drumuri judetene aflate in administrarea Consiliului Judetean Olt
Codul NUTS: RO414 - Olt
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 52, 000, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Autoritatea contractanta estimeaza sa incheie minim 4 (patru) contracte subsecvente. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 13.000.000, 00 lei fara TVA
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de intretinere si reparatii pe drumurile judetene din administrarea Consiliului Judetean Olt, conform caietului de sarcini. Principalele lucrari: lucrari de intretinere a partii carosabile, a santurilor si a rigolelor, tratamente bituminoase, covoare bituminoase, siguranta rutiera, pietruiri de drumuri, intretinerea periodica a podurilor si podetelor, lucrari privind intretinerea curenta pe timp de iarna etc. inclusiv servicii de proiectare tehnica pentru categoriile de lucrari prevazute in Caietul de sarcini. Valoarea estimata fara TVA a acordului cadru 52.000.000, 00 lei, din care valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute: 0 lei; Valoarea estimata fara TVA a celui mai mic contract subsecvent 5.000.000, 00 lei; Valoarea estimata fara TVA a acelui mai mare contract subsecvent 13.000.000, 00 lei.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233142-6 - Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2)
45233141-9-Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari de intretinere si reparatii pe drumurile judetene din administrarea Consiliului Judetean Olt, conform caietului de sarcini. Principalele lucrari: lucrari de intretinere a partii carosabile, a santurilor si a rigolelor, tratamente bituminoase, covoare bituminoase, , siguranta rutiera, pietruiri de drumuri, intretinerea periodica a podurilor si podetelor, lucrari privind intretinerea curenta pe timp de iarna etc. inclusiv servicii de proiectare tehnica pentru categoriile de lucrari prevazute in Caietul de sarcini, conform Caietului de Sarcini si Listelor de Cantitati, ce fac parte integranta din Documentatia de Atribuire. Cantitatile minime si maxime estimate ale acordului cadru si ale unui contract subsecvent sunt conform Caietului de sarcini. Valoarea estimata fara TVA a acordului cadru 52.000.000, 00 lei, din care valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute: 0 lei;Valoarea minima estimata fara TVA a acordului cadru 20.000.000, 00 lei, din care valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute: 0 lei Valoarea estimata fara TVA a celui mai mic contract subsecvent 5.000.000, 00 lei; Valoarea estimata fara TVA a acelui mai mare contract subsecvent 13.000.000, 00 lei.
Valoarea estimata fara TVA: 52, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
1.000.000, 00 lei Garantia de participare va fi constituita de ofertanti in conformitate cu prevederile art.86 din HG 925/2006, prin virament (ordin de plata) sau printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantum si pentru perioada prevazuta in prezenta documentatie. Cont depunere: RO95TREZ5065006XXX000247 deschis la Trezoreria Slatina, cod fiscal 4394706. Valabilitate 120 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. In cazul unei asocieri, instrumentul de garantare/scrisoarea de garantie bancara poate fi emisa in numele Liderului asocierii sau a oricarui membru al asocierii cu conditia nominalizarii a tuturor membrilor asocierii. In situatia in care ofertantul este IMM (asoc de IMM-uri)conform legii nr. 346/2004, cuantumul garantiei va fi redus la 50%. In cazul in care garantia se constituie in Euro (alta valuta), se va utiliza cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertei cu 5 zile.Eliberarea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile art.88 din H.G. nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a efectua retineri contestatorului din garantia de participare suma rezultata din aplicarea prevederilor art. 278ยน alin.1 lit. d din OUG nr. 34/2006 actualizata, respectiv 11.859, 99 lei. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fiecarui contract subsecvent fara TVA, incheiat in baza acordului cadru. Modul de constituire: - instrument de garantare emis de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantum si pt perioada cel putin egala cu durata contractului, sau - daca partile convin, garantia se poate constitui si prin retineri succesive, contractantul deschizand la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea lui un cont de disponibil distinct la dispozitia Autoritatii Contractante in care depune cel putin 0, 5% din pretul contractului. La prezentarea ofertei, operatorul economic va opta pentru una din variantele de mai sus.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul propriu si bugetul de Stat, Termen de plata: 30zile de la data aprobarii situatiilor de lucrari si emiterii facturii, potrivit prevederilor Legii 72/2013;
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitateaOperatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 180 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Cerinta obligatorie: Se solicita prezentarea Formularului 1 ;Se va prezenta Cazier fiscal al companiei, eliberat de DGFP/ANAF, in original, copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul? in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor;Se va prezenta Cazier fiscal al administratorului/administratorilor societatii, eliberat de DGFP/ANAF, in original, copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul? in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor;Se va prezenta cazierul judiciar in original, copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul?din care sa reiasa ca administratorul si /asociatul/asociatii, astfel cum acestia sunt nominalizati in certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrul Comertului, nu a/au fost condamnat/i, in ultimii trei ani, prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti. ? in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor;Se va prezenta cazierul judiciar al societatii in original, copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul? in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor
Pentru statele in care nu se elibereaza astfel de documente (cazier) ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere in acest sens.
Incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din Ordonanata de Urgenta nr.34/2006, atrage excluderea ofertantului (operator economic unic/lider/asociat/tert sustinator) din procedura si respingerea ofertei.
Operatorul economic/fiecare membru al asocierii vor depune documentele solicitate.
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioareOperatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. 34/2006, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Cerinta obligatorie: Se solicita prezentarea Formularului 2 ; Acest document se va prezenta si de catre sustinatorii ofertantilor, daca este cazul, doar pentru situatia prevazuta la lit.a) c^1) si d).
Certificat de atestare fiscala (privind plata contributiilor la Bugetul consolidat general) eliberat de ANAF sau echivalent, din care sa rezulte ca ofertantul nu are datorii scadente la plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
- Certificat de atestare fiscala privind plata impozitelor si taxelor locale, eliberat de administratia locala din zona administrativ-teritoriala in care operatorul / operatorii economici isi are / au sediul social precum si sediile secundare nominalizate in Certificatul Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte ca ofertantul nu are datorii scadente la plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Incadrarea in situatia prevazuta la art. 181 din Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica a ofertantului / sustinatorului pentru situatiile prevazute la lit. a), c^1) si d).
- Conventia de esalonare (amanare) si dovada platilor la zi conform conditiilor impuse la acordarea inlesnirilor (daca este cazul).
Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii ? eliberate de autoritati din tara de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente ) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele autoritatii contractante.
Operatorul economic/fiecare membru al asocierii vor depune documentele solicitate
Declaratie privind calitatea de participant la proceduraOperatorii economici participanti la procedura trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de legislatie pentru a participa la procedura.Cerinta obligatorie: Se solicita prezentarea Formularului nr. 3 ;Ofertantul nu are dreptul, ca in cadrul acestei proceduri: - sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza;
- sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat;
- sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.
Ofertantul (operator economic, lider, asociat) trebuie sa completeze obligatoriu formularul solicitat
Certificat de participare la licitatie cu oferta independentaCerinta obligatorie: Se solicita prezentarea Formularului 4 ;Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioareCerinta obligatorie: Se solicita prezentarea Formularului 5 ; Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator este obligat sa prezinte acest formular
Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie / organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a), din OUG 34/2006, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt conducatorul autoritatii contractante si presedintele comisiei de evaluare a ofertelor, precum si membrii comisiei de evaluare.In sensul prevederilor art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele din cadrul autoritatii contractante ce detin functii de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt
Persoanecu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:
Presedinte ? Paul Stanescu
Vicepresedinte ? Marius OprescuVicepresedinte ? Ioan Ciugulea
Director executiv ? Constanta DumitruDirector executiv ? Gugiu NicolaeDirector executiv ? Motoi Cornel
Director Executiv ? Parnuta Corneliu
Sef serviciu tehnic ? Mihaela Negrila
Sef serviciu UIP ? Solduban Angela
Sef serviciu achizitii, licitatii, contractari ? Ovidiu Gerard OancaSef serviciu juridic ? Ana Venera StefanescuSef serviciu dezvoltare regionala ? Daniela LunguConsilieri judeteni: Badescu Ion, Belinski Pavel, Brinaru Gheorghita, Catana Ilie Marian, Gheorghe Ionel Cristian, Gheorghe Mariana, Guinea Valeriu, Idoras Petre, Ionica Marin, Mirea Siminica, Mitroi Florea, Moisescu Ion, Neacsu Petre Silviu, Nedelea Ioan, Nicolae Florea, Nitu Lucian, Popa Ioan, Postelnicu Dorin Teodor, Pruna Toma, Stancu Nicolae, Stirbu Galina, Taifas Ionel Marian, Trifu Catalin Victor, Tudor Doru, Vitan Nicolae, Codan Catalin Danut, Draguinea Petre Anton, Dumitrascu Dumitru, Galan Valeria, Dumitrescu Viorel, Neindeplinirea uneia din cerintele privind situatia personalade mai sus vor conduce automat la excluderea Ofertantului si respingerea ofertei.
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit Ofertantul, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci va fi acceptata o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare, sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui Ofertant, autoritatea contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente. Se va prezenta Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC, corespunzator obiectului contractului (lucrari de drumuri si poduri). Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie actuale/reale la data limita de depunere a ofertelor. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.2. Pentru persoane juridice/fizice straine: Prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, care sa ateste ca ofertantul desfasoara activitati similare celor ce fac obiectul prezentei achizitii in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducerea autorizata/legalizata in limba romana.Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie actuale/reale la data limita de depunere a ofertelor.
- Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie, valabile pentru anul calendaristic in curs.Nota:
In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, fiecare membru din grup trebuie sa dovedeasca ca pentru partea din contract pe care o realizeaza are corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC .
In cazul in care documentul solicitat a fost prezentat in copie conforma cu originalul, ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, i se va solicita sa prezinte, pentru conformitate, documentul in original/ copie legalizata
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale, cu declararea cifrei medii de afaceri globale intr-o perioada anterioara care vizeaza cel mult ultimii 3 ani, in masura in care informatiile respective sunt disponibile. Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani sa fie egala sau mai mare cu 25.500.000, 00 lei. Pentru anii 2010, 2011 operatorii economici rezidenti vor prezentabilantul contabil vizat si inregistrat la autoritatile competente in copie lizibila, cu mentiunea ?conform cu originalul?, iar pentru anul 2012, in cazul in care operatorul economic nu a depus bilantul contabil se accepta orice alte documente in sustinerea indeplinirii cerintei de calificare, prezentate in copie conform cu originalul.Pentru operatorii economici nerezidenti, in masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta orice alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic. Documentele se vor prezenta in copie conform cu originalul, insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantilor prezentarea si altor documente in cazul in care cele nominalizate la alineatul precedent nu sunt relevante.
Se va completa Formularul nr. 6.Pentru calcul cifrei de afaceri exprimate in alta moneda decat Lei cursul de schimb mediu anual lei/euro, comunicat de B.N.R.
2010:1 euro = 4, 2099lei, 2011:1 euro = 4, 2379lei, 2012:1 euro =4 , 4560lei. Pentru echivalenta leu/alta valuta se va utiliza cursul mediu anual publicat de B.N.R,
In conformitate cu Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile
ulterioare, IMM - urile pot solicita reducerea cu 50% a cifrei de afaceri globale medie anuala prin prezentarea documentelor justificative corespunzatoare.
Informatii privind accesul ofertantului la linii de credit sau disponibilitatea resurselor financiare necesare pentru executarea lucrarilor. Prezentarea de documente pentru a demonstra capacitatea ofertantului/asocierii de a derula primul contract subsecvent. Operatorul economic va demonstra ca, va avea acces la, sau are disponibile resurse reale negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare in valoare de 2.000.000, 00 lei pentru a realiza cash-flow de executie al lucrarii, pe o perioada de 2 luni de derulare de la data semnarii primului contract subsecvent.
In cazul unei asocieri, liderul asociatieieste obligat sa prezinte acest document de unde sa rezulte ca poate asigura intreaga suma singur sau impreuna cu asociatii.
In cazul documentelor emise in alte limbi ofertantul va atasa, copii dupa documente similare, insotite de traducere autorizata
Capacitatea economica si financiara a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, in conformitate cu prevederile art. 186, alin. (1), (2) si (3) din OUG 34/2006, cu modificari si completari ulterioare, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare.
In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile O.U.G. 34/2006, de catre o alta persoana, atunci Ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia Ofertantului resursele financiare invocate.
Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si art. 181 lit. a), c^1) si d) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Pentru sustinerea nivelului minim al indicatorului cifra de afaceri, angajamentul ferm prezentat trebuie sa garanteze ca in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractual prin implicarea sa directa.
Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita tertului sustinator, documentele prin care acesta face dovada existentei resurselor pe care le va pune la dispozitie conform angajamentului propus.
Angajamentul ferm va fi prezentat in forma autentica pana la data limita de depunere a ofertelor, inclusiv in cazul in care s-a depus initial declaratie pe proprie raspundere prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare
Documentele solicitate vor fi prezentate in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? cu semnatura si stampila, cu exceptia documentelor intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura initiata in vederea atribuirii contractului de lucrari, care se vor prezenta in original.In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, in conformitate cu legislatia tarii, nu se utilizeaza stampila, se va accepta o declaratie pe propria raspundere din partea operatorului economic in acest sens.Angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator(i) se va prezenta in original, incheiat in forma autentica, in fata unui notar. Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata si legalizata in limba romana
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Se va completa Formularul nr. 6.Pentru calcul cifrei de afaceri exprimate in alta moneda decat Lei cursul de schimb mediu anual lei/euro, comunicat de B.N.R.2010:1 euro = 4, 2099lei, 2011:1 euro = 4, 2379lei, 2012:1 euro =4 , 4560lei. Pentru echivalenta leu/alta valuta se va utiliza cursul mediu anual publicat de B.N.R, - Prezentarea unei scrisori/document eliberat de o societate bancara/institutii finantatoare, sau orice alte mijloace financiare suficiente pt. a realiza cash flow de executie a primului contract subsecvent..Se vor prezenta: - Angajament ferm de sustinere incheiat in forma autentica- Declaratie privind eligibilitatea ? Formular 1- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), c^1) si d) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ? Formular 2- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare- Formular 5In cazul in care persoana care semneaza declaratiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al operatorului economic, se va atasa o imputernicire pentru aceasta.Daca, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani
Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii impreuna) a/au executat, in ultimii 5 ani impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei, maxim 3(trei) contracte de executie pentru lucrari similare de aceeasi natura si complexitate cu lucrarea licitata (cel putin un contractsa includa si lucrari de intretinere curenta pe timp de iarna, pe drumuri judetene sau drumuri nationale) si a caror valoare insumata sa fiede cel putin de 12.500.000 lei fara TVA.. Se va face dovada cu urmatoarele documente: - Formular 8, cu prezentare detaliata a obiectului contractului - cantitatea de lucrari (KM/MP/ML etc) si specificul lucrarii- certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari. Respectivele certificari indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit;
Documentele emise in alte limbi, se vor prezenta insotite de traducerea in limba romana, autorizata / legalizata. Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Pentru experienta similara prezentata in alta moneda/valuta se va lua in considerare cursul mediu comunicat de BNR pentru anii in cauza.
Operatorii economici trebuie sa faca dovada ca au in dotarea lor sau dispun (proprietate, leasing sau prin contracte/ conventii de inchiriere /alte documente care sa faca dovada punerii la dispozitie), de urmatoarele utilaje si echipamente tehnice specifice activitatilor si categoriilor de lucrarinecesare pentru indeplinirea acordului ?cadru /contract subsecvent:
I. Lucrari de intretinere si reparatii pe timp de vara:
1. Autovehicule transport muncitori ? min. 4 buc.
2. Autoturism de teren pentru revizii , informare , supraveghere ? min. 4 buc.
3. Freza mecanica ? min. 2 buc.
4. Atelier mobil pentru intretinerea si montare elemente de siguranta rutiera ? min. 1 buc.
5. Statie preparat mixturi asfaltice ? min. 1 buc.
6. Statie preparat betoane de ciment ? min. 1 buc.
7. Laborator autorizat min. grad 2 cu incercari autorizate pentru produse specifice de drumuri -? min. 1 buc(conform Legii 10/1995, H.G. 808/2005 pentru aprobarea regulamentului privind autorizarea laboratoarelor de analiza si incercari in activitatea de constructii, Ordin 1497/13.05.2011 care aproba procedura privind evaluarea laboratoarelor de analiza si incercari in activitatea de constructii in vederea autorizarii modificata prin Ordin 296/23.03.2012 publicata in M.O. nr.213/30.03.2012 si OMT 290/2000 actualizat in 2004).
8. Buldoexcavator cu cupa si echipament picon ? min. 2 buc.
9. Utilaj multifunctional ? min. 1 buc.
10. Excavator ? min. 1 buc.
11. Autogreder ? min. 2 buc.
12. Autobasculante cu prelata- min. 10 buc.
13. Autobetoniera ? min. 1 buc.
14. Rulou compactor vibrator < 1 to ; 1-3 to ; = 5 to ? min. 6 buc. (min. 2 buc. pentru fiecare tip)
15. Instalatie pulverizat emulsie cationica ? min. 3 buc.
16. Compresor aer cu picamer ? min. 2 buc.
17. Drujba taiat arbori ? min. 1 buc.18. Repartizator mixtura asfaltica ? min. 2 buc.
19. Repartizator beton de ciment ? min. 1 buc.
20. Masina de taiat rosturi ? min. 2 buc.
21. Vibrator de interior ? min. 1 buc.
22. Autocisterna apa ? min. 1 buc.
23. Perie mecanica ? min. 2 buc.
24. Carucioare semnalizare rutiera ? min. 10 buc.
25. Masina marcaj rutier ? min. 1 buc.
26. Mai compactor ? min. 1 buc.
27. Placa vibranta ? min. 1 buc.
28. Motopompa 2"-4" - min.1 buc.
29.grinda vibranta ? min. 1 buc.
30.masina fasonat OB ? min. 1 buc.
31.aparat sudura ? min. 1 buc.
32.autogudronator ? min. 2 buc.
33.echipament pentru executie tratamente bituminoase compus din perie mecanica , autogudronator , repartizator cribluri , cilindru compactor ? min. 1 setII. Pentru lucrari de intretinere curenta pe timp de iarna, - Auto cu lama L= min. 2, 8 msi raspanditor6x4 ? min. 2 buc. pentru max. 50 km
- raspanditorcu cap. min. 3 mc montat pe sasiul masinii de baza ? min. 1 buc.
- incarcator ? min. 1 buc. Pentru fiecare baza de deszapezire organizata de ofertant
- Autogreder ? min. 2 buc.
- Autofreza tractiune integrala cu capacitate 500mc/ora ? min. 2 buc.
- Panouri parazapezi- min. 300 ml
- Panouri speciale de semnalizare restrictie sau inchidere circulatie ? in functie de modul de organizare al ofertantului
- Indicatoare semnalizare rutiera specifice sezonului rece in functie de modul de organizare al ofertantului
Se va completa Formularul nr. 9 si anexa la Formularul 9 ce trebuie completata de catre liderul asociatiei si sa cuprinda echipamentele tuturor partenerilor asociati
Ofertantii vor face dovada detinerii cu orice titlu a echipamentelor/facilitatilor descrise mai sus, in conditii de functionare legala, care sa asigure capacitatile nececesare in conditiile impuse de reglementarile tehnice in vigoare.Documentele se vor prezenta in copie certificata pentru conformitate cu semnatura si stampila. Ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere ca poate inlocui un auto-utilaj defect, in cel mult 8 ore de la notificarea facuta de achizitor (utilajul va fi inlocuit cu unul cu aceleasi caracteristici);
Informatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurarea calitatii.
a) Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani ? Formularul nr.10.
b) Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru executia lucrarilor (Formularul nr. 11).Personalul minim propus sa aiba experienta dupa cum urmeaza:
A. Personal responsabil de indeplinirea contractului:
- seful de lucrari, specialist cu studii superioare in domeniul drumuri si poduri ? absolvent cu diploma de licenta in domeniul respectiv
- Minim 1 responsabil tehnic cu executia lucrarilor de constructii in domeniul drumuri si poduri ? cu atestat valabil la data limita de depunere a ofertei- 1 responsabil cu controlul calitatii (CQ) in domeniul constructii drumuri si poduri
- 1 responsabil autorizat pentru activitatea ce priveste ?sanatatea muncii si securitatea ocupationala a muncii" (SSM);
- Minim 3 specialisti cu studii superioare in domeniul drumuri si poduri, din care: - cel putin unul din cei 3 specialisti propusi trebuie sa faca dovada implicarii intr-un contract ce a avut ca obiect si lucrari constructie/intretinere curenta/periodica a drumurilor si podurilor;
-cel putin unul din cei 3 specialisti propusi trebuie sa faca dovada implicarii intr-un contract ce a avut ca obiect intretinere curenta pe timp de iarna.
Operatorului economic clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea de documente care sa ateste experienta prezentata in CV.Se vor nominaliza persoane diferite pentru fiecare din personalul responsabil solicitat pentru indeplinirea contractului.Pe langa formularele precizate mai sus se vor depune si:
- CV-urile personalului de specialitate, datate si semnate in original;
- Declaratie de disponibilitate in care se prezinta acordul scris al fiecarei persoane pentru participarea in contract (Formular nr.12);
- copii dupa diplome de absolvireconform cerintelor solicitate;
- Decizie de numire/Autorizatie pentru Responsabilul cu controlul calitatii, valabila la data limita de depunere a ofertei;
- Documente incheiate conform prevederilor legale, din care rezulta modul de colaborare cu persoanele implicate in contract (contracte de munca, colaborare, servicii, angajamentele obtinute pt participarea la procedura);
- Atestat/Autorizatie in conformitate cu prevederile legale pentru Responsabilul Tehnic cu Executia, in domeniul lucrarilor de drumuri, valabila la data limita de depunere a ofertei;
- Atestat/Autorizatie in conformitate cu prevederile legale pentru responsabil in ce priveste sanatatea muncii si securitatea ocupationala a muncii" (SSM), valabila la data limita de depunere a ofertei;B. Personal de executie de specialitateSe va prezenta o lista cu personal de executie si personal calificat utilaje si mijloace de transport, nominalizat pe specializari, conform tehnologiilor de lucru propuse pentru realizarea contractului in cauza (Formular 14)
Informatii privind subcontractantii si asociatii
Ofertantii asociati/subcontractanti vor prezenta declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. 34/2006 completata in conformitate cu Formularul 5, semnata de reprezentantul legal, stampilata si datata.
Ofertantul va completa si va semna Formularul 15 cu subcontractantii si specializarea acestora.
Ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contract. In cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, autoritatea contractanta va solicita, la incheierea contractului de achizitie publica, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta.
Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica. Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.
In cazul unei asocieri se va prezenta un Acord de asociere(Formularul 16), care va trebui legalizat de asocierea castigatoare inainte de semnarea contractului, in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului.In cazul asocierii mai multor executanti cerintele privind eligibilitatea siinregistrarea, trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat, iar celelalte cerinte privind capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara trebuie sa fie indeplinite prin cumul de grupul de asociati.
Liderul asociatiei va fi autorizat sa isi asume angajamente si va primi instructiuni pentru executareacontractului.
Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea contractului, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, in conformitate cu prevederile din OUG 34/2006, art. 190. In acest caz, Ofertantul va respecta prevederile art. 190, alin (2) din OUG 34/2006. Ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia Ofertantului resursele invocate.
Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si art. 181 lit. a), c^1) si d) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita tertului sustinator, documentele prin care acesta face dovada existentei resurselor pe care le va pune la dispozitie conform angajamentului propus.
Angajamentul ferm va fi prezentat in forma autentica pana la data limita de depunere a ofertelor, inclusiv in cazul in care s-a depus initial declaratie pe proprie raspundere prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare.
Documentele solicitate vor fi prezentate in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? cu semnatura si stampila, cu exceptia documentelor intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura initiata in vederea atribuirii contractului de lucrari, care se vor prezenta in original. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, in conformitate cu legislatia tarii, nu se utilizeaza stampila, se va accepta o declaratie pe propria raspundere din partea operatorului economic in acest sens.Angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator(i) se va prezenta in original, incheiat in forma autentica, in fata unui notar.
Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata si legalizata in limba romana
Prezentarea Certificatului de implementarea standardului de management de mediu ISO 14001 sau Standardele echivalente transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului valabile la data depunerii ofertei, pentru domeniile constructii de drumuri.
Note: 1. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte pentru partea din contract pe care o realizeaza2. Documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
3. Nu se admit ofertanti in curs de certificare.
Standarde de asigurare a calitatii
Prezentarea Certificatului privind managementul sistemului calitatii din seria ISO 9001 sau Standardele echivalente transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului valabile la data depunerii ofertei, pentru domeniile constructii de drumuri.
Note: 1. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte pentru partea din contract pe care o realizeaza2. Documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
3. Nu se admit ofertanti in curs de certificare .
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani, continand valori, perioada si locul de executie Formularul nr.7 ;Prezentarea fisei de experienta similara - formular nr. 8Pentru experienta similara prezentata in alta moneda/valuta se va lua in considerare cursul mediu comunicat de BNR pentru anii in cauza.Se va completa Formularul nr. 9 si anexa la Formularul 9 ce trebuie completata de catre liderul asociatiei si sa cuprinda echipamentele tuturor partenerilor asociatiFormularul nr. 10 ; Formularul nr. 11Declaratii de disponibilitate pe perioada lucrarilor din partea personalului cheie Formular 12;
- Copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul?dupa diplomele, adeverintele, autorizatiile, atestatele, legitimatiile sau certificatele detinute de persoanele respective, necesare pentru dovedirea indeplinirii cerintelor minime- CV-uri semnate in original continand informatii necesare pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor minime.- Lista cu personal de executie si personal calificat utilaje si mijloace de transport, nominalizat pe specializari, conform tehnologiilor de lucru propuse pentru realizarea contractului in cauza (Formular 14)Pentru subcontractanti se vor prezenta urmatoarele: - lista cuprinzand subcontractantii, insotita de o declaratie scrisa a ofertantului privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti ? exprimata/exprimate in procent - si specializarea acestora- Formular15Pentru participarea in asociere se vor prezenta urmatoarele: - acordul de asociere cu precizarea liderului Formular 16 si imputernicirea liderului asocierii Formular 17;Se vor prezenta: - Angajament ferm de sustinere incheiat in forma autentica- Declaratie privind eligibilitatea ? Formular 1- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), c^1) si d) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ? Formular 2- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare- Formular 5Documentele solicitate vor fi prezentate in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? cu semnatura si stampila, cu exceptia documentelor intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura initiata in vederea atribuirii contractului de lucrari, care se vor prezenta in original.Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata si legalizata in limba romana.Se va prezenta Certificatului de implementarea standardului de management de mediu ISO 14001 sau Standardele echivalente transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului valabile la data depunerii ofertei, pentru domeniile constructii de drumuri.Documentul trebuie sa fie prezentat in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalulSe va prezenta Certificatului privind managementul sistemului calitatii din seria ISO 9001 sau Standardele echivalente transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului valabile la data depunerii ofertei, pentru domeniile constructii de drumuri.Documentul trebuie sa fie prezentat in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
4842/13.05.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.07.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.07.2013 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.07.2013 12:00
Locul: Consiliul Judetean Olt B.dul A.I. CUZA nr. 14
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si expertii cooptati dupa caz, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor si Reprezentanti ai Ministerului de Finante - Observatori UCVAP dupa caz
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Nota: Toate referirile din documentatia tehnica aferenta procedurii in cauza la denumiri si marci vor fi interpretate prin asimilare cu sintagma sau echivalent.- In cazul neprezentarii unuia sau mai multor documente solicitateprin documentatia de atribuire, cu exceptie situatiei prevazute de Art.11 alin (4) din HG 925/2006 oferta va fi declarata inacceptabila, nefiind acceptata completarea ulterioara a ofertei.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art 256.2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic-contencios ? Consiliul Judetean Olt
Adresa postala: BD. A.I. CUZA nr. 14, Slatina, jud.Olt, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230025, Romania, Tel. +40 249431080, Email: [email protected], Fax: +40 249431122, Adresa internet (URL): www.cjolt.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.06.2013 13:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer