Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de intretinere curenta si periodica pe drumurile judetene din administrarea Consiliului Judetean Olt 2013-2017


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
49.950.228 RON

Castigatorul Licitatiei: T DANCOR ROMCONSTRUCT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 144259/10.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 140715
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN OLT
Adresa postala: B.dul A.I. CUZA nr. 14, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230025, Romania, Punct(e) de contact: MOTOI CORNEL, Tel. +40 249431080, Email: [email protected], Fax: +40 249431122, Adresa internet (URL): www.cjolt.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de intretinere curenta si periodica pe drumurile judetene din administrarea Consiliului Judetean Olt 2013-2017
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Teritoriul administrativ al judetului Olt - Drumuri judetene aflate in administrarea Consiliului Judetean Olt
Codul NUTS: RO414 - Olt
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de intretinere si reparatii pe drumurile judetene din administrarea Consiliului Judetean Olt, conform caietului de sarcini. Principalele lucrari: lucrari de intretinere a partii carosabile, a santurilor si a rigolelor, tratamente bituminoase, covoare bituminoase, siguranta rutiera, pietruiri de drumuri, intretinerea periodica a podurilor si podetelor, lucrari privind intretinerea curenta pe timp de iarna etc. inclusiv servicii de proiectare tehnica pentru categoriile de lucrari prevazute in Caietul de sarcini. Valoarea estimata fara TVA a acordului cadru 52.000.000, 00 lei, din care valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute: 0 lei; Valoarea estimata fara TVA a celui mai mic contract subsecvent 5.000.000, 00 lei; Valoarea estimata fara TVA a acelui mai mare contract subsecvent 13.000.000, 00 lei.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233142-6 - Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2)
45233141-9-Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
49, 950, 229.79RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
4842/13.05.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S113-192382din13.06.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 127/9644/41 Denumirea: Lucrari de intretinere curenta si periodica pe drumurile judetene din administrarea C.J Olt
V.1) Data atribuirii contractului 24.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
T DANCOR ROMCONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: Str.Nicolae Teclu Nr.1 Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 032368, Romania, Tel. 0213455221, Email: [email protected], Fax: 0213455222, Adresa internet (URL): www.tdancor.ro
OLT DRUM S.A.
Adresa postala: STR.N BALCESCU NR.26v, Localitatea: Slatina, Cod postal: 0500, Romania, Tel. 0249.422.120, Email: [email protected], Fax: 0249.422.120
BEBE TRANS ROM S.R.L.
Adresa postala: Str.Libertatii, nr.5, bl.5, ap.12, Localitatea: Slatina, Cod postal: 0500, Romania, Tel. 0788378028, Email: [email protected], Fax: 0249 431280
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 52000000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 49950229.79 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Nota: Toate referirile din documentatia tehnica aferenta procedurii in cauza la denumiri si marci vor fi interpretate prin asimilare cu sintagma sau echivalent.- In cazul neprezentarii unuia sau mai multor documente solicitateprin documentatia de atribuire, cu exceptie situatiei prevazute de Art.11 alin (4) din HG 925/2006 oferta va fi declarata inacceptabila, nefiind acceptata completarea ulterioara a ofertei.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic-contencios ? Consiliul Judetean Olt
Adresa postala: BD. A.I. CUZA nr. 14, Slatina, jud.Olt, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230025, Romania, Tel. +40 249431080, Email: [email protected], Fax: +40 249431122, Adresa internet (URL): www.cjolt.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.10.2013 12:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer