Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de intretinere si interventii accidentale la cladiri si instalatii aferente de pe raza de activitate a Sucursalei CREIR CF Craiova


Anunt de participare (utilitati) numarul 135365/08.05.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: prin Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Intretinere si Reparatii CF Craiova, B-dul Decebalnr. 1, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200646, Romania, Punct(e) de contact: Teodor Voinea, Tel. +40 351403282, Email: [email protected], Fax: +40 351403282, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Lucrari de intretinere si interventii accidentale la cladiri si instalatii aferentede pe raza de activitate a Sucursalei CREIR CF Craiova
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Cladirile cu specific feroviar de pe raza Sucursalei CREIR CF Craiova
Codul NUTS: RO41 - Sud-Vest Oltenia
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 247, 500 si 990, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: durata primului contract subsecvent este de 3 luni cu o valoare maxima de 247.500 lei fara TVA, cuprinzand lucrari cu caracter de interventii accidentale, iar urmatoarele contracte subsecvente se vor incheiape o perioada de 3 luni in functie de necesitatile beneficiarulului si de fondurile disponibile.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarilece pot fi executate in cadrul interventiilor accidentale si pentru intretinerea mijloacelor fixe sunt: reparatii si revizii sarpante, invelitori tigla, tabla si hidroizolatie , reparatii si revizii glafuri, dolii, jgheaburi si burlane , reparatii tencuieli , zugraveli si vopsitorii, revizii, reparatii si inlocuiri tamplarie existentadin lemn si metal, refacere pardoseli ( scandura, placaj OSB, covor PVC, gresie si parchet ), refacutsobe si cosuri de fum, revizii si reparatii instalatii sanitare, apa-canal, electrice, etc..
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrarile de intretinere si interventii accidentale la cladiri si instalatiile aferente cu specific feroviar in valoare de 247.500 lei pentru un contract subsecvent la preturile pe unitatea de masura ofertate conform devizelorpe categorii de lucrari anexate.
Valoarea estimata fara TVA: intre 247, 500 si 990, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este in cuantum de 10.000 lei.Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Forma de constituire a garantiei de participare: - virament bancar in contul RO51CARP029100505093RO01 deschis la BC CARPATICA SA-CARP.OLT CARACAL ;
- se prezinta O.P. confirmat debanca emitenta - copia documentului, sau-instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezintain original, in cuantumul si pentru perioada de valabilitate prevazuta mai sus.Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare in conditiile prevazute la art.87 alin.1 din HG 925/2006 si in conformitate cu prevederileart.278indice1 din OUG nr.34/2006.In cazul in care ofertantul depune o contestatie la procedura de atribuire la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, iar Consiliul respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine din garantia de participare o suma, in conformitate cu art.278indice1 din OUG nr.34/2006 completata si modificata, respectiv suma de 4770 lei.Garantia de participare se va returna de catre autoritatea contractanta conform cu prevederile art. 88 din HG 925/2006, corelat cu art. 278indice1 alin. (2) din OUG 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare. Garantie de buna executie este 5% din valoarea contractului, fara TVA.Garantia de buna executie a contractului se poateconstitui astfel: - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari, care devine anexa la contract.- prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont de disponibil la dispozitia autoritatii contractante, la Trezoreria Statului. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5 % din pretul contractului.Restituirea garantiei de buna executie se va face conform prevederilor art. 92 alin. (4) din HG 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea la art.180 din OUG 34/2006 (eligibilitatea).Ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea in conformitate cu Formularul A. Declaratia se depune in original.
2.Declaratie privind neincadrarea la art.181 din OUG 34/2006.Ofertantul va depune o declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 in conformitate cu Formularul B.1. Declaratia se depune in original.
Documente de confirmare: certificate de atestare fiscala sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.
-Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice eliberat de Administratia Finantelor Publice (datorii la bugetul consolidat general) care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. (Formular-tip eliberat de autoritatile competente, in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru ?conformitate cu originalul? de catre reprezentantul legal al firmei ofertante). Certificatul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat.
-Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru persoane juridice (datorii la bugetul local) care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. (Formular-tip eliberat de autoritatile competente, in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru ?conformitate cu originalul? de catre reprezentantul legal al firmei ofertante). Certificatul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat.
In cazul in care in tara de origine sau in care este stabilit operatorul economic, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, se accepta prezentarea unei declaratii autentice data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Autoritatea contractanta are dreptul de a excludeoperatorii care se afla in una din situatiileprevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006.
3.Declaratie privind neincadrarea la art. 69indice1 din OUG 34/2006.Ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinatorva depune o declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69indice1 (evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006 in conformitate cu Formularul B.2. Declaratia se depune in original. Formularul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator.
Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla in situatia prevazuta la art.69indice1 din OUG nr. 34/2006 modificata si completata.
Sunt considerate persoane ce detin functii de decizie (referitor la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire) in cadrul CNCF ?CFR? SA Bucuresti ? Suc. ?CREIR CF? Craiova urmatorii: Directorul ? Victor Frasinoi, Contabil Sef ? Constantin Mihart, Sef Divizia Patrimoniu ? Viorel Damian, Sef Serviciu Administrare Patrimoniu-Marieta Andreescu, Sef Oficiu Juridic ? Marius Petrescu, Sef Serviciu BAI ? Petronela Hertzog, Sef Birou Achizitii Publice ? Teodor Voinea.
4. Declaratie privind calitatea de participant la procedura (ofertant, subcontractant, asociat).Ofertantul /ofertantul asociat/subcontractantul va depune o declaratie pe proprie raspundere in conformitate cu Formularul B6 - Declaratie privind calitatea de participant la procedura (ofertant, subcontractant, asociat)? se depune in original.
5. CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta.Avand in vedere prevederileOrdinului ANRMAP nr. 314 din 12 octombrie 2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta, ofertantul va depune un CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independentain conformitate cu Formularul 14 ? se depune in original. Declaratia se completeaza dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat.
6.Declaratie ca ofertantul are calitatea de I.M.M. (atunci cand este cazul).Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare in vederea reducerii cu 50% a valorilor referitoare la: garantia pentru participare, cifra de afaceri si garantia de buna executie. Se va completa Formular IMM. 1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul de activitate al ofertantului trebuie sa includa si domeniul de activitate aferent obiectului contractului. Certificatul se depune in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru ?conformitate cu originalul? de catre reprezentantul legal al firmei ofertante.In cazul in care ofertantul clasat pe primul loc prezinta certificatul constatator emis de ORC in copie, autoritatea contractanta va solicita acestuia inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, de a prezenta pentru conformitate certificatul constatator emis de ORC -in original sau copie legalizata.
2. Autorizatie de furnizor feroviar si Agrement tehnic feroviar AFER conform OMT nr. 290/2000 pentru lucrari de ?reparatii si intretinere cladiri cu specific feroviar si toate instalatiile aferente cu exceptia celor de gaze naturale?. Pentru lucrarilede ?reparatii si intretinere cladiri cu specific feroviar si toate instalatiile aferente cu exceptia celor de gaze naturale?, ofertantii trebuie sa detinaAutorizatie de Furnizor Feroviar si Agrement Tehnic Feroviar AFER conform OMT nr. 290/2000, in termen de valabilitate. Se va prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
In cazul asocierilor, cele mai de sus se aplica pentru fiecare partener pentru categoria/categoriile de servicii ce urmeaza a le presta, asa cum reiese din Acordul de asociere.
In cazul in care, ofertantul este declarat castigator, iar valabilitatea Autorizatiei AFER, sau a Agrementului tehnic nu este pe toata durata de derulare a contractului, ofertantul va depune un angajament prin care se angajeaza ca va prelungi valabilitatea Autorizatiei de furnizor feroviar/Agrement tehnic, pe toata durata de derulare a contractului si va depune la autoritatea contractanta prelungirea valabilitatii acestora.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.a)Fisa de informatii generale, din care sa rezulte cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani a ofertantului.
b)Ultimul bilant contabil.
2.Angajament de sustinere financiara, daca este cazul.a) In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, in original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. b) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in conditiile prevazute la lit. a).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1) Lista cu principalelelucrari executate in ultimii 5 ani, care poate fi insotita de recomandari sau certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari.
2) Experienta similara se demonstreaza prin executarea a maxim 5 contractein ultimii 5 ani, de catre ofertant a unor lucrari similare a caror valoare cumulata sa fie de minim 247.500 lei fara TVA.Valorile minime se refera numai la partea executata de catre operatorul economic ofertant, in cazul in care oferta depusa a fost alta decat oferta individuala.Aceasta lista va fi insotita de cel putin un document (contract, proces verbal de receptie, etc.) prin care sa se confirme ca lucrarile au fost executate si duse la bun sfarsit, demonstrandu-se in acelasi timp si indeplinirea pragului valoric de mai sus.Pentru fiecare contract care sustine experienta similara se vor prezenta recomandari sau certificari de buna executie (in copiesemnate de conducatorul unitatii).
3)Informatii privind subcontractarea.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are intentia sa o subcontracteze. Declaratia privind subcontractantii, partile din contract care urmeaza sa le indeplineasca si acordul acestora (se vor prezenta informatii privind proportia in care contractul urmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti, specializarea acestora, datele de recunoastere ale subcontractantilor). In cazul in care nu vor fi parti subcontractate, se va prezenta declaratia cu mentiunea ?nu este cazul?. Subcontractantii de specialitate vor fi nominalizati pe fiecare specialitate.
4)Informatii privind asocierea.
In cazul asocierii: Ofertantul reprezentat printr-un grup de operatori economici va depune odata cu oferta si documentele care o insotesc, acordul de asociere (operatorii economici asociati vor specifica in acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare).
Acordurile / contractele de subcontractare pot fi incheiate sub conditia atribuirii contractului in procedura de fata, insa nu pot contine clauze care contravin ofertei prezentate, formularului de contract aferent procedurii si niciunei prevederi a documentatiei.
5) Informatii privind capacitatea profesionala
Ofertantul va demonstra capacitatea profesionala a personalului responsabil pentru indeplinirea contractului de lucrari prinprezentarea urmatoarelor informatii/documente : informatii privind efectivele medii anuale ale personalului angajat in ultimii 3 ani; studiile, pregatire profesionala , calificarea personalului de conducere, precum si a persoanelor responsabile cu executia lucrarilor, personalul tehnic de specialitate si asigurarea calitatii. Declaratia va fi insotita de CV-uri ale persoanelor responsabile direct cu indeplinirea contractului, al responsabilului tehnic cu executia , precum si ale oricaror specialisti cu sarcini ?cheie? in indeplinirea contractului.
6)Informatii privind dotarea tehnica.
Ofertantul detine sau are drept de folosinta pentru dotari, utilaje, echipamente, mijloace de transport ce le va utiliza in indeplinirea contractului.
7)Angajament de sustinere tehnica, daca este cazul.
a)In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, in original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.b)Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza in conditiile prevazute la pct a).
1.Certificat ISO 9001:2000/2008 managementul calitatii
2.Certificat de protectia mediului SR EN ISO 14001
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Precizari specifice privind licitatia electronica, conform art. 164 din OUG 34/2006: a)Procesul repetitiv de ofertare se refera la pretul total al listelor cu cantitatile de lucrari pe unitatea de masura, fara TVA;b) informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitia ofertantilor in cursul licitatiei electronice sunt: ?ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie?.Licitatia electronica va incepe la 2 (doua) zile lucratoare de la transmiterea invitatiei la adresa de posta electronica (e-mail) inregistrata in sistem ca adresa de contact.Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 (una).Durata rundei de licitatie: 1 zi ( 24 ore).Licitatia electronica se va incheia dupa terminarea rundei de licitare.c) Dupa runda de licitatie electronica, se solicita operatorilor economici sa transmita autoritatii contractante, prin fax la nr. 0351/403282, in termen de 24 ore, formularul de oferta financiara cu noile valori rezultate in urma procesului de reofertare electronica.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
52/6/ 182 /2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.06.2012 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.06.2012 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.06.2012 11:00
Locul: Sediul SCREIR CF CRAIOVA, Bulevardul Decebal Nr.1, Craiova, Birou Achizitii Publice-camera 204
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelor cu pret egal: In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire ?pretul cel mai scazut?, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret clasate pe locul I, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, iarcontractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Acordul cadru se va incheia cu un numar de trei operatori economici, daca numarul de oferte admisibile va permite acest lucru. In cazul in care numarul operatorilor economici care au indeplinit criteriile de calificare si selectie si care au prezentat oferte admisibile este mai mic de trei, autoritatea contractanta va continua procedura de atribuire pentru incheierea acordului cadru numai cu acel/acei operator/operatori economic/economici care indeplineste/indeplinesc criteriile de calificare si selectie solicitate si care au prezentat oferta admisibila.Contractele subsecvente se vor incheia in functie de existenta fondurilor, autoritatea contractanta va atribui contractele subsecvente fara reluarea competitiei, prin utilizarea metodei ?cascada?, care presupune atribuirea contractului subsecvent intotdeauna operatorului clasat pe locul 1. In cazul in care operatorul clasat pe locul 1 nu are capacitatea sa execute lucrarile in cauza, contractul subsecvent se va atribui urmatorului operator economic semnatar al acordului, si asa mai departe.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere a contestatiei este de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei Centru Regional EIR CF Craiova
Adresa postala: Bulevardul Decebal nr.1, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200646, Romania, Tel. +40 351403214, Fax: +40 351403214
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.05.2012 09:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer