Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - lucrari de intretinere si mentinere a sistemului de iluminat public


Anunt de participare numarul 25852/30.07.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Valu lui Traian
Adresa postala: Calea Dobrogei nr. 53, Localitatea: Valu lui Traian, Cod postal: 907300, Romania, Punct(e) de contact: Monica Stroe, Tel.0241-231353, Email: [email protected], Fax: 0241-231006
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
lucrari de intretinere si mentinere a sistemului de iluminat public
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: intravilanul comunei Valu lui Traian
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
lucrarile vor cuprinde inlocuire becuri vapori startere precum si amplasare de stilpi si cabluri de transport energie electrica
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45316110-9 - Instalare de echipament de iluminare stradala (Rev.1)
45232200-4-Lucrari auxiliare pentru linii electrice (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
lucrari de intretinere si mentinerea asistemului de iluminst public comuna Valu lui Traian
Valoarea estimata fara TVA: 100, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
5 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie de participare in valoare de 3000 ron sub forma de garantie bancara
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget propiu si surse atrase
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
contract semnat de reprezentanti legali ai celor doua parti
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-declaratie privind: eligibilitatea , neincadrarea in prevederile articolului 181dinOUG 34/2006, calitatea de participant la procedura.
-certificat: constatator emis de ORC, unic de inregistrare, platitor de TVA, privind indeplinirea obligatiilor exigibile plata a impozitelor si taxelor catre stat inclusiv cele locale-statutul societatii in care sa cuprinda activitatea de lucrari electrice de inalta si joasa tensiune
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-bilantul contabil la 31 12 2006
-balanta contabila la 30 06 2007
-declararea cifrei de afaceri pe ultimii trei ani mai mare sau egala cu 100000 ron
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-lista lucrarilor in ultimii 5 ani
-informatii privind subcantractii-experienta in contracte similare-realizarea unui contract de minim 100000 ron
-echipament si utilaje necesarii efectuarii lucrarii(grup electroen , PRB, auto aprovizionare si transport
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
6
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.08.2007 12:00
Documente de plata: DA
Pretul: 500 RON
Conditii si modalitate de plata: solicitare scrisa , c/valoarea documentatiei se va achita prin OP sau numerar la caseria unitatii
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.08.2007 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 27.11.2007
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.08.2007 13:00
Locul: sediul primariei comuna Valu lui Traian
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii inputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliu National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: adresa postala : str.Stavropoleos, nr.6.loc.Bucuresti, cod postal 030084, tel 0213104641 Email cnsc.ro, fax 021 3104642, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 3104641, Email: cnsc.ro, Fax: 021 3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Constanta
Adresa postala: bulevardul Tomis Constanta, Localitatea: Constanta, Cod postal: 8700, Romania, Tel.0241 551230
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
15 zile de la comunicare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
oficiul juridic al Primariei
Adresa postala: calea Dobrogei nr. 53 comuna Valu lui Traian jud. C-ta., Localitatea: Valu lui Traian, Cod postal: 907300, Romania, Tel.0241 231006, Fax: 0241 231353
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.07.2007 15:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer