Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de intretinere si reparatii Coridor IV Paneuropean tronson Bucuresti ? Campina


Anunt de participare (utilitati) numarul 138603/04.09.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: Sucursala Centrul Regional de Exploatare , Intretinere si Reparatii CF Bucuresti , str.Piata Garii de Nord , nr.1-3 , sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010858, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Comercial - Biroul Achizitii Publice , camera 56, Tel. +40 2131995396/133204, In atentia: Liliana Lospa, Email: [email protected], Fax: +40 213182381, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Lucrari de intretinere si reparatii Coridor IV Paneuropean tronson Bucuresti ? Campina
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Linia CF 300fir I si II de la km. 1+ 000, pana la km. 94 + 298, conform caietului de sarcini
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Intretinere si reparatie Coridor IV Paneuropean, tronsonBucuresti - Campina , conform caietului de sarcini si anexelor la Caietul de sarcini care cuprinde cantitatile si lucrarile care se vor executa . Se vor executa lucrari de inlocuire a materialelor de cale ce prezinta uzuri mecanice aparute in procesul de exploatare in scopul asigurarii functionarii normale, continue si in conditii de siguranta a transportului feroviar.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45234100-7 - Lucrari de constructii de cai ferate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Intretinere si reparatie Coridor IV Paneuropean, tronsonBucuresti - Campina , conform caietului de sarcini si anexei la Caietul de sarcini care cuprinde cantitatile si lucrarile care se vor executa
Valoarea estimata fara TVA: 2, 983, 871RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Se solicita garantie de participare in cuantum de :30.000 lei .Garantia de participare poate fi constituita sub una din urmatoarele forme: a) virament bancar b) instrument de garantare emis de o societate bancara sau de o societate de asigurari, c) ordin de plata in favoarea autoritatii contractante cont nr. RO 07 BTRL 0450 1202 U463 57XX deschis la Banca Transilvania , Sucursala Victoria , confirmat de banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor. d) numerar la casieria Sucursalei CREIR CF Bucuresti pentru valori mai mici de 5.000 lei Pentru Scrisoarea de garantie banca se va utiliza modelul indicat in Formularul 4 (Sectiunea III ) Garantia de participare nu se introduce in oferta sigilata, se va prezenta comisiei de evaluare cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor . Ofertantii care fac dovada ca sunt I.M.M. beneficiaza de reducerea cu 50% a acestor sume, conform Legii nr. 346/2004, cu modificarile ti completarile ulterioare. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este cel putin egala cu cea a ofertei si anume 90 de zile, de la data limita stabilita pentru depunere a ofertelor. Garantia de buna executie va fi de 10 % din valoarea fara TVA a contractului . Garantia de buna executie se poate constitui sub una din urmatoarele forme : - instrument de garantare emis de o societate bancara sau de o societate de asigurari - prin retineri succesive din plata cuvenita pentru facturile partiale. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Ofertantii care fac dovada ca sunt I.M.M. beneficiaza de reducerea cu 50% a acestor sume, conform Legii nr. 346/2004, cu modificarile ti completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri de la bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind Eligibilitatea - Formularul 12 A din Sectiunea III - Formulare ( Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal )Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si si completarile ulterioare - Formularul 12B din Sectiunea III-Formulare( Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal )Declaratie privind neincadrarea la art. 69^1 din OUG 34 / 2006 Formularul B2 din Sectiunea III ? Formulare( Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal )Persoane cu functii de decizie in vederea atribuirii contractului : Maraloi Laurentiu ? Director Regional ; Florian Lucian - Sef Divizie Linii; Burtescu Marian ? Sef Serviciu Linii ; Radu Liviu ? Contabil Sef Regional; Vasile Tatiana ? Sef Serviciu Financiar; Gheorghe Vasilica ? Sef Oficiu Juridic ; Epuran Dan ? Oficiul Juridic; Antonas Dana ? Serviciul Linii; Lazar Paul ? Serviciul Comercial; Lospa Liliana - Sef Birou Achizitii PubliceCertificat de participare la licitatie cu oferta independenta - Formularul B1 din Sectiunea III- Formulare( Conform Ordinului Presedintelui ANRMAP nr. 314/12.10.2010)Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Formularul 12C din Sectiunea III ? FormulareCertificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei care se depune ofertaCertificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat ( MFP - ANAF) care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei care se depune oferta .Certificatele constatatoare vor fi prezentate in original , copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalulNota : In cazul depunerii unei oferte comune, in dosarul cu documentele de calificare se va depune asocierea in care se va specifica cine este liderul de asociere. Daca oferta comuna este declarata castigatoare, asocierea se va legaliza inainte de semnarea contractului . Asociatii desemneaza din randul lor pe acela care, in cazul atribuirii contractului de achizitie publica, ii reprezinta in raporturile cu autoritatea contractanta, in calitate de lider de asociatie, lucru ce va fi consemnat in actul de asociere.In situatia asocierii toti operatorii economici vor prezenta documentele de calificare solicitate la pct. III. 2.1 a si III. 2.1 b Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna capacitatea economica si financiara , capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Certificat constatator de la Oficiul National al Registrului Comertului , emis / eliberat cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii ofertelor , din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului trebuie sa cuprinda si activitati de tipul celor supuse procedurii de achizitie in original , copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul .Se va solicia ofertantului clasat pe primul loc inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire sa prezinte certificatul in original sau copie legalizata daca a prezentat respectivul certificat in copie lizibila conform cu originalulIn cazul in care ofertantii sunt persoane juridice straine, acestia vor prezenta traduceri autorizate in limba romana a unor documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica si a unor documente de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit.Autorizatie de Furnizor Feroviar ? AFER, pentru lucrari de reparatii si intretinere linii de cale ferata ; pentru lucrari de sudura aluminotermica si realizarea caii fara joante cu inglobarea aparatelor de cale in calea sudata, valabil de la data depunerii ofertelor .Agrement Tehnic Feroviar ? AFER pentru lucrari de reparatii si intretinere linii de cale ferata ; pentru lucrari de sudura aluminotermica si realizarea caii fara joante cu inglobarea aparatelor de cale in calea sudata , valabil de la data depunerii ofertelorNota : Ofertantul trebuie sa prezinte un angajament in care va mentiona faptul ca isi va prelungi valabilitatea Autorizatiei si Agrementului AFER daca pe pacursul derularurii contractului vor expira .
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale Se solicita media cifrei de afaceri globale din cel mult ultimii 3 ani in valoare de cel putin :5.967.742 lei, in functie de informatiile si documentele disponibile . Pentru echivalenta lei/valuta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani Lista va contine valori, perioada si locul executiei lucrarilor, modul de indeplinire a obligatiilor si beneficiari
Experienta similara Pentru demonstrarea experientei similare se solicita ca cerinta minima executarea in ultimii 5 ani de la data depunerii ofertelor a cel putin unui contract de lucrari similare a caror valoare sa fie de minim 2.983.871 lei . Pentru echivalenta lei/valuta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.
Ofertantul va prezenta cel putin o recomandare sau un document constatatoar privind indeplinirea obligatiilor contractuale
Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere - Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere precum si a persoanelor responsabile pentru executia lucrarilor. - Informatii referitoare la personalul tehnic de specialitate responsabil cu asigurarea calitatii. - Responsabilul tehnic cu executia trebuie sa detina atestat pentru constructii de cai ferate ; - Responsabil SC cu autorizatie AFER valabila de la data depunerii ofertelor
Declaratie privind utilajele , instalatiile si echipamentele tehnice
Declaratie privind partea din contract pe care operatorul economic are intentia sa o subcontracteze
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001:2008, un sistem de management al calitatii sau echivalentul lui pentru activitatea specifica obiectul contractului. Se va prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.09.2012 23:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.09.2012 12:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.09.2012 13:00
Locul: Sucursala CREIR CF Bucuresti, Serviciul Comercial, Biroul Achizitii Publice, camera 56, etaj. I
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Fiecare ofertant va fi reprezentat de o persoana imputernicita care va avea un singur insotitor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform prevederilor art 256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic - Sucursala CREIR CF Bucuresti
Adresa postala: Str. Piata Garii de Nord , nr.1-3 , sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010858, Romania, Tel. +40 213199539/133324, Fax: +40 213182381, Adresa internet (URL): www.cfr.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.09.2012 10:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer