Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de intretinere si reparatii la instalatiile SCB de pe raza Sectiei CT2 Bucuresti in statiile:Teis, Gaesti si instalatii BLA pe distantele:Aninoasa-Doicesti, Gaesti-Patroaia


Anunt de participare (utilitati) numarul 146611/17.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: Sucursala CREIR CF Bucuresti, str. Piata Garii de Nord nr. 1-3, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010858, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Comercial-Biroul Achizitii Publice, Tel. +40 213199539/133204, In atentia: Caroleta Floricel, Email: [email protected], Fax: +40 213182381, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Lucrari de intretinere si reparatii la instalatiile SCB de pe raza Sectiei CT2 Bucuresti in statiile: Teis, Gaesti si instalatii BLA pe distantele: Aninoasa-Doicesti, Gaesti-Patroaia
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Instalatii CED in statiile: Teis, Gaesti si instalatii BLA pe distantele Aninoasa-Doicesti, Gaesti-Patroaia
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de intretinere si reparatiila elementele instalatiilor SCB
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45234115-5 - Lucrari de semnalizare feroviara (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
ConformCaiet de sarcini siListele cu cantitatile de lucrari.
Valoarea estimata fara TVA: 156, 725RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
50 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Se solicita garantie de participare in cuantum de: 3.134, 50 lei;Garantia pentru participare poate fi constituita sub una din urmatoarele forme: a)virament bancar;b)instrument de garantare emis de o societate bancara sau de o societate de asigurari; c)ordin de plata in favoareaautoritatii contractante nr.RO 33 BITR 0044 1003 8162 RO01, deschis la Banca Italo Romena-Ag.Bucuresti Mihalache, confirmat de banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor.d)numerar la casieria Sucursalei CREIR CFBucuresti.Garantia de participarenu se introduce in oferta sigilata, se va prezenta comisiei de evaluare cel mai tarziu in sedinta de deschidere a ofertelor, de catre persoana imputernicita sa reprezinte firma ofertanta.Pentru Scrisoarea de garantie bancara se va utiliza modelul indicat in Formularul 4 (Sectiunea III ) sau orice alt model agreat de catre institutia emitenta, cu conditia respectarii prevederilor art. 86 alin. (2) ? (4) din H.G. nr. 925/2006.Garantia de partcipare poate fi constituita si in alta moneda decat lei, la un curs de reconversie afisat de BNR la data publicarii anuntului de participare.Ofertantii care fac dovada ca sunt I.M.M. beneficiaza de reducerea cu 50% a acestor sume, conform Legii nr. 346/2004, cu modificarile ti completarile ulterioare.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare este cel putinegala cu cea a ofertei si anume 90 de zile, de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Garantia de buna executie va fi de 10% din valoarea contractului de executie lucrari, fara TVA. Mod de constituire a garantiei de buna executie a contractului: -Scrisoare de garantie bancara;
-Instrument de garantare emis de o societate de asigurari;
-prin retineri succesive de 10 % din plata cuvenita pentru facturile partiale.In acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont ladispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante.Suma initiala care se depune de catre contractant in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5 % din pretul contractului.Ofertantii care fac dovada ca sunt I.M.M. beneficiaza de reducerea cu 50% a acestor sume, conform Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri de la bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1)Declaratie privind Eligibilitatea- Formularul12 A, din Sectiunea III ? Formulare Ofertantul va prezenta.Declaratie pe propria raspundere
2)Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si si completarile ulterioare- Formularul 12B, din Sectiunea III- Formulare, ofertantul va prezentaDeclaratie pe proprie raspundere
3)Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea la art. 69^1 din OUG 34 / 2006 FormularulB2 din Sectiunea III ? Formulare, semnata de reprezentantullegal
Persoane cu functie de decizie in vederea atribuirii contractului: Maraloi Laurentiu ? Director Regional
Manaila Gavrila- Sef Divizie Tehnica
Radu Liviu ? Contabil Sef RegionalMirea Adrian- Sef Divizie InstalatiiGheorghe Vasilica? Sef Oficiu JuridicLazar Paul ? Sef Serviciu Comercial
Vasile Tatiana ? Sef Serviciu FinanciarLapadat Virgil-Sef Serviciu Tehnico-Economic
Stan Ioan - Sef Serviciu SCBLospa Liliana ? Sef Birou Achizitii Publice
Epuran Dan ? Consilier juridic
Barbu Cristiana ? Inginer
Floricel Caroleta-Inginer4)Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - Formularul B1, din Sectiunea III- Formulare, ofertantul va prezenta, Declaratie pe proprie raspundere privind faptul ca participarea la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta.5)Declaratie privind calitatea de participant la procedura (ofertant, asociat, dupa caz) - Formularul 12C si Formularul K din Sectiunea III ? Formulare
6)Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei care se depune oferta.
7)Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (MFP-ANAF) care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei care se depune oferta .
Certificatele de atestare ficala vor fi prezentate in original , copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul . 1.Certificat constatator emis de Oficiul National al RegistruluiComertului de pe langa Tribunalul Teritorial din care sa rezultedomeniul de activitate principal/secundar, codurile CAEN aferente acestora. Cerificatul constatator se va prezentain original , copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, iar informatiile sa fie reale/valide la data limita de depune a ofertelor.
In etapa de evaluare comisia va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte certificatul constatator emis de Registrul Comertului, in original/copie legalizata pentru conformitate.
2.Autorizatie de furnizor feroviar si Agrement tehnic feroviar eliberate de AFER , conform OMT nr. 290/2000, pentru lucrari de constructii montaj, reparatii si intretinere instaltii SCB,
valabilela data limita de depunere a ofertelor.
Nota: Ofertantul are obligatia de a prezenta un angajamentprin care, in cazul expirarii autorizatiei de furnizor feroviar , agrementului tehnic feroviar pe perioada de derulare a contractului va proceda la prelungirea valabilitatii acestora in termen util.In cazul depunerii unei oferte comune, in dosarul cu documentele de calificare se va depune asocierea in care se va specifica cine este liderul de asociere. Daca oferta comuna este declarata castigatoare, asocierea se va legaliza inainte de semnarea contractului . Asociatii desemneaza din randul lor pe acela care, in cazul atribuirii contractului de achizitie publica, ii reprezinta in raporturile cu autoritatea contractanta, in calitate de lider de asociatie, lucru ce va fi consemnat in actul de asociere.In situatia asocierii toti operatorii economici vor prezenta documentele de calificare solicitate la pct. III.2.1.a si III.2.1.b.Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna , capacitatea economica si financiara precum si capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va demonstra media cifreide afaceri globale dinultimii 3 ani respectiv 2010, 2011, 2012in valoarede cel putin: 313.450 lei.
- bilantul contabil la 31.12.2012 sau alte documente edificatoare inregistrate la organele competente
Pentru echivalentata lei/valuta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR. (1) Capacitatea economica si financiara a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva.(2) In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.180si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Modalitatea de indeplinire
FormularulB3 din Sectiunea III ? Formulare.
Tertul sustinator va prezenta: Angajament privind sustinerea financiara a ofertantului precum si Formularul 12A ; 12 B si Declaratie privind neincadrarea la art. 69^1 din OUG 34 / 2006 Formularul B2 din Sectiunea III - Formulare .
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani
Ofertantul va furniza informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea urmatorului personal, de care dispune)considerat necesar in executia contractului : ?Responsabil cu siguranta circulatiei( autorizat AFER conform Ordinului MT nr.290/2000 )
?Responsabil tehnic cu executia, atestat MLPTL in domeniul III-constructii de cai ferate, in conformitate cu Ordinul MLPTL nr.777/2003 si Legea 10/1995.
?Responsabil cu asigurarea si controlul calitatiisi mediului (personal tehnic de specialitate)
?Coordonatorcu executia lucrarilor ( personal de specialialitate SCB in functie de cel putin electromecanic SCB)
?Personal de executie(electromecanici SCB autorizati AFER, montatori SCB autorizati AFER conform Ordinului MT nr.290/2000 si personal necalificat )- Operatorul economic va face dovada ca dispune de personal instruit si atestat in conformitate cu Ordinul MTnr.290/2000
Modalitatea de indeplinire
Formularul 12 I din Sectiunea III - Formulare.
- Atestat MLPTL- Autorizatiile AFER in termenul de valabilitate al vizei periodice
Declaratieprivind parteadin contract pe care operatorul economic are intentia sa o subcontracteze
Modalitatea de indeplinire
Formular12J din Sectiunea III ? Formulare.
Declaratie privind , utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.1) Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. 2) In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d), din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare .
Modalitatea de indeplinire
Formularul 12H din Sectiunea III ? Formulare.Tertul sustinator va prezenta: Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului precum si Formularul 12A ; 12 B si Declaratie privind neincadrarea la art. 69^1 din OUG 34 / 2006 Formularul B2 din Sectiunea III - Formulare
Pentru dovedirea experientei similare ofertantul va prezenta certificari de buna executie emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar din care sa reiasa executarea de lucrari, respectiv: Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor / receptie partiala / receptie finala a lucrarilor/ recomandari din partea beneficiarilor /Documente constatatoare emise de autoritati contractante la finalizarea contractelor de lucrari etc
Modalitatea de indeplinire
Formularul B5, din Sectiunea III -Formulare .
Experienta similara.Ofertantul trebuie sa fi executatin ultimii 5 ani de la data limita dedepunere a ofertelor cel putin un contract de lucrari similare a carui valoare sa fie de minim :156.725 lei.Pentru echivalentata lei/valuta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.
Modalitatea de indeplinire
Formularul B4, din Sectiunea III -Formulare
Lista lucrarilor executate in ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari. Respectivele certificari indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit
Modalitatea de indeplinire
Formularul 12Edin Sectiunea III - Formulare
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 14001:2005, un sistem de management al mediului sau echivalentul lui pentru activitatea specifica obiectul contractului. Se va prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Modalitatea de indeplinire
Certificat de atestare SR EN ISO 14001:2005 al sistemului de management al mediului sau echivalentul. Valabil la data limita de depunere a ofertelor. Certificarea respectarii standardelor de protectia mediului nu poate face obiectul sustinerii acordate de catre o alta persoana
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001:2008, un sistem de management al calitatii sau echivalentul lui pentru activitatea specifica obiectul contractului. Se va prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Modalitatea de indeplinire
Certificat de atestare SR EN ISO 9001:2008al sistemului calitatii sau echivalentul. Valabil la data limita de depunere a ofertelor.Certificarea respectarii standardelor de asigurare a calitatii nu poate face obiectul sustinerii acordate de catre o alta persoana
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.10.2013 23:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.10.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 07.01.2014
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.10.2013 11:00
Locul: Sucursala CREIR CF Bucuresti, Serviciul Comercial-Biroul Achizitii Publice, etaj 1, camera 56
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelor cu pret egal: In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire ?pretul cel mai scazut?, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu preturi egale clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al autoritatii contractante Sucursala CREIR CF Bucuresti
Adresa postala: str.Piata Garii de Nord, nr.1-3, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010858, Romania, Tel. +40 213199539, Fax: +40 213182372
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.09.2013 10:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer