Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de intretinere si reparatii linii CF ? 5 loturi - SCREIR CF Timisoara


Anunt de participare (utilitati) numarul 146201/30.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: Sucursala Centrul Regional de Exploatare Intretinere si Reparatii CF Timisoara, Str.Garii nr.2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300166, Romania, Punct(e) de contact: Vasile Gurza, Tel. +40 256494158, In atentia: Vasile Gurza, Email: [email protected], Fax: +40 256494158, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Lucrari de intretinere si reparatii linii CF ? 5 loturi - SCREIR CF Timisoara
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Lot 1 : st.CF Bretea Strei, Lot 2 : st. CF Calan Bai, Lot 3 : st.CF Pui; Lot 4: linia Pui ? Baru Mare si st.CF Banita, Lot 5 : st.CF Baiesti
Codul NUTS: RO42 - Vest
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
*Lot 1 : scoaterea din functie a aparatelor de cale S 11, S 12 si inlocuirea acestora cu panouri, demontarea TDJ 14/16, demontarea liniilor 4, 5 si 6, inlocuirea traverselor de lemn necorespunzatoare cu traverse lemn noi, inlocuirea traverselor de beton T13 prindere E2 cu traverse beton noi T13 prindere K, inlocuirea JIL-urilor tip 49 de 15 m (4 buc.) necorespunzatoare cu JIL-uri noi precum si inlocuirea sinei pe zona fostelor aparate cale S 11 si S 12..
*Lot 2 : reabilitarea zonelor aparatelor de cale cap.X + Y fir 1+ fir 2 in statia Calan Bai. Aceste lucrari constau din desfiintari de linii si aparate cale, introducerea aparatelor de cale ( 2 buc.) in locul a doua TDJ-uri care se desfiinteaza, inlocuirea cu panouri de cale a unor aparate de cale, inlocuiri de traverse normale de lemn necorespunzatoare.
* Lot 3 : consolidarea liniei 4 abatuta statia Pui .Se vor inlocui : - traverse de lemn necorespunzatoare cu traverse beton T 13 noi- 1152 buc., - traverse delemn necorespunzatoare cu traverse de lemn noi ? 30 buc., - JIL-urile tip 49 de 15 m necorespunzatoare cu JIL-uri noi de acelasi tip si se va refaceprisma de piatra sparta la dimensiunea prevazuta in instructie.
* Lot 4 : consolidarea liniei curente Pui-Baru Mare fir 1 intre km 49+000-51+000 prin inlocuirea traverselor de beton necorespunzatoare (ramase in urma deraierii din 08.04.2013) cu traverse beton T13, T18 si T17;
-consolidarea liniei IV directa fir 1 statia Banita intre ax statie si cap Y km 68+200-67+730 prininlocuirea traverselor delemn necorespunzatoare cu traverse de beton in vederea uniformizarii tipului detraverse .
* Lot 5 : reabilitarea zonelor aparatelor de cale cap.X + Y fir 1+ fir 2 in statia Baiesti. Aceste lucrari constau din desfiintari de linii, aparate cale, inlocuiri de aparate de cale cu refacerea stratului de repartitie, inlocuirea cu panouri de cale a unor aparate de cale, inlocuiri de traverse normale de lemn, evacuarea pamantului de pe bancheta caii.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45234100-7 - Lucrari de constructii de cai ferate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari de intretinere si reparatii linii CF ? 5 loturi - SCREIR CF Timisoara
Valoarea estimata fara TVA: 2, 256, 864.66RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
40 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia pentru participare este de : Lot 1 :19882 lei, Lot 2 :2096 lei, Lot 3:14898 lei, Lot 4 :1910 lei, Lot 5 :6346 leipentru o perioada de valabilitae de 120 zile (50% pentru IMM-uri) de la data limita de depunere a ofertei si se constituie: *prin OP in cont nr. RO 76 BPOS36003306699 ROL 01 deschis la Banc Post Timisoara;* a unei file CEC in contul autoritatii contactante cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data deschiderii ofertelor sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original;Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei pentru participare pot fi respinse in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor.Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare, ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare din urmatoarele situatii: a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;b) oferta sa fiind stabilita castigatoare : * nu constituie gararantia de buna executie asa cum este stabilit in documentatia de atribuire si contract;* refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.De asemenea, in cazul in care ofertantul depune la CNSC contestatie, iar consiliul o respinge ca nefondata sau in cazul in care contestatorul renunta la contestatie in masura in care renuntarea la contestatie nu este ca urmare a adoptarii de catre autoritatea contractanta a masurilor de remediere necesare, autoritatea contractanta va retine din garantia de participare suma de : Lot 1 :4774, 18 lei, Lot 2 :1048, 01, Lot 3:4524, 94 lei, Lot 4 :955, 71 lei, Lot 5 :3173, 71 leiconform art. 278 indice 1 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioareCursul de referinta pentru echivalarea garantiei de participare in valuta : curs BNR ( leu/valuta ) din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de lucriri :10 % din valoarea contractului fara TVA- garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari , care devine anexa la contractsau- garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive din facturile emise de prestator in conditiile art.90, alin.3 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind eligibilitatea ( formular A din sectiunea formulare )
-Autoritate contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla in situatia prevazuta la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006 modificata si completata, si anume:
-Ofertantii / candidatii / ofertantii asociati / subcontractantii/tertii sustinatori care are drept membrii in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot /sotie, ruda sau afin pana la gradul al patruleainclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit.a) din OUG nr.34/2006, cu persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante. Persoanele din cadrul Sucursalei CREIR CF Timisoara cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt : ing.Benec Mircea ? Directorul Sucursalei ;ec.Floristeanu Mihaela ? ContabilSef ; ing.Ionescu Ion? Sef Divizie Linii ;jr.Roibanescu Alexandru ? Sef Oficiu Juridic;ing.Gurza Vasile ? SefBirou Achizitii Publice. In acest sens, ofertantii / candidatii / ofertantii asociati / subcontractantii/tertii sustinatorivor depune o declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la Art. 69 indice 1 din OUG nr. 34/2006 ( Formularul B.2. din Sectiunea Formulare ).
Declaratiile se depun in original.
-Ofertantii vor depune o declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006; iar tertii sustinatoriprivind neincadrarea in situatiile prevazute la lit. a), lit.c)si d) - art. 181 din OUG nr. 34/2006 ( formular 12 B din sectiunea formulare).
-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ord. ANRMAP nr.314/2010 ( formular P din sectiunea formulare ).
-certificat de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat din care sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele (in original ; copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul);
-certificat de atestare fiscala privind obligatiile de plata la bugetul local din care sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele (in original ; copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul). PERSOANA JURIDICE/FIZICE ROMANE:
Cerinta obligatorie: -Certificat emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, (in original ;copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul), iar informatiile cuprinse in certificat sa fie actualizate la data limita de depunere a ofertelor si din care sa rezulte ca: * domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii;
-Autorizatie de furnizor feroviar si Agrement tehnic AFER pentru lucrari de reparatii si intretinere linii CF si omologare tehnica pentru produsele achizitionate valabile la data limita a depunerii ofertelor ( conform prevederilor Ordinului Minstrului Transporturilornr.290/2000 );
-Ofertantul castigator are obligativitatea de a prezenta un angajament prin care, in cazul expirarii autorizatiei de furnizor feroviar sau agrement tehnic feroviarpe perioada de derulare a contractului, va proceda la prelungirea valabilitatii acestora, in termen util, din proprie initiativa, aducand acest fapt si la cunostiinta autoritatii contractante.
PERSOANA JURIDICE/FIZICE STRAINE:
Cerinta obligatorie: - documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta profesionala, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
-Autorizatie de furnizor feroviar si Agrement tehnic AFER pentru lucrari de reparatii si intretinere linii CF si omologare tehnica pentru produsele achizitionate valabile la data limita a depunerii ofertelor( conform prevederilor Ordinului Minstrului Transporturilornr.290/2000 ) sau echivalent emis de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.
-Ofertantul castigator are obligativitatea de a prezenta un angajament prin care, in cazul expirarii autorizatiei de furnizor feroviar sau agrement tehnic feroviarpe perioada de derulare a contractului, va proceda la prelungirea valabilitatii acestora, in termen util, din proprie initiativa, aducand acest fapt si la cunostiinta autoritatii contractante.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Operatorii economici trebuie sa prezinte bilantul contabil pe anii 2010, 2011 si 2012vizate si inregistrate de organele competente
Modalitatea de indeplinire
*copie bilant pe anii 2010, 2011 , 2012 cu mentiunea conform cu originalul
- cifra medieglobalape ultimii trei ani sa fiede cel putin : Lot 1 :1.988.000 lei, Lot 2 :208.000 lei, Lot 3 :1.480.000 lei, Lot 4 :190.000 lei, Lot 5 :634.000 lei.
Modalitatea de indeplinire
*Se va prezenta Fisa de informatii generale cu declararea cifrei de afaceri globala pe ultimii trei ani, si anume: 2010;2011 si 2012, la cursul mediuBNR anual ( leu/valuta )
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) declaratie pe propria raspundere referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari;
Modalitatea de indeplinire
Ofertantii vor completa Formularul L din Sectiunea Formulare
b) experienta similaraPrezentarea unei liste de lucrari executate in ultimii 5 ani , insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari, perioada si locul executiei lucrarilor, modul de indeplinire a obligatiilor, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantii vor completa Formularul E din Sectiunea Formulare
c)Ofertantii vor face dovada experientei similare astfel : Lot 1 executarea in ultimii 5 ani, cel putin a unui contract sau cel mult doua contracte a caror obiect a fost executia de lucrari de consolidare linii CFin valoare cumulata de minim 994.000 lei (fara TVA);Lot 2 executarea in ultimii 5 ani, cel putin a unui contract a carui obiect a fost executia de lucrari de intretinere si reparatii linii CF in valoare deminim 104.000 lei (fara TVA);Lot 3 executarea in ultimii 5 ani, cel putin a unui contract sau cel mult doua contracte a caror obiect a fost executia de lucrari de consolidare linii CFin valoare cumulata de minim 744.500 lei (fara TVA);Lot 4 executarea in ultimii 5 ani, cel putin a unui contract a carui obiect a fost executia de lucrari de consolidare linii CFin valoare deminim 95.500 lei (fara TVA); Lot 5 executarea in ultimii 5 ani, cel putin a unui contract a carui obiect a fost executia de lucrari de intretinere si reparatii linii CF in valoare deminim 317.000 lei (fara TVA);
Respectivele certificari indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioadasi locul executiei lucrarilor si se va preciza daca aceste lucrari au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantii vor completa Formularul E 2 din Sectiunea Formulare.Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
d) declaratie pe propria raspundere privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantii vor completa Formularul I din Sectiunea Formulare
e) Informatii privind subcontractantii
In cazul in care un ofertant subcontracteaza parti din contract si este declarat castigator, va depune inainte de incheierea contractului cu autoritatea contractanta contractul incheiat intre ofertant si subcontractant si care se constituie anexa la contractul de achizitie. Inlocuirea unui subcontractant dupa incheierea contractului de achizitie publica se poate face numai cu aprobarea autoritatii contractante, fara a se modifica propunerea tehnica sau financiara.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantii vor completa formularul 12 G din Sectiunea Formulare cu subcontractantii si specializarea acestora.
a) Ofertantul va prezenta certificatul de calitate SR EN ISO 9001-2008, in copie
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta certificatele de atestare a standardelor de respectare a calitatii. In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, se vor accepta certificate echivalente emise de organisme din tara executantului, sau din alte state ale UE.Certificatul trebuie sa fie valabil la data limita de depunere a ofertelor.
b)Certificarea sistemului de management de mediu SR EN ISO 14001/2005, in copie
Modalitatea de indeplinire
- Ofertantii vor prezenta certificatul de protectia mediului SR EN ISO 14001/2005 sau alte documente care dovedesc ca in societate este asigurat un nivel corespunzator al protectiei mediului.Certificatul trebuie sa fie valabil la data limita de depunere a ofertelor.In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, se vor accepta certificate echivalente emise de organisme din tara prestatorului sau din alte state ale UE.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
3/1/3/BAP/127/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.09.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.09.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.09.2013 10:00
Locul: Sucursala CREIR CF Timisoara, Str.Garii nr.2, cam.232, Loc.Timisoara, Jud Timis, Cod postal 300166
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Daca doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertanttilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut. Termenul limita de finalizare al lucrarilor este data de 15.12.2013, deoarece fondurile alocate sunt doar pentru acest an calendaristic.Pe parcursul derularii contractului, pentru resursele materiale stabilite de achizitorprin caietul de sarcini, executantul va prezenta aviz de insotire a marfii din care sa rezulte denumirea si cantitatea bunurilor livrate insotite de notele de cantar. In situatia in care resursele materiale au fost aprovizionate inainte de semnarea contractului, si se afla pe stoc, executantul lucrarilor va prezenta avizul de insotire a marfii intocmit de executant pentru asigurarea transportului la locul lucrarii. Ambele avize vor avea continut minimal obligatoriu de informatii privind datele avizului de insotire a marfii.Aanexa la oferta tehnica cu resursele materiale pentru care se solicita executantului sa declare furnizorul vor fi cuprinse in propunerea tehnica.Contractele de prestari servicii/inchiriere cu tertii pentru operatiile incluse in devizul oferta vor fi prezentate in copie semnata/stampilata ? conform cu originalul ? , datata, cu mentiunea ca nu vor mai suferi modificari ulterioare.Clauzele contractuale ale acestor contracte trebuie sa ofere suficiente informatii pentru a justifica executarea prestatiilor in conformitate cu prevederile propunerilor tehnice si financiare, si se vor introduce in plicul cu ? DOCUMENTE DE CALIFICARE ?.OBS : Toate certificatele, autorizatiile, agrementele, procesele verbale, recomandarile si documentele mentionate mai sus vor fi prezentate in original ( sau in copie legalizata )la solicitarea comisiei de evaluare, pentru confruntare cu documentele depuse in oferta, in cazul in care acesta a fost depus in copie cu mentiunea ? conform cu originalul ? .
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Pers. vat. poate sesiza CNSC pt. anul. actului si/sau rec. dreptului pretins ori a interesului legitim in termen de 5 zile incep. cu ziua urmat. luarii la cunost., conf. OUG nr. 34/2006aprob. cu modif. ?i compl. despre un act al AC consid. nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Sucursala CREIR CF Timisoara - Oficiul Juridic
Adresa postala: Str.Garii nr.2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300166, Romania, Tel. +40 256494158, Fax: +40 256494158
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.08.2013 16:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer