Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de intretinere si reparatii linii de cale ferata din incinta Termocentralei Rovinari?


Anunt de participare (utilitati) numarul 144593/26.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI, STRADA ENERGETICIANULUI NR 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Lucrari Servicii, Tel. +40 0253372556-409, In atentia: MIRCEA NARIUS, Email: [email protected], Fax: +40 0253371590, Adresa internet (URL): www.cerovinari.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.-SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI
Adresa postala: STRADA ENERGETICIANULUI NR 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: REGISTRATURA UNITATII, Tel. +40 0253372556-6305, Fax: +40 0253372590
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala cu capital majoritar de stat.
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Lucrari de intretinere si reparatii linii de cale ferata din incinta Termocentralei Rovinari?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Sucursala Electrocentrale Rovinari
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de Intretinere si reparatii linii de cale ferata din incinta Termocentralei Rovinari?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45234100-7 - Lucrari de constructii de cai ferate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari de intretinere si reparatii linii de cale ferata din incinta Termocentralei Rovinari Conform ANEXAlaCaietul de sarcini nr 2409/DOM/19.04.2013;
Valoarea totala estimata a achizitiei (fara TVA)(numai in cifre) este de 78.104, 47 lei, compusa din 71.004, 06 lei, suma carereprezinta valoarea estimata a cantitatilor de lucrari aferente caietului de sarcini (repartizata astfel: - an 201342.602, 06 lei- an 201428.402, 00 lei)si 7.100, 41 leicare reprezinta valoarea maxima a lucrarilor diverse si neprevazute care pot fi solicitate pe parcursul executiei lucrarii.
Valoarea estimata fara TVA: 71, 004.06RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare in cuantum de 1.420, 00 lei;Garantia de participare se va constitui in lei, sau valuta, iar echivalenta leu/valuta se va stabili pentru un curs , cu cinci zile inainte de datalimita stabilita pentru depunerea ofertelor.Perioada de valabilitate: minim 90 zilecalendaristice de la data limita de depunere a ofertelor.Constituita prin: a) instrument de garantare bancara, in favoarea autoritatii contractante, in original, cu valabilitate de 90 zile;b)ordin de platadepusincontulautoritatiicontractante (cont IBAN RO18 RZBR 0000 0600 1467 7139, deschis la Raiffeisen Bank Tg-Jiu).c) Exceptie : garantia de participare se poate constituicu ordin de plata saufila CEC, cu conditia confirmarii acesteia de catre banca emitenta .In cazul constituirii prin instrument de garantare ofertantul va solicita bancii sau societatii de asigurari emitente a insera in mod expres situatiile prevazute la art. 87 din H.G. 925/2006si cu art. 2781 alin. (1) din OUG 34/2006. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Garantia de participare se va returna de catre autoritatea contractanta conform cu prevederile art. 88 din HG 925/2006, corelat cu art. 2781 alin. (2) din OUG 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare.Garantia de participare emisa in alta limba, decat limba romana, va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.Daca instrumentul de garantare nu respecta aceste cerinte, oferta depusa va fi respinsa fiind incidente prevederile art. 33, alin. 3, pct. b, din HG 925 / 2006.Ofertantii IMM beneficiaza de reducere 50%, daca depun documente conform Legii 346/2004. Garantia de Buna Executie = 10 % din valoarea contractului, fara TVA. Modul de constituire a GBE, conform HG 925/2006 in vigoare, art.90 .Garantia de buna executie se va restitui de catre achizitor, , conform art.92 din HG 925/2006 in vigoare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii alocate in anii 2013 , 2014.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta completare Formular 12E (cf. Ordin ANRMAP Nr. 314/2010)
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Formular 12 D se va completa si decatre subcontractant/asociat (inclusiv pentru tertul sustinator)Persoanele care detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: -Director S.E. Rovinari ?Pisc Ion
-Director Economic ? Vilceanu Mirela-Director Achizitii ? Chirca Delia-Persoanele care semneaza/aproba documentele emise in legatura cu sau pentru procedura de achizitie -Chirca Iosif, Dumitrescu Filimon, Ing. Teodorescu Raducu Ing. Pruna Liliana, Ing, Boca Gheorghe, Ing Bujor Cristina, Ing. Mircea Marius, Ing. Ciurel Nicoleta, Ing. Teiu Sorin, Cons. jr. Pupazan Adela si Ec Valceanu Mirela.
3. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, completare Formular A (inclusiv pentru tertul sustinator)
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
4. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare completare Formular B (inclusiv pentru tertul sustinator va face referire doar la literele a), c1 ) si d))
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
5. Documente care demonstreaza indeplinirea obligatiilor exigibile de plata
Se vor prezenta ca documente edificatoare:
1. Pentru Persoane Juridice Romane
a) Certificat de Atestare Fiscala privind impozitele si taxele catre stat, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat si a pensiei suplimentare, emis de Directia Generala a Finantelor publice (pentru persoane fizice/juridice romane), in copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata ;
b) Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelorla bugetul local, eliberate de Primaria in raza careia se afla sediul societatii, in copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata.
2. Pentru Persoane Juridice Straine
a)Declaratie pe propria raspundere, pentru persoanele juridice straine, daca in tara de resedinta nu se elibereaza certificatele mentionate anterior.
Prin certificatele mentionate la punctele a) si b) ofertantul trebuie sa faca dovadaca nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Note :1. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traduceri autorizate in limba romana2. In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor candidati/ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute. Certificat constatator, emis de ONRC din care sa rezulteobiectul de activitate al respectivului operator economic ;Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondentain codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC .Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor .Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire va prezenta pentru conformitate documentul in original/copie legalizata, in situatia in care a fost prezentat in copie conform cu originalul2. Declaratie pe propria raspundere completata conform Anexei 1 din O.G. 27/26.01.2006 privind modificarea si completarea Legii 346 /2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii. Ofertantii incadrati ca IMM beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile cerute. ( daca este cazul)3. Autorizatii necesare executarii lucrarii:
- autorizare de furnizor de lucrari feroviare , conform OG 60/2004;
- agrement tehnic feroviar pentru lucrarea de intretinere si reparatii de cale ferata, conform OMT nr. 290/2000.Documentele vor fi prezentate in copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnate si stampilate.
In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani sa fie minim 140.000, 00 lei;Nota: Conversia leu-euro se face prin raportare la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR aferent fiecarui an in parte.201020112012
Pentru ofertantii care se incadreaza in categoria IMM sumele se reduc cu 50%.
Se vaprezentaSituatiafinanciarala 31.12.2012.
Modalitatea de indeplinire
Completare Formular B2
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1.Formular nr. 4Informatii privind experienta similara: Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5
ani, continand valori, perioade de executie, beneficiari, insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre reprezentantul legal al beneficiarului sau de catre imputernicitul acestuia care sa confirme executia lucrarii(lor).Cerinta minima: Lista va cuprinde minim unul, dar nu mai mult de trei contracte care sa confirme executarea de catre ofertantin ultimii 5 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor)a unor lucrarisimilare cu lucrarile solicitate in caietul de sarcinipentru care prezinta oferta si a caror valoare cumulata sa fie de minim: 70.000 lei .-1 (una) recomandare (Formular nr. 5)
/ certificare de buna executie /document constatator, din partea achizitorului pentru Lucrarea respectiva.Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR, pentru fiecare an.
Modalitatea de indeplinire
- Prezentare (obligatoriu pentru fiecare lucrare prezentata in sustinerea experientei similare) de documente emise sau contrasemnate de beneficiar care sa contina obligatoriu informatii privind: numele beneficiarului, obiectul si valoarea lucrarii executate perioada executarii, valoarea lucrarilor executate in ultimii 5 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor) . Un model de document este prezentat in Formularul nr.5Documentele se prezinta inoriginal sau copii lizibile certificate ?conform cu originalul?.
Cerinta nr.2. Formular FOfertantul trebuie sa prezinte o declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.Declaratie referitoare la personalul tehnic de care dispune sau al carui angajament de participare l-a obtinut , in vederea executarii lucrarii, in care sa se precizeze persoanele responsabile pentru indeplinirea contractului de lucrari, insotita de documente care demonstreaza informatiile prezentate in declaratie .Se va asigurasupervizareaacestora de catre un responsabil autorizat AFER - care sa coordoneze efectiv executarea lucrarilor.
Modalitatea de indeplinire
2. PrezentareFormularF, in original . In cazul subcontractarii unor parti din contract, ofertantul va declarain formularul F care sunt resursele umane ale subcontractantilor pentru partea lor de implicare
Cerinta nr.3. Formular EDeclaratie referitoarelautilaje, instalatiile, mijlocele de transport, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului insotita de documente care atesta detinerea utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice necesare pentru realizarea contractului de lucrari.
Modalitatea de indeplinire
. Completare Formular E, in original
In cazul subcontractarii unor parti din contract, ofertantul va declarain formularul F care sunt resursele tehnice ale subcontractantilor pentru partea lor de implicare .
Cerinta nr.4. - Informatii privind asocierea (daca este cazul):
In cazul asocierii, ofertantul trebuie sa prezinte urmatoarele:
- Formular AA - ?Acordul de asociere?, (in original sau copie legalizata, in limba romana sau traducere autorizata)- Formular IMP -?Imputernicire pentru reprezentare la procedura?, (in original sau copie legalizata, in limba romana sau traducere autorizata).
Note: In cazul asocierii se va respecta art. 44 din OUG 34/2006: Ofertele depuse de operatori economici care sunt parteneri intr-o asociere trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
a) Oferta trebuie sa cuprinda toate informatiile solicitate pentru fiecare partener din cadrul asocierii precum si partea de contract indeplinita de fiecare asociat (valoric si procent din valoarea contractului), inclusiv resursele tehnice si umane ( certificate / atestate / autorizatii solicitate in fisa de date, pentru partea de implicare a respectivului asociat);
b) Oferta trebuie sa fie semnata intr-un mod care obliga legal toti partenerii;
c) Unul din membrii asocierii trebuie numit ca partener conducator (Lider de asociatie) - responsabil de contract si aceasta numire trebuie sa fie confirmata printr-o imputernicire scrisa semnata de fiecare partener in parte;
d) Oferta trebuie sa includa un acord de asociere prin care sa se stipuleze ca toti partenerii sunt responsabili in mod legal, uniti si individual, pentru realizarea contractului, ca partenerul conducator va fi autorizat sa primeasca si sa transmita instructiuni in numele fiecaruia si tuturor partenerilor si ca realizarea contractului.
e) Toti partenerii din cadrul asocierii trebuie sa ramana in aceasta forma asociativa pe toata durata de realizare a contractului;
f) Structura sau constituirea asocierii nu va fi modificata, pe durata executarii contractului, decat cu aprobarea prealabila a Autoritatii Contractante si numai in situatii exceptionale. Noua asociere trebuie sa indeplineasca cel putin aceleasi criterii de eligibilitate si de conformitate ca cea initiala.
In cazul asocierii documentele solicitate a fi prezentate prin fisa de date a achizitiei, vor fi prezentate de fiecare operator economic din cadrul asociatiei.
In cazul asocierii mai multor operatori economici, cerintele privind capacitatea economico-financiara si tehnica si/sau profesionala pot fi indeplinite prin cumul.
In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, asocierea va fi legalizata, iar actul incheiat va fi prezentat autoritatii contractante. Contractul de asociere trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se va constitui ca anexa la contractul de achizitie publica.
Neprezentarea unuia dintre documentele solicitate, in cazul asocierii, atrage declararea ofertei ca inacceptabila.
Modalitatea de indeplinire
4. Completare (daca este cazul): - Formular AA- Acord de asociere
- Formular Anexa la Formular AA- Formular IMP Imputernicirepentru reprezentare la procedura
Cerinta nr.5. Informatii privind subcontractantii(daca este cazul)In cazul subcontractarii, ofertantul trebuie sa prezinte urmatoarele:
- Formularul nr. 12 G si tabelul / anexa acestuia - Declaratie privind subcontractantul/ subcontractantii, partea/partile din contract pe care acesta / acestia urmeaza sa le indeplineasca, datele de recunoastere ale acestuia/acestora.;
- Formular AS - ?Acord de subcontractare?, incheiat intre ofertant si subcontractant.
- Informatii cu privire la resursele umane si tehnice, inclusiv certificatele, atestatele, autorizatiile solicitate in fisa de date, pentru partea de implicare a subcontractantului / lor.Note: (1) In cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la incheierea contractului de achizitie publica respectiv, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.
2)Neprezentarea unuia dintre documentele solicitate, in cazul subcontractarii, atrage declararea ofertei ca inacceptabila.
Modalitatea de indeplinire
5. Completare (daca este cazul): 1. Formular nr. 12 G2. Anexa la formularul 12 G- Lista cuprinzand sucontractantii3 Prezentare si completare formular AS
Cerinta nr.1. CertificareaSistemului calitatiiin conformitate cu standardul SR EN ISO 9001/2008, sau echivalent.
Se vor prezenta document(ele) emis(e) de catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate care confirma ca ofertantul are certificat un sistem de management al calitatii pentru domeniul de activitate din sfera domeniului activitatilor aferente obiectului contractuluiDocumentele emise in alta limba decat limba romana se vor prezenta in copie insotite de traduceri autorizate in limba romana.
Modalitatea de indeplinire
1. Prezentare certificat emis conformSR EN ISO 9001/2008, sau echivalent, in copie legalizata sau copie lizibila, certificata ?conform cu originalul?.
Cerinta nr.2. CertificareaSistemului de management de mediu in conformitate cu standardul SR EN ISO 14001/2005, sau echivalent.
Se vor prezenta document(ele) emis(e) de catre un organism de certificare acreditat in tara sau instrainatate care confirma ca ofertantul are certificat un sistem de mediu, pentru domeniul activitatilor aferente obiectului contractului.
Modalitatea de indeplinire
2. Prezentare certificat emis conform SR EN ISO 14001/2005, sau echivalent, in copie legalizata sau copie lizibila, certificata ?conform cu originalul?.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.07.2013 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.07.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.07.2013 10:00
Locul: Sucursala Electrocentrale Rovinari
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferte
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. Toate documentele de calificare solicitate prin FDA trebuie sa fie prezentate in ofertele depuse, altfel ofertele vor fi considerate inacceptabile, exceptie fiind situatia prevazuta la art. 11, alin. 4, cu respectarea alin. 5, HG 925/2006. Nu se admit completari cu documente dupa data limita de depunere a ofertei. Dupa deschiderea ofertelor se vor cere numai clarificari la documentele depuse, daca este cazul.2. Ofertantul/candidatul isi poate demonstra situatia economica si financiara ori capacitatea tehnica si/sau profesionala prin prezentarea unui angajament ferm de sustinere din partea unui tert, in conditiile art. 186 si 190 din OUG 34/2006. Pentru a fi luata in considerare sustinerea acordata, angajamentul trebuie sa reprezinte un instrument juridic care sa asigure dreptul autoritatii contractante de a solicita, in mod legitim, indeplinirea anumitor obligatii de catre persoana sustinatoare.3.Daca mai multi operatori economici prezinta oferte egale, cu pretul cel mai scazut, se va solicita reofertarea propunerilor financiare , in plic inchis, pana la departajare.4. In conformitate cu Art 189 alin (1) din OUG 34/2006, achizitorul are dreptul de averifica/controla - direct sau prin intermediul unei autoritati competente apartinand statului in care operatorul economic este stabilit, si cu conditia acordului acestei autoritati - capacitatile ofertantului, precum si masurile aplicate pentru controlul calitatii.5. Persoanele care asigura sustinerea financiara si/sau capacitatea tehnico-profesionala vor prezentaobligatoriu declaratiile de neincadrare in situatiile prevazute la art. 180 si 181 din OUG 34/2006 invigoare.6. Ofertantul va putea sa efectueze o vizita in teren pentru a vizualiza locul in care se vor executa lucrarile, in urma unei cereri scrise adresata achizitorului.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Se va completa in conformitate cu prevederile art.256² din OUG nr.34/2006- 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OFICIUL JURIDIC
Adresa postala: STRADA ENERGETICIANULUI NR 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Tel. +40 0253372556-339, Fax: +40 0253372590
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.06.2013 13:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer