Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de intretinere si reparatii strazi, trotuare si drumuri comunale, deszapeziri orasul Geoagiu pe perioada 2012, 2013, 2014, 2015


Anunt de participare numarul 139838/19.10.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Orasul Geoagiu (Primaria)
Adresa postala: Str. Calea Romanilor, nr. 141. Geoagiu, Hunedoara, Localitatea: Geoagiu, Cod postal: 335400, Romania, Punct(e) de contact: Adrian Vartolomei, Tel. +40 254248880, Email: [email protected], Fax: +40 254248881, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de intretinere si reparatii strazi, trotuare si drumuri comunale, deszapeziri orasul Geoagiu pe perioada 2012, 2013, 2014, 2015
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: strazile si trotuarele din orasul Geoagiu
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 5, 037, 068RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
lucrari de reparare a drumurilor, lucrari de marcaj rutier, lucrari de intretinere a drumurilor, aaprovizionare materiale de intretinere rutiera de iarna pentru efectuarea serviciilor de deszapezire
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233142-6 - Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2)
44113910-7-Materiale de intretinere rutiera de iarna (Rev.2)
45233141-9-Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2)
45233221-4-Lucrari de marcaj rutier (Rev.2)
90620000-9-Servicii de deszapezire (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
in conformitate cu listele dce cantitati
Valoarea estimata fara TVA: 5, 037, 068RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
100.000 lei prin Prin virament bancar in contul RO25TREZ3705006XXX000045 deschis la Trezoreria Municipiului Orastie sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original si care va fi valab pe o per de min.90 zile de la term limita de prim a of 5% din valoarea fara TVA a fiecarui contract subsecvent ce va fi incheiat si se va constitui prin retineri succesive din sume datorate facturilor partiale, in conf cu prev art.89 alin.(2), art.90 alin.1 din HGR 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind situatia personala a operatorului economic: F2 - va trebui prezentata si de tertul sustinator daca este cazul
2. Declaratie privind calitatea de participant la procedura: F13. Certificat de participare la licitatie cu oferta indep: Completare Anexa-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta: F34. Declaratie privind neincadrarea intr-o situatie de conflict de interese: F4 dinva trebui prezentata si de ofertant asoc/subcontr/Tert sust, daca este cazul.5. Certificate de atestare fiscala privind indeplinirea oblig de plata:
a) certificate de atestare fiscala privind indeplinirea oblig de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri la bugetul local;
b) certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul
general consolidat.
- Certificatele trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
- Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?.
Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta: - Documente edificatoare, eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere fiscale, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local.
Certificatele trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
- Documentele vor fi prezentate in orig, copie legaliz/autentif sau copiementiunea , ,conform cu originalul?, insotite, dupa caz, de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceste cerinte trebuie indeplinite de fiecare membru al grupului.
Persoanele de decizie ale aut contr:
Ioan Valean- Primar
Aurel Danciu - Viceprimar
Comisia de evaluare
Pres - Susan Marius
Membri Cimpoesu Maria
Olea-Coman Corina
Puscasu Gabriel
Muntean Marcel
Consilieri locali: Bogdan Radu Ilie, Bulugean Eugen, Danciu Aurel Marin, Decebal Catalin Traian, Dincsorean Aurel, Ganea Cornel, Groza Constantin, Igna Radu Sorin, Joikits Tiberiu, Maris Simion, Pilt Cornel Ioan, Puscasu Stelian, Tataru George, Toderas Titus Tiberiu, Zaharie Nicolae Certificat constatator emis de ORC, in original, emis cu cel mult 30 zile inainte de data de depunere a ofertelor - codul CAEN sa corespunda obiectului acordului-cadru - cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al grupului.
Ofertantii sa faca dovada ca detin licenta, emisa de catre ANRSC, pentru activitatea de curatare si transport a zapezii de pe caile publice si mentinere in functiune a acestora pe timp de polei sau inghet. Se va prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, in valab ment de emitent, in conf cu prev HGR745/2007 si Legea 51/2006.
Atentie! In cazul in care oferta este depusa de o asociere, aceasta cerinta esteindeplinita prin cumul, conf Anexa 2 din Ord 509/2011
- Documentele emise de autoritatile competente vor fi valabile la data deschiderii ofertelor. In cazul in care nu este prevazuta o perioada de
valabilitate stabilita de lege, cu cel mult 30 zile anterior datei deschiderii ofertelor.
- Ofertantii - persoane juridice straine vor prezenta o declaratie pe propria raspundere, prin care, in cazul in care oferta este declarata
castigatoare, isi asuma responsabilitatea pentru una dintre cele 2 optiuni:
a) ca vor respecta conditiile impuse de art. 32, alin 7, din Legea nr. 273/2006b) ca inaintea incheierii contractului, in cazul asocierii cu persoane juridice romane, vor imputernici pe unul dintre asociatii inregistrati in Romania pentru indeplinirea obligatiilor ce ii revin fiecarui asociat, prin legalizarea asociatiei si inregistrarea asocierii la autoritatea fiscala
competenta, conform prevederilor legislatiei fiscale din Romania in vigoare.Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al grupului.
- ofertantii trebuie sa faca dovada ca detin licenta pentru activitatea de curatare si transport a zapezii de pe caile publice si mentinere in functiune a acestora pe timp de polei sau
inghet. Documentele trebuie sa fie valabile la data deschiderii ofertelor si vor fi prezentate in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, la care se va alatura traducerea autorizata a acestora in limba romana.Atentie! In cazul in care oferta este depusa de o asociere, aceasta cerinta este a indeplinita prin cumul
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilanturile contabile In cazul ofertei comune - cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru Informatii generale cu declar cifrei de af din cel mult ultimii 3 ani sa fie egal sau mai mare decat: 2.534.534 lei (exclusiv TVA).In cazul in care ofertantul face dovada ca se incadreaza in categoria I.M.M,
in conform cu prev Legii nr. 346/2004In cazul ofertei comune, fiec membru al grupului va prezenta F5.
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca la momentul semnarii contractului va avea acces la sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit in valoare de 100.000 lei.In cazul unei asocieri, cel putin
unul dintre asociati este obligat sa prez documentul mentionat mai sus.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani - fiecare membru al grupului
prezinta Formularul nr. 6Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a executat si finalizat in ultimii 5 ani cel
putin cate 1 contract similar din fiecare categorie de lucrari, suma acestor
contracte trebuie sa fie cel putin egala cu 1.267.267lei, exclusiv TVA.Utilaje dotare minima:
statie de preparare a mixturilor asfaltice prevazuta cu dozator pentru fibre si
aditivi solizi;repartizator finisor;
autogreder, buldozer;buldoexcavator;compactor static, autopropulsat;compactor pe pneuri;masina de marcaj;freza asfalt;incarcator
frontal
Certif priv impl si mentinerea unui Sistem de
Management al Calitatii, in conform cu cerintele specificatiei SR EN ISO
9001 :2008, pentru ob de activ relev in raport cu obiectul procedurii - lucr de constr drumuri si alte activ de curat
(deszapezire) -, in copie?conform cu originalul? cu semnatura si stampila, valabil la data deschiderii ofertelor - fiecare asociat pentru partea lui de implicare in realizarea contractului.
Ofertantul va prez Certif priv implementarea si mentinerea unui
Sistem de Management de Mediu, in conformitate cu cerintele specificatiei
SR EN ISO 14001 :2005 sau echivalent, pentru obiecte de activitate
relevante in raport cu obiectul procedurii - lucrari de constructii drumuri si
alte activitati de curatenie (deszapezire) -, in copie ?conform cu
originalul? cu semnatura si stampila, valabil la data deschiderii ofertelor - fiecare asociat pentru partea lui
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
02
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.11.2012 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.11.2012 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.11.2012 13:00
Locul: sediul Primariei orasului Geoagiu, strada Calea Romanilor, nr. 141, oras Geoagiu, jud. Hunedoara
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii legali sau imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Daca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, aut contr va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Geoagiu - Secretar
Adresa postala: Calea Romanilor nr.141, Localitatea: Geoagiu, Cod postal: 335400, Romania, Tel. +40 254248880, Email: [email protected], Fax: +40 254248880
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.10.2012 09:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer