Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - lucrari de intretinerea imbracamintii asfaltice prin plombari 3000 mp si covor asfaltic 2,7 km pe DJ 221B, Braila-Vadeni


Anunt de participare numarul 84519/13.08.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
Adresa postala: P-ta independentei nr.1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810210, Romania, Punct(e) de contact: NICOLAE MOISIU, Tel.0239.619.945, Email: [email protected], Fax: 0239.619.809, Adresa internet (URL): www.portal-braila.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Consiliul Judetean Braila
Adresa postala: P-ta Independentei nr.1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810210, Romania, Punct(e) de contact: Comp. Achizitii Publice, Tel.0239/619600/249, In atentia: Moisiu Nicolae, Popescu Ionica, Email: [email protected], Fax: 0239/619044, Adresa internet (URL): www.portal-braila.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Consiliul Judetean Braila
Adresa postala: P-ta Independentei nr.1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810210, Romania, Punct(e) de contact: Comp. Achizitii Publice, Tel.0239/619600/249, In atentia: Moisiu Nicolae, Popescu Ionica, Email: [email protected], Fax: 0239/619044, Adresa internet (URL): www.portal-braila.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Consiliul Judetean Braila
Adresa postala: P-ta Independentei nr.1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810210, Romania, Punct(e) de contact: Registratura Generala, Tel.0239/619600/249, Email: [email protected], Fax: 0239/619044, Adresa internet (URL): www.portal-braila.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
lucrari de intretinerea imbracamintii asfaltice prin plombari 3000 mp si covor asfaltic 2, 7 km pe DJ 221B, Braila-Vadeni
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: DJ 221B, Braila-Vadeni
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
lucrari de intretinerea imbracamintii asfaltice prin plombari 3000 mp si covor asfaltic 2, 7 km pe DJ 221B, Braila-Vadeni
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233141-9 - Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
lucrari de intretinerea imbracamintii asfaltice prin plombari 3000 mp si covor asfaltic 2, 7 km pe DJ 221B, Braila-Vadeni in conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini din Capitolul II al documentatiei de atribuire
Valoarea estimata fara TVA: 1, 386, 192.16RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
30 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Gar de particip este de 20700 RON. Per de val a gar de particip 90 zile. Gar de buna exec este de 10% din valoarea fara TVA a contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul Consiliului Judetean Braila
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Au oblig de a-si leg formal asoc printr-un contr scris, semnat de partile asoc care va fi prez aut contractante inainte de semn contr
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Decl. de elig.-Form.12A
Decl.priv. neincadr. in prev. art.181-Form.12B
Decl.priv. cal. de particip.la procedura-Form.12C
Certif. const.elib. de ORC, val la data desch, in orig sau copie leg.
Certif. de inreg.fiscala, elib de ORC, copie
Pers straine-doc.care dov forma de inreg/atest sau apart d.p.v, prof, orig sau copie leg insotite de trad.leg.in lb.rom.
Certif. const. priv. plata oblig catre bug gen consolid. de stat, elib. de DGFP, val la data desch, orig sau copie leg
Certif. priv plata oblig catre bug loc elib de catre dir de specialit din cadrul Primariilor in a caror raza terit activ ofert, val la data desch, orig sau copie leg
Pers. straine-doc care dov ca si-a indepl oblig de plata imp, taxsi contrib catre bug de stat si bug loc
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale-Form 3.Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani, sa fie de min 2700000, 00 lei cu TVA.
Ult. bil. cont (la 31.12.2008 ), viz si inreg de org comp, cu rez fin poz, copie
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Lista contr prest in ultimii 5 ani Form 12 F.
2.Fisa de inf priv exp sim conf Form Exp.;Of treb sa faca dov indepl a unui contr sim, in ult 5 ani, care a avut o val de1000000, 00 lei cu TVA.
Form de exp sim va fi insot de copia dupa contr nom, rec benef si PVR la term lucr;3.Of treb sa disp de urmat dot teh min:
- st de prep mixt asf; ac va fi prev cu cu inst de doz aut a fibr de cel ( MASF ), cu disp de predoz, uscare, resort si doz grav a agreg nat, doz grav sau vol a bitum si a filer precum si disp de malax fort a agreg cu liant bitum.In ved realiz in cond de cal a ac lucr, resp mixt asf sa aiba temp de astern de 140 C, ampl st de mixt asf sa fie la max 90 km de punct med de lucru.
- lab de incerc gr 2, autoriz;prez copia aut lab , copia doc dov ptr disp asupra lab sau asupra serv unui lab de incerc de gr 2.
- repart finisor de mixt asf 1 buc.
- autogredere 1 buc.
- freza mec 0, 5 m ~ 1, 0 m -1 buc;
- cilindru compact vibr cu tambur de otel2 buc;
- cilindru compact pe pneuri 2 buc.
- mas de rasp emulsie cationica - 2 buc.
- parc auto pentru transp mixt asf si a mat rez din decapare, cu cap de transp de 320 to/zi.Se vor enum autoveh utiliz cu consem nr de inmatric a ac.;
copii leg dupa doc dov asupra disp dot teh.Form nr. 5.
4.Of trebsa disp de urmat res umane min: - pers st sup 5 pers.- pers cu st medii 3 pers.- pers calif in dom (asfalt) 30 pers.- pers necalif 10 pers.
Form nr. 6.
5.Of treb:
-sa disp de un resp teh cu exec lucr care care fac ob prez proc; copia doc de colab cu resp teh cu exec sau copia contr de ang a ac, ; copie leg a atest si a leg viz la zi, pentru resp teh cu exec;
-sa disp de un resp cu calit atest in dom lucr care urm a fi exec; copia doc de colab cu resp de cal sau copia contr de ang a ac, ; prez copia leg a atest;
-sa aiba certif de atest acord de APDPR ptr exec lucr de intret si rep drumuri loc, jud, in copie leg, val ptr anul in curs.
-sa aiba: ISO 9001:2000 sau echi; ISO 14001:2004 sau echiv; OHSAS 18001:1999
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 31.08.2009 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.09.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.09.2009 12:00
Locul: Sediul Consiliului Judetean Braila, camera 404, etajul IV
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputernicitul in scris pentru reprezentarea ofertantului la sedinta de deschidere
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL GALATI
Adresa postala: Str. Brailei nr. 153, Localitatea: Galati, Cod postal: 800367, Romania, Tel.0236/460027, Email: [email protected], Fax: 0236/460227
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA-COMP. JURIDIC
Adresa postala: P-ta Independentei nr.1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810210, Romania, Tel.0239/619600/223, Email: [email protected], Fax: 0239/619044, Adresa internet (URL): www.portal-braila.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.08.2009 15:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer