Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de intretinerea imbracamintii asfaltice prin plombari cu mixturi asfaltice pe drumurile judetene: DJ 203-Galbenu-Satuc-Jirlau-Faurei-Ulmu-Dudescu-Zavoaia-Insuratei, 10.000 mp, km 20+000 ? km 84+897, DJ 203A-Visani-Drogu-Galbenu, 2.000 mp, km 72+00


Anunt de participare numarul 122349/31.05.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
Adresa postala:  P-ta Independentei nr.1, Localitatea:  Braila, Cod postal:  810210, Romania, Punct(e) de contact:  Comp.Achizitii Publice cam.132, Tel. 0239.619.600, In atentia:  Moisiu Nicolae, Fax:  0239.619.044, Adresa internet (URL):  www.portal-braila.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de intretinerea imbracamintii asfaltice prin plombari cu mixturi asfaltice pe drumurile judetene: DJ 203-Galbenu-Satuc-Jirlau-Faurei-Ulmu-Dudescu-Zavoaia-Insuratei, 10.000 mp, km 20+000 ? km 84+897, DJ 203A-Visani-Drogu-Galbenu, 2.000 mp, km 72+000 ? km 83+540, DJ 203N-DN 2B(Surdila Greci)-Limita judet Buzau, 1.000 mp, km 0+000 ? km 3+473, DJ 221B-Braila-Vadeni, 4.000 mp, km 0+000 ? km 12+000
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: DJ 203-Galbenu-Satuc-Jirlau-Faurei-Ulmu-Dudescu-Zavoaia-Insuratei, 10.000 mp, km 20+000 ? km 84+897, DJ 203A-Visani-Drogu-Galbenu, 2.000 mp, km 72+000 ? km 83+540, DJ 203N-DN 2B(Surdila Greci)-Limita judet Buzau, 1.000 mp, km 0+000 ? km 3+473, DJ 221B-Braila-Vadeni, 4.000 mp, km 0+000 ? km 12+000
Codul NUTS: RO221 - Braila
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de intretinerea imbracamintii asfaltice prin plombari cu mixturi asfaltice pe drumurile judetene: DJ 203-Galbenu-Satuc-Jirlau-Faurei-Ulmu-Dudescu-Zavoaia-Insuratei, 10.000 mp, km 20+000 ? km 84+897, DJ 203A-Visani-Drogu-Galbenu, 2.000 mp, km 72+000 ? km 83+540, DJ 203N-DN 2B(Surdila Greci)-Limita judet Buzau, 1.000 mp, km 0+000 ? km 3+473, DJ 221B-Braila-Vadeni, 4.000 mp, km 0+000 ? km 12+000
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233141-9 - Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari de intretinerea imbracamintii asfaltice prin plombari cu mixturi asfaltice pe drumurile judetene: DJ 203-Galbenu-Satuc-Jirlau-Faurei-Ulmu-Dudescu-Zavoaia-Insuratei, 10.000 mp, km 20+000 ? km 84+897, DJ 203A-Visani-Drogu-Galbenu, 2.000 mp, km 72+000 ? km 83+540, DJ 203N-DN 2B(Surdila Greci)-Limita judet Buzau, 1.000 mp, km 0+000 ? km 3+473, DJ 221B-Braila-Vadeni, 4.000 mp, km 0+000 ? km 12+000, in conformitate cu cerintele si antemasuratorile din Caietul de sarcini din documentatia de atribuire
Valoarea estimata fara TVA: 1, 051, 478.23RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
25 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantiei de participare - 15700 RON perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 zile. garantiei de buna executie - 10% din valoarea fara TVA a contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul Consiliului Judetean Braila
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Form 12A - Decl de elig.Form 12B ? Decl priv neincadr in prev art. 181 din OUG nr.34/2006Certif const emis de ORC, elib cu cel mult 30 de zile inainte de data desch of, care sa ateste ca of desf activ sim celor care fac ob prez achiz, cat si faptul ca nu sunt inscrise ment cu priv la aplic Legii nr.85/2006 priv proc insolventeiCertif de inreg (C.U.I.) emis de ORC.Certif priv plata oblig catre bug gen cons de stat elib de D.G.F.P. din care sa reiasa ca of nu are dat catre Bug gen cons val la data desch.Certif priv plata oblig catre bug loc, din care sa reiasa ca of nu are oblig rest, val la data desch.Certif de atestare priv oblig la Fondul de mediu, elib de Administratia Fondului de Mediu din care sa reiasa ca nu are dat rest la Fd de Mediu, val la data desch.
Pers jur str vor prez orice doc edif ptr dov elig - elib de aut ale tarii de orig (certif, caz jud sau alte doc echiv) prin care sa dov ca si-a indepl oblig de plata imp, tax si contrib catre bug de stat si bug loc in conf cu cer sol de aut contr.Documentele prezentate, vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii gen Form 3.Se solicita cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani, realizata de ofertantul individual sau ofertantii asociati prin cumul, sa fie de minim 2.000.000, 00 lei.Sa faca dovada ca dispune de 30% din valoarea estimata a lucrarii, prezentand unextras de cont emis de o banca eliberat cu maxim 3 zile inainte de data depunerii ofertei sau o scrisoare de bonitate emisa de o banca comerciala cu valabilitatea egala cu valabilitatea ofertei, precum si o declaratie pe proprie raspundere, autentificata la notariat din care sa rezulte ca suma respectiva va fi utilizata numai pentru asigurarea derularii acestei lucrari.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se sol indepl in ult 5 ani, a cel putin unui contract similar, care a avut o val egala sau mai mare cu 1.000.000, 00 lei cu TVA. Se va prez copie dupa contr nom, recom benef si PVR la term lucr sau certif const.Of treb sa disp de urmat dot teh min: - statie de prep mixt asf; se va prez cop rap de insp ICECON sau echiv ptr statie precum si cop autoriz de mediu ptr ac; De asem se va prez si certif ptr controlul productiei (CE), in statia de prep mixt asf precum si lic ptr utiliz certif de conform mai sus ment, emise de un org acred ptr atest conform mixt asf in lucrare.- laborator de incercari gr 2, autoriz; se va prez cop autoriz lab precum si cop docum dov ptr disp asupra lab sau asupra serv unui lab de incercari de gr 2.
- 2 buc.freza mecanica 0, 5 m ~1, 0 m;
- 2 buc. cilindru compactor vibrator cu tambur de otel;
- 2 buc. masina de raspandit emulsiecationica;
- inst/indic de semnalizare rutiera ptr desf circ rut in bune cond pe timpul lucrarilor;
- parc auto cu capac de transp de 110 to/zi;
Ptr util si inst: freze mecanice, cilindri compactori vibrator cu tambur de otel si masini de raspandit emulsiecationica se vor prez rap de insp ICECON sau echiv, val la data desch ofertei; Ptr prez dot teh se va util Form nr. 5.
Of trebsa disp de urmat res umane min :
- personal calificat in domeniu (asfaltatori, drumari): 29;
-muncitori necalificati: 7 persoane;
Ptr prez res umane se va util Form nr. 6.
Of treb sa disp:
-de un resp tehnic cu exec lucr care care fac ob prez proceduri; se va prez cop dupa legitimatia viz la zi;
- de un resp cu controlul teh de calit, desemnat de catre conduc societatii; se va prez cop docum de desemnare;ISO 9001 :2000 sau echiv, ISO 14001 :2004 sau echiv, OHSAS 18001 :1999 sau echiv, SA 8000 :2008 sau echiv.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
Criterii
Pondere
Punctaj maxim
1.
Pretul ofertei
70%
70
Descriere: Componenta financiara
2.
Durata de executie a lucrarilor
20%
20
Descriere:
3.
Durata de garantie a lucrarilor
10%
10
Descriere:
Punctaj maxim componenta tehnica: 30
Pondere componenta tehnica: 30 %
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.06.2011 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.06.2011 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.07.2011 18:00
Locul: S.E.A.P.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare a ofertelor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  Str.Stavropoleus nr.6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/3104641, Email:  [email protected], Fax:  021/3104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatiile se depun la CNSC in termen de 5 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta asupra actului considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA-COMP.JURIDIC
Adresa postala:  P-ta Independentei nr.1, Localitatea:  Braila, Cod postal:  810210, Romania, Tel. 0239/619600/223, Fax:  0239/619044
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.05.2011 13:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer