Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - lucrari de intretinerea imbracamintii asfaltice prin asternerea unui covor bituminos pe DJ 221B, km 10+500 km 11+700, Braila-Vadeni


Anunt de participare numarul 56927/26.06.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
Adresa postala: P-ta independentei nr.1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810210, Romania, Punct(e) de contact: NICOLAE MOISIU, Tel.0239.619.945, Email: [email protected], Fax: 0239.619.809, Adresa internet (URL): www.portal-braila.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Consiliul Judetean Braila
Adresa postala: P-ta Independentei nr.1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810210, Romania, Punct(e) de contact: Comp. Achizitii Publice, Tel.0239/619600/249/263, In atentia: Moisiu Nicolae, Popescu Ionica, Email: [email protected], Fax: 0239/619809, Adresa internet (URL): www.portal-braila.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Consiliul Judetean Braila
Adresa postala: P-ta Independentei nr.1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810210, Romania, Punct(e) de contact: Comp. Achizitii Publice, Tel.0239/619600/249/263, In atentia: Moisiu Nicolae, Popescu Ionica, Email: [email protected], Fax: 0239/619809, Adresa internet (URL): www.portal-braila.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Consiliul Judetean Braila
Adresa postala: P-ta Independentei nr.1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810210, Romania, Punct(e) de contact: Registratura Generala, Tel.0239/619600/249/263, Email: [email protected], Fax: 0239/619809, Adresa internet (URL): www.portal-braila.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
lucrari de intretinerea imbracamintii asfaltice prin asternerea unui covor bituminos pe DJ 221B, km 10+500 km 11+700, Braila-Vadeni
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: DJ 221B, km 10+500 - km 11+700, Braila-Vadeni.
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
executarea lucrarilor de intretinerea imbracamintii asfaltice prin asternerea unui covor bituminos pe drumul judetean : DJ 221B, km 10+500 - km 11+700, Braila-Vadeni.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233141-9 - Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Suprafata antemasurata a fi reparata este de2750 mp.Lucrarile poarta indicativul 106 conform Normativului privind intretinerea si repararea drumurilor publice, aprobat de Administratia Nationala a Drumurilor cu avizul nr. 93/1292/05.12.2001.La executia lucrarilor se vor respecta prevederile CAIETULUI DE SARCINI CAPITOLUL II a prezentei documentatii. Receptia lucrarilor se va face conform legislatiei in vigoare si conform CAIETULUI DE SARCINI CAPITOLUL II.Durata de garantie a lucrarii va fi de minim 24 luni si maxim 48 luni, de la receptia la terminarea lucrarilor. Pe perioada garantiei prestatorul are obligatia sa execute toate remedierile la deteriorarile constatate de beneficiar. In cazul in care remedierile sunt executate de alt beneficiar decat executantul lucrarilor, cand acesta refuza efectuarea remedierilor, decontarea acestora se va face din cuantumul garantiei de buna executie.Pentru respectarea conditiilor de calitate si a termenului de executie la aceste lucrari se vor respecta urmatoarele :
- se vor folosi mixturi asfaltice preparate cu agregate de cariera.In cazul in care pe parcursul executarii lucrarilor, apare necesitatea de achizitionare o unor noi lucrari suplimentare, autoritatea contractanta va aplica procedura de negociere fara publicare prealabila a unui anunt de participare ( art. 122, lit. J din OUG nr. 34/2006).Ofertantul trebuie sa isi asume responsabilitatea fata de riveranii drumurilor unde se executa lucrarile de intretinere inclusiv daunele materiale solicitate de acestia( in conditiile in care acestea solicita despagubiri pentru nerespectarea normelor de mediu, deteriorarea culturilor si a proprietatilor etc.).
Valoarea estimata fara TVA: 400, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
5 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare este de 6000 RON; Garantia de buna executie este de 2% din valoare fara TVA a contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul Consiliului Judetean Braila
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Au obligatia de a-si legaliza la notar asocierea printr-un contract scris, semnat de partile asociate care va fi prezentat autoritatii contractante inainte de semnarea contractului
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentare Formular nr. 12A - Declaratie pe proprie raspundere
Prezentare Formular nr. 12B - Declaratie pe proprie raspundere
Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului , in fotocopie. din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al societatii .Ofertantul trebuie sa aiba in domeniul de activitate adecvat prezentei proceduri.
Certificatul de inregistrare fiscala eliberat de Oficiul Registrului Comertului, in fotocopie.
Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile.sociale de stat.(formulare.tip eliberate de autoritatile competente din tara in care candidatul/ofertantul este .rezident) : * Certificat de plata a impozitelor si taxelor locale, in termenul de valabilitate, eliberat de Consiliile locale.* Certificat de atestare fiscala pentru persoanele juridice, in termenul de valabilitate, eliberat de Administratiile financiare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale Formular 3.2. Pentru ca riscul neindeplinirii contractului sa fie redus, se solicita :
cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani, sa fie de minim 1400000, 00 lei.
ofertantul trebuie sa faca dovada ca are acces la sau ca are disponibile resurse reale negrevate de datorii , linii de credit confirmate de banci sau orice alte mijloace financiare in valoare de minim 50% din pretul oferit de participant, pentru finantarea inceperii lucrarilor prezentei proceduri.Pentru calificare ofertantul va depune documente bancare doveditoare pentru indeplinirea criteriului enuntat mai sus in original sau copii legalizate.3. Capacitate financiara : -capacitatea financiara :
lichiditatea generala mai mare sau egala cu 100; solvabilitatea patrimoniala mai mare sau egala cu 30.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Lista contractelor prestate in ultimii 5 ani Formular nr. 12 F
2.Ofertantul trebuie sa aiba urmatoarea dotare tehnica :
-1 buc. statie preparat mixturi asfaltice cu fibre;
- laborator de incercari de gradul II, -3 buc. repartizor finisor de mixturi asfaltice, -1 buc. freza mecanica 0, 5 ~ 1, 0 m, -3 buc. cilindru vibrator lis- lis peste 10 tone,
-3 buc. cilindru vibrator lis-lis max.3 tone, -3 buc. cilindru vibrator pe pneuri peste 10 tone,
-3 buc. cilindru terasier pneu- lis peste 10 tone,
-2 buc. masini de raspandit emulsie cationica, -3 buc. autogredere,
-2 buc. incarcator frontal, Nu vor fi acceptati la procedura de achizitie decat ofertanti care detin in proprietate utilajele de mai sus. Se vor prezenta in copii leg. docum. dovedit. ptr. utilajele enum. mai sus.
-1 buc. autocisterna, proprietate sau inchiriate.- 4 buc. autocamioane peste 20 tone, proprietate sau inchiriate.
Ofertantul care nu poate face dovada dotatii tehnice min.va fi exclus din procedura.
Formular nr. 5.
3.Ofertantul trebuie : - sa prezinte decl. pe propria rasp. priv. efectivele medii anuale ale personalului angajat pe ultimii 3 ani.- sa dispuna de urmatoarele resurse umane minime : a) 3 pers. personal studii superioare, b) 2 pers. personal cu studii medii, c) 20 pers. personal calificat in domeniul (asfaltator, pavator); se vor prezenta copiile legalizate a contranctelor de munca.
d) 30 pers. personal necalificat
Formular nr.6.
4. Ofertantul trebuie :
-sa dispuna de un resp. tehnic cu executia lucrarilor care urmeaza a fi executate;
-sa dispuna de un responsabil cu calitatea atestat in domeniul lucrarilor care urmeaza a fi executate;
-sa aiba certif. de atestare acordat de Asociatia Profesionala de Drumuri si Poduri din Romania pentru executia lucrarilor de intretinere si reparare drumuri locale.
ISO 9001:2000 sau echiv; ISO 14001:2004 sau echiv.; OHSAS 18001:1999 sau echiv
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.07.2008 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.07.2008 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.07.2008 12:00
Locul: Consiliul Judetean Braila, camera 404, etajul IV
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputernicitul in scrispentru reprezentarea ofertantului la sedinta de deschidereal
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR
Adresa postala: str. Stavroleopos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL GALATI
Adresa postala: str. Brailei nr.153, Localitatea: Galati, Cod postal: 800367, Romania, Tel.0236/460027, Email: [email protected], Fax: 0236/460227
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatiile se depun in termen de 5 zile la CNSC
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA - COMP. JURIDIC
Adresa postala: P-ta Independentei nr.1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810210, Romania, Tel.0239/619600/223, Email: [email protected], Fax: 0239/619809, Adresa internet (URL): www.portal-braila.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.06.2008 14:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer