Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de mansardare si compartimentari interioare Camin nefamilisti din Campia Turzii, str. Gh. Baritiu, nr. 36


Anunt de participare numarul 57516/03.07.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Campia Turzii
Adresa postala: Laminoristilor, 2-4, Localitatea: Campia Turzii, Cod postal: 405100, Romania, Punct(e) de contact: Ioan Vasinca, Tel.0264-368001, In atentia: Serviciul Achizitii Publice, Email: [email protected], Fax: 0264-365467, Adresa internet (URL): http: //www.campiaturzii.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de mansardare si compartimentari interioare Camin nefamilisti din Campia Turzii, str. Gh. Baritiu, nr. 36
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Campia Turzii, str. Gh. Baritiu, nr. 36, jud. Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul de lucrari presupune mansardarea si recompartimentarea blocului de locuinte pentru nefamilisti (P+3E) in suprafata de 810 mp. Se vor amenaja cate 13 apartamente pe fiecare nivel ( P + 3E ) si 13 apartamente la mansarda; fiecare apartament este compus din: camera, bucatarie, baie si antreu.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453100-8 - Lucrari de renovare (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform specificatiilor tehnice cuprinse in Caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 3, 400, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de buna executie este de 5 % din pretul contractului, fara TVAModul de constituire a garantiei de buna executie: Scrisoare de garantie bancara de buna executie
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat, bugetul local si alte surse de finantare constituite conform legii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere sau subantrepriza (daca este cazul)
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a). Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea situatia prevazuta de art. 180 din OUG 34/2006, completata si modificata de OUG 94/2007;
b). Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006, completata si modificata de OUG 94/2007;
c). Certificat fiscal eliberat de organul de administrare fiscalaal unitatii administrative teritoriale de pe raza careia operatorul economic are sediul social, care sa ateste ca ofertantul nu este inregistrat cu debite la bugetul local , in original sau copie legalizata, valabil la data deschiderii ofertelor;
d). Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrative teritoriale de pe raza careia operatorul economic are sediul social, privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat, in original sau in copie legalizata , valabil la data deschiderii ofertelor;
Pentru persoane juridice romane:
- Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, in original sau copie legalizata;
- Certificat de inregistrare, xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul , cu stampila si semnatura
Pentru personae fizice romane:
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului / Autorizatie de functionare / altele echivalente
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a). Bilantul contabil la 31.12.2007, vizat si inregistrat la organele competente, xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul, cu semnatura si stampila
b). Fisa de informatii generale
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani sa fie de minim 10.200.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a). Declaratie privind lista principalelorlucrari executate in ultimii 5 ani
b). Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere
c). Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari
d). Cel putin trei recomandari din partea beneficiarilor pentru contractele aduse ca experienta similara, vizate de Inspectoratul de Stat in Constructiie). Certificat ISO 9001 si Planul calitatii pe lucrare
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.07.2008 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.08.2008 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.08.2008 11:00
Locul: Primaria Municipiului Campia Turzii, str. Laminoristilor, nr.2, jud. Cluj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, care vor prezenta imputernicire scrisa si documentul de identitate
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021/310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile de la data luarii la cunostinta, de catre contestator de un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.07.2008 17:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer