Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de marire a capacitatii peluzelor Stadionului UTA ? modificari si completari


Anunt de participare numarul 145174/26.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL ARAD
Adresa postala: B-DUL REVOLUTIEI NR. 75, Localitatea: Arad, Cod postal: 310130, Romania, Punct(e) de contact: LUCIAN HATEGAN, Tel. +40 257281850-289, In atentia: Ioan Ignat, Email: [email protected], Fax: +40 257284744, Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Primaria Municipiului Arad
Adresa postala: B-dul Revolutiei nr. 75-camera 21, Localitatea: Arad, Cod postal: 310130, Romania, Punct(e) de contact: Directia Patrimoniu, Tel. +40 257270098, In atentia: Ignat Ioan, Email: [email protected], Fax: +40 257270098, Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Primaria Municipiului Arad
Adresa postala: B-dul Revolutiei nr. 75-camera 21, Localitatea: Arad, Cod postal: 310130, Romania, Punct(e) de contact: Directia Patrimoniu, Tel. +40 257270098, In atentia: Ignat Ioan, Email: [email protected], Fax: +40 257270098, Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Primaria Municipiului Arad
Adresa postala: B-dul Revolutiei nr. 75-camera 21, Localitatea: Arad, Cod postal: 310130, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Relatii cu publicul-Registratura camera 5, Tel. +40 257281850-316, In atentia: Ignat Ioan, Email: [email protected], Fax: +40 257284744, Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de marire a capacitatii peluzelor Stadionului UTA ? modificari si completari
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Arad ? Calea Aurel Vlaicu nr. 36 ? Stadionul UTA
Codul NUTS: RO421 - Arad
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Pentru a satisface cerintele normativelor FIFA, in vigoare, necesare integrarii stadionului UTA in circuitul european, este necesara realizarea unei structuri independente care va acoperi cele patru pachete de gradene care vor delimita functional cele patru zone majore ale stadionului: tribuna oficiala, tribuna 2, peluza nord, peluza sud. Tribuna oficiala va contine toate spatiile necesare buneifunctionari a stadionului si va avea un numar de 2798 locuri(S utila=1438 mp). Tribuna 2 va avea un numar de 3982 locuri (S utila= 385 mp). Peluza nord va contine grupuri sanitare si spatii anexe cu rol tehnic sau nealocate functional si va avea un numar de 2902 locuri ( Sutila= 215, 40 mp). Peluza sud este structurata la nivelul parterului in doua zone distincte, una publica pentru crearea de grupuri sanitare si spatii anexe si o zona privata cuprinzand spatii de cazare. Peluza sud are si2 etaje din care: etajul 1 care va contine 23 unitati de cazare si etajul 2 va fi alocat unor terase cu belvedere. Peluza sud va avea un numar de 2902 locuri (S utila= 510, 49 mp). In vederea realizarii obiectivului propus sunt necesare: - lucrari pregatitoare cum sunt cele de demolare a unor cladiri, de dezafectare a unor instalatii precum si de degajare si igienizarea terenului
- lucrari de constructii a peluzelor, a tribunelor si a acoperisului spatial
- lucrari exterioare in incinta si an afara incintei stadionului UTA(trotuare, platforme pietonale, alei carosabile si altele)
- realizarea ultilitatilor in incinta si in afara incintei stadionului UTA.
- servicii de proiectare specializata care constau in modificarea si completarea proiectului tehnic cu partea de structura a acoperisului general, a gradenelor si a corpului P+2, conform caietului de sarcini pentru tema de proiectare.
- studiu geotehnic
In cadrul constructiilor de peluze si tribune sunt necesare atat lucrari de arhitectura, de rezistenta, de instalatii electrice sanitare, HVAC si termice cat si dotarea acestora cu scaune. Terenul de fotbal va fi dotat cu garduri modulate de protectie. Stadionul va fi dotat si cu tabela de marcaj, sigla luminoasa si altele.
Valoarea estimata a contractului este de 29.967.591, 20 de lei (lucrari-suma de 29.615.591, 20 lei si servicii de proiectare -suma de 352.000 lei). Procentul de 7% din valoarea estimata a contractului reprezinta valoarea estimata acheltuielilor diverse si neprevazute respectiv suma de 2.097.731, 38 lei( 7% din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute). Valoarea estimata totala a contractului este de 32.065.322, 58 lei
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45212224-2 - Lucrari de constructii de stadioane (Rev.2)
79930000-2-Servicii de proiectare specializata (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarciniValoarea estimata a contractului este de de lei(lucrari-suma de 29.615.591, 20 lei si servicii de proiectare -suma de 352.000 lei
Valoarea estimata acheltuielilor diverse si neprevazute este de 7% respectiv 2.097.731, 38 leiValoarea totala estimata a contractului este de 32.065.322, 58 lei.
Valoarea estimata fara TVA: 32, 065, 322.58RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
GP este 1, 5 % din valoarea estimata a contractului de achizitie, adicade 449.513, 87 Lei.Valabilitatea GP trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei ( 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor). Constituirea GP: Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau societate de asigurari, in favoarea AC. Scrisoarea de garantie va fi eliberata de o banca/societate de asigurari, de preferinta cu sediul in Romania, si se va depune in original;Ordin de plata vizat de banca.Contul pentru GP la licitatii al Mun.Arad deschis la Trez.mun.Arad este: RO40TREZ0215006XXX006669.Conform art.86 alin. (4)/HG 925/2006, ?GP trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la deschiderea ofertelor?.Dovada constituirii GP trebuie prezentata astfel incat comisia de evaluare sa poata constata indeplinirea acestei cerinte fara a deschide plicul exterior.Ofertantii care vor constitui GP conform art. 16 (2) din Legea 346/2004 privind stimularea IMM, vor completa F 9, AC va exclude din prezenta procedura de atribuire ofertantul care la data si ora deschiderii ofertelor nu va prezenta dovada constituirii GP in forma, cuantumul si perioada de valabilitate solicitate in prezenta documentatie de atribuire.GP se restituie: -ofertantului castigator: in cel mult 3 zile lucratoare de la data constituirii garantiei de buna executie-ofertantilor necastigatori: dupa semnarea contractului de achizitie publica cu ofertantul a carui oferta a fost desemnata castigatoare, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei GP va fi insotita de o declaratie a ofertantului in care precizeaza si accepta ca suma de 10.556, 76 lei se poate retine conf. art. 278^1 din OUG 34/2006, in situatia in care va fi respinsa contestatia, ca fiind nefondata, de catre CNSCEchivalenta lei/valuta este cursul BNR din data publicarii anuntului de participare De regula, garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Garantia de buna executie este de 10% din val.contract.fara TVA.Gar.de buna exec.se constit.prin retineri de 10% din val.fiecarei facturi depuse spre decontare la AC, retineri care vor fi virate intr-un cont de garantii comunicat de catre ofertantul castigator cu ocazia semnarii contractului. Gar.de buna exec. se constituie prin retineri successive din sumele datorate pentru facturi partiale.Contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trez.Statului din cadrul org.fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia AC. Suma initiala depusa de contr.in contul astfel deschis este de 0, 5% din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, AC urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri successive din sumele datorate si cuvenite contract. pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in DA. Gar.de buna exec.se va restitui: 70% la 14 zile de la receptie la terminarea lucr.-30% la 14 zile de la receptia finala
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitate
Se solicita completarea si prezentarea Declaratiei pe propria raspundere privind eligibilitatea ? Formularul nr. 5 ?, prezentat la capitolul Formulare
In cazul unei asocieri , fiecare asociat va prezenta acest formular.
2.Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181/OUG nr.34/2006
Se solicita completarea Formularului nr. 6 respectiv a Formularului 15 , prezentat la sectiunea formulare.
3.Declaratie de participare la procedura de achizitie cu oferta independenta
Se solicita completarea Declaratie de participare la procedura de achizitie cu oferta independenta Formularnr. 7, prezentat la capitolul Formulare
4.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 69^1 din OUG 34/2006
Se solicita completarea Declaratiei pe proprie raspundere privind conflictul de interese (www.primariaarad.ro , ing. Gheorghe Falca ? primar, Catalin Titiriga ? viceprimar, Bognar Levente ? viceprimar, Claudia Macra ? Administrator public, dl.Mosneag Ovidiu, consilier local, dl. Czister Kalman, consilier local, dl. Adrian Lazurca, consilier local, dl. Glad Varga, consilier local, dna. Marcela Nicseanu, consilier local, dl. Ioan Farcas, consilier local, dl.Florin Maris, consilier local, dl. Traian Vlaicu, consilier local, dl. Teodor Gligor, consilier local, dna. Lia Ardelean, consilier local, dl. Marin Lupas, consilier local, dl. Florin Galis, consilier local, dl. Eugen Rus, consilier local, dl. Ionel Ciupe, consilier local, dl. Tristan Mihuta, consilier local, dl. Gheorghe Ghilinta, consilier local, dl.Ioan Dolha, , consilier local, dl. Ovidiu Bilcea, consilier local, dna. Cismasiu Mariana, consilier local, dna. Viorica Rotaru, consilier local, dna. Geanina Pistru, consilier local5. Certificat privind plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat si local
Ofertantii vor depune Certificat de atestare fiscalaprivind impozitele si taxele locale, certificat depus in original sau copie ?conform cu originalul?Ofertantii vor depune ? Certificat de atestare fiscala eliberat de ANAFprivind plata obligatiilor la bugetul general consolidat, certificat depus in original sau copie ?conform cu originalul?
Nota: Certificatele fiscale vor prezenta situatia obligatiilorscadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta pentru conformitate documentul in original/copie legalizata Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului . Persoanele juridice /fizice romane vor prezenta Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrul Comertului, ORIGINAL sau COPIE, care sa contina informatii valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.Nota: Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta pentru conformitate documentul in original/copie legalizata. Persoanele juridice /fizice straine vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit (traducere in limba romana legalizata)
Nota: Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta pentru conformitate documentul in original/copie legalizata
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii vor completa si depune fisa de informatii generale ?Formularul nr. 4Se solicita ca cifra medie globala de afaceri sa fie mai mare sau egala cu 29.967.591.20 lei
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Fisa de informatii generale - Formularul nr. 4
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor lucrari executate - Formularul nr. 21.
- Pentru demonstrarea executarii de lucrari similare de natura si complexitatea celor ce urmeaza a fi executate, se solicita din partea beneficiarilor certificari de buna prin care sa se confirme executarea de lucrari similare continand referiri la beneficiarul contractului;tipul lucrarilor executate; perioada in care s-a realizat contractul; valoarea contractului pentru cele mai importante lucrari.executie, pentru lucrari. a caror valoare sa fie de minim 29.967.591.20 lei fara TVA.
Ofertantii vor completa si depune Formularul nr. 14
In cazul unei asocieri , ofertantii trebuie sa depunaAcordul de asociere(daca este cazul)
Ofertantii vor prezenta o copie a Certificatului ISO 9001/2008 privind certificarea sistemului de management al calitatii sau echivalent pentru gama de lucrari solicitate, valabil la data limita de depunere a ofertelor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantii vor completa si depune Declaratie privind lista principalelor lucrari executate- Formularul nr. 21.Se solicita demonstrarea executarii de lucrari similare de natura si complexitatea celor ce urmeaza a fi executate, cu certificari de buna executie prin care sa se confirme executarea de lucrari similare continand referiri la beneficiarul contractului;tipul lucrarilor executate; perioada in care s-a realizat contractul; valoarea contractului pentru cele mai importante lucrari.pentru lucrari. a caror valoare sa fie de minim 29.967.591.20 lei fara TVA.Declaratie privind partea/partile din contractcare sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora ?Formularul nr. 14? daca este cazulAcordul de asociere in cazul in care anumite persoane juridice vor depune oferta comuna.Certificat ISO 9001/2008 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
59
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2013/S103-175286 din 30.05.2013
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.09.2013 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.09.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.09.2013 12:00
Locul: B-dul Revolutiei nr.75, Directia Patrimoniu, sala 19
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale se va solicita reofertarea in plic inchis in vederea departajarii acestoraProcentul de 7 % din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute in suma de 29.967.591, 20 lei reprezinta suma de 2.097.731, 38 lei , suma care trebuie cuprinsa valoric de operatorii economici ca element constitutiv al propunerii financiare prezentate de acestia
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform OUG 34/2006/cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Arad, Serviciul Juridic Contencios
Adresa postala: B-dul Revolutiei, nr. 75, Localitatea: Arad, Cod postal: 310130, Romania, Tel. +40 257281850-134, Fax: +40 257284744, Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.07.2013 09:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer