Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de mentenanta de tip LN3 pentru 5 poduri rulante de la CHE Portile de Fier I si CHE Portile de Fier II, LN3 pentru 7 macarale de la CHE Portile de Fier I ,CHE Portile de Fier II si CHE Gogosu si LN 3 graifar polip pentru curatire nisa CHE Portile


Anunt de participare (utilitati) numarul 145807/14.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
HIDROELECTRICA SA
Adresa postala: I.Gh.Bibicescu nr. 2, Localitatea: Drobeta Turnu Severin, Cod postal: 220103, Romania, Punct(e) de contact: SH Portile de Fier, Tel. +40 252308676, In atentia: Sofia Prunescu, Email: [email protected], Fax: +40 252311514, Adresa internet (URL): www.hidroelectrica.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Lucrari de mentenanta de tip LN3 pentru 5 poduri rulante de la CHE Portile de Fier I si CHE Portile de Fier II, LN3 pentru 7 macaralede la CHE Portile de Fier I , CHE Portile de Fier II si CHE Gogosu si LN 3 graifar polip pentru curatire nisa CHE Portile de Fier I
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: SH Portile de Fier
Codul NUTS: RO413 - Mehedinti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul licitatiei il constituie achizitionarea serviciilor de mentenanta planificata tip LN 3 pentru poduri rulante, macarale si graifar polip cu scopul de a readuce instalatiile la parametri normali de functionare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50531400-0 - Servicii de reparare si de intretinere a macaralelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Nu este cazul
Valoarea estimata fara TVA: 440, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
a) Cuantum: lotul 1= 2.800 lei , lotul 2= 5.000 lei, lotul 3 = 1.000 lei.b)Perioada de valabilitate: 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor.c)Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in valuta se va face la cursul BNR din data anterioaradatei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.d) Modul de constituire: Garantia pt. participare la licitatie se poate constitui prin virament bancar in contul deschis la BCR Dr Tr Severin nr. RO86RNCB0179034577610001 sau printr-un instrument de garantare, emis in conditiile legii de o soc. bancara ori de o soc. de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta la pct.a, respectiv, b.Garantia trebuie sa fie irevocabila in cf. cu disp. art. 86 alin. (2) din HG 925/2006.In cazul ofertantilor din categoria IMM-urilor, cf. art. 16, alin.(2) din Legea nr. 346/2004, garantia se poate constitui in procent de 50% din cuantumul solicitat.Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare din situatiile prevazute la art. 87 din HG 925/2006.In situatia respingerii contestatiei de catre CNSC ca nefondata sau in cazul in care contestatorul renunta la contestatie in masura in care renuntarea la contestatie nu este ca urmare a adoptarii de catre autoritatea contractanta a masurilor de remediere necesare, ofertantul pierde o parte din cuantumul garantiei de participare in cf. cu art. 278 1 alin. (1)din OUG 34/2006 cu modif. si completarile ulterioare .Neprezentarea garantiei de participare in cuantumul si in una dintre formele acceptate conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabila.Garantia de participare se va returna ofertantilor in conformitate cu art. 88 din HG nr. 925/2006. a) Cuantumul gbe se stabileste la cota de 5 % din pretul contractului, in lei fara TVA.b) In cazul ofertantilor din categoria IMM-urilor, conform art. 16, alin.(2) din Legea nr. 346/2004, gbe se poate constitui in procent de 50% din cuantumul solicitat la pct. a).c) Gbe se poate constituiprin: ? un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract;? retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispozitia ac. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5 % din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, ac urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului, pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in documentatia de atribuire. AC va instiinta contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plati atit de catre contractant, cu avizul scris al autoritatii contractante, care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a autoritatii contractante in favoarea careia este constituita garantia de buna executie, in situatia prevazuta la art.91. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului.d) Garantia de buna executie se va restitui la data expirarii perioadei de garantie tehnica, conform art.92 alin. (2) din HG nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
I. Declaratie privind eligibilitateaSe va completa Declaratia privind eligilibitatea (Formular nr. 4). Daca este cazul, documentul solicitat va fi completat obligatoriu de fiecare ofertant asociat si de tertul sustinator.
Incadrarea Ofertantului /Ofertantului asociat/ Tertului sustinator in situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr.34/2006, determina excluderea din procedura de atribuire.II. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazuite la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006Documente obligatorii:
- se va completaDeclaratia privind neincadrarea in situatiile prevazuite la art. 181 lit. a), c1) si d) din O.U.G. nr. 34/2006 (Formular nr. 5). Daca este cazul, documentele solicitate vor fi completate obligatoriu de fiecare ofertant asociat si de tertul sustinator.
Incadrarea Ofertantului/Ofertantului asociat/Tertului sustinator in situatia prevazuta la art. 181 lit. a), c1) si d) din OUG nr.34/2006, determina excluderea din procedura de atribuire.
- se va prezenta Certificatul de atestare fiscal, eliberat de catre autoritatea fiscala competenta, din care sa rezulte ca operatorul economic nu are datorii la bugetul de stat scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele- se va prezenta Certificatul fiscal cu privire la impozitele si taxele locale, eliberat de catre autoritatea fiscala competenta, din care sa rezulte ca operatorul economic nu are datorii la bugetul local scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.III. Declaratie privind calitatea de participant la proceduraSe va completaDeclaratia privind calitatea de participant la procedura (Formular nr.6). Daca este cazul, documentul solicitat va fi completat obligatoriu de fiecare ofertant asociat .
IV. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. 34/2006 Se va completaDeclaratia privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. 34/2006( Formular nr.7).
Daca este cazul, documentul solicitat va fi completat si de fiecare ofertant asociat, subcontractant sau tert sustinator.
Incadrarea Ofertantului/Ofertantului asociat/Tertului sustinator in situatiileprevazute de dispozitiile art. 691 din OUG nr. 34/2006, atrage excluderea ofertantului din procedura de atribuire.
Persoanele care detin functii de decizie in autoritatea contractanta cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv, toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractelor de achizitie publica sunt urmatoarele: 1. Mihail STANCULESCU ? Presedinte DirectoratHidroelectrica
2. Dragos ZACHIA-ZLATEA- Membru Directorat Hidroelectrica
3. Aurelian Lucian COCOS - Membru Directorat Hidroelectrica
4. Nicolae TUDORESCU ? Director SH Portile de Fier
5. Vasilica BOESCU ? Director Adjunct Economic SH Portile de Fier
6. Dragos NOVAC ? Director Adjunct Productie SH Portile de Fier
7. Emilia SERBAN? Compartiment Financiar SH Portile de Fier
8.Liliana TRAICU - Sef Serviciu Tehnic SH Portile de Fier
9.C-tin SONTEA - Sef Serviciu Mentenanta SH Portile de Fier
10. Sofia PRUNESCU ? Sef Serv. Achizitii si Logistica SH Portile de Fier
11. Ioan Bulareanu ? ing.pr.sp.Servicul Achizitii si Logistica Hidroelectrica
12. Iuliuss NEMTEANU ? ing.pr.sp.Departament Mentenanta
13.Roxana VERGHELET ? ing. Serviciu Mentenanta SH Portile de Fier
14.Camelia BICA ? ing.Compartiment Achizitii Contracte SH Portile de Fier
15.Petre DAIA ? ing. Serviciu Tehnic SH Portile de Fier
16. Nicolae CAPRIORU ? inspector ISCIRSH Portile de Fier
17. Sorin BOGATONIU ? Sef Birou Birou Achizitii Hidroelectrica
V. Certificat de participare cu oferta independenta conform ordinului ANRMAPnr. 314/2010 Se va completaCertificatul de participare la procedura de achizitie publica cu oferta independenta (Formularul nr. 8).Daca este cazul, documentul solicitat va fi completat si de fiecare ofertant asociat. Certificat constatator ONRC Pentru persoanele juridice/fizice romane-Certificat constatator emis de Oficiul Registrului si Comertului de pe langa Tribunalul teritorial. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.
Pentru persoanele juridice/fizice straine? se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident. Documentele emise in alta limba trebuie sa fie insotite de o traducere autorizata si legalizata in limba romana.
Nota: 1. In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest formular.2. Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, va prezenta pentru conformitate Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului si Comertului in original sau copie legalizata, la cererea Comisiei de evaluare a ofertelor .
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale, cifra de afaceri globala in ultimii 3 ani. Media cifrei de afaceri globale, in ultimii 3 ani a ofertantului trebuie sa fie de minimum 280.000 lei pentru lotul 1 , 500.000 lei pentru lotul 2 si 100.000 pentru lotul 3.
Modalitatea de indeplinire
Se va completaFisa de informatii generale (Formularul nr. 9).
Pentru echivalenta cifrei de afaceri, se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, care sa includa cel mult doua contracte, care au avut ca obiect, prestarea de servicii similare.
Operatorul economic trebuie sa faca dovada experientei similare de serviciiin valoare cumulata de minim140.000 lei fara TVA pentru lotul 1 , 250.000 lei fara TVA pentru lotul 2 si 50.000 lei pentru lotul 3.
Modalitatea de indeplinire
1. Se va completa Formularul nr. 10.
2.Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Informatii referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul nr. 11.
Informatii referitoare la utilajele, echipamentele tehnice de care dispune sau va dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul nr. 12.
Autorizatie ISCIR conform PT R1 ? 2010 si PT R3 ? 2010 aflate in perioada de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta copiilizibile conform cu originalul cu semnatura si stampila ofertantului.
Certificat ISO 9001/2008 sau echivalent
Modalitatea de indeplinire
Copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa certificate emise de organisme independente, care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv, ISO 9001 sau echivalent.
Nota: 1. In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre operatorii economici;2. Documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data limita dedepunere aofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.08.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.09.2013 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.09.2013 12:00
Locul: sediul SH Portile de Fier , str.I.Gh.Bibicescu nr.2, localitatea Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedint
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
imputernicitii ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. Inf. privind subctr. : se va prezenta o lista cu subcontractantii care vor participa la indeplinirea contractului, cu datele de identificare ale acestora si specializarea lor si procentul pe care acestia il vor indeplini din contract. Lista se va intocmi conform Fomularului nr. 13. In acest caz, se vor prezenta si acordurile de subcontractare, conform Formularului nr. 14. La incheierea contr., of. va trebui sa prezinte contractele incheiate intre el si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contr. Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul ac, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.2. Inf privind asocierea : mai multe persoane juridice sau fizice au dreptul de a se asocia in scopul depunerii unei oferte comune. AC solicita ca la momentul depunerii ofertelor, operatorii economici care se prezinta in asociere, sa depuna in cadrul documentelor de calificare un Acord de Asociere (Formular nr. 15), fara a fi obligati sa prezinte asocierea intr-o forma legalizata. Fiecare dintre acestia isi asuma obligatia pentru oferta comuna si raspunde pentru orice consecinte ale viitorului contract de achizitie publica. AC are dreptul de a solicita ca asocierea sa fie legalizata inainte de incheierea contr., in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare. Asociatii desemneaza din randul lor pe cel care, in cazul atribuirii contractului de achizitie publica, ii reprezinta in raporturile cu autoritatea contractanta, in calitate de lider de asociatie.In cazul asocierii dintre doi operatori economici, fiecare din acestia incadrandu-se in categoria IMM-urilor, asocierea rezultata poate beneficia de reducerile prevazute la art. 16, alin.(2) din Legea nr. 346/2004.Totodata, precizam ca, in situatia asocierii unui IMM cu o societate comerciala care nu face parte din categoria IMM-urilor, asocierea respectiva nu are caracterul unui IMM si nu se pot aplica prevederile art. 16, alin. (2) din Legea nr. 346/2004.3. In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc in clasament au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret, o noua propunere financiara. Reofertarea se va prezenta in plic inchis, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Datele de depunere a noilor propuneri financiare si a sedintei de deschidere a acestora se vor comunica in solicitarea transmisa de catre autoritatea contractanta.4.a)Conf.art.11 alin.4 din HG 925/2006, pentru indeplinirea criteriilor de calificare prevazute la cap III.2) , ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare solicitate. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte (Formular nr. 16).b)Atunci cand un ofertant uzeaza de acest drept, el are obligatia de a prezenta documentele edificatoare care confirma indeplinirea cerintelor de calificare in cel mult 3 zile lucratoare, de la primirea unei cereri in acest sens din partea autoritatii contractante.5.In conformitate cu art. 36 alin. 2 lit. b) din HGR 925/2006, oferta va fi declarata neconforma, daca contine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit ac in cadrul documentatiei de atribuire, care sunt in mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urma, iar ofertantul, desi a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu accepta renuntarea la clauzele respective
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art. 2562 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SH Portile de Fier- Compartiment juridic
Adresa postala: str. I.Gh.Bibicescu nr.2, Localitatea: Drobeta Turnu Severin, Cod postal: 220103, Romania, Tel. +40 252308689, Fax: +40 252311514
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.08.2013 09:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer