Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de mentenanta, modernizare si extindere retele voce-date in toate locatiile apartinand CEZ ROMANIA GROUP


Anunt de participare (utilitati) numarul 148314/02.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA COMERCIALA CEZ DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: STRADA BRESTEI NR 2, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200581, Romania, Punct(e) de contact: ADINA MONAFU, Tel. +40 372523243, Email: [email protected], Fax: +40 372523810, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SC CEZ DISTRIBUTIE SA
Adresa postala: str. Calea Severinului nr. 25, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200769, Romania, Tel. +40 372523243, In atentia: ADINA MONAFU, Email: [email protected], Fax: +40 372523810
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SC CEZ DISTRIBUTIE SA
Adresa postala: str. Calea Severinului nr. 25, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200769, Romania, Tel. +40 372523243, In atentia: ADINA MONAFU, Email: [email protected], Fax: +40 372523810
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala administrata in sistem dualist
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Lucrari de mentenanta, modernizare si extindere retele voce-date in toate locatiile apartinand CEZ ROMANIA GROUP
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Toate locatiile partinand CEZ ROMANIA GROUP
Codul NUTS: RO41 - Sud-Vest Oltenia
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 1 ani
Valoarea estimata fara TVA: 450, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: lunar-Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care se anticipeaza ca va fi atribuit pe durata acordului cadru este de 25.000 lei fara TVA.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de cablare structurata, respectiv intretinerea prin extinderi si reconfigurari a celor existente la retelele de voce-date din toate locatiile apartinand CEZ ROMANIA GROUP din tara sau, la cererea beneficiarului, in orice alta locatie.
Valoarea estimata a acordului cadru este de 450.000 lei fara TVA din care:
a) lucrari de modernizare si extindere retele voce-date-240.600 lei fara TVA
b) reparatii(interventii )la cerere-108.000 lei fara TVA
c) servicii de mentenanta a echipamentelor din componenta solutiei de comunicatii ICT-101.400 lei fara TVA
d) cheltuieli diverse si neprevazute-0 lei
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45314320-0 - Instalare de cabluri de retele informatice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari de cablare structurata, respectiv intretinerea prin extinderi si reconfigurari a celor existente la retelele de voce-date din toate locatiile apartinand CEZ ROMANIA GROUP din tara sau, la cererea beneficiarului, in orice alta locatie.
Cantitatile minime si maxime estimate pentru acordul cadru se regasesc in anexele 8 si 9 atasate Caietului de sarcini.
Cantitatile minimesi maxime estimate care ar pute aface obiectul unui singur contract subsecvent se regasesc in anexele 10 si 11 atasate Caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 450, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei pentru participare: 9.000, 00 lei (4.500, 00 lei pentru IMM-uri) Daca Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor respinge o contestatie ca nefondata, autoritatea contractanta va retine contestatorului din cuantumul garantiei de participare suma de 4.229, 99 lei calculata in conformitate cu prevederile articolului 278^1 din OUG 34/2006. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 180 zile de la data limita stabilita pentru depunerea candidaturilor; Garantia de participare se poate constitui prin virament bancar in contul nr. RO03BRDE170SV26689741700 BRD Suc. Craiova sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. Pe ordinul de plata este obligatorie mentionarea procedurii de achizitie. OP-ul sau instrumentul de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari in original, vor fi prezentate separat, nefiind introduse in plicul care contine documentele de calificare. Echivalenta leu/valuta este cursul BNR la data publicarii anuntului de participare. Cuantumul garantiei bancare de executie a contractului de lucrari, reprezinta 10% din valoarea contractului subsecvent, fara TVA. Aceasta se poate constitui si prin: -scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante pentru intreaga valoare a contractului (10% din valoarea contractului subsecvent fara TVA);
-retineri succesive de 10% din valoarea facturilor acceptate si onorate la plata;
- printr-un instrument de garantare emis in cond.legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari care devine anexa la contract. Daca garantia bancara de buna executie se constituie prin retinere successive prima depunere se va face inainte de semnarea contractului de executiesi va fi in cuantum de: total garantie/durata de executie (luni), dar nu mai putin de 0, 5% din pretul contractului. Ofertantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la o banca agreata de ambele parti. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri din sumele datorate si cuvenite ofertantului. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea ofertantului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie pe proprie raspundere privind eligibilitatea- completata in conformitate cu Formularul 12A din sectiunea Modele de formulare- in original. NOTA: In cazul unei asocieri, se va prezenta Formularul 12A din sectiunea Modele de formulare pentru fiecare dintre membrii asocierii. In cazul in care, capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica/profesionala a candidatului este sustinuta si de o alta persoana (tertul sustinator) este obligatoriu a se prezenta Formularul 12A din sectiunea Modele de formulare semnat de catre reprezentantul legal al tertului sustinator.-Certificat de participare cu oferta independenta completat in conformitate cu Formularul 12E din sectiunea Modele de formulare- in original. Candidatul nu are dreptul sa depuna doua sau mai multe candidaturi individuale si/sau comune, sa fie nominalizat ca subcontractant/tert sustinator in cadrul unei alte oferte; NOTA: In cazul unei asocieri, se va prezenta Formularul 12E din sectiunea Modele de formulare pentru fiecare dintre membrii asocierii.-Declaratie privind neincadrarea in dispozitiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Declaratia va fi completata in conformitate cu Formularul 12B din sectiunea Modele de formulare-in original. NOTA: In cazul unei asocieri, se va prezenta Formularul 12B din sectiunea Modele de formulare pentru fiecare dintre membrii asocierii. In cazul in care, capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica/profesionala a candidatului este sustinuta de o alta persoana (tertul sustinator) este obligatoriu a se prezenta Formularul 12B- completat doar pentru lit. a), c1), d), formularul fiind semnat de catre reprezentantul legal al tertului sustinator.- Declaratie privind neincadrarea in dispozitiile prevazute la art. 69^1 -(evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru indeplinirea cerintei se va completa Formularul nr. 12 D din Sectiunea ?Modele de formulare? ?in original. NOTA: In cazul unei asocieri, se va prezenta Formularul 12D din sectiunea Modele de formulare pentru fiecare dintre membrii asocierii. In cazul in care, capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica/profesionala a candidatului este sustinuta de o alta persoana (tertul sustinator) este obligatoriu a se prezenta Formularul 12D din sectiunea Modele de formulare semnat de catre reprezentantul legal al tertului sustinator. In cazul in care candidatul doreste sa subcontracteze o parte a respectivei lucrari unui subcontractant, Formularul nr. 12 D din Sectiunea ?Modele de formulare? va fi semnat de catre reprezentantul legal al subcontractantului. In vederea completarii acestei declaratii precizam ca persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, care aproba/semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care adopta bugetul sunt: Membru al directoratului-Director Executiv: Valerica Doina Vornicu, Membru al directoratului-Director Directie Strategie si Dezvoltare Active: Ion Dobrescu, Director Directie Administrativ Financiar: Ec. Zorel-Cristinel Tita, Manager DSDA: Ing. Silviu Zamfirache, Inginer Compartiment Achizitii: Viorel Catana, Specialist dezvoltare Unitatea Centrala Ing. Constantin Parseghian; Serviciu contabilitate: Ing.Carmina Camelia Smarandache; Specialist Dezvoltare ICT: Ing. Sorin Lungu, Specialist Dezvoltare ICT: Ing. Radu Sanda, Manager Departament Achizitii: Ec. Mariana Neatu Breciuga, Manager Departament Achizitii Lucrari de Investitii si Reparatii: Ing. Petrut Bogdan Pirvu, Specialist Achizitii: Adina Simona Monafu.
- Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale (formulare tip eliberate de autoritati competente din tara). Acestea vor confirma faptul ca operatorul economic nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a candidaturilor.Certificatele vor fi depuse in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Se vor prezenta esalonarile aprobate de organismele competente si dovada incadrarii in termen, in cazul existentei unor datorii. NOTA: In cazul unei asocieri, se vor prezenta Certificatele constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale din partea fiecarui membru al asocierii.Persoanele juridice straine vor prezenta orice act edificator eliberat de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente), insotita de traducerea legalizata in limba romana, respectandu-se prevederile art. 182 din OUG 34/2006. Certificatul constatator eliberat de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Ofertantul isi va asuma raspunderea ca informatiile cuprinse in certificatul constatator sunt reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Documentele se vor depune in oricare din formele: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul. NOTA: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Cerinta privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator/ subcontractant).In cazul ofertantului clasat pe primul loc, in conditiile in care acesta a prezentat actul in copie lizibila conform cu originalul, inainte de transmiterea rezultatului procedurii, acestuia i se va solicita sa prezinte pentru conformitate certificatul emis de ONRC in original sau copie legalizata.-Documente care dovedesc inregistrarea ca I.M.M. (daca este cazul) : In conformitate cu legea nr. 346/14.07.2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii si Ordonanta nr. 27/26.01.2006 privind modificarea si completarea acesteia: - Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM (anexa 1 din Ordonanta nr. 27);
- Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate (anexa2 din Ordonanta nr. 27)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1: Media cifrei de afaceri globala pe ultimii trei ani: cel putin egala cu 37.500, 00 lei. Candidatul va face conversia la cursurile valutare medii anuale comunicate de BNR pe ultimii 3 ani. (2010, 2011, 2012). In cazul in care candidatul face dovada ca se incadreaza in categoria IMM-urilor, in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, beneficiaza de reducerea cu 50% pentru criteriul legat de cifra de afaceri. Nota: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii, cerinta demonstrandu-se prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Capacitatea economica si financiara a candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea cerintei, de un tert sustinator, in conformitate cu Art. 186 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si respectiv Art.11 1*) din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata, de catre tertul sustinator, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei.In cazul in care exista mai multi terti sustinatori ai aceluiasi candidat, cerinta privind cifra de afaceri va fi indeplinita in intregime de catre un singur tert sustinator.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta completat formularul B2- Informatii generale din Sectiunea Modele de formulare. Pentru conversia leu/alta valuta se va lua in considerare cursul mediu anual comunicat de BNR.
Cerinta nr. 2: Bilantul contabil pe anul 2012.Candidatul va prezenta bilantul contabil pe anul 2012, vizat si inregistrat de organele competente/dovada depunerii.
Modalitatea de indeplinire
Candidatul va prezenta bilantul contabil pe anul 2012, vizat si inregistrat de organele competente/dovada depunerii. Bilantul contabil pe anul 2012 va fi prezentat in copie confirmat de ofertant prin mentiunea ?conform cu originalul?, semnat si stampilat de candidat.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Lista lucrarilor executate in ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari. Respectivele certificari/documente (copii dupa partile cuprinzand informatii relevante din contracte/procese verbale de receptie/recomandari/ certificate constatatoare etc.) indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit, in conformitate cu art. 188 alin. 3 lit a) din OUG 34/2006 coroborat cu art. 14 din Ordinul ANRMAP 509/2011.In conformitate cu prevederile OrdinuluiANRMAP 509/2011, in situatia in care contractele au fost semnate inainte de perioada de 5 ani, autoritatea contractanta va lua in considerare lucrarile executate si duse la bun sfarsit in perioada solicitata, respectiv inultimii 5 ani raportati la data limita de depunere a candidaturilor.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta completat formularul 12F din sectiunea Modele de formulare.
Prin certificarile prezentate ca experienta similara, candidatul va confirma ca a executat la nivelul a maxim 3 contracte lucrari similare celor ce fac obiectul prezentei proceduri si a caror valoare cumulata este egala sau mai mare decat: 11.250, 00 lei fara TVA.Pentru contractele exprimate in alta valuta, la calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/ alta valuta comunicat de BNR.
In cazul in care ofertantul nu prezinta experienta similara pentru executia de lucrari similare celor supuse achizitiei, candidatura este declarata inacceptabila in conformitate cu prevederile art. 36 alin.(1). lit b) din HG nr. 925/ 2006.
Daca pentru executia contractului candidatul subcontracteaza o parte a lucrarii, acesta nu este obligat sa demonstreze experienta similara a subcontractantului, iar in conditiile in care acesta depune certificari in acest sens, experienta similara a subcontractantului nu se ia in calcul in vederea indeplinirii cerintei privind experienta similara.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta formularul 12F si formularul "Experienta similara" din sectiunea "Modele de formulare". Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a candidaturilor.
2.Declaratie care contine informatii privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de transport, laboratoarele si alte mijloace fixe pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului.Pentru utilajele inchiriate se vor prezenta contractele de inchiriere- in copie conform cu originalul, semnate si stampilate de ofertant. Daca operatorul economic nu detine in proprietate un utilaj/echipament/ statie/ laborator etc., pe langa posibilitatea prezentarii unui contract/precontract de inchiriere etc. se va permite si prezentarea unui angajament.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta formularul 12H din sectiunea "Modele de formulare"
3.Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta formularul 12I din sectiunea "Modele de formulare"
4.Declaratie privind asigurarea cu personal de specialitate considerat necesar si responsabil direct de indeplinirea contractului.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa formularul 12J- Declaratie privind personalul de specialitate- din sectiunea Modele de formulare
5. Electricieni autorizati de ANRE in conformitate cu Ordinul nr. 23 din 17 aprilie 2013 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice. Se vor prezenta autorizatiile emise de ANRE minim gradul 2 si 3 pentru lucrul in statii de transformare valabile la data limita de depunere a candidaturilor.
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta autorizatii ANRE minim gradul 2 si 3 valabile la data limita de depunere a ofertelor, in copie lizibila cu mentiune ?conform cu originalul? semnat si stampilat de candidat.
6.Informatii privind asociatii- Acord de asociere (daca este cazul).In cazul asocierii- se va depune acordul de asociere, si propriul dosar de calificare intrucat criteriile de calificare referitoare la situatia personala a ofertantului, la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale si la standardele de asigurare a calitatii trebuie respectate de fiecare asociat in parte. Capacitatea economica si financiara, precum si capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.
Modalitatea de indeplinire
In cazul asocierii- se va depune acordul de asociere, si propriul dosar de calificare.
Dovada certificarii sistemului de management al mediului in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 14001:2005, dovada emisa de o societate acreditata RENAR sau de catre alt organism similar pe plan international
Modalitatea de indeplinire
Dovada certificarii sistemului de management al mediului in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 14001:2005, dovada emisa de o societate acreditata RENAR sau de catre alt organism similar pe plan international.
Dovada certificarii sistemului de management al calitatii in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 9001:2008, dovada emisa de o societate acreditata RENAR sau de catre alt organism similar pe plan international.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta certificarea sistemului de management al calitatii in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 9001:2008, certificat emis de o societate acreditata RENAR sau de catre alt organism similar pe plan international.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.12.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.12.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.12.2013 11:00
Locul: Craiova, str. Calea Severinului nr. 25, etajul III, Departament Achizitii, jud. Dolj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
La data, ora si locul de depunere a candidaturilor, prevazute in anuntul de participare, se vor depune numai documentele de calificare (precizate la cap. III.2.1 lit. a si b, III.2.2, III.2.3 lit a si b) insotite de documentele de prezentare (cap. IV.4.3: pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6), urmand ca ofertele tehnico-financiare sa fie depuse, numai de candidatii calificati, dupa primirea invitatiei de participare la negociere. In conformitate cu art. 116 si 117 din OUG nr. 34/2006 numar de operatori economici preconizat: 3. Numarul de operatori economici preconizat nu este limitativ. Autoritatea contractanta nu doreste limitarea participantilor. Toti candidatii calificati vor fi invitati la negocieri. Negocierile se vor desfasura in runde succesive cu fiecare participant in parte pana cand oferta preliminara nu mai poate fi imbunatatita. Daca se constata ca dupa derularea rundelor de negociere, ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta solicita acestora reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Preturile vor fi calculate cu maxim doua zecimale. Va fi declarat castigator ofertantul care are pretul cel mai scazut.Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: 180 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea candidaturilor.Durata garantiei acordata pentrulucrare va fi de minim 36 luni
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al AC considerat nelegal, conform art. 256^2 din O.U.G.nr.34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC CEZ DISTRIBUTIE SA
Adresa postala: str. Calea Severinului nr.25, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200769, Romania, Tel. +40 0372523243, Email: [email protected], Fax: +40 0372523243
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.12.2013 10:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer