Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ,,LUCRARI DE MODERNIZARE SI SERVICII DE REPARATIE CAPITALA EXCAVATOR SRs 1300x26/3,5-0,4?? cod CPV 45255400-3


Anunt de participare (utilitati) numarul 148214/27.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: A.I. Cuza nr. 5, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: Cristian Pociovalisteanu, Tel. +40 253205412, In atentia: Dl. Director Achizitii Grigorie Dadalau, Email: [email protected], Fax: +40 253227281, Adresa internet (URL): www.ceoltenia.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
, ,LUCRARI DE MODERNIZARE SI SERVICII DE REPARATIE CAPITALA EXCAVATOR SRs 1300x26/3, 5-0, 4?? cod CPV 45255400-3
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: S.C.E. OLTENIA -UMC LUPOAIA
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor presta servicii de expertiza tehnica si servicii de proiectare, lucrari de modernizare electrica si mecanica excavator SRs 1300 - 04 - UMC LUPOAIA, reparatie capitala excavator SRs 1300 - 04 - UMC LUPOAIA, pentru aducerea excavatorului la la caracteristicile si parametrii nominali de functionare.
Valoarea estimata a achizitiei este de 15.245.000, 00 lei fara TVA.
Cheltuieli diverse si neprevazute sunt in valoare de 0, 00 lei.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45255400-3 - Lucrari de montaj (Rev.2)
50530000-9-Servicii de reparare si de intretinere a masinilor (Rev.2)
71319000-7-Servicii de expertiza (Rev.2)
79421200-3-Servicii de elaborare de proiecte, altele decat pentru lucrarile de constructie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
servicii de expertiza tehnica si servicii de proiectare, lucrari de modernizare electrica si mecanica, reparatie capitala conform caietelor de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 15, 245, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
14 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare ? 300.000, 00 lei, cu valabilitate minim90 zilecalendaristice de la data limita de depunere a ofertelor. GP se constituie in LEI/ALTA VALUTA. Echivalentul pentru ALTA VALUTA se va determina corespunzator cursului de schimb valutar anuntat de BNR pentru data de ... (5 zile inainte de data limita a depunerii ofertei transmisa in anuntul de participare).Modul de constituire a garantiei pentru participare este conform HG 925/2006 in vigoare, art.86, prin: 1) virament bancar sau instrument de garantare bancara emis de societate bancara/asigurari, in original (Formular 11.a.);2) ordin de plata sau fila CEC, cont RO 59 RZBR 0000 0600 1465 2248 ? Raiffeisen Bank Tg Jiu;3) depunere la casierieAchizitor a sumei in numerar, maximum 5000 RON/ziOfertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata la sediu achizitor, cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Garantia de participare se va returna de catre autoritatea contractanta conform cu prevederile art. 88 din HG 925/2006.Daca CNSC respinge contestatia ofertantului ca nefondata sau daca contestatorul renunta la contestatie, autoritatea contractanta retine din GP suma calculata cf. art. 278^1 din OUG 34/2006.IMM-urile constituie GP in cuantum de 50% din valoare. Garantia de Buna Executie = 10 % din valoarea contractului, fara TVA. Modul de constituire a GBE, conform HG 925/2006 in vigoare, art. 90 si Ordinul 1045/2011, prin: 1) instrument garantare emis de o societate bancara/asigurari ? Formular 11.b.;2) retineri succesive a sumelor datorate din facturi partiale. Prestatorul este obligat sa deschida la Trezorerie, un cont disponibil distinct pus la dispozitia Achizitorului. Suma depusa sa fie mai mare de 0, 5% din pretul contractului. Achizitorul alimenteaza contul din retineri succesive pana la suma GBEx. Achizitorul instiinteaza prestatorul de varsaminte. Din cont pot fi dispuse plati atat de prestator, cu avizul scris al Achizitorului, cat si de Trezorerie la solicitarea scrisa a Achizitorului.IMM constituie GP incuantum de 5% din valoarea contractului, fara TVA.Garantia de buna executie se va restitui conform H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
SURSE PROPRII
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor1. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, completare Formular 1. in original (inclusiv pentru tertul sustinator). Autoritatea contractanta va accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/candidatul nu se incadreaza in situatia prevazuta la art. 180, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Documentele vor fi in limba romana sau traducere autorizata.Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica .In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor candidati/ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute.2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, completare Formular 2. in original(inclusiv pentru tertul sustinator va face referire doar la literele a), c1 ) si d)). Autoritatea contractanta va accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/candidatul nu se incadreaza in situatia prevazuta la art. 181, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens
Documentele vor fi in limba romana sau traducere autorizata.Incadrarea in oricare din situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica .In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor candidati/ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute.3. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69¹ din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Formular 3. in original se va completadecatre ofertant subcontractant/ asociat/ tertul sustinator.
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 69¹din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica .In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor candidati/ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente.Persoanele care detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: - Ciurel Dan Laurentiu ? Director General Executiv- Petroniu Ion ? Director Divizia Strategie Dezvoltare
- Scurtu Maria ? Director Divizia Financiara- Dadalau Grigorie ? Director Directia Achizitii- Manea Laura Elena? Sef Departament Juridic- Boiangiu Silvica ? Sef Serviciul Achizitii Lucrari si Servicii- Pociovalisteanu Cristian - Serviciul Achizitii Lucrari si Servicii4. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta completare Formular 4. (cf. Ordin ANRMAP nr. 314/2010)
In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta. In cazul in care oferta este depusa de catre un grup de operatori economici, atunci oferta comuna trebuie sa cuprinda un acord preliminar de asociere.
Note :
1. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traduceri autorizate in limba romana
2. In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor candidati/ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute. Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: Pentru persoane juridice romane: 1. Certificatul constatator (in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? . Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale / actuale la data limita de depunere a ofertelor
2. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator
emis de ONRC(activitatea de proiectare)
In etapa evaluarii ofertelor, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, sa prezinte pentru confirmare documentul in originalsau copie legalizata, daca acesta nu a fost prezentat astfel la deschiderea ofertelor.
In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta.
Pentru operatorii economici inregistrati ca I.M.M.-uri, se vor prezenta:
a)Certificat emis de Oficiul Registrului Comertului care atesta statutul de I.M.M. al ofertantului, sau
b) Declaratie pe propria raspundere completata conform Anexei 1 din O.G. 27/26.01.2006 privind modificarea si completarea Legii 346 /2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.
Ofertantii incadrati ca IMM beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile cerute.
Pentru persoane juridice/fizice straine: Operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica si de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, emise de autoritatile competente din tara de rezidenta.Documentele vor fi prezentate in copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani sa fie minim 26.000.000, 00 lei.Este nevoie de aceasta informatie pentru ca ofertantii sa faca dovada ca au derulat afaceri pe parcursul ultimilor 3 ani cu o valoare medie de cel putin valoarea impusa de autoritatea contractanta.
Modalitatea de indeplinire
Completare Formular5. Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta o lista a lucrarilor executate in ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari. Respectivele certificari indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit;Se va prezenta o lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic;Cerinta minima: -ofertantul va face dovada: -prestarii unui numar de minim 1 si maxim 3 contracte pentru servicii similare in valoare cumulata de minim 4.955.000, 00 lei;
- prestarii unui numar de minim 1 si maxim 3 contracte pentru servicii similare de expertiza tehnica si proiectare in valoare cumulata de minim 142.000, 00 lei;
- executarii unui numar de minim 1 si maxim 3 contracte pentru lucrari similare in valoare cumulata deminim 10.148.000, 0 lei;
- sa faca dovada executarii in ultimii 5 ani de lucrari similare de modernizare pentru utilaje conducatoare din exploatari miniere la zi (sa posede tehnologia si sa fi executat cel putin o data urmatoarele operatii: inlocuirea bratului rotii port-cupe si reductorul rotii port cupe, inlocuirea caii cu bile (excavator sau instalatie de haldare, echilibrare utilaje miniere- excavator sau instalatie de haldare), - sa fi executat lucrari de modernizare si/sau reparatii capitale la minim 2 utilaje de mare capacitate de excavare sau masini de haldare;
- sa aiba experienta similara pentru executarea lucrarilor de modernizare mecanica si electrica pentru utilaje conducatoare din exploatari miniere la zi;
Modalitatea de indeplinire
1. Completare Formular 6.a, Formular 6.b. si Formular 6.c.si copie de pe documentele care demonstreaza prestarea lucrarii mentionate
Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului, insotita de documente care atesta detinerea acestora.Se va prezenta lista cu echipamentele tehnice, detinute in dotare proprie/inchiriere sau alte forme de punere la dispozitie de catre ofertant.
Cerinta minima: Sa prezinte dotarea tehnica necesara conform tehnologiei si specificului fiecarei operatii in parte: depresari-presari; calari de utilaje pe pontoane; stalpi de calare; demontari-montari subansamble; craituiri cu arc-aer; taieri autogene; suduri electrice si autogene; asamblari cu suruburi IR; asamblari cu cordoane de sudura; asamblari cu nituri; polizari; gauriri si alezari; reglaje; ancorari; echilibrari; reglaje dinamometrice; protectii anticorozive; demontare aparataje electrice de forta si de comanda; capete terminale si vulcanizari de cablu electric de medie si joasa tensiune; colectare, prelucrare si transmisii de date la dispecerul unitatii si SDM Tg-Jiu.
Modalitatea de indeplinire
Completare Formular 7
Declaratie referitoare la personalul tehnic si de asigurarea calitatii de care dispune in vederea prestarii serviciului, insotita de documente care demonstreaza informatiile prezentate in declaratie (curriculum vitae, actul de studii (diploma studii superioare / medii), dovada calificarii /atestarii/ autorizarii pentru specializarea respectiva).
Cerinta minima: Ofertantul trebuie sa faca dovada ca, pentru prestarea serviciului dispune minim deurmatorul personal tehnic de specialitate:
-un coordonator al serviciilor prestate (sef punct de lucru) ? cu studii superioare tehnice,
-un responsabil tehnic cu supravegherea prestarii serviciului? cu studii superioare tehnice,
-un responsabil cu asigurarea calitatii? cu studii superioare /medii tehnice (se va prezenta ordinul de numire).
-se va sigura personal calificat, autorizat ANRE, ISCIR si pentru lucrul la inaltime si legatori de sarcini, agreat pentru lucrul in instalatii cu tensiuni de 6 KV, 0, 4 KV (acte normative: HG 1048/2006, HG 1146/2006, Legea 319/2006, Ordin 90/2009)
-se vor asigura sudori autorizati conform CR 9 si STAS 287/1 pentru servicii la constructia metalica,
Modalitatea de indeplinire
Completare Formular 8
Informatii privind asocierea (daca este cazul):
In cazul asocierii, ofertantul trebuie sa prezinte urmatoarele:
- Acordul de asociere, (in original sau copie legalizata, in limba romana sau traducere autorizata)- Imputernicire pentru reprezentare la procedura, (in original sau copie legalizata, in limba romana sau traducere autorizata)
Note: In cazul asocierii se va respecta art. 44 din OUG 34/2006.Ofertele depuse de operatori economici care sunt parteneri intr-o asociere trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte: a) Oferta trebuie sa cuprinda toate informatiile solicitate pentru fiecare partener din cadrul asocierii precum si partea de contract indeplinita de fiecare asociat (valoric si procent din valoarea contractului), inclusiv resursele tehnice si umane ( certificate / atestate / autorizatii solicitate in fisa de date, pentru partea de implicare a respectivului asociat); b) Oferta trebuie sa fie semnata intr-un mod care obliga legal toti partenerii;c) Unul din membrii asocierii trebuie numit ca partener conducator (Lider de asociatie) - responsabil de contract si aceasta numire trebuie sa fie confirmata printr-o imputernicirescrisa semnata de fiecare partener in parte;d) Oferta trebuie sa includa un acord de asociere prin care sa se stipuleze ca toti partenerii sunt responsabili in mod legal, uniti si individual, pentru realizarea contractului, ca partenerul conducator va fi autorizat sa primeasca si sa transmita instructiuni in numele fiecaruia si tuturor partenerilor si ca realizarea contractului.e) Toti partenerii din cadrul asocierii trebuie sa ramana in aceasta forma asociativa pe toata durata de realizare a contractului; f) Structura sau constituirea asocierii nu va fi modificata, pe durata executarii contractului, decat cu aprobarea prealabila a Autoritatii Contractante si numai in situatii exceptionale. Noua asociere trebuie sa indeplineasca cel putin aceleasi criterii de eligibilitate si de conformitate ca cea initiala.
In cazul asocierii documentele solicitate a fi prezentate prin fisa de date a achizitiei, vor fi prezentate de fiecare operator economic din cadrul asociatiei.In cazul asocierii mai multor operatori economici, cerintele privind capacitatea economico-financiara si tehnica si/sau profesionala pot fi indeplinite prin cumul.
In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, asocierea va fi legalizata, iar actul incheiat va fi prezentat autoritatii contractante. Contractul de asociere trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se va constitui ca anexa la contractul de achizitie publica.
Neprezentarea unuia dintre documentele solicitate, in cazul asocierii, atrage declararea ofertei ca inacceptabila.
Modalitatea de indeplinire
Completare Formular 10.a si Formular 10.b
Informatiiprivind subcontractantii (daca este cazul)
In cazul subcontractarii unor parti din contract, ofertantul trebuie sa prezinte urmatoarele: - Declaratie privind subcontractantul / subcontractantii, partea/partile din contract pe care acesta / acestia urmeaza sa le indeplineasca, datele de recunoastere ale acestuia/acestora.;
- Acord de subcontractare, incheiat intre ofertant si subcontractant- Informatii cu privire la resursele umane si tehnice, inclusiv certificatele, atestatele, autorizatiile solicitate in fisa de date, pentru partea de implicare a subcontractantului / lor.(1) In cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la incheierea contractului de achizitie publica respectiv, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.(2) Neprezentarea unuia dintre documentele solicitate, in cazul subcontractarii, atrage declararea ofertei ca inacceptabila.
Modalitatea de indeplinire
Completare Formular 9.a. si Formular 9.b.
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1. CertificareaSistemului calitatiiin conformitate cu standardul SR EN ISO 9001 editia 2008, sau echivalent.
Se vor prezenta document(ele) emis(e) de catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate care confirma ca ofertantul are certificat un sistem de management al calitatii pentru domeniul de activitate din sfera domeniului activitatilor aferente obiectului contractului
Modalitatea de indeplinire
Prezentare copie certificat SR EN ISO 9001 editia 2008, sau echivalent valabil la data limita de depunere a ofertei
CertificareaSistemului de management de mediu in conformitate cu standardul SR EN ISO 14001 editia 2005, sau echivalent.
Se vor prezenta document(ele) emis(e) de catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate care confirma ca ofertantul are certificat un sistem de mediu, pentru domeniul activitatilor aferente obiectului contractului
Modalitatea de indeplinire
Prezentare certificat SR EN ISO 14001 editia 2005 sau echivalent valabil la data limita de depunere a ofertei
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Elementul ofertei care urmeaza sa faca procesul repetitiv de ofertare: lei/lucrare. Nu sunt limite de imbunatatire a acestuia. La licitatia electronica au dreptul sa participe numai operatori economici inregistrati in SEAP, conform art.6 alin 2 din HG 1660/2006.Aut. contr. va invita toti operatorii care au depus oferte admisibile sa prezinte preturi noi. Invitatia se va transmite electronic in SEAP, simultan tuturor candidatilor. Licitatia electronica va incepe nu mai devreme de 2 zile lucratoare de la data transmiterii invitatiilor. Oferta depusa in cadrul licitatiei electronice de catre candidatii selectati are scopul de aimbunatati oferta depusa anterior organizarii acestei faze. Informatiile ce urmeaza a fi puse la dispozitia ofertantilor in cursul licitatiei electronice sunt: nr. de runde si calendarul de desfasurare: 1 runda, durata unei runde-1 zi, ofertantii pot vedea cea mai buna oferta , data si momentul de start al licitatiei electronice.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.01.2014 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.01.2014 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 14.04.2014
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.01.2014 10:00
Locul: Sediul C.E. OLTENIA S.A. - Sala de Licitatii - Parter - str. A.I. Cuza nr. 5, TG-JIU
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. Toate documentele de calificare solicitate prin FDA trebuie sa fie prezentate in ofertele depuse, altfel ofertele vor fi considerate inacceptabile, exceptie fiind situatia prevazuta la art. 11, alin. 4, cu respectarea alin. 5, HG 925/2006. Nu se admit completari cu documente dupa data limita de depunere a ofertei. Dupa deschiderea ofertelor se vor cere numai clarificari la documentele depuse, daca este cazul.2. Ofertantul isi poate demonstra situatia economica si financiara ori capacitatea tehnica si/sau profesionala prin prezentarea unui angajament ferm de sustinere din partea unui tert, in conditiile art. 186 si 190 din OUG 34/2006. Pentru a fi luata in considerare sustinerea acordata, angajamentul trebuie sa reprezinte un instrument juridic care sa asigure dreptul autoritatii contractante de a solicita, in mod legitim, indeplinirea anumitor obligatii de catre persoana sustinatoare.Angajamentul va face parte integranta din contractul de achizitie publica.3.Daca mai multi operatori economici prezinta oferte egale, cu pretul cel mai scazut, se va solicita reofertarea propunerilor financiare , in plic inchis, pana la departajare.Nota: Eventualele clarificari se vor solicita la faxul :0253/227281
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac: in conformitate cu prevederile art. 256² din OUG nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul Juridic - Societatea C.E. OLTENIA S.A.
Adresa postala: str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, Localitatea: Tg-Jiu, Cod postal: 210140, Romania, Tel. +40 253205428, Fax: +40 253227281, Adresa internet (URL): www.cenoltenia.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.11.2013 14:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer